E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo je třeba předložit

 

 • Žádost uchazeče o zahájení habilitačního řízení. Formulář žádosti je zde.  1x
 • Kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (RNDr., CSc., Dr. Ph.D.). Uchazeč předloží notářsky ověřené kopie diplomů. 1x
 • Doklad o praxi (=zaměstnání). U uchazečů z PřF zajistí na Zaměstnaneckém oddělení referentka Oddělení podpory vědy Mgr. Ivana Churaňová. 1x
 • Strukturovaný životopis 4x
 • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za poslední tři roky. Výkaz bude potvrzený vedoucím katedry (výkaz bude vypracován podle závazného vzoru, který je vystaven na stránkách Odd. podpory vědy v záložce Platné předpisy4x
 • Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u  periodik, kde existuje; vzor vystaven na stránkách Odd. podpory vědy v záložce Platné předpisy) 4x
 • Seznam citací prací dle metodiky WOS (případně SCOPUS event. jiné). Doloženo bude kopií příslušných stránek z WOS.  4x
 • Seznam absolvovaných vědeckých, odborných zahraničních stáží (data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží, neuvádět účast na konferencích)  4x
 • Nejvýznamnější práce uchazeče. Budou uvedeny tři nejvýznamnější práce uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru 4x
 • Habilitační práce 4x 
 • Návrh tří témat habilitační přednášky - biologická sekce návrh nepožaduje 1x
 • Podklad pro Stanovisko habilitační komise. Formulář najdete zde. Předkládá se pouze v elektronické podobě.

Všechny předložené doklady musí být podepsány žadatelem  a opatřeny datem vyhotovení.

Podle rozhodnutí KD z 22.11.2004 je třeba materiály (publikace, citace, pedagogická činnost, stáže, životopis)  předložit také v elektronické podobě. Budou zveřejněny na stránkách Oddělení podpory vědy – akademické kvalifikace.

Dle Opatření rektora č. 13/2017 (a dále také dle Opatření rektora č. 72/2017) je třeba předložit v elektronické podobě (ve formátu PDF/A) také habilitační práci. Práce pak bude společně s dalšími náležitostmi zveřejněna v rámci digitálního repozitáře UK.

Předkládáte-li habilitační práci, která je vyloučena ze zveřejnění (tiskem vydaná monografie či tiskem vydaný soubor článků) bude kompletní text práce sice nahrán do repozitáře UK, ale zároveň bude umístěn do jeho neveřejné části. Tím bude uchazeči garantováno, že soubor nebude veřejností dohledatelný. Pokud předkládáte tento typ práce, je k němu potřeba připojit taktéž následující dokumenty:

U tiskem vydané monografie příslušné bibliografické údaje (ve formátu PDF/A).

U tiskem vydaného souboru článků komentář k souboru a seznam článků tvořících soubor, s příslušnými bibliografickými údaji (ve formátu PDF/A).

 

Dnem 1.1.2017 vstoupil v platnost nový  Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

V čl. 8  a čl. 18 tohoto Řádu Univerzita stanovuje pro uchazeče poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 2.000,- Kč

Poplatek je třeba uhradit do 30 dnů od schválení habilitacní komise převodem  na:

č.ú. 38533021/0100
v.s. 990002
do poznámky jméno

nebo v hotovosti přes pokladnu: zakázka č. 8500-400-990002.

 

----------------------

Habilitační práce je:

Soubor publikovaných prací, ke kterému musí být vypracováno shrnutí, obsahující nejdůležitější vědecké poznatky nebo doplněný komentářem (20 stran),

 • nebo písemná práce obsahující nové poznatky, se kterými by měla být seznámena širší veřejnost formou publikace,
 • nebo tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.

Habilitační práce se předkládá svázaná (převážně v pevné vazbě).

Na deskách bude uvedeno:

 • Univerzita Karlova
 • Přírodovědecká fakulta
 • HABILITAČNÍ PRÁCE
 • rok sepsání práce a jméno autora

Doporučujeme habilitační práci tisknout oboustranně.

Přečtěte si též sekci Platné předpisy, kde jsou podrobně popsána všechna pravidla a vystaveny vzory a přehled akreditovaných oborů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů