E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdělávací činnost katedry

Vzdělávací činnost

Katedra biochemie zabezpečovala výchovu studentů studijního programu Biochemie ve třech formách studia:
1) Bakalářské studium
2) Magisterské studium
3) Doktorské studium


1) Bakalářský studijní program Biochemie (tříletý studijní program)

Přehled přednášek, seminářů a cvičení tříletého bakalářského studijního programu Biochemie (studijní plán) je uveden v  Seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studijní plán je koncipován multidisciplinárně, začleňující chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny. Nově byly v minulých akademických  letech pracovníky katedry biochemie připraveny a začleněny do studijního plánu 4 povinné přednášky zohledňující interdisciplinaritu studijního programu (Biochemie II, Biochemie jako teoretický základ biomedicíny, Aplikovaná biochemie, Management biochemie), 3 výběrové přednášky (včetně začlenění zahraničního lektora do těchto přednášek), 1 praktické laboratorní cvičení pro studenty oboru biochemie a rozšířen byl rozsah základní přednášky Biochemie pro studenty biochemie a dalších chemických oborů. V akademickém roce 2005/2006 poprvé ukončilo studium bakalářského studijního programu Biochemie Státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 27 studentů. V následujících letech počty studentů rostly. Další informace o bakalářském studijním programu naleznete >> zde <<.

2) Magisterský studijní program Biochemie

Přehledy přednášek, seminářů a cvičení dvouletého magisterského studijního programu Biochemie (studijní plány) jsou uvedeny v Seznamu přednášek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Studium je zakončeno Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Např. v letech 2003-2006 úspěšně ukončilo studium Státní zkouškou a obhajobou diplomové práce 167 absolventů (Mgr.) Počet školených a obhájených diplomových prací studentů oboru biochemie na katedře biochemie se v jednotlivých letech pohybuje mezi 35-60 studenty.
Úspěšnost uplatnění absolventů oboru biochemie v doktorském studiu na PřF UK a fakultách jiných (většinou Lékařské fakulty) i jako pracovníků jiných institucí a podniků signalizuje kvalitu absolventů.
- Katedra biochemie je rovněž aktivně zapojena do školení diplomantů magisterského studijního programu Klinická a toxikologická analýza (KATA). Z prvých absolventů magisterské formy studia tohoto oboru v roce 2005 bylo pod vedením pracovníků katedry biochemie obhájeno 9 diplomových prací. Další informace o magisterském studijním programu naleznete >> zde <<.


3) Doktorský studijní program Biochemie

Doktorské studium je na katedře biochemie realizováno ve čtyřleté formě a je zakončeno obhajobou doktorské disertační práce. Disertační práci v našem doktorském studijním programu obhajuje průměrně 5-10 studentů ročně.

Důležité informace o doktorském studijním programu naleznete na stránce věnované Doktorskému studiu biochemie >> zde <<.


Pracovníci katedry biochemie (Prof. Stiborová, Prof. Entlicher, Prof. Hudeček, Prof. Hodek, Doc. Martínková, Doc. Martínek, Doc. Konvalinka, Doc. Ryšlavá, a Doc. Šulc) jsou pravidelně jmenováni členy komisí pro habilitační a profesorská řízení nejen na PřF UK, ale i dalších fakultách UK a VŠ v ČR (1. Lékařská fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Masarykova Univerzita Brno, Mendelova Univerzita Brno, VŠCHT Praha, Jihočeská universita v ČB, Přírodovědecká fakulta a Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc) a v zahraničí (Univerzita Komenského v Bratislavě, Karl-Ruprechtsuniversität Heidelberg, Universität Wupertall).

 

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky

Informace o obhajobách a státních závěrečných zkouškách konaných na katedře biochemie naleznete v sekci ke stažení >> zde <<.

 

 

Akce dokumentů