E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní praktikum z analytické chemie

 

 

 

Kódy vyučovaných předmětů

MC230C01N Praktikum z analytické chemie LS

MC230C02N Praktikum z analytické chemie ZS

MC230C07N Praktikum z analytické chemie ZS i LS

MC230C11 Praktikum z analytické chemie ZS

MC230C18E Laboratory Training in Analytical Chemistry WS and SS

MC230C19 Praktikum z analytické chemie LS

Aktuální informace

Aktuální informace o zahájení praktika z analytické chemie, o prvním praktickém cvičení, o rozřazení studentů do jednotlivých paralelních skupin a s tím související přidělení identifikačního čísla studenta jsou včas vyvěšeny před laboratoří č. 116 a současně jsou zaslány elektronicky všem zapsaným studentům.

Základní informace

Výuka předmětu Praktikum z analytické chemie se koná v laboratoři č. 116 na katedře analytické chemie.

Praktikum z analytické chemie je určeno především studentům těch oborů, které mají tento předmět uvedený mezi povinnými předměty ve studijním plánu. Studenti ostatních oborů si mohou toto praktikum z analytické chemie zapsat jako volitelný předmět. Ve všech případech se důrazně doporučuje předchozí absolvování předmětu Analytická chemie (v různých variantách) a ukončení tohoto předmětu zápočtem i zkouškou.

Praktikum z analytické chemie sestává celkem z jedenácti praktických cvičení pravidelně rozvrhovaných jedenkrát týdně v průběhu semestru. Prvních deset praktických cvičení je věnováno celkem dvanácti úlohám z klasické i instrumentální analytické chemie. Jedenácté praktické cvičení je věnováno písemnému testu, praktické zkoušce a udělování zápočtů.

Jednotlivá praktická cvičení

1.

Úvod, informace k praktiku, proškolení o bezpečnosti práce a první pomoci, 1. úloha

2.

2. úloha, odevzdání protokolu z 1. úlohy a jeho oprava

3.

3. úloha, odevzdání protokolu z 2. úlohy a jeho oprava

4.

4. úloha, odevzdání protokolu z 3. úlohy a jeho oprava

5.

5. úloha, odevzdání protokolu ze 4. úlohy a jeho oprava

6.

6. úloha, odevzdání protokolu z 5. úlohy a jeho oprava

7.

7. úloha, odevzdání protokolu z 6. úlohy a jeho oprava

8.

8. úloha, odevzdání protokolu ze 7. úlohy a jeho oprava

9.

9. úloha, odevzdání protokolu z 8. úlohy a jeho oprava

10.

10. úloha, odevzdání protokolu z 9. úlohy a jeho oprava

- stanovení termínu pro odevzdání protokolu z 10. úlohy

- oprava protokolu z 10. úlohy

- oznámení náhradního termínu písemného testu a praktické zkoušky

11.

Řádný termín písemného testu a praktické zkoušky, udělování zápočtů

Zahájení výuky (1. praktické cvičení)

Každý student je povinen si velmi pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích a návod praktické úlohy pro první praktické cvičení již před dnem zahájení základního praktika z analytické chemie, aby byl schopen tuto úlohu prakticky provést s dodržením všech bezpečnostních předpisů v laboratoři základního praktika již v den zahájení praktika. Konkrétní praktickou úlohu pro první praktické cvičení si každý student vyhledá na základě získaného identifikačního čísla v rozvrhu úloh. Je to úloha odpovídající příslušnému identifikačnímu číslu studenta a prvnímu týdnu v rozvrhu úloh.

Každý student je povinen si s sebou přinést do laboratoře základního praktika již v den zahájení základního praktika a každý další den, kdy navštěvuje základní praktika z analytické chemie kvůli dalšímu praktickému cvičení, ochranné pracovní oblečení (pracovní plášť), pevné přezůvky, kalkulačku, psací potřeby a vhodný vázaný sešit jako laboratorní deník. V laboratoři jsou k dispozici ochranné rukavice, ochranný štít a na každém pracovním místě ochranné pracovní brýle. Studentům, kteří nemohou nosit na očích konkrétní typ ochranných brýlí, doporučujeme zakoupení vlastních brýlí.

Každý student má k dispozici uzamykatelnou šatní skříňku na svrchní oblečení. Tuto skříňku je nutné po každém praktickém cvičení vyklidit.

Předpokladem bezproblémového průběhu praktického cvičení je striktní dodržování bezpečnostních předpisů pro práci v chemických laboratořích při jakékoliv práci v laboratoři základního praktika z analytické chemie, systematická domácí teoretická příprava a pečlivé domácí prostudování návodů k jednotlivým praktickým úlohám vždy před každým praktickým cvičením.

Podmínky pro udělení zápočtu

1. Aktivní účast na všech praktických úlohách.

2. Odevzdání protokolů ze všech praktických úloh vč. protokolů vrácených k přepracování.

3. Průměrná hodnota známek ze všech protokolů menší než 2,5.

4. Úspěšné absolvování písemného testu*.

5. Úspěšné absolvování praktické zkoušky*.

6. Předání pracovního místa, odevzdání štítku s identifikačním číslem studenta, uhrazení případné finanční náhrady za rozbité laboratorní sklo.

* Podmínky absolvování písemného testu a praktické zkoušky

1. Aktivní účast na všech úlohách základního praktika.

2. Odevzdání všech protokolů včetně protokolů vrácených k přepracování.

(odevzdání protokolů z 10. praktického cvičení do předem oznámeného termínu, obvykle třetí pracovní den po termínu 10. praktického cvičení do 12:00 na určené místo).

Písemný test

Studenti mohou mít u sebe pouze psací potřeby a kalkulačku (nikoliv mobilní telefony, tablety, notebooky či jiná elektronická zařízení).

Zadání úlohy a volné papíry budou rozdány dozorem praktika. Na vypracování testu je vyhrazen časový limit 45 min. Studenti se podepíší, napíší své ID a skupinu testu. Odpovědi se píší na oddělený papír. Do zadání se nic nevpisuje

Praktická zkouška

Praktická zkouška začíná losováním vzorku. Pořadí studentů při losování odpovídá jejich ID. Následně studenti se svým vzorek odchází k pracovnímu stolu odpovídajícímu provedení dané úlohy. Během provádění úlohy mohou studenti používat všechny vypracované protokoly z daného praktika, skripta či jakékoliv jiné návody. Výstupem praktické zkoušky je stručný protokol obsahující především experimentální data, způsob výpočtu a výsledek uvedený srozumitelnou a jasně formulovanou větou, s patřičným statistickým vyhodnocením a v požadovaných jednotkách.

Řádný termín písemného testu a praktické zkoušky

Za řádný termín písemného testu a praktické zkoušky se vždy považuje termín posledního praktického cvičení (11. praktické cvičení), které je věnováno právě písemnému testu, praktické zkoušce a zápisu zápočtů.

Z řádného termínu mohou být omluveni studenti pouze na základně vážných a řádně doložených důvodů. V tomto případě je vedoucím praktika stanoven náhradní řádný termín.

Opravné termíny písemného testu a praktické zkoušky

Vedoucí praktika stanoví nejpozději v den konání desátého praktického cvičení (poslední praktická úloha) opravné termíny pro vykonání písemného testu a praktické zkoušky. Počet vypsaných termínů musí být úměrný počtu studentů zapsaných na předmět Praktikum z analytické chemie v daném semestru. Obvykle jsou vypisovány dva až tři opravné termíny. Na tyto termíny není nutné se zapisovat do SIS. Každý student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Nahrazování jednotlivých praktických úloh

Studenti, kteří se z vážných a řádně doložených důvodů nemohou zúčastnit konkrétního praktického cvičení, mají právo na přidělení náhradního termínu. U předem plánované absence na cvičení je vhodné o této skutečnosti informovat vedoucího praktika (případně pedagogický nebo technický dozor), který dané místo může poskytnout k nahrazení jinému studentovi. Nahrazování je možné realizovat po třetím týdnu praktických cvičení, kdy je již znám definitivní rozpis volných míst k nahrazování. Je v zájmu každého studenta, aby si včas a řádně zajistil nahrazení všech chybějících úloh tak, aby v den předposledního, tedy 10. praktického cvičení, měl absolvováno všech 12 praktických úloh. Každý student může nahradit maximálně 2 praktická cvičení. O větším počtu nahrazovaných úloh rozhoduje vedoucí praktika po individuální konzultaci se studentem a posouzení závažnosti důvodů absencí.

V souvislosti s nahrazováním jednotlivých úloh (a případně s organizačními záležitostmi) se prosím výhradně obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (laboratoř č. 103, tel.: 221 951 232, email: jakub.hranicek@natur.cuni.cz).

Podklady k praktiku (ke stažení ve formátu PDF)

Rozvrh úloh a návody k praktiku z analytické chemie

Protokol pro úloku KV1

Kvalitativní analytická chemie – kationty

Kvalitativní analytická chemie – anionty
Simon .V, Doležal J.: Chemická analýza kvalitativní (Praha, 1989)
Bezpečnostní pokyny a organizace práce v praktiku z analytické chemie
Vzor testu k praktiku z analytické chemie

 


Akce dokumentů