E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus: Informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK

Stanovisko vedení PřF UK k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí. Informace jsou podávány v časové posloupnosti.

 


2.6. 2020, 9:32 - STANOVISKO KRIZOVÉHO ŠTÁBU ZE DNE 1.6.2020

 

PŘESNÝ ROZPIS PODMÍNEK PRO POHYB OSOB v PROSTORáCH PřF UK

 

Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty (PřF) přijal v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 a č.j. 15757/2020-19/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 následující stanovisko k provozu PřF s ohledem na vývoj pandemie Covid-19:

 

I. Režim přijímacích zkoušek na fakultu

1. Budovy fakulty jsou uchazečům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod. 

2. Uchazeči jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít za tím účelem tam umístěné dezinfekční prostředky na ruce. Uchazeči jsou po celou dobu pobytu na fakultě povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

3. Před přijímací zkouškou  uchazeč musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  V případě přijímací zkoušky formou písemného testu uchazeč prohlášení předává při registraci před posluchárnou. V případě přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru prohlášení předá komisi před zahájením zkoušky. Pokud uchazeč koná přijímací zkoušku ve více než jednom termínu, předává prohlášení u každého termínu zkoušky. 

4. V případě nedodání čestného prohlášení nemůže uchazeči být umožněno konání zkoušky ani další pobyt v prostorách fakulty.

5. Předsedům komisí pro přijímací zkoušku a pedagogickým pracovníkům konající hlavní dozor u písemných přijímacích zkoušek se ukládá před zahájením zkoušky povinnost prověřit, zda uchazeč podal čestné prohlášení, a pokud nikoli, takovéhoto potenciálně zdravotně rizikového uchazeče z přijímací zkoušky vyloučit.

 

II. Režim vstupu studentů na fakultu

1. Budovy fakulty jsou studentům otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod.

2. Studenti jsou při vstupu do prostor fakulty povinni použít za tím účelem tam umístěné dezinfekční prostředky na ruce. Studenti nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. respirátor, rouška, ústenka apod.), pokud zachovávají rozestupy nejméně 2 m a pokud není v místnosti více než 15 osob.

3. Před prvním vstupem do školy student musí poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud již toto prohlášení bylo vůči škole učiněno, student jej znovu nepodává.

4. V rámci PřF se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává v elektronického formě, kdy se ofotí vyplněný a podepsaný formulář, a zašle se na e-mail příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat přímo na místě výuky nebo zkoušky. Kontakty na studijní referentky naleznete zde.

5. Studijní oddělení zajistí vložení informace podání čestného prohlášení studentem do SIS.

6. V případě nedodání čestného prohlášení nemůže studentu být umožněn vstup na fakultu, a to ani za účelem účasti na zkoušení. 

7. Pedagogickým pracovníkům se ukládá před zahájením zkoušení či výuky povinnost prověřit, zda student podal čestné prohlášení, a pokud nikoli, takovéhoto potenciálně zdravotně rizikového studenta z výuky či zkoušení vyloučit.

 

III. Režim studia na fakultě

1. Osobní přítomnost studentů je možná pouze za přítomnosti nejvýše 15 studentů ve výukové skupině. Studium  se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest při počtu maximálně 15 osob v místnosti.

2. Omezení počtu studentů ve výukové skupině se netýká praktické a terénní výuky. Venkovní výuka se koná bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m.

 

IV. Režim zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty

1. S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních cest studentů a zaměstnanců fakulty.

2. Souhlas se zahraniční cestou bude řešen podle aktuální epidemiologické situace v cílové destinaci a souvisejících dopravních omezení. Žádáme tímto schvalovatele zahraničních cest, aby při schvalování jednotlivých cest zohlednili také riziko karantény, vynuceného prodloužení pobytu či testování, které bude zaúčtováno k tíži daného pracoviště/pracovní skupiny.

3. Upozorňujeme, že pojištění zahraničních cest se nevztahuje na lokace, do kterých je dle Ministerstva zahraničních věcí ČR doporučeno necestovat. U ostatních států cestovní pojištění platí, ale vztahuje se pouze na léčebné výlohy (tj. hospitalizaci z důvodu nemoci), nikoli na dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s nařízenou karanténou a pobytem.

 

V. Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Zaměstnanci PřF jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření. 

2. Tímto stanoviskem se ruší veškerá stanoviska a usnesení krizového štábu PřF, vydaná v souvislosti s nákazou nemocí COVID-19.

3. Toto stanovisko je platné okamžikem jeho zveřejnění a účinné od 1. 6. 2020.

 

28.5. 2020, 17:54 - Informace ze zasedání kolegia děkana z 25.5. 2020

S ohledem na aktuální pozitivní vývoj pandemie COVID-19 se ruší plošné omezení zahraničních pracovních cest.

Souhlas s pracovní cestou bude nadále řešen podle ochranného opatření MZ ČR, aktuální epidemiologické situace v cílové destinaci a souvisejících dopravních omezení. Podrobnější informace najdete na stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicni-mobilita/cestovani-a-koronavirus

Žádáme vedoucí pracovišť, aby při schvalování jednotlivých cest zohlednili také riziko karantény, vynuceného prodloužení pobytu, či testování. Tyto zvýšené náklady budou zaúčtovány k tíži vysílajícího pracoviště/pracovní skupiny.

4.5. 2020, 23.07 - Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 4. 5. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 4. 5. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1. Organizace zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK bude nadále zasedat operativně s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

 

2. Režim přístupu do budov fakulty od 11. 5. 2020

S ohledem na aktuální opatření vlády a RUK budou budovy od 11. 5. 2020 fakulty otevřeny v pracovní dny mezi 7 a 19 hod. 

 

3. Prohlášení studentů o bezinfekčnosti 

Student může být osobně přítomen ve škole pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

Před prvním vstupem do školy student musí v souladu s opatřeními MŠMT a doporučením RUK poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

V rámci PřF UK se toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti podává e-mailem, zasláním ofoceného a podepsaného formuláře příslušné studijní referentce, případně je možné formulář podepsat a odevzdat na místě.

Formuláře s čestným prohlášením jsou ke stažení zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/formulare/cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-infekcniho-onemocneni

Kontakty na referentky studijního oddělení jsou uvedeny zde: (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni).

 

4. Organizace studia od 11. 5. 2020

Osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole je možná pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. 

Toto omezení se netýká praktické a terénní výuky (při dodržení všech platných epidemiologických nařízení, specifika výuky lze konzultovat se sekčními proděkany).

 

5. Dokončení rozvrhované výuky v LS 2020

RUK a Krizový štáb PřF doporučuje vyučujícím dokončit rozvrhovanou výuku v letním semestru (zejména přednášky) distanční formou. 

 

6. Zahraniční studenti

Informace týkající se možného návratu zahraničních studentů na fakultu jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz

Výjimka pro EU občany za účelem výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodin, Výjimka pro žáky a studenty (od 27. 4. 2020)

a Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx  = Výjimka pro žáky a studenty (od 27. 4. 2020)

v angličtině:

https://cuni.cz/UKEN-379.html?news=9601&locale=en

Possibilities for entry of the European Union citizens (effective from April 27th, 2020)

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22247269&doctype=ART)

Potvrzení o studiu pro zahraniční studenty – odkaz na metodický pokyn v češtině:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/potvrzeni-o-studiu-v-sis-s-elektronickym-podpisem

v angličtině:

https://www.natur.cuni.cz/eng/study/student/bachelors-and-masters/confirmation-of-the-student-status-confirmation-of-completion-of-studies-and-transcript-of-exams-in-sis-with-an-electronic-signature

 

28.4. 2020, 13:35 - Aktuální informace z jednání kolegia děkana PřF UK ze dne 27. 4. 2020

 

Nové předpisy – V návaznosti na vydání zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ve Sbírce zákonů (základní body a odkaz na úplné znění naleznete zde), zveřejnilo MŠMT i jeho výklad (zde). MŠMT byl také registrován mimořádný univerzitní vnitřní předpis (Zvláštní pravidla studia na UK). Jeho znění je přístupné na stránkách v češtině i angličtině

Aktuální opatření k fungování VŠ – Od 27. 4. 2020 je povolen přístup všem studentům na VŠ, a to pouze při zohlednění platných nařízení. Hromadná výuka ve všech ročnících a jakákoliv jiná výuka probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání. Informace jsou zveřejněny v opatřeních krizového štábu fakulty na webových stránkách PřF UK a UK. Zajištění výuky, konzultací a výzkumných aktivit na jednotlivých sekcích se řídí pokyny sekčních proděkanů. Čestná prohlášení, která mají studenti připravena před učebnami nebo si je mohou stáhnout z webu (ZDE) a vyplnit doma, odevzdají  před zahájením výuky, konzultace či zkoušky vyučujícímu. Prohlášení se pak shromažďují na příslušných pracovištích. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v každé budově. Na konzultaci/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas tak, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob, zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí, po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu, učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy se musí dodržovat i ve společných prostorách, studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek, počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum.

