E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoronavirus: odkazy na oficiální zdroje informací a závazné pokyny

Aktuální stav opatření ohledně pandemie COVID-19. Stránka bude postupně aktualizována. Obsahuje základní obecně platné informace a bude doplňována o opatření krizového štábu PřF UK.

Jste nemocní či v karanténě? Prosíme, vyplňte dotazník, který slouží k monitorování nakažených osob na PřF UK. Dotazník vyplňují zaměstnanci i studenti.  Dotazník ZDE. 


Jak na výuku? Dne 14.9. vydala Studijní komise Akademického senátu UK doporučení, která je možné stáhnout ZDE


Sledujte též aktuální informace k situaci na webu Univerzity Karlovy


 

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne  21.9.2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 21.9., 20:10)

Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne 21.9.2020 přijal následující usnesení a opatření:

 

1) Dokončení akademického roku 2019/20

 • Dokončení akademického roku probíhá dle stanoveného harmonogramu.

 • V platnosti zůstávají stanovené termíny pro kontroly plnění zkoušek studia a jejich zápis do SIS (do 24.9.2020) i roční hodnocení ISP doktorandů (30.9. 2020 školitelé, 19.10.2020 oborové rady).

 • Státní zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací proběhnou ve schválených termínech při dodržení stanovených epidemiologických opatření.

 

2) Zahájení akademického roku 2020/21

 • Zápisy do studia proběhnou dle rozpisu a v souladu s epidemiologickými opatřeními. Mimo již vyhlášené termíny budou zápisy dále probíhat distančně, a to dle pokynů studijního oddělení. 

 • Výuka v zimním semestru 2020/2021 bude na PřF UK zahájena 29. 9. 2020, pokud garant předmětu v SIS neuvede, že výuku zahájí v druhém týdnu semestru. 

 • Veškerá výuka probíhá v souladu s epidemiologickými nařízeními. 

 • Přednášky budou na PřF UK probíhat v rozvrhovaném čase dle SIS online. 

 • Výuka je realizována online, interaktivním způsobem (=prezenčně) za využití videokonferenčních nástrojů (Google Meet, MS Teams aj.). 

 • Distanční formu výuky (= pouhé zaslání nebo vystavení studijních materiálů) je možné použít pouze se souhlasem garanta studijního programu. 

 • V SIS musí být zveřejněny studijní materiály s pokyny vyučujících k dané lekci (přednáška, seminář, cvičení).

 • Umožňují se: individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní a experimentální práce za přítomnosti nejvýše 15 osob, klinická a praktická výuka a praxe.

 • Výuka tělesné výchovy bude probíhat v rozvrhovaném čase, a to podle pokynů KTV v souladu s epidemiologickými opatřeními.

 • Garanti studijních předmětů provedou kontrolu povinných atributů u předmětů v SIS, a to nejpozději do konce prvního týdne zimního semestru (anotace, sylabus, povinná a doporučená literatura ad.).

 • Vyučující i studenti si v SIS (v modulu Osobní údaje) udržují aktuální kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu); v případě potřeby si včas změní heslo v CAS, SIS, Moodle.

 • Podrobné pokyny k organizaci státních zkoušek, obhajob a k jejich realizaci hybridní formou budou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

 

3) Školení řidičů

 • Pravidelné školení řidičů se uskuteční v plánovaném termínu 22.9.2020 v posluchárně VG s maximálním počtem 50 účastníků za dodržení platných epidemiologických opatření.

   


Krizový štáb Přírodovědecké fakulty UK na svém zasedání dne 16.9.2020 přijal následující usnesení:

(na web přidáno 17.9.2020, 8:56)

1) Organizace výuky

 • Výuka od počátku ZS 2020 je plánována v prezenční formě.

 • V odůvodněných případech je možné výuku realizovat hybridně, tj. při on-line přenosu přednášky z posluchárny, nebo distančně.

 • Hybridní nebo distanční formu výuky je možné realizovat pouze po dohodě garanta přednášky s garantem studijního programu.

 • Případnou změnu formy zajištění výuky zanesou garanti předmětů do SIS.

2) Ochranná opatření při výuce

 • Na PřF UK je ve všech prostorách, včetně poslucháren během výuky, vyžadováno zakrytí nosu a úst rouškou.

 • V posluchárnách je třeba dodržovat doporučené rozestupy mezi posluchači.

3) Vybavenost poslucháren AV technikou

 • Posluchárny PřF jsou průběžně dovybavovány technikou pro on-line výuku. 

 • V SIS jsou zveřejněné průběžně aktualizované informace o vybavenosti poslucháren technikou pro online výuku.

4) Pomoc se zajištěním online výuky

 • Krizový štáb se obrací na studenty, kteří jsou v případě on-line výuky ochotni pedagogům pomoci s nastavením komunikačních nástrojů, aby kontaktovali sekční proděkany.

5) Komunikace studentů se studijním oddělením

 • Studijní oddělení s ohledem na epidemiologickou situaci žádá studenty o přednostní využívání elektronických forem komunikace.

6) Zajištění chodu fakulty

 • Oddělení děkanátu fakulty pracují aktuálně ve standardním režimu při dodržení ochranných opatření.

7) Vybavení fakulty dezinfekčními prostředky

 • Fakulta má dostatečnou zásobu dezinfekčních prostředků. Kontaktní osobou pro distribuci dezinfekce je ing. Pavel Šimůnek, kontakt pavel.simunek@natur.cuni.cz

8) Konání setkání a hromadných akcí mimo výuku

 • Krizový štáb doporučuje zvážit nutnost organizování akcí konaných mimo výuku (setkání spolků, semináře aj.).

 • Pro pořádání těchto aktivit platí shodná pravidla pro ochranná opatření (nošení roušek, rozestupy) jako pro výuku.


 

Důležitá telefonní čísla: 


Centrální linka hygieny:  1221
Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Informace o aktuálně platných celoplošných opatřeních 

Odběrová místa vzorků na vyšetření na Covid-19 

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Webové stránky ministerstva zdravotnictví 

Webové stránky hygienické stanice hlavního města Prahy

Webové stránky Univerzity Karlovy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 10.9.

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách 


Informace, doporučení a metodika MŠMT v covidové situaci pro pedagogické pracovníky: 

Informace pro oblast VŠ a VAV - pandemie

Aktuální doporučení pro vysoké školy v souvislosti s COVID-19

- doporučení pro vedení VŠ

- doporučení pro garanty studijní oborů

- doporučení pro vyučující

- metodika k distančnímu vzdělávání

- stupně pohotovosti pro oblast školství


Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom a další.

Nástroje pro distanční komunikaci a výuku


FAQ

1) Jsem zdravý

- Dodržovat stanovená epidemiologická pravidla

- Princip 3R - ruce, rouška, rozestupy

- Ohleduplnost vůči okolí

- Pokud to je možné, využívat distanční formy komunikace

2)  Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou

- Byl/a jste  v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19

- Proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19 ?

-  Proběhl osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod. ?

Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

3) Mám zdravotní potíže 

Necítím se dobře, co mám dělat? 

4) Testování a odběrová místa

Testování pro zaměstnance a studenty UK 

Odběrová místa v Praze 

5) Jsem COVID pozitivní

Pokud jste v domácí karanténě a Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice, je důležité dodržovat stanovené pokyny.

Dotazník pro studenty a zaměstnance PřF UK

Jste nemocní či v karanténě? Pak, prosíme, vyplňte dotazník, který slouží k monitorování nakažených osob na PřF UK. Dotazník vyplňují zaměstnanci i studenti.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 10.09.2020 11:20

Akce dokumentů