E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurzy DVPP

Pořádání všech kurzů je v současnosti pozastaveno. Máme akreditovaných 9 prezenčních kurzů, které jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Odkaz na přihlašovací formulář

Použití 3D tisku pro tvorbu pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů NOVÉ

TERMÍNY

Akreditace: 12875/2017-1-753

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. a RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 1600 Kč

Anotace: Kurz navazuje na Základy 3D tisku  a obsluhy 3D tiskárny​. V rámci kurzu se účastníci seznámí s možností využití 3D tiskárny ke tvorbě didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. Účastníci se seznámí s fenoménem 3D tisku, principy 3D tisku a naučí se ovládat 3D tiskárnu. Dále se naučí získávat digitální modely z různých zdrojů, naučí se modely upravovat a vytvářet vlastní. Účastníci si vytvoří modely prostorových grafů funkcí, modely molekul organických a anorganických sloučenin, modely proteinů. Vytvořené modely si účastníci připraví k tisku a vytisknou. Hotové vytvořené modely budou účastníkům doručeny poštou. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s technologií 3D tisku, terminologií, obsluhou a údržbou 3D tiskárny, přípravou materiálu a teoretickými znalostmi potřebnými k úspěšnému tisku. Dále se naučí používat programy pro obsluhu tiskáren a zpracování digitálních modelů. V odpoledním bloku se učitelé seznámí s možnostmi získávání 3D modelů učebních pomůcek, vybrané pomůcky připraví pro 3D tisk a vytisknou. Učitelé si osvojí postup výroby prostorových modelů molekul, seznámí se s úskalími těchto postupů a vytvoří si vlastní modely dle svého uvážení, které připraví k tisku a vytisknou. Obdobným způsobem si připraví a vytisknou modely proteinů. Vytisknuté modely si učitelé ponechají, v případě vysoké vytíženosti tiskárny budou modely učitelům zaslány poštou.

Badatelsky orientovaná výuka v chemii NOVÉ

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 16 hodin

Forma: Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu. Teoretické pasáže se
budou střídat s praktickou činností.

Odborný garant: RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Ph.D., RNDr. Milada Teplá, Ph.D., RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 3500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům badatelsky orientovanou výuku jako aktivizační metodu, která má vyšší vzdělávací potenciál než klasická transmisivní výuka. Učitelé se seznámí nejen s teoretickými principy, ale především si tyto principy vyzkouší prakticky v rámci laboratorní práce. Nedílnou součástí bude i nácvik převodu klasických úloh na úlohy badatelské.​

1) Přednáška - teoretická východiska badatelsky orientované výuky (BOV) (přednáška, 1 VH)
2) Úlohy s tématem obecné chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
3) Úlohy s tématem anorganická chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
4) Úlohy s tématem organické chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
5) Principy tvorby badatelsky orientovaných úloh (přednáška, workshop, 2 VH)
6) Aplikování badatelsky orientované výuky s ohledem na různé třídy, žáky a specifické
podmínky škol učitelů účastnících se semináře (přednáška, diskuse, 2 VH)
7) Úlohy s tématem biochemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
8) Závěrečné shrnutí badatelsky orientované výuky (přednáška, diskuse, 1 VH)

Efektní experimenty z organické chemie a biochemie NOVÉ

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2000 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru organické chemie a biochemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty demonstrující základní  organické reakce, důkazové reakce a izolace různých přírodních látek, experimenty s přírodními barvivy apod.
Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

Moderní technologie ve výuce chemie učitelé gymnázií

TERMÍNY

Akreditace: 12875/2017-1-753

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. a Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

Cena: 1200 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V průběhu semináře se učitelé s vybranými moderními technologiemi (stereoskopická projekce, interaktivní webové prezentace, vizualizační prostředky – netradiční videa, time-lapse, rychloběžná kamera, moderní vizualizační software, využití 3D tisku ve výuce chemie) využitelnými ve výuce chemie a přírodovědných předmětů. Jedná se především o sofistikovaný chemický software (např. Discovery Studio Visualizer, ChemSketch, Bino přehrávač), který může usnadnit učitelovi práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků učiva (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). V dopoledním bloku přednášející učitelům představí vybraný chemický software (specifikovaný výše) a hardware (HW k přehrávání stereoskopického obsahu, rychloběžná kamera). Seznámí je s uživatelským prostředím a se základními ovládacími prvky a možnostmi, které chemický software či hardware má. V odpoledním bloku si učitelé vše sami vyzkouší a naučí se s aplikacemi pracovat. Učitelé se seznámí se vzdělávacím weby katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK – www.studiumchemie.cz, www.studiumbiochemie.cz, www.chemickeprvky.cz.

Školní měřicí systémy – poznáváme svět nejen našimi smysly aneb jak vidět to, co běžně vidět nelze!