Postup při změně formy kontroly studijních povinností (zápočty, zkoušky) – Vyučující/garant předmětu žádá o souhlas se změnou kontroly studia garanta programu/oboru (e-mailem) a změnu podmínek pro splnění předmětu následně zaznamená v SIS (např. ústní zkouška nahrazena písemnou).

Metodika distanční formy státních zkoušek a obhajob – Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertací lze plánovat na období po 1. 6. 2020. Metodika k distančním formám státních zkoušek a obhajob bude k dispozici po zasedání kolegia děkana 11. 5. 2020.

Rezervace místností v SIS – Období, kdy rezervace místností v SIS mohou provádět pouze hlavní rozvrhář a rozvrháři sekcí, se prodlužuje od 11. 5. 2020.

Knihovny – Od 4. 5. 2020 budou zpřístupněny knihovny jednotlivých sekcí, a to v režimu odpovídajícím požadavkům mimořádných opatření (hygienická opatření, regulace počtu osob v knihovně apod.).

Zahraniční studenti – Vedení UK (v součinnosti se zástupci dalších českých univerzit) vyjednává s MŠMT o zajištění návratu zahraničních studentů do studia. Aktuální informace o možnosti překročit státní hranice budou zveřejněny na webových stránkách univerzity a fakulty.

GAUK – Grantová rada UK zveřejnila aktuální informace pro řešitele projektů GAUK s ohledem na krizovou situaci (COVID-19): https://cuni.cz/UK-9291.html

24.4. 2020, 12:32 - Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na včerejší zasedání vlády a vydání nově koncipovaných usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ve školství, jakož i ve vazbě na další legislativní změny si Vás dovoluji informovat a sděluji: 

Studium – distanční formy výuky a kontrol studia

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů (částka 69) vydán zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dále jen „ZZP“. V návaznosti na tento krok byl MŠMT rovněž obratem registrován univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově (https://cuni.cz/UK-10446.html).

Díky finalizaci tohoto procesu je nyní možné státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky (MUDr.) nebo jejich části, dále státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”) uskutečňovat distanční formou. K bližšímu provedení nově umožněné distanční formy  státních závěrečných zkoušek  prosím věnujte pozornost  obsahu sekce  webové stránky věnované metodice  pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky: https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html

 

Studium – rozvolnění krizových opatření

Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020, č. 455 (resp. 456), je s účinností od 27. 4. 2020 povolena osobní přítomnost studentů na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku (doslovná citace usnesení vlády – viz níže). 

To znamená, že od 27. 4. 2020 se pedagogických aktivit mohou účastnit studenti všech ročníků

V týdnu od 27. 4. 2020 si fakulty rozhodnou a nastaví způsob výuky, individuálních konzultací a zkoušení tak, aby od 4. 5. 2020 v intencích uvedeného usnesení vlády byla obnovena výuková a další činnost na všech fakultách UK

Upozorňuji současně, že lze očekávat, že v řádu dnů může dojít ze strany vlády k dalšímu rozvolnění opatření, jež budou směřovat k navýšení počtu studentů, kteří se budou moci současně účastnit na výuce (předběžně lze uvažovat o počtu 10 studentů na výuce, resp. 20 studentů na klinické, laboratorní a praktické výuce).

Zdůrazňuji, že je i nadále třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická opatření. Usnesení vlády umožňuje účast na výuce a zkoušení jen studentům bez aktuálních příznaků virového onemocnění, a to za současného poskytnutí písemného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. 

 

Cit usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020:

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. zakazuje:

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, 

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

• na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

• na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

• na klinické a praktické výuce a praxi.

 

Vláda nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I/2 pouze za splnění následujících podmínek:

• je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

• u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

• nemá vdaném čase nařízeno karanténní opatření,−poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Koleje 

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje. 

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.

Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020. 

  

Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov

Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:

• Albertov

• Sport

• HTF

• Jinonice

• Hvězda

• U Rotlevů

 

U ostatních menz a zařízení bude režim postupného otevírání následující: 

Menza Právnická-  bude otevřeno dle požadavku PF do tří dnů

Menza Arnošta z Pardubic – bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Právnická

Menza Budeč- bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Albertov

Výdejna HTF – bude po dohodě s HTF otevřena v omezeném provozu od 27. 4  2020., od 4. 5. 2020 již v plném provozu

Snídárna na koleji Komenského – bude otevřeno dle potřeby (zatím není poptávka)

Menza Na Kotli (Hradec Králové) – bude otevřena dle požadavku fakult

Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

Výdejna Lidická (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

Bufet a výdejna LF (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

V případě jednání o znovuotevření menz žádám fakulty, aby požadavek na zahájení provozu projednali s Kolejemi a menzami UK alespoň tři dny před požadovaným termínem obnovení plného provozu. 

Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020. 

 

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny UK jsou zpřístupněny od 20. 4. 2020 v rozsahu a režimu, který byl uveden ve sdělení ze dne 17. 4. 2020. 

Velmi Vám děkuji za součinnost a spolupráci. 

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

FAQ

 

24.4. 2020, 10:46 - Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

U vysokých škol je již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci studia posledního ročníku, a to vždy v maximálním počtu pěti studentů. Jedná se zejména o aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Knihovny a studovny pak budou otevřeny jen za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

Od 27. dubna se výše uvedené týká i studentů ostatních ročníků vysokých škol. Opět však platí, že jde o přítomnost nejvýše 5 osob za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a praxe.

Vše zde:
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
 

20.4. 2020 - 23.21 - Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 20. 4. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 20. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1. Organizace zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK bude nadále pravidelně zasedat ve frekvenci jednou za dva týdny, v případě naléhavé situace operativně. 

 

2. Režim přístupu do budov fakulty

S ohledem na aktuální pokyny vlády a RUK jsou budovy fakulty otevřeny v pracovní dny mezi 8 a 17 hod. Nejedná se o otevření fakulty pro běžný provoz, výuku, zkoušení nebo konzultace. Přístup je určen výhradně pro individuální aktivity studentů posledních ročníků, kteří potřebují přístup do budovy k dokončení výzkumu v rámci kvalifikačních prací a dokončení/splnění studijních povinností, výjimečně pak pro individuální aktivity dalších studentů, pro které je přístup nezbytný k realizaci výzkumného experimentu. O těchto výjimkách rozhoduje vedoucí katedry/ústavu po konzultaci se sekčním proděkanem.

 

3. Problémy zahraničních studentů PřF UK

V souvislosti s aktuálním povolením pro studenty posledních ročníků - plnit studijní povinnosti - se krizový štáb zabýval situací studentů pocházejících ze zahraničí. Na PřF nyní studuje 927 cizinců, z nichž 393 studentů je ze Slovenska. V posledních ročnících studuje celkem 156 studentů ze SR, a to 46 v Bc, 57 v NMgr a 53 a v DSP. Krizový štáb doporučil děkanovi fakulty informovat o problémech zahraničních studentů (a o překážkách v plnění studijních povinností) vedení univerzity. Vedení UK bude adresována žádost, aby RUK inicioval jednání s MŠMT o odstranění bariér ve studiu (např. vyjednání výjimky k překročení státních hranic).  

 

4. Zrušení letního výcvikového kurzu TV v Albeři

Letní výcvikový kurz TV, který se měl uskutečnit v červnu ve výcvikovém středisku v Albeři, se ruší, a to z důvodu soustředění více než 100 studentů a uzavření výcvikového střediska UK. Studentům bude výuka studijním oddělením omluvena. Podrobnější informace studentům poskytne KTV s tím, že katedra připravuje i nabídku alternativních možností plnit kredity absolvováním volitelných předmětů tělesné výchovy.

 

5. Distanční zkoušení 

Předpisy aktuálně umožňují distanční kontroly studia pouze u předmětů zakončených Z, Zk. Prezenční formou lze na PřF nyní zkoušet pouze studenty posledních ročníků (zejména s ohledem na kontrolu splnění podmínek k SZZK). Studenty ostatních ročníků lze do odvolání mimořádných opatření zkoušet pouze distančně. Uskutečnění zkoušky distanční formou nelze vynucovat. Prezenční zkoušky bude možné konat i v letních měsících (až do 24. 9. 2020). Totéž se týká zkoušek z předmětů vyučovaných v zimním semestru 2019/2020. 

