E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborné zdravotnické laboratorní metody

Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz.

Komu je kurz určen?

Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením.

Absolventi akreditovaného kvalifikačního kurzu jsou způsobilí v souladu s §26 zákona č. 96/2004 Sb., pro výkon laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a dále činností uvedených v §3 a §24 vyhl. č. 424/2004 Sb., v pozdějším znění vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb. pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí oboru.

Kapacita kurzu je stanovena na 30 účastníků.  

Výuka

Výuka bude v probíhat cca v termínu od 2.7. do 2.8., o celkové hodinové dotaci min. 166 hodin. Výuka je plánována na každý pracovní den ve vymezeném období.

Harmonogram obdrží účastníci po skončení přihlašování. A bude také později vyvěšen ZDE. Výuka bude probíhat v učebně ULBLD, přízemí pavilonu A7, U Nemocnice 2, Praha 2, viz MAPA.

Učební plán:

  • Neodkladná první pomoc - na konci druhého přednáškového dne budou účastníci z probrané látky přezkoušeni

  • Zdravotnická legislativa a etika

  • Úvodní medicínský modul - vybrané klinické obory

  • Obecné principy práce v klinických laboratořích

  • Medicínský modul - vybrané laboratorní moduly

Podrobná osnova ke stažení ZDE a seznam ministerstvem doporučené literatury ke stažení ZDE.

Podávání přihlášek

Přihláška do kurzu se podává výhradně elektronicky v SIS v termínu od 26.3. do 20.5 2018.  Po otevření SIS otevřete položku "Přijímací řízení" a následně zvolte záložku "Založení nové přihlášky".

K přihlášce je nutno přiložit naskenovaný diplom potvrzující ukončené magisterské vzdělání přírodovědného zaměření, nebo naskenované čestné prohlášení, že je uchazeč o kurz přihlášen k nejbližšímu termínu magisterské státní závěrečné zkoušky (do kurzu může být zapsán až po úspěšném ukončení magisterského studia).

Platba

Celkové kurzovné je stanoveno na 11 000 Kč. Poplatek je v případě nenastoupení do kurzu nevratný.

Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo 38533021/0100, variabilní symbol: 504021 (nutno uvést), specifický symbol: číslo přihlášky (číslo přihlášky přijde uchazeči mailem společně s potvrzením o uložení/odeslání/zaevidováním přihlášky).

Datum splatnosti je stanoveno na 20.5.2018. Bez zaplacení kurzovného nebude možné uchazeče na kurz zapsat. Poplatek zašlete současně s podáním přihlášky. V případě naplnění kapacity Vám bude poplatek vrácen.

Zápis do kurzu

Zápis do kurzu proběhne první přednáškový den, tj. 2.7. v 7,30 hodin v místě výuky. K zápisu je nutné donést ověřenou kopii diplomu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání (minimálně magisterské) přírodovědného zaměření. Pokud účastník dosud neobdržel diplom o absolvování magisterského studia, doručí potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky bezprostředně po tomto aktu, nejpozději však při zápisu.

Podmínky absolvování kurzu

Podmínkou je zaplacení poplatku za kurz, absolvování všech modulů stanovených vzdělávacím programem, včasné a úplné podání přihlášky ke zkoušce a úspěšné splnění závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška bude dne 26. září 2018 od 9,00 v seminární místnosti vedle posluchárny, kde probíhala výuka (seminární místnost ÚLBLD, U Nemocnice 2, pavilon A7 v přízemí). V případě velkého zájmu o zkoušku bude přidán ještě odpolední termín od 13,00. Odkaz na přihlašování naleznete ZDE a také zaslán účastníkům mailem. 

Zkoušku je možné složit maximálně ve 3 termínech, opakování je možné až po uplynutí 2 měsíců od termínu neúspěšné zkoušky na základě vypsaného termínu.

Okruhy k závěrečné zkoušce jsou ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Fialová (Tesaříková)
e-mail: tesarive@natur.cuni.cz
tel: 221 95 1067
 

 

 

Akce dokumentů