E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro zájmce o práci na bakalářských, magisterských a doktorských tématech

- Srdečně vítám všechny zájemce o studium ekologie či ochrany ptáků! Nabízím možnost zpracování aktuálních a atraktivních témat v přátelském neformálním prostředí. Hledám motivované studenty, kteří chtějí v rámci své samostatné práce přijít na něco nového. Ti nejlepší mohou postoupit až do doktorského studia a dostat se i na zahraniční stáže ke světovým špičkám v oboru, s nimiž dlouhodobě spolupracuji.

- Konkrétní témata prací zadávám po vzájemné dohodě. Něco najdete SISu, něco si mohu studenti vymyslet sami, něco se objeví během diskuse nad nějakým novým článkem nebo nápadem. Obecně jsem otevřený téměř všemu, ale musí se to týkat ptáků (jiným organismům dostatečně do hloubi nerozumím) a musí to zapadat do mých výzkumných zájmů.

- U všech studentů předpokládám vysoký zájem o téma, které zpracovává; zkuste se zamyslet nad následujícími body:

- studium na vysoké škole chápu hlavně jako cestu k titulu, který mi umožní získat kvalitnější zaměstnání, což je mým cílem; samotná cesta mě příliš nezajímá, chci ji projít co nejrychleji a s co nejmenším úsilím

- práci na svém tématu považuji především za jednu ze studijních povinností, kterou je nutné splnit; nehodlám kvůli ní obětovat jistou část svého volného času

- vědecká práce je odtržená od reality, ve své další kariéře zřejmě nebudu dovednosti osvojené během zpracovávání svého tématu potřebovat.

Pokud se s některým z těchto bodů ztotožňujete, doporučuji pátrat po volných tématech někde jinde.

- Moji studenti by měli považovat svoji vědeckou práci za samostatnou hodnotu; práce by je měla zajímat a bavit a neměli by mít problém si na ni najít čas. Kdo na svém tématu průběžně nepracuje nebo mě o tom neinformuje (tj. nedomlouvá si konzultace nebo neposílá pravidelné zprávy), nemůže předpokládat, že dostane zápočet, resp. souhlas s plněním plánu doktorského studia, který se uděluje za zdárný postup práce v daném semestru, resp. v akademickém roce.

- Po zadání tématu proto vyžaduji od každého svého studenta vždy první pátek v kalendářním měsíci pravidelnou zprávu o tom, co v uplynulé době na svém projektu vykonal a co plánuje pro následující měsíc. Tyto zprávy mi kromě zpětné vazby, vyjasňování postupu práce a odstraňování problémů vyskytnuvších se během řešení, což je jejich primární účel, slouží i jako podklad pro (ne)udělení zápočtu za bakalářskou, resp. diplomovou práci, resp. pro hodnocení plnění individuálního plánu doktorských studentů.

- Bakalářská práce spočívá ve vytvoření kvalitního literárního přehledu na některé z nabízených témat; slouží k orientaci v problematice a k objevení mezer v současném stavu jejího poznání. První kontakt se zájmem o práci je třeba provést již ve druhém ročníku nebo klidně ještě dříve, protože mívám plnou kapacitu studentů a ti, co se začnou rozlížet po tématu práce ve třeťáku, se ke mně už obvykle nedostanou. U studentů, kteří hodlají pokračovat v magisterském stupni, tvoří práce na bakalářce vizitku, jíž prokazují svoje schopnosti a odhodlanost v dalším studiu uspět. To mi slouží při rozhodování, zda mám po obhajobě bakalářky s daným studentem nadále v pokračovat ve spolupráci i na magisterském tématu. Nelze tedy jednoduše předpokládat, že obhajoba bakalářské práce pod mým vedením automaticky znamená možnost pokračování v magisterském tématu.

- Magisterská práce typicky navazuje na práci bakalářskou; rozvíjí dané téma vlastním výzkumem, nejčastěji na datech samostatně nasbíraných v terénu. Je vhodné již v bakalářském studiu začít získávat první data. Dohodu na potenciálním tematu je nutné iniciovat alespoň měsíc před přijímačkami do magisterského studia.

- Doktorské práce mohou, ale nemusí navazovat na magisterské téma. Jsou zadávány po vzájemné dohodě, žádná témata předem nenabízím. Protože mohu ročně přijmout pouze jednoho nového doktorského studenta, je nutné mě při zájmu o postgraduální studium kontaktovat nejméně půl roku před přijímačkami.

- Sepsání jakékoliv práce do odevzdatelné podoby je vždycky časově náročnější, než člověk předem čeká. Zároveň se nemůžu coby školitel věnovat jednotlivým pracím vždy, když si studenti zrovna vzpomenou, ale jen tehdy, kdy mé jiné povinnosti na fakultě (grantové projekty, publikace, výuka, zkoušení…) nejsou naléhavější. Proto prosím o dodržování následujícího harmonogramu nejzazších termínů, v nichž obdržím vaše texty:

- návrh osnovy práce - 10 týdnů před termínem odevzdání

- první draft rukopisu - 8 týdnů před termínem odevzdání

- subfinální verze rukopisu - 2 týdny před termínem odevzdání

Pokud tyto termíny někdo nedodrží, nemůžu garantovat, že se práci budu věnovat v dostatečné míře, a tedy nemohu zajistit, že její výsledná podoba bude obhajitelná. Zejména u podzimních termínů je ve skutečnosti méně času, než se zdá, a nelze vše nechávat pouze „na prázdniny“…

- Práce by neměla končit obhajobou, nýbrž publikací jejích výsledků nebo hlavních myšlenek ve vědeckém časopise; smyslem vědecké práce (včetně těch studentských) je prohloubení lidského poznání, pouhým sepsáním do bakalářky či magisterky se toho ovšem nedosáhne, protože ty kromě školitelů a oponentů téměř nikdo nečte – význam výsledků se ukáže až při jejich publikování, kdy doputují k širšímu okruhu čtenářů. Proto se o to budeme snažit, pokud to jen trochu půjde. Dopředu s tím tedy počítejte.

- Užitečné rady pro zpracovávání bakalářských a magisterských prací najdete pod následujícími odkazy:

Jak psát bakalářskou práci (Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie)

Jak psát bakalářskou práci (Adam Petrusek, katedra ekologie)

Jak psát diplomovou práci (Pavel Munclinger, katedra zoologie)

Akce dokumentů