E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium na Katedře biochemie

Bakalářské studium | Navazující magisterské studium | Nadstavba magisterského studia | Doktorské studium | Uplatnění studentů | Přihlášky ke studiu

Bakalářský studijní program Biochemie

Biochemie je multidisciplinární obor zabývající se chemickými pochody v živých organismech. Tříletý bakalářský studijní program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali dostatečný teoretický základ z matematiky, fyziky, chemie a biologie, potřebný pro porozumění dynamicky se rozvíjejícímu oboru biochemie, a široký přehled v oblasti přírodních věd obecně. Zároveň jsou podstatnou částí studia praktická cvičení v laboratořích, při kterých se studenti seznámí se základními laboratorními technikami a přístroji, a také si vyzkoušejí teoreticky nabyté znalosti v praxi. V rámci vypracovávání bakalářského projektu si pak studenti pod vedením zkušených školitelů navíc osvojí dovednosti ve vyhledávání informací v odborné literatuře, samostatné plánování experimentů, interpretaci a kritické diskutování získaných experimentálních výsledků a sepisování odborného textu. Široká nabídka témat experimentálních bakalářský projektů vedených školiteli z Přírodovědecké fakulty i externích pracovišť (např. Akademie věd, Státní zdravotní ústav, Institut klinické a experimentální medicíny) umožňuje studentům vydat se směrem svého výzkumného zájmu. Po úspěšném obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky získá student titul Bc.

Navazující magisterský studijní program Biochemie

Dvouletý navazující magisterský studijní program je primárně určen pro absolventy bakalářského programu Biochemie, ale mohou se na něj přihlásit i absolventi jiných bakalářských programů – podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímacích zkoušek. Program se zaměřuje na prohlubování znalostí obecné biochemie a výuku specializovaných (bio)chemických disciplín v rámci povinných, ale také řady (povinně) volitelných předmětů zajišťovaných Katedrou biochemie. Rozšiřující volitelné předměty si mohou studenti volit také z nabídky ostatních kateder Přírodovědecké fakulty a dalších fakult Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy. To umožňuje studentům získat odbornost dle svého zaměření a rozšířit své znalosti nejen v problematice související s vypracovávanou experimentální diplomovou prací. Na samostatné řešení diplomového projektu pod odborným vedením zkušených školitelů a s tím spojený odborný rozvoj studenta je v rámci programu kladen velký důraz, což souvisí s vysokým kreditovým ohodnocením této činnosti (polovina kreditů potřebných pro úspěšné absolvování). Po úspěšném obhájení diplomové práce a složení státní závěrečné zkouškou získá student titul Mgr.

Nadstavba magisterského studia

Absolventi magisterského programu se mohou přihlásit na akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Odborné zdravotnické laboratorní metody zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (dle §26 zákona 96/2004 Sb.). Tento kurz probíhá o prázdninách, takže je možné se ho účastnit bezprostředně po získání magisterského titulu v jarním termínu státních zkoušek. To umožňuje nástup do zaměstnání, která toto osvědčení vyžadující, již na podzim téhož roku.

Katedra biochemie má rovněž oprávnění konat rigorózní řízení. Po složení státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, získávají absolventi navazujícího magisterského studia titul RNDr.

Doktorské studium

Doktorské studium je na Katedře biochemie standardně realizováno ve čtyřleté prezenční formě. Jeho hlavní náplní je vědecko-výzkumná činnost doktoranda, nicméně součástí je také absolvování nejméně 2 volitelných předmětů, složení zkoušky z anglického jazyka a státní doktorské zkoušky. Studenti se též podílejí na pedagogické činnosti katedry a je požadováno, aby v rámci studia absolvovali stáž mimo svou domovskou laboratoř. Studium je zakončeno obhajobou disertační práce založené na odborných publikacích doktoranda. Absolvent obdrží titul Ph.D., a může požádat o zkrácené rigorózní řízení, jehož výsledkem je udělení titulu RNDr.

Uplatnění studentů

Naši studenti se nejčastěji profesně uplatňují v oblasti klinické diagnostiky, farmaceuticky a biotechnologicky zaměřených odvětvích komerční sféry a ve výzkumných institucích. V praxi jsou jim výhodou nejen teoretické vědomosti, ale také rozsáhlá znalost současných metodických přístupů a moderní instrumentální techniky, stejně jako jejich praktické dovednosti získané v rámci řady laboratorních aktivit.

Přihlášky ke studiu

K jednotlivým studijním programům se studenti mohou přihlásit elektronicky v termínech stanovených v Harmonogramu přijímacího řízení pro příslušný akademický rok. Tyto termíny a obecné informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na stránkách Přírodovědecké fakulty. S dotazy týkajícími se konkrétně studijních programů Biochemie je také možno obrátit se na Katedře biochemie na poradce pro studium nebo garanta studijního programu. Rádi vám dotazy zodpovíme také během každoročních Dnů otevřených dveří. K doktorskému studijnímu programu se studenti přihlašují zpravidla po domluvě s potencionálním vedoucím práce o tématu a náplně doktorského projektu.

Akce dokumentů