TERMÍNY

Akreditace: 12875/2017-1-753

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2 Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: krátké přednášky a následně laboratorní cvičení

Odborný garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: kolektiv zaměstnanců PřF UK

Cena: 1600 Kč

Anotace: Osmihodinový seminář je zaměřen na ovládání a práci s tzv. školními měřicími systémy (v zahraniční literatuře také často nazývanými – MBL – microcomputer based lab nebo Probeware). V české literatuře se v tomto ohledu také setkáváme s pojmem počítačem podporovaná laboratoř, který je ale významově poněkud širší. Školní měřicí systémy jsou v podstatě systémy rozličných čidel (pH, teplota nebo také spektrometr či chromatograf), které lze propojit s dataloggerem nebo PC (tabletem, smartphonem, …), které vizualizují popř. pomáhají zpracovávat data získaná z čidel. To vše je zarámováno v jednotném ovládání a práci s čidly a v zásadě jsou celé systémy optimalizovány pro využití ve školství. Nejznámějšími a nejužívanějšími systémy v ČR jsou systémy Pasco a Vernier, ale existují i mnohé další – Einstein, EduLab, CMA atd. Vzhledem ke stále širší aplikaci různých čidel a instrumentální techniky v (nejen odborné) praxi (čidla v telefonech, přístroje na měření hladiny ethanolu v krvi) je velmi žádoucí, aby se toto využití reflektovalo i ve výuce a vůbec přípravě žáků ZŠ i SŠ na budoucí povolání. Aby toho mohlo být dosaženo, je nezbytné v tomto ohledu vzdělávat jak učitele budoucí, tak učitele stávající. Z tohoto důvodu je navržena realizace tohoto semináře. V rámci semináře budou účastníci teoreticky i prakticky seznámeni se způsoby práce se školními měřicími systémy, s jejich ovládáním a možnostmi a dále možnostmi jejich využití ve výuce, to vše ve značné míře na konkrétních příkladech možných úloh a jejich modifikacích.

Efektní experimenty pro výuku chemie

TERMÍNY

Akreditace: 12875/2017-1-753  

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní laboratorní cvičení s prvky semináře

Odborný garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Vyučující: kolektiv zaměstnanců PřF UK

Cena: 1600 Kč

Anotace: V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. V rámci kurzu se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty (také ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). V rámci kurzu budou diskutovány technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.). V odpoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: motivační experimenty (ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, modifikace běžných pokusů). V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z celého spektra vědního oboru chemie – anorganická chemie, obecná, fyzikální, organická a biochemie. Učitelé si probírané experimenty prakticky vyzkoušejí.

Poznáváme svět kolem nás

TERMÍNY

Akreditace: 12875/2017-1-753

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní cyklus přednášek

Odborný garant: RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

Vyučující: kolektiv zaměstnanců PřF UK

Cena: 1200 Kč

Anotace: V kurzu budou přednášet odborníci z celého spektra odborné chemie. Přednášky budou zaměřeny na využití aktuálních poznatků z chemie v praxi. Bude kladen důraz na propojení chemických pokroků s každodenním životem a též na možná propojení s výukou chemii na středních školách. Přednášky budou přednášeny popularizační formou takovým stylem, aby to bylo pro učitele co nejvíce atraktivní a aby měli možnost získané znalosti použít ve své školní praxi. V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. Chemie je obor, který se neustále vyvíjí a obohacuje o nové poznatky. Je zapotřebí, aby školní vzdělávací systém na vývoj reagoval a neustále aktualizoval vzdělávací obsah. Transformace nově získaných poznatků do školního prostředí středních škol však zůstává pozadu. Je zapotřebí, aby se učitelé neustále ve svém vědním oboru vzdělávali a tím žákům mohli předávat aktuální poznatky, které se mnohdy prolínají do každodenního života. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z obecné, fyzikální a anorganické chemie. V odpoledním bloku se učitelé seznámí s aktuálními poznatky z organické chemie a biochemie.

Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny​

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. a RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 2000 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé seznámí s historií 3D tisku a využívanými technologiemi. Následovat bude detailní  provedení procesem přípravy 3D modelu od digitálního modelu k výslednému fyzickému objektu.
Účastníci budou seznámeni s výběrem vhodné 3D tiskárny, s její obsluhou a údržbou, účastníci se naučí ovládat programy potřebné pro proces 3D tisku a přípravu vlastních jednoduchých modelů. Odpolední blok bude věnován vlastní práci účastníků, kdy si budou připravovat k tisku a tisknout vlastní fyzické modely.​

Bezpečnost práce ve školní laboratoři

TERMÍNY

Akreditace: 28802/2017-1-1210

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: Doc. RNDr. Karel Nesměrák, RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.; RNDr. Luděk Míka, Ph.D., RNDr. Milada Teplá, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 1600 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé formou přednášky seznámí s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných odpadů a s první pomocí. V odpoledním bloku si účastníci vyzkoušejí jednání v modelových situacích, které úzce souvisejí s bezpečností práce. Naučí se uhasit oheň, pracovat s hasícími prostředky, reagovat na různá poranění apod.

nahoru

Akce dokumentů