E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní praktikum z analytické chemie (MC230C07N)

Základní informace pro LS 2023/2024

Výuka předměti Praktikum z analytické chemie bude zahájena v prvním rozvrhovém týdnu letního semestru akademického roku 2023/2024 a bude probíhat v laboratoři 116. Každý přihlášený student byl zařazen do jedné ze tří paralelních skupin a v rámci ní získal své identifikační číslo studenta (ID kód), pod nímž bude v praktiku pracovat po celý semestr. Jednotlivé paralelní skupiny zahajují výuku takto:

  • pondělní skupina dne 19. února 2024 v 9:00,
  • úterní skupina dne 20.  února 2024 v 9:50,
  • čtvrteční skupina dne 22. února 2024 v 10:30..

První praktické cvičení je věnováno úvodní instruktáži k praktiku, proškolení o bezpečnosti práce a požární ochrany při práci v chemické laboratoři a první praktické úloze. Bez řádného proškolení nelze v laboratoři zahájit pracovní činnost. Při jakékoliv práci v laboratoři základního praktika z analytické chemie je vyžadováno dodržování bezpečnostních předpisů pro práci v chemických laboratořích.

Na každé praktické cvičení je nutné si s sebou přinést ochranné pracovní oblečení (pracovní plášť), přezůvky, psací potřeby, kalkulačku a vhodný vázaný sešit jako laboratorní deník.

Návody pro praktická cvičení

Elektronickou verzi návodů pro praktická cvičení lze nalézt na níže (sekce Podklady k praktiku)  Pro letní semestr akademického roku 2023/2024 je aktuální verze návodů označena „20230927. Prosíme, ověřte si aktuálnost vašich návodů!

Před zahájením výuky

V rozvrhu úloh (je součástí návodů) si každý student na základě získaného ID kódu vyhledá praktickou úlohu, kterou bude provádět již v den zahájení praktika. Je to úloha odpovídající příslušnému ID kódu a prvnímu týdnu v rozvrhu úloh.

Každý student je povinen si předem pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře a návod praktické úlohy pro první praktické cvičení, aby byl schopen tuto úlohu prakticky provést s dodržením všech bezpečnostních předpisů v laboratoři již v den zahájení praktika. V den zahájení praktika každý student potvrdí svým podpisem, že byl s těmito dokumenty (zejména s bezpečnostními předpisy) seznámen.

Obecné informace k průběhu praktika

Praktikum z analytické chemie je určeno především studentům, kteří mají tento předmět uveden mezi povinnými předměty ve studijním plánu daného oboru/programu. Studenti ostatních oborů/programů si mohou toto praktikum zapsat jako povinně volitelný nebo volitelný předmět. Ve všech případech se však důrazně doporučuje předchozí absolvování předmětu „Analytická chemie“ (v různých variantách) a ukončení tohoto předmětu zápočtem i zkouškou.

Praktikum z analytické chemie sestává celkem z jedenácti praktických cvičení pravidelně rozvrhovaných jedenkrát týdně v průběhu semestru. Prvních deset praktických cvičení je věnováno celkem dvanácti úlohám z klasické a instrumentální analytické chemie. Jedenácté praktické cvičení je věnováno písemnému testu, praktické zkoušce a udělování zápočtů.

Důraz je kladen na domácí teoretickou příprava a pečlivé domácí prostudování si návodů k jednotlivým praktickým úlohám vždy před jejich realizací.

Podmínky pro udělení zápočtu

1. Aktivní účast na všech praktických úlohách.

2. Odevzdání protokolů ze všech praktických úloh vč. protokolů vrácených k přepracování.

3. Průměrná hodnota známek ze všech protokolů menší než 2,5.

4. Úspěšné absolvování písemného testu.

5. Úspěšné absolvování praktické zkoušky.

Podmínkami pro absolvování písemného testu a praktické zkoušky je aktivní účast na všech úlohách základního praktika a odevzdání všech protokolů včetně protokolů vrácených k přepracování.

Písemný test

Studenti mohou mít u sebe pouze psací potřeby a kalkulačku (nikoliv mobilní telefony, tablety, notebooky či jiná elektronická zařízení). Zadání úlohy a volné papíry na odpovědi budou rozdány dozorem praktika. Na vypracování testu je vyhrazen časový limit 45 minut. Studenti se podepíší, napíší svůj kód studenta a skupinu testu. Odpovědi se píší na oddělený papír nikoliv do zadání.

Praktická zkouška

Praktická zkouška začíná losováním vzorku. Pořadí studentů při losování odpovídá jejich kódů studenta. Následně studenti se svým vzorek odcházejí k pracovnímu stolu odpovídajícímu provedení dané úlohy. Během provádění úlohy mohou studenti používat všechny vypracované protokoly z daného praktika, skripta, či jakékoliv jiné materiály. Výstupem praktické zkoušky je stručný protokol obsahující především experimentální data, způsob výpočtu a výsledek uvedený jasně formulovanou větou, s patřičným statistickým vyhodnocením a v požadovaných jednotkách.

Řádný termín písemného testu a praktické zkoušky

Za řádný termín písemného testu a praktické zkoušky se vždy považuje termín posledního praktického cvičení (11. praktické cvičení), které je věnováno právě písemnému testu, praktické zkoušce a zápisu zápočtů. Z řádného termínu mohou být omluveni studenti pouze na základně vážných a řádně doložených důvodů. V tomto případě je vedoucím praktika stanoven náhradní řádný termín.

Opravné termíny písemného testu a praktické zkoušky

Vedoucí praktika stanoví nejpozději v den konání desátého praktického cvičení (poslední praktická úloha) opravné termíny pro vykonání písemného testu a praktické zkoušky. Počet vypsaných termínů musí být úměrný počtu studentů zapsaných na předmět Praktikum z analytické chemie v daném semestru. Obvykle jsou vypisovány dva opravné termíny. Na tyto termíny není nutné se zapisovat v SIS. Každý student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Nahrazování jednotlivých praktických úloh

Studenti, kteří se z vážných a řádně doložených důvodů nemohou zúčastnit praktického cvičení, mají právo na přidělení náhradního termínu. U předem plánované absence na cvičení je vhodné o této skutečnosti informovat vedoucího praktika (případně pedagogický nebo technický dozor), který dané místo může poskytnout k nahrazení jinému studentovi. Nahrazování je možné realizovat po třetím týdnu praktických cvičení, kdy je již znám definitivní rozpis volných míst k nahrazování. Je v zájmu každého studenta, aby si včas a řádně zajistil nahrazení všech chybějících úloh tak, aby v den předposledního, tedy 10. praktického cvičení, měl absolvováno všech 12 praktických úloh. Každý student může nahradit maximálně 2 praktická cvičení. O větším počtu nahrazovaných úloh rozhoduje vedoucí praktika po individuální konzultaci se studentem a posouzení závažnosti důvodů absencí.

V souvislosti s nahrazováním jednotlivých úloh (a případně s organizačními záležitostmi) se prosím výhradně obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (laboratoř č. 103, tel.: 221 951 232, email: jakub.hranicek@natur.cuni.cz).

Podklady k praktiku (ke stažení ve formátu PDF)

Rozvrh úloh a návody k praktiku z analytické chemie

Protokol pro úloku KV1

Kvalitativní analytická chemie – kationty

Kvalitativní analytická chemie – anionty
Simon .V, Doležal J.: Chemická analýza kvalitativní (Praha, 1989)
Bezpečnostní pokyny a organizace práce v praktiku z analytické chemie
Vzor testu k praktiku z analytické chemie

Akce dokumentů