E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňující pedagogické studium

Doplňující pedagogické studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) – tzv. pedagogická způsobilost

 

Nabídka seminářů na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků UKSérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County, certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning and team-based learning metod.

Semináře organizuje Informační, poradenské a sociální centrum UK. Bližší informace o akcích najdete na níže uvedených odkazech. 

1. 3. 2017 Introduction to Evidence-Based Teaching: What Does the Evidence Say about How We Should Teach (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14582&lang=cz)
22. 3. 2017 Motivating Students (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14584&lang=cz). Videozáznam zde.
5. 4. 2017 But What About Covering My Content? / „Content Monster“ (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14586&lang=cz)
3. 5. 2017 Outcomes-Based Course Design (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14588&lang=cz)

 

Úvodní informace


Doplňující pedagogické studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnuje zpravidla čtyřsemestrální kurzy (je koncipováno na čtyři semestry), probíhající prezenční formou s tím, že některé části výuky (hlavně z pedagogicko psychologického bloku) budou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne) a jiné předměty daných kurzů budou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování těchto kurzů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání. Tyto kurzy tedy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. V současné době probíhají na PřF UK akreditované kurzy doplňujícího pedagogického studia biologie, chemie, geografie a geologie.

Od akademického roku 2016/2017 platí pro nově nastoupené účastníky Doplňujícího pedagogického studia nová pravidla zahrnující nové studijní plány a u některých kurzů i jiná cena za semestr. Pro AR 2016/2017 otevíráme následující kurzy:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 2. Doplňující pedagogické studium – biologie – učitelství na SŠ a ZŠ
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 4. Doplňující pedagogické studium – geografie – učitelství na SŠ a ZŠ
 5. Doplňující pedagogické studium – chemie – učitelství na SŠ a ZŠ
 6. Doplňující pedagogické studium – geologie – učitelství na SŠ a ZŠ

Pro stávající účastníky DPS platí stávající podmínky i studijní plány:

 1. Doplňující pedagogické studium pro studenty Přírodovědecké fakulty UK - biologie
 2. Doplňující pedagogické studium - biologie 
 3. Doplňující pedagogické studium pro studenty Přírodovědecké fakulty UK - geografie
 4. Doplňující pedagogické studium - geografie
 5. Doplňující pedagogické studium - chemie
 6. Doplňující pedagogické studium - geologie

Informace k DPSPRBI a DPSBI také na stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie.  

Informace k DPSPRGG a DPSGG také na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

                                                                                                                                                                        nahoru

Kontaktní osoba pro všechny kurzy DPS na PřF UK


Bc. Veronika Tesaříková
referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,
oddělení podpory vědy,
Albertov 6, Praha 2, č.d. 312
telefon: +420 221 95 1067,
e-mail: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz

Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,30 a 13,00 - 15,00

                                                                                                                                                                        nahoru

Garanti DPS


                                                                                                                                                                        nahoru

Podmínkou pro přijetí


§  je ukončené vysokoškolské vzdělání v některém z biologických, chemických, geologických nebo geografických studijních programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání (viz výše KURZY 2, 4, 5 a 6) nebo

§  magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů Přírodovědecké fakulty UK (viz výše KURZY 1, 3, 5 a 6).

                                                                                                                                                                        nahoru

Termín pro podání přihlášky pro AR 2017/2018


Přihláška do kurzu doplňujícího pedagogického studia v roce 2017/2018 se podává výhradně elektronicky v SIS, v termínu od 1. 6. do 20. 9. 2017.  K přihlášce je nutno vložit naskenovaný VŠ diplom (Mgr./Ing.) a dodatek k diplomu, nebo vysvědčení/osvědčení o státní závěrečné zkoušce a výpis splněných předmětů. Před obdržením VŠ diplomu vložit k přihlášce potvrzení studijního oddělení o získání magisterského/inženýrského studia a výpis studijních povinností. Požadavek vložení přílohy k přihlášce se nevztahuje na studenty Přírodovědecké fakulty UK.

                                                                                                                                                                        nahoru

Zápis do studia v AR 2017/2018


Zápis je pouze pro nově nastoupené posluchače a proběhne v pondělí 25. 9. 2017 (přesný čas a místo bude stanoven dodatečně).

U zápisu je nutné předložit:

1) platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

2) index dokládající řádné navazující magisterské, nebo doktorské studium v prezenční formě odborného oboru (biologie, chemie, geografie, geologie) na PřF UK nebo doklad o absolvování magisterského resp. inženýrského stupně chemických, biologických, geografických a geologických, případně jim blízkým oborům (požadujeme úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu),

3) jednu fotografii do průkazu,

4) vytištěnou a podepsanou úvodní stranu dokumentu Informace pro účastníky Doplňujícího pedagogického studia v rámci celoživotného vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK a dokumentu k nástupnímu školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví.

5) doklad o zaplacení poplatku (výše poplatků a pokyny k platbě jsou specifikovýny v rámci Informací pro účastníky DPS nebo také níže v sekci Výše poplatků a Poplatky obecně).

Při zápisu posluchač obdrží průkaz „Program studia celoživotního vzdělávání“. Současně bude ve Studijním informačním systému UK (SIS) posluchači přidělena samostatná role (účet). Posluchači bez průkazu UK si po zápise vyzvednou průkaz externího uživatele služeb ve výdejním centru, kde jim budou vydány i přihlašovací údaje pro SIS.

                                                                                                                                                                        nahoru

Předepsané studijní povinnosti


Student zapisuje dle „Studijního plánu doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v daném akademickém roce“  a případně po poradě s příslušným garantem do průkazu a do SISu na zvláštní účet, který mu bude pro tuto formu studia zřízen.

Uznávání předmětu splněných v rámci předchozího řádného studia podléhají schválení příslušného garanta. Po kladném vyjádření garanta, je možné tyto splněné předměty uznat i v rámci doplňujícího pedagogického studia. Nicméně doporučuji tuto záležitost konzultovat s danými garanty předem, protože obecně je tato možnost vyhraněna pro několik předem definovaných předmětů. Jinak jsou předměty doplňujícího pedagogického studia zajišťovány ve zvláštním režimu a nelze tedy umožnit jejich plnění studentům, kteří nejsou na kurz řádně přihlášení a kurz nemají zaplacený. Předměty splněné pouze v doplňujícím pedagogickém studiu v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (v průkaze a zvláštním účtu SISu) nelze převést do řádného studia za žádných okolností.

Součástí studia pro získání pedagogické způsobilosti na Přírodovědecké fakultě jsou pedagogické praxe. Kromě zapsání do SISu je třeba se přihlásit na odkazu v prostředí Moodle. Veškeré informace k pedagogickým praxím jsou v prostředí Moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe výstupová, klíč pro přihlášení: PPV.

Povinností studenta doplňujícího pedagogického studia je zaplatit na začátku každého semestru stanovený poplatek, doložit tuto skutečnost referentce CŽV a zapsat si další požadované předměty pro akademický rok do průkazu účastníka CŽV a do SISu podle Harmonogramu příslušnéno akademického roku (Čl.5).

                                                                                                                                                                        nahoru

Informace k pedagogicko-psychologickému bloku


Od akademického roku 2015/2016 budou zápočty z pedagogicko-psychologického bloku udělovány pedagogiky Pedagogické fakulty UK. Není proto potřeba nechávat si  zápočty zapisovat do indexu jednotlivými vyučujícími, ty budou studentům do indexu zapsány při skládání Závěrečné zkoušky. 

Závěrečnou zkoušku z Pedagogiky a Psychologie je možné skládat až po získání všech požadovaných zápočtu z předmětů pedagogicko-psychologického bloku. Závěrečnou zkoušku může posluchač následně skládat již na konci zimního semestru. Termíny závěrečné zkoušky se vypisují 3x ročně - leden, květen/červen, září. 

Harmonogram výuky pedagogicko-psychologického bloku ZS 2015/2017 naleznete na Moodlu. Pro vstup je potřeba přihlásit se loginem a heslem. Pro vstup do kurzu není potřeba žádný klíč.

nahoru

Studenti převedení z mimořádného studia


 • Studenti byli vyrozumněni Sdělením proděkana pro celoživotní vzdělávání o dalším postupu ve studiu DPS.
 • Konečný termín pro dokončení je stanoven na 30. 9. 2016. V případě nedokončení studia v tomto termínu bude studentovi studium ukončeno.

                                                                                                                                                                        nahoru

Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyšší stupeň základních škol a střední školy bude vydáno:


 • po vykonání všech předepsaných dílčích studijních povinností dle uveřejněných studijních plánů
 • po vykonání všech závěrečných zkoušek dle uveřejněných studijních plánů,
  • po absolvování odborného magisterského studia na PřF (resp. analogické vzdělání na jiné přírodovědně zaměřené vysoké škole),
  • po zaplacení předepsaných poplatků (tyto poplatky se platí na začátku každého semestru výuky).

Absolventům fakulta vydá osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. 

                                                                                                                                                                        nahoru

Výše poplatků 


Výše poplatků pro nově zapsané účastníky DPS od AR 2016/2017:

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 2 100,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 4 500,-

 

Stávající studenti DPS zapsaní před AR 2016/2017

Název kurzu Poplatek za semestr (Kč)
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – biologie 2 100,-
Doplňující pedagogické studium – biologie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – geografie 2 500,-
Doplňující pedagogické studium – geografie 4 500,-
Doplňující pedagogické studium – chemie 4 400,-
Doplňující pedagogické studium – geologie 4 400,-

Poplatky obecně


 • Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo 38533021/0100, variabilní symbol:  988005 (nutno uvést)specifický symbol: číslo osoby - UKČO (číslo uvedené na průkazu posluchače pod fotkou) případně číslo webové přihlášky pro nově zapsané studenty.
 • Poplatek za ZS akademického roku 2016/2017 lze uhradit do 1. 10. 2016, u nově zapsaných studentů musí být platba uhrazena do dne zápisu (tj. do 26. 9. 2016). Poplatek za LS akademického roku 2016/2017 je třeba uhradit do 20. 2. 2017.
 • Po provedení platby doručí referentce CŽV posluchač doklad o zaplacení poplatku. Platným dokladem je ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení platby nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky.
 • Výše poplatků je stanovena u jednotlivých studijních plánů doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (viz Studijní plány doplňujícího pedagogického studia v rámci kurzů celoživotního vzdělávání).

                                                                                                                                                                        nahoru

Závěrečné zkoušky


 Zimní termíny obhajoby závěrečné práce, závěrečné zkoušky z Didaktiky a Pedagogiky a psychologie na PedF v akademickém roce 2016/2017

                                                                                                                                                                        nahoru

Formuláře


ORIGINÁL ŽÁDOSTI NEBO OZNÁMENÍ JE NUTNÉ DORUČIT REFERENTOVI CŽV  OSOBNĚ NEBO POŠTOU NA ADRESU ALBERTOV 6,  128 43 PRAHA 2, (3. patro, č. dveří 312)

nahoru

Důležité zdroje informací


                                                                                                                                                                        nahoru

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání

 

 

V Praze, dne 8.10.2013, aktualizace 30. 1. 2016

Akce dokumentů