Státní závěrečné a státní doktorské zkoušky (vč. obhajob kvalifikačních prací) zatím distanční formou konat nelze. Termíny SZZK určuje nové opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020. Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací prezenční formou se budou konat od začátku června (s ohledem na platná nařízení vlády). 

Případné konání SDZK či obhajob disertací distanční formou je třeba v předstihu konzultovat se studijními proděkany (důvodem je zejména potřeba naplnit požadavek na zachování veřejného charakteru zkoušky/obhajoby, příp. pořízení nahrávky). Výše uvedené neomezuje studenty v přihlášení se k SDZK či k obhajobě disertace.

 

6. Otevření SIS pro rezervace místností

Do konce dubna je SIS uzavřen a lze rezervovat akce fakultního charakteru (hl. rozvrhářka, rozvrháři sekcí). Od začátku května budou rezervace otevřeny pro správce SIS a tajemníky na katedrách a ústavech. Od poloviny května bude SIS otevřen pro rezervace místností vyučujícími.

Rezervace provedené před mimořádnou situací by měly zůstat nedotčené. Přesto se (vzhledem k řadě probíhajících úprav či rekonstrukcí poslucháren) doporučuje provést kontrolu i dříve provedených rezervací.

 

7. Hrozba kybernetických útoků

Krizový štáb upozorňuje na přetrvávající hrozbu cílených kybernetických útoků prostřednictvím tzv. phishingu, zveřejněnou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. CIT připravil informace, jak rozpoznat nebezpečí a pokyny, jak reagovat na nebezpečí i v situaci, kdy došlo k napadení. Průběžně aktualizované informace a pokyny pro fakultní veřejnost jsou soustředěny na webové stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/varovani-pred-nebezpecim-kybernetickeho-utoku

 

8. Režim úklidu budov

S ohledem na minimální provoz budov zůstává režim úklidu nastaven na stávajícím omezeném režimu, od dalšího týdne se počítá s jeho postupným obnovováním.


Pravidla pro organizaci studia na Univerzitě Karlově po 20.4. 2020 - stránky Univerzity Karlovy


Často kladené otázky

 

17.4. 2020, 12:51 - Informace k výuce na Přírodovědecké fakultě UK

Od pondělí 20. 4. 2020 bude v souladu s "Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství", zveřejněným MŠMT, na fakultě možná přímá a nepřímá výuka do maximálního počtu 5 studentů, a to primárně s ohledem na zdárné ukončení jednotlivých stupňů studia. V případě všech typů výuky je nutný souhlas všech zúčastněných a zachování platných protiepidemických opatření. Od 20. 4. 2020 budou všechny budovy fakulty otevřeny od 8 do 17 h. Provoz knihoven zůstává zachován v současném režimu.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan

 

14.4. 2020, 21:57 - Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 14. 4. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 14. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

1. Zrušení výjezdního zasedání KD a ASF

Výjezdní zasedání kolegia děkana a akademického senátu fakulty se s ohledem na platná omezení ruší.  

 

2. Informace z RUK

Distanční formy kontroly studia – Podle pokynů MŠMT, NAÚ a RUK je doporučeno přejít na distanční výuku všude tam, kde je to možné. Stejně tak u kontrol studia předmětů. U státních zkoušek bude distanční forma zkoušek/obhajob možná až s účinností nového zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a poté, kdy vstoupí v platnost vnitřní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově.

Maximální doba studia - Všem studentům, kterým v období od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020 uplyne maximální doba studia, bude tato doba prodloužena do konce kalendářního roku 2021.

Termíny přijímacích zkoušek ani zápisů do studia se zatím nemění. V případě přetrvávajících opatření budou případné změny včas oznámeny.

 

3. Organizace studia na PřF UK

Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací zatím není možné konat distanční formou. RUK ve spolupráci s fakultami připravuje metodické pokyny k distančnímu zkoušení, které se využijí v návaznosti na schválenou legislativu. Metodika a nástroje (verze k 14. 4. 2020) byly zveřejněny na stránkách univerzitního Centra CŽV https://cczv.cuni.cz/CCZV-238.html

Lze měnit pravidla pro průběh kontroly studia studijního předmětu (nebo státní zkoušky) v nezbytném rozsahu odlišně od postupu stanoveného v Pravidlech pro organizaci studia. Změnu podmínek splnění předmětu může garantům povolit děkan fakulty s ohledem na specifika studijního programu a tam, kde takové změny dávají smysl. (Např. je možné ústní zkoušku nahradit zkouškou písemnou, ale i seminární prácí. Praxe, laboratorní práce apod. lze nahradit teoretickým studiem, písemnými úkoly či distanční výukou.) Změna formy kontroly studia musí být transparentní a musí být v předstihu oznámena v SIS. 

Usnesení: Krizový štáb doporučuje děkanovi fakulty, aby průběh státních zkoušek a obhajob kvalifikačních prací konaných distanční formou a postup při změně formy kontroly studijních povinností upravil v opatření děkana.

Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

Minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia se zatím nemění.

Usnesení: Krizový štáb vyzývá všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských programů, aby si nejpozději do 30. 4. 2020 provedli v SIS kontrolu plnění studijních povinností a zjistili, zda mají v akademickém roce 2019/2020 zapsaný dostatek předmětů, resp. kreditů, jejichž splnění (nejpozději do 24. 9. 2020) jim umožní postup do dalšího úseku studia. Studenti, kteří se budou přihlašovat k SZZK v jarním, resp. podzimním termínu 2019/2020 provedou kontrolu, zda mají možnost splnit podmínky k SZZK, resp. splnit v bakalářských programech 180 kreditů a v navazujících magisterských programech 120 kreditů, které jsou nezbytné pro absolvování studia.

Studentům, kterým pro postup do dalšího úseku studia nebo pro přihlášení k státní závěrečné zkoušce (nebo její části) bude chybět stanovený počet kreditů (např. z důvodu nemožnosti splnit některý z předmětů, jenž nemůže proběhnout distanční formou) bude umožněn dodatečný zápis předmětů (distančních, blokových apod.). 

Fakulta bude na začátku května 2020 (v návaznosti na “inventuru” blokové výuky) zvažovat vypsání nových studijních předmětů, které bude moci uskutečnit do 24. 9. 2020.

 

4. Změny harmonogramu akademického roku 2019/2020

Usnesení: Krizový štáb doporučuje děkanovi fakulty, aby po schválení zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a nového vnitřního předpisu UK, vydal opatření děkana “Harmonogram akademického roku 2019/2020”, kterým se upraví termíny pro přihlašování k státním závěrečným zkouškám, termíny pro odevzdání kvalifikačních prací, termíny kontroly splnění požadavků k SZZK a období pro konání SZZK (vč. obhajob), a to s termíny uvedenými v příloze zápisu.


Příloha: Podklady pro opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020


14.4. 2020, 13:52 - Distanční zkoušení

Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia si klade za cíl poskytnout všem akademickým i dalším pracovníkům přehled o možnostech distančních kontrol studia a základní metodické pokyny. Materiál vychází z návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (dále jen „zákon“) a z návrhu zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově.

Distanční zkoušení se řídí v zásadě stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci). Je proto nezbytné realizovat některá opatření pro zamezení možnému podvodnému jednání a disciplinárním přestupkům.

Našim cílem je také ukázat příklady dobré praxe jak z českých, tak ze zahraničních vysokých škol. Některé fakulty již mají dobré zkušenosti s distanční formou přijímací zkoušky, která je umožněna v čl. 6 Řádu přijímacího řízení UK.

6.4. 2020, 14:16 - Zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 6. 4. 2020 přijal následující usnesení a opatření:

1) Informace o režimu knihoven

Oborové knihovny PřF fungují v nouzovém režimu.

Výpůjčky a vratky jsou možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Vrátní příslušných budov jsou informování a studentům, kteří mají domluvený termín vyzvednutí nebo vracení knih, umožní vstup do budovy. 

2) Kontrola e-mailových adres v SIS

S ohledem na možnost realizace distanční výuky a případného využití elektronických nástrojů pro realizaci zkoušek studenti ověří platnost e-mailových adres uvedených v SIS. Zároveň zajistí, aby v souladu s opatřením děkana 4/2016 k zásadám využívání výpočetní techniky v počítačové síti PřF UK byla jako primární adresa v SIS uvedena adresa v doméně natur.cuni.cz, která dle Čl. 4 slouží jako prostředek pro oficiální komunikaci s fakultou.

3) Zasílání pokynů vyučujících studentům k předmětům

Vyučující zasílají pokyny studentům k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS, a to všem studentům, kteří mají předmět zapsaný (tedy nejen těm, kteří jsou uvedeni na rozvrhových lístcích).

