E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia

Den ukončení studia

Za den ukončení studia je považován den vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky. Od tohoto dne mají absolventi právo používat příslušný vysokoškolský titul. Ukončením studia absolvent ztrácí status studenta (co to v praxi znamená?).

Zdravotní pojištění

Studenti vysoké školy, kteří ještě nedosáhli věku 26 let, jsou považováni za nezaopatřené dítě, což mimo jiné znamená, že za ně stát platí zdravotní a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění platí stát do konce měsíce, ve kterém absolvent úspěšně ukončil studium (bez ohledu na to, zda je absolvent výdělečně činný) a dále následující kalendářní měsíc, pokud absolvent nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost.

Pokud absolvent pokračuje v dalším stupni studia, platí zdravotní pojištění opět stát v případě, že doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se absolvent stal opět studentem vysoké školy, nepřesáhla dobu tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž absolvent ukončil předchozí studium. V každém případě doporučujeme informovat se u zdravotní pojišťovny, u níž je absolvent registrován.

Změnu studijního stavu je nutné hlásit do 8 dnů své zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojištění doktorandů

Stát je plátcem pojistného také za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Za dobu uvedeného studia se pro tyto účely považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila předmětné studium.

Vzhledem k tomu, že pro splnění výše uvedené podmínky státní kategorie nesmí být student doktorand zaměstnancem podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění, oznamuje skutečnosti pro vznik nebo zánik povinnosti státu hradit pojistné přímo sám tento pojištěnec.

V případě dotazů prosím kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu.

Příklad: Zaměstnanec doktorand pracující na dohodu o provedení práce překročí v měsíci limit výdělku 10.000,– Kč. Zaměstnavatel jej přihlásí u příslušné zdravotní pojišťovny kódem „P“. Státní kategorie „doktorand“ se tím automaticky ruší, neboť souběh zaměstnání a kategorie doktorand není přípustný. Pokud by si v dalším měsíci doktorand vydělal méně (tj. do 10.000,- Kč včetně) a chtěl by být opět veden u své zdravotní pojišťovny v příslušné státní kategorii (za účelem, aby za něj odváděl pojistné stát), pak se musí on sám opětovně jako doktorand u pojišťovny přihlásit.

Úřad práce

Na úřad práce v místě svého trvalého bydliště je vhodné se osobně registrovat do 3 dnů od skončení statusu studenta, aby nevznikla časová prodleva mezi studiem a evidencí na úřadu práce.

Potvrzení o absolvování studia

Diplomy se předávají na promocích, které se v některých případech konají až několik měsíců od ukončení studia. V případě potřeby studijní odbor vystaví na žádost absolventa potvrzení o ukončení studia (případně i výpis splněných povinností) jako dočasný doklad o ukončení studia pro zaměstnavatele apod. Potvrzení o absolvování studia s elektronickou pečetí univerzity je možné stáhnout ze SIS v modulu Osobní údaje na záložce Tisk potvrzení.

Ve kterých případech neplatí za studenty střední nebo vysoké školy pojistné na zdravotní pojištění stát?

 

Akce dokumentů