E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářský projekt

Vysvětlení ke studijní povinnosti Bakalářský projekt I. a II.

Pro poslední ročník bakalářského studia všech oborů na biologické sekci existují dva povinné předměty:

MB100BP1A  Bakalářský projekt oboru Biologie I. (zimní semestr, 1 kredit),
MB100BP1B  Bakalářský projekt oboru Biologie II. (letní semestr, 4 kredity).
Obdobné názvy jsou použity pro dva povinné předměty v oborech Ekologická a evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů, Biologie se zaměřením na vzdělávání.

Smyslem prvního kurzu (zimní semestr) bude seznámit studenty posledního ročníku s organizací bakalářských státních závěrečných zkoušek na biologii (časový harmonogram, sled důležitých kroků, apod.), způsobem zpracování bakalářské práce (rozsah, členění, apod.), atd. Seminář bývá realizován každoročně v listopadu. Zápočet bude udělován za účast na semináři, a to vyučujícími semináře.
Smyslem druhé studijní povinnosti (letní semestr) je studium literatury a konzultace se školitelem za účelem následného sepsání bakalářské práce. Jde o průběžnou celosemestrovou studijní povinnost, jejíž časové rozvržení je věcí individuální dohody studenta a školitele. Zápočet uděluje školitel.
Pokud se z vážných důvodů (např. celosemestrové studium v zahraničí v rámci programu Erasmus) nemůžete zúčastnit listopadového semináře, je potřeba tuto skutečnost ohlásit garantovi studijního programu/oboru, který rozhodne o absolvování náhradní studijní povinnosti.

ORGANIZACE:
Bakalářský projekt I.:
Předmět se bude konat formou prezenčního semináře. V akademickém roce 2023/2024 si studenti budou moci vybrat ze dvou termínů, a to 3.11., 10.11. (pátky), vždy v časech 13:10-16:00.

Zápočty budou uděleny hromadně po skončení semináře.

V rámci semináře bude sdělena informace o důležitých termínech v harmonogramu přípravy a realizace státních závěrečných zkoušek, pravidlech pro průběh obhajob i ústní části SZZK, formálních požadavcích na bakalářskou práci, atd. Předpokládáme také diskuzi nad vašimi otázkami.

prezentace harmonogramu (2023/2024)
prezentace podoby bakalářské práce (2023/2024)
prezentace citačního softwaru verze I a verze II

Akce dokumentů