4) Změny harmonogramu akademického roku

26. 3. 2020 bylo vydáno Opatření rektora č. 11/2020 Harmonogram akademického roku 2019/2020 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR. 

Harmonogram akademického roku pro PřF s upřesněnými termíny pro obory na PřF bude upraven opatřením děkana ve vazbě na aktuální vývoj a v návaznosti na aktuálně schvalovanou legislativu (UK, PČR) po zasedání krizového štábu PřF 14. 4. 2020. 

5) Termíny odevzdávání kvalifikačních prací a přihlášení k SZZK

Termín pro odevzdání závěrečných prací a přihlášení k SZZK, stanovený v současném harmonogramu AR na 15. 4. 2020, se ruší a bude posunut vzhledem k aktuálnímu vývoji situace.

Nový termín pro odevzdání kvalifikačních prací a přihlášení/odhlášení k SZZK bude oznámen po zasedání krizového štábu UK a PřF v úterý 14. 4. 2020. Stejně tak bude oznámeno i období pro konání SZZK a termíny kontroly splnění podmínek k SZZK.

6) Kontroly studia

Kontrolu splnění studijních povinností lze již nyní uskutečňovat distanční formou (Z, Zk). RUK připravuje ve spolupráci s fakultami metodiku a přehled nástrojů pro distanční zkoušení, a to včetně státních závěrečných zkoušek, státních rigorózních zkoušek, státních doktorských zkoušek a obhajob kvalifikačních prací (o distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu; o umožnění distanční formy státních zkoušek u daného studijního programu rozhoduje děkan po dohodě s garantem studijního programu).

Metodika bude zveřejněna v návaznosti na schválení legislativy.

7) Bloková výuka v LS 2019/2020

Byla provedena “inventura” blokové výuky předmětů LS 2019/2020 (terénní cvičení, kurzy, exkurze apod.). Do 24. 9. 2020 by se na PřF měla uskutečnit výuka více než 90 předmětů, na které je zapsáno více než 1700 studentů. Do konce dubna bude z jednotlivých sekcí známo, zda se výuka uskuteční, příp. zda budou zvoleny alternativní formy plnění předmětu nebo v krajním případě bude výuka předmětu zrušena či přesunuta do následujícího akademického roku.

Samostatně se řeší agenda pedagogických praxí (SO) a výcvikových kurzů TV (KTV).

8) Informace o studentech s nařízenou pracovní povinností

Studentům oborů Demografie s veřejnou a sociální politikou a Sociální epidemiologie byla vládou ČR nařízena v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření pracovní povinnost. Studenti o nařízené pracovní povinností byli informováni z RUK 20. 3. 2020 a v případě, že k výkonu pracovní povinnosti na výzvu RUK nastupují, jsou omluveni z výuky. Krizový štáb zjišťuje bližší informace na RUK.

9) Informace o zapojení BIOCEVu do testování

V BIOCEVu se již střídají čtyři týmy při vyšetřování vzorků z pražských nemocnic a domovů pro seniory na přítomnost koronaviru. Krizový štáb vysoce oceňuje zapojení dobrovolníků z řad zaměstnanců. Více informací lze najít v aktualitách BIOCEVu:

https://www.biocev.eu/cs/o-nas/aktuality/biocev-uz-testuje-stovky-vzorku-z-nemocnic-i-domovu-pro-seniory.221

 

1.4. 2020, 10:35 Kompletní SWOT analýzu jednotlivých online platforem pro distanční výuku najdete ve formě pdf ZDE


30.3. 2020, 12:58 - Zasedání krizového štábu PřF UK

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 30. 3. 2020 přijal následující usnesení a opatření:


1. Zapojení pracovníků fakulty do diagnostiky COVID-19 v Biocevu

 • Zaměstnanci, kteří budou zapojeni do diagnostiky COVID-19 nad rámec svého pracovního úvazku, budou pracovat na základě uzavřené DPP; u vybraných pracovníků bude přiznán příplatek za práci v infekčním prostředí. V souladu s praxí na PřF musí být deklarovaná náplň práce v rámci DPP odlišná od pracovního úvazku a doložena stanoviskem vedoucího příslušného pracoviště.

 • Zdravotní prohlídka těchto pracovníků bude v souladu s nařízením vlády č. 84/2020 Sb. řešena formou čestného prohlášení.   

 • Fakulty UK, které jsou zapojené do diagnostiky COVID-19 v Biocevu (PřF a 1.LF), budou společně požadovat refundaci vzniklých nákladů od státu.


  2. Pomoc pro boj s koronavirem

 • Na základě prvé nabídky finanční pomoci fakultě na aktivity spojené s bojem proti COVID-19 byl zřízen samostatný účet, na který budou možné další vklady případných dárců směřovány.

 • Na web bude umístěna informace o možnosti sponzorské podpory PřF UK s vymezením okruhu činností (diagnostika COVID-19), na které budou sponzorské příspěvky využity.


 • 3. Evidence COVID pozitivních zaměstnanců a studentů

 • Zaměstnanci v nařízené karanténě a COVID-pozitivní povinně nahlásí tuto skutečnost zaměstnaneckému oddělení.

 • Studenti v karanténě a COVID-pozitivní povinně nahlásí tuto skutečnost příslušné referentce studijního oddělení.

 • Uvedené informace o zaměstnancích a studentech mají důvěrný charakter a bude s nimi nakládáno v odpovídajícím režimu ochrany osobních údajů. 


  4. Distribuce dezinfekčních prostředků

 • Postupně se rozšiřuje okruh klientů, kteří využívají dezinfekční prostředky připravované na chemické sekci, o další zařízení sociální péče.

 • Prostředky jsou využívány i v rámci fakulty, s ohledem na omezené kapacity však nejsou určeny k osobní potřebě mimo fakultu.   


  5. Přehled nástrojů distanční výuky

 • CIT zpracoval přehled dostupných nástrojů pro podporu elektronické výuky včetně zhodnocení zkušeností s jejich využitím na PřF, který bude následně dostupný jako metodická pomůcka pro fakultní veřejnost.

25.3. 2020, 13:00 - Aktuální informace k organizaci studia 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s aktuální mimořádnou situací si vám – v návaznosti na jednání krizového štábu fakulty a včerejší zasedání kolegia rektora a kolegia děkana – dovolujeme zaslat informace ke změnám v organizaci studia v letním semestru. Řada z níže uvedených informací může být modifikována s ohledem na vývoj situace. O případných změnách vám dáme včas vědět. 

Zároveň vám doporučujeme sledovat aktuality zveřejněné na webových stránkách univerzity: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz 

a fakulty: https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Věříme, že se nám společnými silami a ve zdraví podaří situaci zvládnout. Rádi bychom vás ujistili, že jsme ve spolupráci se studijním oddělením připraveni řešit i specifické situace, do kterých jste se kvůli mimořádným opatřením dostali.

 

Děkujeme za spolupráci. Přejeme především zdraví, štěstí a dny bez virů!

S pozdravem

Markéta Martínková a Pavel Chromý

studijní proděkani

---------

Přijímací řízení

Vyhlášené termíny se zatím nemění. Uchazečům budou rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce s upozorněním, že termín zkoušky se s ohledem na aktuální situaci může změnit. Informace bude zveřejněna i na fakultních webových stránkách.

 

Organizace studia na PřF UK

Úpravy Opatření děkana Harmonogram akademického roku 2019/2020, resp. termínů vzdělávací činnosti na PřF UK budou provedeny v návaznosti na nové Opatření rektora.

Při plnění studijních povinností se studenti řídí pokyny vyučujících, které pedagogové zveřejňují či zasílají k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS. Byla zrušena přímá výuka, ale výuka probíhá jinými formami (nejčastěji přes internet apod.). 

Doporučení: V SIS je třeba zveřejnit pokyny k plnění předmětu, studijní materiály (audio nebo videonahrávky, objemné soubory apod.) je účelné sdílet v prostředí Moodle, Google Disk atd. tak, aby SIS nebyl přetížený a nekolaboval.

Při řešení problémů s nesplněním studijních povinností bude pravděpodobně posuzováno, zda problém souvisel se zásahem vyšší moci (překážkami vyplývajícími z mimořádných opatření), nebo pramenil z nedbalosti studenta (jednání v rozporu s pokyny vyučujících).

Termíny kontroly plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) i další termíny budou po odvolání mimořádných opatření podle situace upraveny a žádosti studentů budou poté posuzovány v souladu s těmito změnami.

 

Výuka v LS 2019/2020 

Výuka v LS 2019/2020 bude prodloužena do 30. 6. 2020 s tím, že červen bude využit přednostně pro realizaci turnusových/laboratorních cvičení, praktik,  praxí, kurzů, exkurzí. Nyní probíhající výuka se nebude opakovat.

