E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodklady předkládané pro zahájení habilitačního řízení na PřF UK

Habilitační řízení v oborech akreditovaných na PřF UK se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy a dále stejnojmenným předpisem Přírodovědecké fakulty.

Pro zahájení řízení je třeba předložit následující dokumenty v elektronické podobě a zároveň v příslušném počtu výtisků, opatřených datem a podpisem uchazeče (pokud není uvedeno jinak). Detailní instrukce jsou uvedeny níže. Vzory klíčových dokumentů jsou k dispozici zde.

Co je třeba předložit:

 • Žádost uchazeče o zahájení habilitačního řízení. (1x)
 • Strukturovaný odborný životopis, dle běžných zvyklostí příslušného oboru (4x)
 • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za poslední tři roky (potvrzený vedoucím katedry nebo jiným relevantním nadřízeným) dle závazného vzoru (4x)
 • Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče dle závazného vzoru (4x)
 • Přehled citovanosti prací dle Web of Science Core Collection (ve výjimečných případech, zejména humanitně zaměřeného výzkumu, lze předkládat citovanost dle databáze SCOPUS nebo jiných zdrojů) (4x)
 • Nejvýznamnější práce uchazeče (výběr pěti, se stručnými charakteristikami jejich významu pro obor) (4x)
 • Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků (4x)
 • Habilitační práce (4x)
 • Vyplněný uchazečem Podklad pro Stanovisko habilitační komise (pouze v elektronické podobě).
 • Úředně ověřené kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů/dekretů dokládajících udělení akademických titulů (1x) (jde o diplomy dokládající tituly uváděné na dekretu – o ukončeném magisterském studiu nebo rigorózním řízení, o ukončeném doktorském studiu nebo jeho ekvivalentu, případně další relevantní dekrety – např. o studiu na další VŠ. Oveřené kopie diplomů dokládá každý uchazeč, a to bez výjimky.) 

Na zakladě nového OR č. 20/2023 musí uchazeči, kteří podají žádost o zahájení habilitačního řízení po 1. 5. 2023, doložit i následující podklady:

 • Uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru

Uchazeči, kteří nejsou zaměstnáni na PřF UK, dále dokládají následující podklady:

 • Doklad o praxi (potvrzení o zaměstnání). (1x)

Uchazeči, kteří dokládájí kopie diplomů ze zahraničí, musejí dodat k ověřenému diplomu:

 • Nostrifikace- doklad o uznání zahraničního vzdělání (1x)  Více informací naleznete zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady k habilitačmímu řízení se odevzdávájí na Oddělení podpory vědy.

Kontaktní osoba:
Bc. Nicole Bradfordová
Albertov 6, 3. patro, dveře 312
telefon: 221 951 161
e-mail: bradforn@natur.cuni.cz

Detailní instrukce k vypracování jednotlivých podkladů pro zahájení habilitačního řízení:

