E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdborné zdravotnické laboratorní metody

Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz.

 

POZOR!!! KAPACITA DRUHÉHO TERMÍNU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (25.9.) JE JIŽ NAPLNĚNA. NA TENTO TERMÍN JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE HLÁSIT. 

Komu je kurz určen?

Absolventi akreditovaného kvalifikačního kurzu jsou způsobilí v souladu s §26 zákona č. 96/2004 Sb., pro výkon laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a dále činností uvedených v §3 a §24 vyhl. č. 424/2004 Sb., v pozdějším znění vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb. pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí oboru.

Vstupním požadavkem je absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu. Přihlásit se mohou i studenti, kteří nejpozději k prvnímu dni konání kurzu absolvují magisterské studium a tuto skutečnost doloží potvrzením.

Kapacita kurzu je stanovena na 30 účastníků.  

Výuka

Výuka bude v probíhat v termínu od 1.7. do 1.8.2019, o celkové hodinové dotaci min. 166 hodin. Výuka je plánována na každý pracovní den ve vymezeném období. Harmonogram ZDE (aktualizováno ke dni 19.6.2019).

Učební plán:

  • Neodkladná první pomoc - na konci druhého přednáškového dne budou účastníci z probrané látky přezkoušeni

  • Zdravotnická legislativa a etika

  • Úvodní medicínský modul - vybrané klinické obory

  • Obecné principy práce v klinických laboratořích

  • Medicínský modul - vybrané laboratorní moduly

Podrobná osnova ke stažení ZDE a seznam ministerstvem doporučené literatury ke stažení ZDE.

Podávání přihlášek

Přihláška do kurzu se podává výhradně elektronicky v SIS v termínu od 25.3. do 20.5 2019.  Po otevření SIS otevřete položku "Přijímací řízení" a následně zvolte záložku "Založení nové přihlášky".

K přihlášce je nutno přiložit naskenovaný diplom potvrzující ukončené magisterské vzdělání přírodovědného zaměření, nebo naskenované čestné prohlášení, že je uchazeč o kurz přihlášen k nejbližšímu termínu magisterské státní závěrečné zkoušky (do kurzu může být zapsán až po úspěšném ukončení magisterského studia).

Podání přihlášky je závazné a nenastupení do kurzu znamená propadnutí poplatku.

Platba

Celkové kurzovné je stanoveno na 11 000 Kč. Poplatek je v případě nezapsání do kurzu nevratný.

Poplatky se hradí ve prospěch účtu UK PřF, číslo účtu 38533021/0100, variabilní symbol: 504021 (nutno uvést), specifický symbol: číslo přihlášky (číslo přihlášky přijde uchazeči mailem společně s potvrzením o uložení/odeslání/zaevidováním přihlášky).

Datum splatnosti poplatku je stanoveno na 20.5.2019. Bez zaplacení kurzovného nebude možné uchazeče do kurzu přijmout. Poplatek zašlete současně s podáním přihlášky. V případě naplnění kapacity Vám bude poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do dne zápisu do kurzu úspěšně neabsolvuje magisterské studium, bude mu poplatek vrácen.

Pokud uchazeč do kurzu nenastoupí, jeho poplatek za kurz propadá.

Zápis do kurzu

Zápis do kurzu proběhne první přednáškový den v místě výuky, tj. 1.7.2019 v Hoderově síni od 7:30. K zápisu je nutné donést ověřenou kopii diplomu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání (minimálně magisterské) přírodovědného zaměření. Pokud účastník dosud neobdržel diplom o absolvování magisterského studia, doručí potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky. Ověřený diplom doručí dodatečně.

Nezapsáním do kurzu poplatek za studium propadá.

Podmínky absolvování kurzu

Podmínkou je zaplacení poplatku za kurz, absolvování všech modulů stanovených vzdělávacím programem, včasné a úplné podání přihlášky ke zkoušce a úspěšné splnění závěrečné zkoušky.

Závěrečná zkouška

POZOR!!! KAPACITA DRUHÉHO TERMÍNU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (25.9.) JE JIŽ NAPLNĚNA. NA TENTO TERMÍN JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE HLÁSIT. 

Zkouška proběhne dne 6. září a 25. září 2019 od 9:00 do 16:00. S největší pravděpodobností se bude konat v seminární místnosti ÚLBLD (U Nemocnice 2, Praha 2), pavilon A7, v přízemí budovy. Přesný čas zkoušky a místo bude potvrzeno po konci přihlašování. Přihlašování je otevřeno do 25.8. v případě prvního termínu a do 15.9. v případě druhého termínu. 

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlášku a donést nebo poslat poštou originál na níže uvedenou adresu. Přihlášení je platné po potvrzení přijetí přihlášky referentem CŽV. 

Veronika Fialová 
Oddělení podpory vědy 
Přírodovědecká fakulta UK 
Albertov 6, 128 00 Praha 2 

Zkoušku je možné složit maximálně ve 3 termínech, opakování je možné až po uplynutí 2 měsíců od termínu neúspěšné zkoušky na základě vypsaného termínu. Na absolvování závěrečné zkoušky má účastník 3 roky od absolvování výuky.

Okruhy k závěrečné zkoušce jsou ke stažení ZDE. POZOR OD ROKU 2019 NOVÉ OKRUHY.

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Fialová
referent CŽV 
e-mail: tesarive@natur.cuni.cz
tel: 221 95 1067
 

 

 

Akce dokumentů