Turnusovou výuku, laboratorní cvičení, kurzy a exkurze lze – v případě problémů s kapacitou – rozvrhovat i v červenci a v září (nejpozději do 24. 9. 2020).

Předměty se neruší. Vyučujícím se doporučuje v případě nutnosti např. redukovat počet dní přímé výuky a využít alternativy distančních forem, samostudia či jiných oborově specifických řešení. Vždy tak, aby byl zohledněn profil absolventa a studenti měli možnost získat alespoň základní praktické dovednosti.

Při rozvrhování praktik/kurzů by měli být upřednostněni studenti, kteří splnění praktik potřebují pro kontrolu splnění povinností před státnicemi. Přednost by měli mít ti, kteří odevzdají práci k obhajobě v jarním termínu.

 

Rezervace poslucháren v SIS:

S ohledem na prodloužení nouzového stavu je rozvrh v SIS “zablokován” ve stávající podobě do 30. 6. tak, aby umožnil případné dokončení výuky. Blokace učeben bude uvolněna podle vývoje situace. Již existující rezervace v SIS byly zachovány. Nové rezervace se zatím neprovádějí s tím, že v období po zápočtovém týdnu bude přednostně rozvrhována turnusová výuka, státní zkoušky, přijímací zkoušky apod. Stávající rezervace akcí, které bezprostředně nesouvisejí se studiem, pravděpodobně nebudou zohledněny. Případné změny budou oznámeny podle vývoje situace. 

 

Zkoušky a zkouškové období: 

Zkoušky a další kontroly studia předmětu lze vykonávat distanční (bezkontaktní) formou.

Nyní lze vypisovat i termíny zkoušek z předmětů zimního semestru 2019/2020.

Letní zkouškové období bude prodlouženo. Zkoušky bude možné vypisovat i v období od 1. 7. 2020 do 24. 9. 2020 (tedy v červenci a v srpnu).

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací:

Vypsané termíny, resp. období pro konání SZZK se zatím nemění. Případné změny budou oznámeny podle vývoje situace a nové termíny budou po dohodě s garanty studijních programů/oborů zveřejněny minimálně 1 měsíc před konáním státní zkoušky, resp. obhajoby. Přesný termín pak bude zveřejněn minimálně týden předem.

Studenti se k SZZK a obhajobě závěrečné práce přihlašují v SIS bez ohledu na mimořádnou situaci. Elektronické verze prací se odevzdávají v SIS (nahrát a potvrdit odevzdání). Systém odevzdání tištěné verze práce bude případně upřesněn podle vývoje situace. (Nyní např. nelze práci svázat.)

RUK připravuje změnu vnitřních předpisů UK pro případ, kdy by bylo nutné konat státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací distančně. Toto se zatím neumožňuje.

Období pro konání SZZK v podzimním termínu (září) určí garanti programů/oborů v původně stanovených lhůtách (OD Harmonogram akademického roku 2019/2020).

 

Pedagogické praxe studentů: 

Studentům, kteří mají v LS 2019/2020 povinnost splnit praxi ve školách, bude dobrovolnická odborná činnost pro střední/základní školu (např. pomoc pedagogům se zajištěním distančních forem výuky) zohledněna v hodnocení praxí. Hodnocení praxí je v kompetenci oborových didaktiků a je třeba jej provést tak, aby studenti mohli být připuštěni ke státním závěrečným zkouškám.

Studentům pedagogických praxí bude rozeslána informace, že mohou nabídnout pomoc školám, na kterých již praxe začali plnit před vyhlášením mimořádných opatření. Zároveň budou osloveni fakultní učitelé, kteří si budou moci vyžádat pomoc od studentů učitelství PřF UK. Koordinaci a komunikaci zajišťuje studijní oddělení (Dr. Jakub Jelen) ve spolupráci s oborovými didaktiky.

 

Kurzy tělesné výchovy:

Kurzy TV zajišťuje KTV. Možnosti plnění studijních povinností se studenty vyjedná KTV; řeší se i možnosti náhradního plnění zrušených zimních kurzů, připravuje se nabídka letních kurzů. Doporučení: Sledovat informace zveřejněné na internetových stránkách KTV. Případné problémy s překážkami v plnění studijní povinnost konzultovat s vedoucím katedry Mgr. Lukášem Frantálem.

 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací:

- Faktické konání SDZk a obhajob disertací vypsaných do období platnosti mimořádných opatření se zatím ruší, termíny budou dohodnuty ad hoc po odvolání mimořádných opatření, příp. v kontextu změn legislativy (možnost distanční formy);

- vypsané termíny SDZk a obhajob disertací v květnu a červnu se zatím nemění, nové termíny budou stanoveny po vydání Opatření rektora a Opatření děkana, resp. po vzájemné domluvě (garanti - předsedové komisí - proděkan); 

- zahájená řízení (podané přihlášky, sestavené komise) pokračují s tím, že vlastní zkoušky/obhajoby se uskuteční po odvolání mimořádných opatření; uskuteční se později;

- přihlášky k SDZk studijní oddělení přijímá elektronicky (e-mailem), referentky SO po obdržení přihlášek vyzývají e-mailem garanty programů k navržení komise a upozorňují, že by bylo vhodné termín plánovat do období červen/červenec či později; 

- studijní oddělení přijímá i přihlášky k obhajobě disertací, a to:

1) elektronicky e-mailem a odevzdáním práce v SIS (elektronická verze disertace musí být shodná s tištěnou, proto se nemusíme obávat, že později dodaná tištěná verze byla z obsahového hlediska dokončována po odevzdání verze elektronické), 

2) po předchozí dohodě studenta s referentkou (nejlépe e-mailem) lze domluvit i fyzické předání disertace; v případě, že nelze odevzdat tištěnou verzi práce (vazárny nefungují) studenti odevzdají tištěnou verzi práce (minimálně 5 dní) před obhajobou, v případě přetrvávajících omezení nejpozději před promocí;

Je-li vše v pořádku (student splnil podmínky; doložil potřebné podklady a prohlášení = uznávají se skeny, e-mailová korespondence; originály se nahrazují elektronickými verzemi), řízení se zahajuje, termín obhajoby se stanoví podle situace, domluvy, v předstihu.

 

Promoce

Bakalářské a magisterské promoce 24. 4. 2020 jsou zrušeny. Náhradní termíny budou stanoveny až po ukončení všech mimořádných opatření (mohou probíhat i v srpnu). 

Zároveň není přerušena výrobu diplomů, které naši absolventi potřebují. Společně s dodatky a diplomy budou fakultám předávány i matriční listy. Absolventi si budou moci v případě potřeby vyzvednout diplomy (po předchozí e-mailové domluvě) na studijním oddělení (bez nutnosti cesty na RUK). I po vyzvednutí diplomu budou mít absolventi nárok na to, aby se zúčastnili náhradního termínu promoce.

23.3. 2020, 12:15 - Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 23. 3. 2020 přijal následující usnesení:

 1. Nastavení mechanismu pro evidenci a distribuci materiální pomoci

Pro distribuci materiální pomoci (zejména dezinfekčních prostředků), kterou PřF UK poskytuje mj. orgánům veřejné správy, bude vytvořen následující systém pro koordinaci a evidenci.

 • Materiální pomoc bude distribuována podle kapacitních možností, a to pouze orgánům státní správy a samosprávy (zařízením sociální péče MČ Praha 2, Policie ČR aj.) nebo univerzitním či akademickým pracovištím.

 • Materiální pomoc bude poskytována za režijní náklady.   

 • Kontaktní osobou bude bezpečnostní technik fakulty ing. Pavel Šimůnek.

 • OSBI bude udržovat sdílenou tabulku s evidencí objednávek, kontakty, způsobem předání a stavem vyřízení.

 • Předání materiálu bude probíhat ve vrátnici budovy Hlavova 8, vrátný ke každé zásilce bude mít průvodku s informacemi a předá ji oproti potvrzení, jehož stručné znění připraví Mgr. Pavel Toušek..

 

 1. Blokace učeben v SIS

 • S ohledem na prodloužení nouzového stavu bude rozvrh v SIS zablokován ve stávající podobě do 30. 6., tak aby umožnil případné dokončení výuky. Blokace učeben pro konání SZZK a dalších akcí bude uvolněna podle vývoje situace.

 

 1. Pomoc studentů na pedagogických praxích školám

 • Studenti PřF, kteří v rámci studijních povinností mají pedagogické praxe, budou své studijní povinnosti moci u daných škol plnit při zajišťování distanční výuky (pokud školy nabídku využijí). Organizaci bude zajišťovat studijní oddělení.

