E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Vzdělávací činnost katedry

Bakalářský studijní program Biochemie (tříletý studijní program)

Přehled přednášek, seminářů a cvičení tříletého bakalářského studijního programu Biochemie (studijní plán) je uveden v seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studijní plán je koncipován multidisciplinárně, začleňující chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny. Nově byly v minulých akademických  letech pracovníky katedry biochemie připraveny a začleněny do studijního plánu čtyři povinné přednášky zohledňující interdisciplinaritu studijního programu (Biochemie II, Biochemie jako teoretický základ biomedicíny, Aplikovaná biochemie, Management biochemie), tři výběrové přednášky (včetně začlenění zahraničního lektora do těchto přednášek), jedno praktické laboratorní cvičení pro studenty oboru biochemie a rozšířen byl rozsah základní přednášky Biochemie pro studenty biochemie a dalších chemických oborů. V akademickém roce 2005/2006 poprvé ukončilo studium bakalářského studijního programu Biochemie Státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 27 studentů. V následujících letech počty studentů rostly.

Magisterský studijní program Biochemie

Přehledy přednášek, seminářů a cvičení dvouletého magisterského studijního programu Biochemie (studijní plány) jsou uvedeny v seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studium je zakončeno Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Např. v letech 2003-2006 úspěšně ukončilo studium Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce 167 absolventů (Mgr.) Počet školených a obhájených diplomových prací studentů oboru biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 35-60 studenty. Úspěšnost uplatnění absolventů oboru biochemie v doktorském studiu na PřF UK a fakultách jiných (většinou Lékařské fakulty) i jako pracovníků jiných institucí a podniků signalizuje kvalitu absolventů. Katedra biochemie je rovněž aktivně zapojena do školení diplomantů magisterského studijního programu Klinická a toxikologická analýza (KATA). Z prvých absolventů magisterské formy studia tohoto oboru v roce 2005 bylo pod vedením pracovníků katedry biochemie obhájeno 9 diplomových prací.

Podrobný seznam předmětů nabízených v rámci bakalářských a magisterských studijních programů katedrou biochemie naleznete zde.

Seznam volitelných předmětů katedry biochemie naleznete zde.


Doktorský studijní program Biochemie

Doktorské studium je na katedře biochemie realizováno ve čtyřleté formě a je zakončeno obhajobou doktorské disertační práce. Disertační práci v našem doktorském studijním programu obhajuje průměrně 5-10 studentů ročně.

Důležité informace o doktorském studijním programu naleznete na stránce věnované Doktorskému studiu biochemie >> zde <<.

Akce dokumentů