E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia, promoce a diplomy

Ukončení studia

Studenti vysoké školy, kteří ještě nedosáhli věku 26 let, jsou považováni za nezaopatřené dítě, což mimo jiné znamená, že za ně stát platí zdravotní a sociální pojištění.

Za den ukončení studia je považován den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky. Od tohoto dne mají absolventi právo používat příslušný vysokoškolský titul. Ukončením studia absolvent ztrácí status studenta (co to v praxi znamená?).

Zdravotní pojištění platí stát do konce měsíce, ve kterém absolvent úspěšně ukončil studium (bez ohledu na to, zda je absolvent výdělečně činný) a dále následující kalendářní měsíc, pokud absolvent nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost.

Pokud absolvent pokračuje v dalším stupni studia, platí zdravotní pojištění opět stát v případě, že doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se absolvent stal opět studentem vysoké školy, nepřesáhla dobu tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž absolvent ukončil předchozí studium. V každém případě doporučujeme informovat se u zdravotní pojišťovny, u níž je absolvent registrován.

Na úřad práce v místě svého trvalého bydliště je vhodné se osobně registrovat do 3 dnů od skončení statusu studenta, aby nevznikla časová prodleva mezi studiem a evidencí na úřadu práce, změnu studijního stavu je povinnost hlásit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně.

Diplomy se předávají na promocích, které se v některých případech konají až několik měsíců od ukončení studia. V případě potřeby studijní oddělení vystaví na žádost absolventa potvrzení o ukončení studia (případně i výpis splněných povinností) jako dočasný doklad o ukončení studia pro zaměstnavatele apod.

Promoce

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského a doktorského studia a rigorózního řízení se koná ve Velké aule Karolina , Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa. Bakalářské promoce se konají v Aule Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (MFF UK) - mapa.

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS na základě počtu absolventů v jednotlivých oborech, dle časových možností akademických účastníků apod. Termíny promocí nelze z organizačních důvodů individuálně měnit. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být studijním oddělením v případě potřeby fakulty změněn. Také v případě, že se absolvent promoce v tomto termínu nemůže ze závažného důvodu zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 4 týdny před termínem) je absolventům doručen další e-mail s informací, že termín je definitivní a nelze jej měnit. V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, nezbývá jiná možnost, než diplom vyzvednout na studijním oddělení.

V případě zájmu o účast na rigorózní promoci je třeba doručit studijnímu oddělení přihlášku k promoci. Bližší informace

Průběh promoce:
Absolventi se dostaví ve vhodném společenském oděvu k registraci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem promoce. Zde se podepíší do matriční knihy a obdrží organizační pokyny k průběhu. V chladných obdobích prosím počítejte se zdržením u šaten. Pokud se absolvent dostaví na promoci pozdě, není možné jej do příslušné promoce zařadit.

Řád imatrikulací a promocí (platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017)

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázáno pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl z důvodu pořizování videozáznamu a fotografií promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.

Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 4 - 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí mladších 5 let, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší.

Termíny promocí

Termíny bakalářských, magisterských, doktorských a rigorózních promocí, které se měly uskutečnit do konce roku 2020, byly zrušeny. Náhradní termíny (v tabulce níže)  proběhnou s ohledem na aktuální epidemickou situaci nebo případně bude stanoven další náhradní termín. 

Prosíme vyplňte dotazník pro zjištění zájmu o účast na náhradní promoci na tomto odkazu

Bakalářské, magisterské a doktorské diplomy jsou připraveny k vyzvednutí na studijním oddělení po dohodě s referentkou (ideálně v pondělí mezi 13 - 14 hodinou nebo ve středu mezi 10 a 11 hodinou) bez nutnosti předchozí návštěvy rektorátu UK (matriční listy k podpisu budou výjimečně na studijním oddělení) a v případě zájmu se budou moci i poté zúčastnit promočního obřadu v náhradním termínu. Od 1. 2. 2021 už bude nutné nejdříve navštívit rektorát UK, kde se absolvent podepíše do matriky absolventů a poté si diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Rigorózní diplomy bude možné vyzvednout po předchozí domluvě na oddělení dokladů a matrik rektorátu UK.

bakalářské

1. 2., 2. 2. a 5. 2. 2021 (náhradní termín za 1. - 3. 12. 2020)
23. 4. 2021 (termín pro absolventy zimních SZZK)

magisterské

11. 2. a 12. 2. 2021 (náhradní termín za 9. a 10. 11. 2020)
23. 4. 2021(termín pro absolventy zimních SZZK)
16. 7. 2021 (termín pro absolventy jarních SZZK)

doktorské

4. 3. 2021 (náhradní termín za 30. 11. 2020)
24. 5. 2021

rigorózní

17. 2. 2021 (náhradní termín za 1. 12.2020)

Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému , v modulu Promoce nebo kompletní přehled lze stáhnout zde

Nepřítomnost na promoci

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutno požádat písemně nebo e-mailem nejpozději jeden měsíc před termínem promoce. V případě, že se absolvent promoce zúčastnit nechce, podá studijnímu oddělení písemnou žádost o vyřazení z promoce a vydání diplomu bez účasti na promoci. Tento postup se netýká rigorózních promocí.

 

Postup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

 

Znění bakalářské sponze s českým překladem

Znění magisterské sponze s českým překladem

Znění doktorské sponze s českým překladem

Diplomy

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 34/2019

Uvedení rodného příjmení na diplomu je možné pouze na základě písemné žádosti studijnímu oddělení nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti je ke stažení zde.

 

Další informace o promocích a diplomech

 

Aktualizace 6. 1. 2021

Akce dokumentů