 

 1. Informace o zajištění vzdělávací činnosti v LS 2019/2020

 • Rozeslání informací o zajištění průběhu vzdělávacích aktivit a studijní agendy (všem studentům, garantům a pedagogům) zajistí studijní oddělení po zasedání rozšířeného kolegia rektora a kolegia děkana (24. 3.). 

17.3. 2020, 11:47 - Doplnění včerejšího sdělení o podrobnější organizační informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sdělení z dnešního poledne doplňuji o následující podrobnější organizační informace k dílčím otázkám a agendám:

Rozšířené kolegium rektora

Jednání rozšířeného kolegia rektora plánované na 24. 3. 2020 se bude konat formou konferenčního (video)hovoru. O detailech Vás budeme včas informovat. Podklady obdržíte jako obvykle s předstihem, předpokládáme do čtvrtka tohoto týdne.

Roušky

Rektorát UK zajišťuje nákup cca 2.500 ks roušek. Odhadujeme, že distribuce první části dodávky na fakulty by mohla proběhnout během čtvrtka, druhou část snad zvládneme distribuovat v pondělí nebo v úterý příští týden. Prosíme fakulty, aby si udělaly vlastní seznam pracovišť, kterým budou roušky dále distribuovat.

V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte Mgr. Michala Zimu michal.zima@ruk.cuni.cz  tel.: 724271319.

 

Dobrovolníci

Rektorát UK začíná koordinovat dobrovolnickou pomoc. Vzhledem k tomu, že studenti lékařských fakult se již několik dní organizují na svých platformách, bude databáze dobrovolnické pomoci z řad studentů orientována na pomoc institucím, které poskytují sociální či pečovatelské služby.

Na webu cuni.cz budou během následujících 24 hodin spuštěny formuláře pro registraci dobrovolníků a na poptávku organizací. Podrobné informace zveřejníme co nejdříve v samostatném dokumentu.

 

Výkon spisové služby na UK v nouzovém stavu

Výkon spisové služby na UK se řídí Spisovým řádem UK (OR č. 60/2018). Článek 20 - Vedení spisové služby v mimořádné situaci Spisového řádu UK umožňující vést spisovou službu v náhradní evidenční pomůcce, listinném podacím deníku, nebude v tuto chvíli uplatňovánUK nadále vykonává spisovou službu v elektronické podobě v Elektronickém systému spisové služby Univerzity Karlovy (dále jen „ESSS UK“).

Přístup do ESSS UK pro jednotlivé zaměstnance UK, kteří vykonávají práci z domova, je možný prostřednictvím přihlášení přes funkcionalitu vzdálené plochy nebo po instalaci VPN. V otázkách přístupu prostřednictvím VPN nebo vzdálené plochy se, prosím, obracejte na lokální IT podporu. V metodických otázkách výkonu spisové služby na fakultách/součástech UK se zaměstnanci UK budou i nadále obracet na lokální koordinátory spisové služby.

Je doporučeno v maximální možné míře odbourat v rámci výkonu spisové služby fyzický oběh dokumentů a s tím spojený kontakt zaměstnanců.

Je třeba nadále zajistit příjem dokumentů na podatelnách fakult a součástí, včetně centrální podatelny UK na RUK. S ohledem na aktuální nedostatek ochranných pomůcek je doporučeno upravit provozní dobu podatelen fakult a součástí UK na nezbytně nutný rozsah.    

Pro schvalování je  možné používat nástroj elektronického schvalování, a to i v případě analogových dokumentů (na základě konceptu). Je doporučeno maximálně nahradit tzv. podpisová kolečka. Eventualitou může být schvalování prostřednictvím mailu (tyto maily mohou být následně vkládány do ESSS UK jako záznam k dokumentu).

Provoz centrálních spisoven fakult a součástí se maximálně omezuje. Zastavuje se přijímání dokumentů spojené s fyzickým kontaktem. Výpůjčky ze spisoven je doporučeno nahradit skeny, pokud to situace umožňuje. Po dobu trvání opatření se dále po dohodě s Archivem UK zastavují veškerá skartační řízení.

V rámci pracoviště fakulty/součásti je  třeba zajistit alespoň jednoho zaměstnance, který má v rámci home office přístup do ESSS UK.

Je doporučeno zakázat způsob doručení osobním převzetím. Pokud pracoviště praktikuje osobní předání spojené s návštěvou adresáta, tuto praxi je doporučeno zastavit a preferovaně předávat elektronicky, v nutných případech Českou poštou.

 

Provoz centrální podatelny UK na Ovocném trhu:

Veškeré příchozí dokumenty v listinné podobě, pokud to jejich povaha umožní, mohou být vhazovány do schránky vedle podatelny. Schránka bude vybírána každou půl hodinu zaměstnancem podatelny UK. Zaměstnanci podatelny UK jednou denně (dle potřeby) telefonicky upozorní jednotlivá oddělení, odbory a fakulty/součásti UK, zda mají na podatelně UK poštu k vyzvednutí a domluví se individuálně na předání. Pokud je v možnostech oddělení/odboru RUK vyřizovat dokument prozatím pouze na základě skenu (kopie!), využije sken automaticky pořizovaný podatelnou UK. Originály dokumentů budou prozatím uloženy na podatelně UK v přihrádce oddělení/odboru a předány po skončení omezeného režimu.

V případě další dotazů na výkon spisové služby a k provozu podatelny se můžete obracet na:

Mgr. Jan Jindra (e-mail: jan.jindra@ruk.cuni.cz, telefon: 224 491 740, 775 475 317)

Mgr. Barbora Satrapová (e-mail: barbora.satrapova@ruk.cuni.cz, telefon: 776 111 537)  

 

Kontaktní linky na RUK

Kontaktní pevné linky za jednotlivé odbory RUK, které jsou přesměrovány na mobilní telefony zaměstnanců, jsou následující:

 

Kontakty na odbory 

Odbor

Kontaktní linka

COŽP

220199471

Bezpečnostní odbor

224491286

EO

224491332, 224491331

Odbor výstavby

224491322, 224491299

OVZ

224491361, 224491734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224491509, 224491502

CŽV

224491285, 224491679

OPP

224491557, 224491399

Centrum pro teoretická studia

222220671

OKVA

224491288, 224491385

Právní odbor

224491363, 224491499

OVV

224491242, 224491656

OVaV

224491290, 224491768

Ústřední knihovna

224491966, 224491370

CPPT

224491508

Kvestor

224491316, 224491317

ÚDAUK

224491463

Oddělení analýz a strategií

224491770, 224491522

Podatelna

224491742, 224491281

Nakladatelství

224491454

OZV

224491301, 224491710

SO

224491803, 224491260

Sekretariát rektora

224491900, 224491314

UVT

224491647, 224491555

Organizační odbor

224491249, 224249700

SBZ

224491544

KaM

224930250

Personální odbor

224491441, 224491243

IPSC - UK POINT

224491841

IPSC -kontakt pro fakulty

224491328

IPSC - dobrovolnické aktivity

224491896

IPSC - INFOLINKA

224491850

IPSC

224491892

Tyto kontaktní informace jsou též k dispozici na webových stránkách univerzity v sekci věnované koronavirové infekci.

 

16.3. 2020, 12:46 - Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy, krizový štáb PřF UK bere tato opatření v potaz a PřF se jimi bude řídit

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji:

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16.3.2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

 

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí z mého sdělení ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Znovu apeluji na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomuji si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věřím, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od 17.3.2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka.

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského.

O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena-

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do 16.3.2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách

https://ldapuser.cuni.cz/

V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu.

Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením

https://cuni.cz/UK-5361.html

Rektorát UK

Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16.3.2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK.

Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory Vám bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK.

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy krizovytym@cuni.cz krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.

S pozdravem,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

 

 

16.3. 2020, 12:00 : Usnesení krizového štábu PřF UK ze dne 16. 3. 2020

Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 16. 3. 2020 přijal následující usnesení:

1. Krizový štáb doporučuje všem zaměstnancům fakulty, a to zejména těm, kteří dosáhli 60 let věku, aby po dohodě s vedoucími pracovišť a v souladu s doporučením vlády ČR pracovali v režimu práce z domova (home office). 

2. Vedoucí kateder, ústavů a oddělení fakulty zajistí nouzový provoz na svých pracovištích, v to zahrnujíc dle potřeby i práci v režimu home office.

3. Oddělení děkanátu zajistí zpracování došlých dokumentů cestou podatelny (8 až 11 h) či elektronicky. Úřední hodiny na jednotlivých odděleních se z preventivních důvodů až do odvolání ruší (osobní kontakt je v současné době nežádoucí). 