 • Strukturovaný odborný životopis se dodává dle běžných zvyklostí oboru. Neměly by chybět informace poskytující obraz o mezinárodním přesahu aktivit uchazeče. Detaily o jednotlivých publikacích a řešených grantech by neměly být součástí životopisu, uvádějí se v dokumentu se strukturovanou bibliografií.
 • Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za poslední tři roky – pedagogickou praxi je nutno uvádět dle přeloženého vzoru, v případech hodných zřetele lze doložit i údaje starší tří let. Pokud uchazeč pedagogicky působí nebo působil významnou měrou na více fakultách či vysokých školách, je vhodné tyto podklady doložit zvlášť. Výkazy je nutno nechat potvrdit vedoucím katedry nebo jiným relevantním nadřízeným. Seznam školených studentů může zahrnovat ty studenty, u nichž byl uchazeč v roli školitele, případně formálně jmenovaného konzultanta.
  Sumární počty hodin přímé výuky a počty školených studentů se vyplňují do dokumentu „Podklad pro Stanovisko habilitační komise”; konzultace se do počtu hodin přímé výuky nezapočítávají.
 • Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením impaktního faktoru u periodik, kde existuje - uvádějte buď poslední známou hodnotu IF (standardní dvouletou hodnotu) nebo hodnotu platnou v době publikace; z textu musí být zřejmé, o jakou hodnotu se jedná. V případě řešení grantů se uvádí pouze ty, kde byl uchazeč ve formální roli řešitele či spoluřešitele, případně garanta; členství v řešitelském týmu se neuvádí.
  Pokud je uchazeč vysoce aktivní na konferencích nebo je často zván k přednášení na zahraničních institucích, není nutno jednotlivé příspěvky vypisovat v bibliografii. Je ale vhodné uvést zde nebo v životopise základní shrnující informace o těchto aktivitách, případně výběr reprezentativních účastí. Vyžádané přednášky na významných konferencích by měly být uvedeny v každém případě.
 • Přehled citovanosti prací dle Web of Science Core Collection – preferováno je využití nástroje „Citation Report“; pokud jsou významně citovány práce nexindexované na WoS, lze využít nástroj „Cited Reference Search“. Ve výjimečných případech, zejména humanitně zaměřeného výzkumu, lze předkládat citovanost dle SCOPUS, případně dalších zdrojů. Citovanost se doloží kopií příslušných stránek z bibliometrických databází (exportem do PDF), z nichž musí být zřejmá citovanost jednotlivých prací (souhrnná stránka uvádějící celkový počet citací autora není dostatečným podkladem).
  V případě citovanosti dle Web of Science lze předložit jednotlivé stránky Citation Report (po 10 záznamech), případně první stranu se souhrnem citovanosti a prvními deseti záznamy, spolu s výsledky hledání publikací uchazeče, seřazenými dle citovanosti (zde lze najednou zobrazit až 50 záznamů).
 • Podklady pro zhodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků. Seznam absolvovaných vědeckých, odborných zahraničních stáží – uvedena by měly být data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží; neuvádět účast na konferencích, krátkodobé terénní sběry apod.)
 • Habilitační práce viz text níže
 • Nejvýznamnější práce uchazeče – výběr pěti nejvýznamnějších prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru. Klíčovými kritérii výběru by měla být role uchazeče při vzniku práce (jež by měla být ze zdůvodnění zřejmá) a význam práce, nikoli pouze scientometrické údaje.
 • Podklad pro Stanovisko habilitační komise – údaje v tomto dokumentu musí odpovídat detailním podkladům doloženým v ostatních dokumentech.

 

Habilitační práce – bývá nejčastěji předložena ve formě souboru publikovaných prací, ke kterému musí být vypracováno shrnutí či doplňující komentář, obsahující nejdůležitější vědecké poznatky (obvykle v rozsahu alespoň 20 stran). Tento úvodní komentář by měl s nadhledem shrnout studovanou problematiku a dosažené výsledky a neměl by vykazovat významné znaky autoplagiátu (viz definice v příslušném opatření rektora).

Alternativně může být jako habilitační práce předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, případně jiná písemná práce rozsahem odpovídající monografii, obsahující nové poznatky, se kterými by měla být seznámena širší odborná veřejnost formou publikace. Habilitační práce je dle platných univerzitních předpisů kontrolována pomocí softwarových nástrojů na detekci plagiátorství a výstupy kontroly jsou k dispozici habilitační komisi a oponentům.

 

Habilitační práce se předkládá svázaná, ve vazbě neumožňující vyjímání jednotlivých listů (tj. včetně měkkých desek), tištěná oboustranně. Na deskách se uvádí následující údaje:

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

HABILITAČNÍ PRÁCE

rok sepsání práce a jméno autora

 

Dle platných univerzitních předpisů je třeba práci zároveň předložit v elektronické podobě ve formátu PDF/A, aby mohla být společně s dalšími náležitostmi zveřejněna v rámci digitálního repozitáře UK. Habilitační práce ve formě tiskem vydané monografie nebo souboru publikovaných článků je vyloučena ze zveřejnění, ale její kompletní text je i tak umístěn v neveřejné části repozitáře. Zveřejňován je v těchto případech pouze dokument neobsahující žádné součásti, jejichž zveřejnění by porušovala práva vydavatelů (tento je nutno předložit v elektronické podobě ve formátu PDF/A):

 • u tiskem vydané monografie příslušné bibliografické údaje
 • u tiskem vydaného souboru článků úvodní komentář k souboru a seznam článků tvořících soubor s příslušnými bibliografickými údaji. Tento soubor je použit pro kontrolu antiplagiátorským softwarem dle příslušného opatření rektora.

 

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením

Dle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy je stanoven pro uchazeče poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením ve výši 2 000 Kč. Tento poplatek je třeba uhradit do 30 dnů od schválení habilitační komise bezhotovostním převodem s následujícími platebními údaji:

číslo účtu: 38533021/0100

variabilní symbol: 990002

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení uchazeče.

 

Poplatek lze uhradit také v hotovosti na pokladně fakulty (Albertov 6, přízemí) s uvedením zakázky č. 8500-400-990002.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů