E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokročilé praktikum z analytické chemie

Informace k zahájení výuky v zimním semestru 2018/2019

Pokročilé praktikum z analytické chemie bude zahájeno v pondělí 8. října 2018 v 9.00 hod v místnosti pokročilého praktika, laboratoř 110. Dostavte se prosím nejpozději v 8:55 hod. Po úvodních informacích a školení o bezpečnosti práce bude následovat seznámení s jednotlivými úlohami. Bez účasti na úvodní hodině není možné praktikum absolvovat. Vlastní experimentální práce začne ve středu 10. října 2018. Studenti si přinesou pracovní plášť, obuv na přezutí, ochranné brýle (pokud chcete nosit vlastní), kalkulačku, psací potřeby a vázaný sešit jako laboratorní sešit. Každý student má k dispozici uzamykatelnou šatní skříňku na oblečení. Tuto skříňku má student k dispozici po celou dobu trvání praktika, po splnění všech praktických úloh je nutné skřínku vyklidit a vrátit klíček.

Pracovní doba v praktiku je od 8:00 do 16:00 hod a praktikum bude probíhat vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Není možné docházet do praktika pouze jeden den v týdnu! Každý student je povinen si pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích a návod prováděné praktické úlohy, aby byl schopen tuto úlohu prakticky provést s dodržením všech bezpečnostních předpisů. Před zahájením vlastní experimentální práce je připravenost studenta na prováděnou úlohu vždy prověřena ústním zkoušením.

Návody k jednotlivým úlohám, stejně jako bezpečnostní předpisy pro práci v chemických laboratořích, jsou ke stažení v SIS.

V případě odůvodněné nepřítomnosti (nemoc apod.) je nutno se omluvit na telefonním čísle 221 951 221 nebo na emailu jana.sobotnikova@natur.cuni.cz.

Pro více informací se prosím obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na:

RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (lab. č. 118, tel.: 221 951 230, email: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz)

Bezpečností předpisy pro pokročilé praktikum

Pravidla pokročilého praktika

MC230C04 Pokročilé praktikum z analytické chemie (NANALD)

I) Povinné úlohy:

 

II) Volitelné úlohy:

a) spektrometrie  
Hydridová technika v metodě AAS
Elektrotermická atomizace v AAS
Optimalizace podmínek měření při práci s ICP-AES
Derivační spektrofotometrie
Průtoková injekční analýza
Sekvenční injekční analýza – stanovení dusičnanů
Sekvenční injekční analýza – stanovení heparinu
Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru
Spektrofotometrické stanovení Fe3+
FTIR spektroskopie
b) polarografie a voltametrie  
Polarografické a voltametrické stanovení stopových množství methylčerveně pomocí adsorpční rozpouštěcí voltametrie na visící rtuťové kapkové elektrodě
Polarografické a voltametrické stanovení stopových množství Pb, Cd, Cu
Voltametrické stanovení stopových množství 2-aminofluorenu pomocí adsorpční rozpouštěcí voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě
Voltametrické stanovení stopových množství methyloranže pomocí diferenční pulsní voltametrie na stříbrné amalgamové elektrodě

Adsorpční rozpouštěcí voltamerie 2-nitrofluorenu
c) separační techniky  
Stanovení fenolů ve vodách pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí
Stanovení 5-aminochinolinu pomocí HPLC se spektrofotometrickou a elektrochemickou detekcí na CPE
Stanovení nitroderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí RP-HPLC
Plynová chromatografie - Kvalitativní a kvantitativní analýza
Kapilární zónová elektroforéza
Stanovení 5-aminochinolinu pomocí HPLC se spektrofotometrickou a elektrochemickou detekcí na CPE

 


Akce dokumentů