4. Aktuální informace v angličtině jsou pro zahraniční studenty a zaměstnance dostupné na stránkách RUK i s odkazy na průběžně aktualizované zdroje (Vláda ČR, MZ, MZV aj.): https://cuni.cz/UKEN-379.html?news=9601&locale=en.
https://www.vlada.cz/en/

5. Budovy fakulty budou kvůli kontrole vstupu třetích osob až do odvolání uzavřeny. Vstup do budov bude nadále možný pouze prostřednictvím čipového systému. Třetím osobám se vstup do budov fakulty bez přítomnosti/doprovodu zaměstnance fakulty zakazuje.

6. Vedení fakulty doporučuje pro cestu na fakultu využívat individuální prostředky dopravy, rovněž informuje o dočasné možnosti parkování na modrých zónách zdarma. Fakultní parkovací místa fungují bez omezení.

7. Při plnění studijních povinností se studenti řídí pokyny vyučujících, které pedagogové zveřejňují či zasílají k jednotlivým předmětům prostřednictvím SIS. Byla zrušena přímá výuka, ale výuka probíhá jinými formami (nejčastěji přes internet apod.). 

Při řešení problémů s nesplněním studijních povinností bude pravděpodobně posuzováno, zda problém souvisel se zásahem vyšší moci (překážkami vyplývajícími z mimořádných opatření), nebo pramenil z nedbalosti studenta (jednání v rozporu s pokyny vyučujících).

Termíny kontroly plnění studijních povinností (zápočty, zkoušky) i další termíny budou po odvolání mimořádných opatření podle situace upraveny a žádosti studentů budou poté posuzovány v souladu s těmito změnami.

8. Pro možnost pořádání přednášek s velkým počtem posluchačů a zajištění kvalitního přenosu budou na každé sekci přizpůsobeny vybrané posluchárny pro formu přes You tube. V současné chvíli byly takto upraveny posluchárny Levá rýsovna a Z1 v budově Albertov 6, zpřístupnění poslucháren na biologické a chemické sekci bude pedagogům následně rovněž oznámeno. Přednášky je doporučeno konat on line prostřednictvím aplikace Meet či Skype dle platného rozvrhu. Návody pro využití distančních nástrojů jsou k dispozici na webových stránkách fakulty. (V případě pořizování záznamů přednášek fakulta po odvolání mimořádných opatření podpoří další využití materiálů k akreditaci kurzů distančního vzdělávání.) 

9. Stipendia budou vyplacena ve stanovených termínech a studenti nezbytná prohlášení podepíší až po odvolání mimořádných opatření. V případě opožděně podaného odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia bude otázka prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání řešena ve prospěch studenta.

10. Vedení fakulty bude iniciovat posun termínu podávání návrhů projektů GAČR prostřednictvím zástupce UK v RVVI.

 

V Praze dne 16. 3. 2020                         prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

 

13.3. 2020, 13:45 - Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a také v návaznosti na mé sdělení ze včerejšího dne, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:

Výuka

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.

Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.

Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).     

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.

Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020.

Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.

Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.

Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov
 • Menza Kajetánka
 • Menza Sport
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)
 • Výdejna HTF
 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“
 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Výdejna Hvězda
 • Bufet UHK (Hradec Králové)
 • Výdejna Lidická (Plzeň)
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)
 • Provoz Cateringu na menze Právnická
 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Snídárna na koleji Komenského
 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00

 

S platností od 16.3.2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická
 • Menza Arnošta z Pardubic
 • Menza Budeč
 • Bufet Právnická
 • Studentský klub Celetná - SKC

Výdej průkazů UK

Již dne 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10.00 do 14.00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena. Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.

Informační servis:

emergency@cuni.cz

info@cuni.cz

tel.: +420 224 491 850

 

Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

S platností od 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.

Výcviková střediska

S platností od 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda
 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)
 • VS Albeř
 • VS Horní Poříčí
 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

13.3. 2020, 9:19 - Informace děkana PřF UK prof. Jiřího Zimy

Vzhledem k neustálému nárůstu pozitivních případů infekce koronavirem a vyhlášení nouzového stavu se Přírodovědecká fakulta bude až do odvolání řídit ve svém provozu přísnějšími pravidly v souladu s vyhláškou Vlády ČR a MŠMT.  

12.3. 2020, 18:43 - Prohlášení rektora UK prof. Tomáše Zimy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, Vám zasílám následující doplňujícím informace.  

Výuka

Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.

Z důvodu opakovaných dotazů zdůrazňuji, že i nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apod. Stejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.

Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.

 

Zahraniční studenti a zaměstnanci

K řešení problematiky studentů a zaměstnanců UK, kteří se nacházejí ze studijních nebo pracovních důvodů mimo území České republiky, a to včetně studentů a zaměstnanců nacházejících se v USA, bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.

   

Koleje a menzy

Provoz kolejí zůstává zachován.

Provoz menz a dalších stravovacích zařízení bude z důvodu nízkých výdejů od příštího týdne postupně omezen. K rozsahu tohoto omezení bude během zítřka vydáno podrobnější sdělení.

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy krizovytym@cuni.cz krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za dosavadní spolupráci a za Váš klidný a racionální přístup. Věřím, že společnými silami vše zvládneme.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

12.3.2020, 17:20

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k množícím se dotazům ve věci organizace studia na PřF v období mimořádných opatření odkazuji na informace MŠMT

http://www.msmt.cz/informace-k-opatreni-mz-pro-vysoke-skoly?fbclid=IwAR0R-lemdiRjK-fr2tRARFm0B3olmlw-btff911H95ahImF9e0RshQ9et-Y 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací se uskuteční až to situace umožní, v náhradních termínech, které s garanty studijních programů a předsedy komisí vyjedná proděkan pro studium. 

S pozdravem

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan 

 

12.3. 2020, 15:58,  INFORMACE K OPATŘENÍ MZ PRO VYSOKÉ ŠKOLY

Pokud jde o studium na vysoké škole, opatření se týká studentů veřejných, soukromých i státních vysokých škol, jakož i studentů studujících v zahraničních vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách na území České republiky poskytovateli zahraničního vysokoškolského vzdělávání (zahraničními vysokými školami a tuzemskými právnickými osobami s nimi spolupracujícími). 

Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek. Vysoké školy mohou využívat nástroje distančního vzdělávání. Tuto možnost mají v mimořádné situaci všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách) konkrétního akreditovaného studijního programu. Národní akreditační úřad nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání. V případě státních zkoušek se doporučuje posuzovat situaci individuálně.

Pokud jde o případné praxe a další aktivity konané mimo budovy vysoké školy, vysoká škola by si měla sama podle jejich charakteru vyhodnotit, které z nich je vhodné omezit a které nikoliv.

Obdobně je na rozhodnutí rektora, jaká opatřením učiní směrem ke kolejím a dalším účelovým zařízením vysoké školy.

Vždy je nutné dodržovat případně i další mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví případně místně příslušnými hygienickými stanicemi.

Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké školy.

INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU A UZAVŘENÍ DALŠÍCH TYPŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ najdete ZDE.

 

12.3. 2020, 15:54, Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, na svém zasedání dne 12. 3. 2020 vydal pokyn následujícího znění:

POKYN  KRIZOVÉHO  ŠTÁBU č. 1/2020

I.Krizový štáb Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty z důvodu prevence šíření virového onemocnění Covid-19 důrazně nedoporučuje zaměstnancům (akademickým i neakademickým pracovníkům) a studentům Přírodovědecké fakulty realizaci všech zahraničních pracovních i soukromých cest,

přičemž zároveň

důrazně doporučuje všem zaměstnancům (akademickým i neakademickým pracovníkům) a studentům Přírodovědecké fakulty, aby již probíhající zahraniční cesty v co nejkratší době ukončili.

Při návratu do ČR se všichni zaměstnanci a studenti musí řídit aktuálními závaznými pokyny státní správy a po dobu 14 dnů po návratu pracovat v režimu home office.

Výše uvedený pokyn se týká všech zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty a je platný pro veškeré zahraniční destinace.

II.

Zároveň v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 se s platností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. až do odvolání přerušuje provoz Mateřské školy Rybička.

Zveřejněním tohoto stanoviska na webových stránkách fakulty pověřuji člena krizového štábu a předsedu AS PřF UK RNDr. Radima Perlína, Ph.D.

 

12.3. 2020, 15.00, OPATŘENÍ DĚKANA č. 04/2020, kterým se ustanovuje na fakultě krizový štáb

Čl. I

Předmět úpravy

Tímto opatřením a jeho přílohou ustanovuji na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě krizový štáb, za současného vymezení jeho fungování, povinností a pravomocí.

Čl. II

Krizový štáb

 1. Krizový štáb se ustavuje na dobu neurčitou.
 2. Složení krizového štábu:

Funkce v krizovém štábu

Pracovní zařazení na fakultě

Vedoucí krizového štábu

děkan fakulty

Zástupce vedoucího

tajemník fakulty

Člen

proděkan biologické sekce

Člen

proděkan chemické sekce

Člen

proděkan geologické sekce

Člen

proděkan geografické sekce

Člen

studijní proděkan

Člen

předseda akademického senátu fakulty

Člen

vedoucí OSBI

Člen

vedoucí CIT

Člen

referent PO, BOZP a CO

Člen

proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy

 

 1. Seznam aktuálních jmen členů krizového štábu fakulty, včetně jejich kontaktních údajů, uvádí na svých veřejně přístupných internetových stránkách pracoviště OSBI.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 3/2012.
 2. Osobami odpovědnými za provádění a kontrolu dodržování tohoto opatření stanovuji vedoucího oddělení správy budov a investic a referenta PO, BOZP a CO.
 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Součástí tohoto opatření je neveřejná příloha č. 1 Plán krizové připravenosti – instrukce pro členy krizového štábu.


Seznam členů krizového štábu PřF UK včetně kontaků


11.3. 2020, 15:17

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Univerzita Karlova vykládá usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 jako zákaz směřující k zabránění šíření infekce shromažďování studentů při hromadné výuce, nikoliv jako záměr rezignovat na pedagogickou činnost. Absolutní zrušení pedagogické činnosti by ve svém důsledku znamenalo, že studenti posledních ročníku by ve významné míře nemohli ukončit své studium (např. by to bylo velmi citelné zejména ve zdravotnictví v souvislosti s nástupem mladých lékařů do praxe).

Je proto nezbytné, aby pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstala i nadále zachována a nepřerušena, pouze změnila formu výuky a dalších aktivit z prezenční na distanční metody.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má nadále za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Problematiku praxí na Lékařských fakultách UK řešíme s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy krizovytym@cuni.cz krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

10.3.2020, 18:49 

Koronavirus - aktuální sdělení děkana PřF UK

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s dnes nařízeným opatřením ministra zdravotnictví a rektora Univerzity Karlovy se na vás obracím s následujícím sdělením, které upřesňuje specifika fungování Přírodovědecké fakulty UK.

1) Od 10. 3. 2020, 18:00 hod. zakazuji přístup studentů do prostor Přírodovědecké fakulty UK a dalších fakult UK či jiných VŠ.

2) Po dobu mimořádných opatření ruším veškerou přímou výuku (přednášky, cvičení, turnusová praktika, pedagogické praxe apod.). Ruším i veškeré osobní konzultace. (S řediteli fakultních škol se spojím, studenty na praxích omlouvám a s řediteli fakultních škol budu o dalším postupu jednat.)

3) Po dobu mimořádného opatření zakazuji i činnosti související s přípravou kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní), které vyžadují přítomnost studentů ve fakultních laboratořích, knihovnách apod. Studenti, kteří jsou s fakultou v pracovně-právním vztahu, prosím, aby situaci konzultovali se zadavatelem práce (řešitel grantu, vedoucí katedry).

4) Žádám vyučující, aby prostřednictvím SIS sdělili studentům vyučovaných předmětů instrukce k alternativním formám výuky po dobu minimálně následujících dvou týdnů nebo po dobu platnosti mimořádných opatření (přednášky prostřednictvím technologií, které připravilo oddělení CIT, distanční formy samostudia, konzultace elektronickou formou, telefonicky apod.).

5) Po odvolání mimořádných opatření jsem připraven vydat nové Opatření děkana “Harmonogram akademického roku 2019/2020”, které bude reflektovat vzniklou situaci. Případné nové termíny budou upraveny ve prospěch studentů, resp. tak, aby fakulta zajistila možnost řádného splnění požadavků vyplývajících ze studijních plánů.

6) Pro komunikaci se studijním oddělením namísto osobní návštěvy využijte e-mail. Dokumenty, doručené prostřednictvím elektronické pošty, odeslané z adresy v doméně natur.cuni.cz, dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan

 

10.3. 2020, 15:20 - Postup Univerzity Karlovy v návaznosti na dnes přijatá opatření ke koronaviru

Výuka

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020, zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované). I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Žádáme vyučující a pedagogy, aby v maximální míře zajistili pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Současně by pedagogové měli rozeslat svým studentům a účastníkům výuky informace a podklady k samostudiu. Obracím se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše v odstavci „Výuka“. 

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty.  Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Zaměstnanci 

Žádáme všechny fakulty a součásti, které zaměstnávají rodiče dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, aby umožnily po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práci z domova (home office). Toto opatření doporučujeme i pro rizikové skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně, chronicky nemocní či zaměstnanci nad 60 let. Výzkumná a tvůrčí činnost na UK pokračuje bez omezení.

10.3.2020, 11:45

Rozhodnutí rektora UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN,  viz níže, ,  se s účinností od zítřka tj. 11.3.2020  zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.

S účinností od 10.3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10.3. od 18:00h se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Doporučujeme fakultám UK a součástem UK, aby zvážily konání akcí s předpokládanou účastí do sto osob.

Toto prohlášení bylo učiněno ve 11:45 hodin a budou následovat další podrobnosti.

 

10.3. 2020

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:


I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


9.3. 2020

1. Vedení fakulty průběžně sleduje vývoj situace okolo nákazy Covid-19. Potřebné informace a doporučení pro studenty a pracovníky fakulty jsou průběžně zveřejňovány na adresách: 

2. V platnosti zůstávají opatření přijatá KD na zasedání dne 2.3.2010 - viz níže

3. Pro zabezpečení hygienických podmínek provozu fakulta zajistila dostatečné množství dezinfekčních prostředků, které jsou distribuovány do mýdlových zásobníků na toaletách ve všech budovách fakulty.

4. Pro možnost zajištění přednášek i při práci z domova v rámci karantény mají fakultní uživatelé možnost využívat nástroj Google Meet pro videokonference a sdílení obsahu

5. Pro komunikaci se studijním oddělením studenti namísto osobní návštěvy využijí e-mail. Dokumenty, doručené prostřednictvím elektronické pošty, odeslané z adresy v doméně natur.cuni.cz, dočasně nahrazují originály. Originály dokumentů studenti do studijního spisu doplní později, podle pokynů referentek studijního oddělení.  


2.3.2020

1.

Zaměstnancům a studentům, kteří v posledních 14 dnech pobývali v rizikových oblastech s prokázaným přenosem koronaviru dle aktuálního seznamu MZV ČR - seznam zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

kteří nemají  žádné klinické projevy onemocnění, doporučujeme setrvat v domácí karanténě v délce trvání dva týdny. 

Studenti o vstupu do domácí karantény neprodleně informují studijní oddělení PřF UK, a to buď telefonicky, nebo e-mailem, nikoli osobně. Kontakty na příslušné studijní referentky jsou k dispozici zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Formou čestného prohlášení prostřednictvím e-mailu zároveň příslušné studijní referentce oznámí místo a datum pobytu v rizikové oblasti, a nahlásí adresu, na které budou pobývat během trvání karantény. 

Plnění studijních povinností omezených kvůli domácí karanténě bude fakulta řešit individuálně a s maximální vstřícností vůči studentům.

Zaměstnanci o nástupu do domácí karantény neprodleně informují telefonicky nebo e-mailem vedoucího svého pracoviště a vedoucí zaměstnaneckého oddělení fakulty. Formou čestného prohlášení prostřednictvím e-mailu oznámí místo a datum pobytu v rizikové oblasti a nahlásí adresu, na které budou pobývat během trvání karantény. 

S vedoucím svého pracoviště pracovník zároveň dohodne plnění svých pracovních povinností v období domácí karantény.

2.

V případě rozvoje klinických obtíží kontaktují zaměstnanci i studenti svého ošetřujícího praktického lékaře a řídí se aktuálním postupem vydaným MZ ČR.

3.

Zaměstnancům a studentům fakulty není doporučeno vyjíždět do rizikových oblastí definovaných v aktuálním doporučení MZV ČR: https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Do vyjmenovaných oblastí nejsou studenti ani zaměstnanci aktuálně vysílani na služební ani studijní cesty.

4.

S ohledem na dynamický vývoj situace doporučujeme studentům i zaměstnancům PřF UK sledovat aktuální doporučení vydaná rektorátem UK zde: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz

a zejména obecné informace MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html 

 


 

 

Publikováno: Úterý 10.03.2020 11:45

Akce dokumentů