E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.

Docent

Katedra antropologie a genetiky člověka
Viničná 7, 128 43 Praha 2, místnost 05
tel. 221951611, mobil 737086779,
e-mail: blaha@natur.cuni.cz


Vědecko-výzkumné zaměření

A) Oblast růstové a vývojové antropologie

 • Organizace, řízení a provedení celostátního antropologického výzkumu  realizovaného v souvislosti s konáním Československé spartakiády 1980.

 • Organizace, řízení a provedení celostátního antropologického výzkumu realizovaného v souvislosti s konáním Československé spartakiády 1985.

 • Organizace, řízení a provedení celostátního antropologického výzkumu realizovaného v souvislosti s konáním Pražských tělovýchovných slavností 1990.

 • Organizace, řízení a provedení výzkumu českých předškolních dětí ve věku od 3 do 7 let provedeného rovněž v roce 1990.

 • Organizační zajištění a provedení V. Celostátního antropologického výzkumu dětí a mládeže 1991 (české země).

 • Organizace, řízení a provedení výzkumu, jehož cílem bylo ověření sekulárních růstových změn tělesné výšky a hmotnosti a především postihnutí výrazných změn v proporcích hlavy, ke kterým došlo u naší populace – 1995, 1996.

 • Organizace, řízení a provedení semilongitudinální studie, jejíž cílem bylo především stanovení růstových rychlostí vybraných 29 tělesných parametrů (1997-1999).

 • Organizace, řízení a provedení VI. Celostátního výzkumu dětí a mládeže 2001 (české země).

 • Od roku 1991 výzkumy prováděny ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze.

Hlavním přínosem výše uvedených výzkumů, díky dlouhodobému sledování tělesného rozvoje naší populace širokého věkového rozpětí (od narození do 70 let), bylo vypracování reprezentativních referenčních standard širokého spektra tělesných parametrů, které byly vždy kompletně publikovány (viz. publikace). To umožňuje kvalitně monitorovat tělesný rozvoj a jeho změny, a to jak jednotlivce, tak skupin probandů. K tomu výrazně napomáhá rovněž počítačový program automatického zpracování antropologických dat ANTROPO (viz. dále). Kromě antropologie mají tato data široké uplatnění např. v pediatrii, endokrinologii, plastické chirurgii, stomatochirurgii, obezitologii, ergonomii atd. Rovněž slouží jako komparační materiál s jinými populacemi.

B) Variabilita české populace

V oblasti sportovní a funkční antropologie vypracování optimálních typů tělesné stavby pro jednotlivé druhy sportů nebo herních disciplin. Od roku 1989 dlouhodobé řešení fenoménu dětské obezity se snahou řešení této aktuální problematiky komplexně (z hlediska antropometrického, biochemického, endokrinologického, genetického a klinického) – viz. granty a publikace. V rámci výzkumu v roce 1999 a 2000 byla analyzována prevalence obezity u českých dětí ve věku od 7 do 11 let jako jedné z prvních zainteresovaných zemí. Dále je připravován projekt v rámci EU.

C) Automatické zpracování a hodnocení antropologických dat

V roce 1978 první antropologická předloha automatického zpracování antropologických dat na jejímž podkladě byla vytvořena první verze programu pod názvem ANTROPO pro sálové počítače. V roce 1985 vypracována verze pro personální počítače, která byla následně zdokonalována. V současné době je funkční verze 7, která pracuje v systému DOS. Program ANTROPO komplexně postihuje vyhodnocení tělesné stavby probanda i skupin probandů, ve věku od narození do 70 let. Ovládací systém je k dispozici v českém a německém jazyce, připravuje se anglická verze. Výstup je možný v českém, anglickém nebo německém jazyce. Program nalezl uplatnění rovněž v zahraničí. V současné době je připravována nová verze v systému Windows. Dále počítačové programy STOMA, MINIANTROPO, RODIČE.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

V současné době pokračuje v řešení problematiky  dětské obezity v rámci výzkumného záměru MŠMT reg. č. MSM 0048620802 Antropologie komunikace a adaptace člověka (2006-2011). Tato problematika je komplexně řešena z hlediska antropologického, biochemického a genetického, kdy jsou tímto způsobem vyšetřování obézní děti a adolescenti ve věku od 6 do 18 let absolvující redukční léčební pobyt v Dětské léčebně Dr. L. Filipa v Poděbradech.

Ve spolupráci se státním zdravotním ústavem byl podána žádost o grant již na VII. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2011, ČR do Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Grant je plánován na pět let (2011-2016).

Členství v redakčních radách:

 • Předseda redakční rady časopisu České společnosti antropologické „Česká antropologie“

 • Člen redakční rady časopisu „pohybové ústrojí“

Členství ve vědeckých společnostech:

Člen 10 našich a zahraničních vědeckých společností. Mimo jiné:

 • členem koncilu European Anthropological Association,

 • Geselschaft für Anthropologie e. v. Deutschland.

 • od roku 1998  předseda České společnosti antropologické,

 • mistopředseda národního komitétu International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

Organizace kongresů:

 • v roce 1993 předseda 19. kongresu českých a slovenských antropologů s mezinárodní účast, pořádaného k 50. výročí úmrtí Dr. Aleše Hrdličky 30.8.-1.9.1993 Praha

 • v roce 1996 předseda organizačního výboru 10. antropologických dnů “Liblice 1996” 22. 9. – 24. 9. 1996

 • v roce 1999 president organizačního výboru 4th International Congress of Aleš Hrdlička “World Anthropology at the Turn of the Centuries” August 31 – September 4, 1999 Prague and Humpolec

 • v roce 2002 předseda organizačního výboru 12th Workshop European Childhood Obesity Group 23. – 25. 5. 2002, Praha

 • v roce 2003 president organizačního výboru International Anthropological Congress „Anthropology and Society“, May 22-24, 2003 Praha – Humpolec

 • v současné době prezident organizačního výboru připravovaného Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička „Quo vadis homo…societas humana?“, 2nd – 5 th September 2009 Praha - Humpolec

V roce 1995 - udělena za vědecké zásluhy o antropologii medaile Dr. Aleše Hrdličky.

 

Publikace

Monografie

Bláha P. a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let (Československá spartakiáda 1980). Praha, 1982.  /česky,  rozšířený souhrn a seznam tabulek anglicky, rusky a německy/  s. 401.

Bláha P. a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let (Československá spartakiáda 1980). druhá část, Praha, 1984. /česky, rozšířený souhrn  a seznamy tabulek anglicky, rusky a  německy/  s. 277.

Bláha P. a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 55 let (Československá spartakiáda 1985). díl I., část 1, díl I., část 2, ÚNV VS Praha, 1986.  /česky, rozšířený souhrn seznam a názvy tabulek  a seznam tabulek anglicky, rozšířený souhrn a seznam tabulek rusky, německy a francouzky/ s. 288, 357.

Bláha P. a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 55 let (Československá spartakiáda 1985). díl II., část 1,  díl II., část 2, ÚNZ VS Praha, 1987. /česky, rozšířený souhrn, názvy tabulek a seznam tabulek anglicky, rozšířený souhrn a seznam tabulek rusky a německy/ s. 185, 244.

Bláha P., Komenda S.: Celostátní seminář k antropometrickému výzkumu cvičenců ČSS 1985 konaný v Praze 11. prosince 1986, úvodní sdělení. Praha, 1986.  /česky/ s. 48.

Bláha P., Komenda S.: Jak vybrat vhodný cvičební úbor a obuv pro jednotlivé skladby ČSS 1990. Antropologické podklady pro výrobu a distribuci velikostního sortimentu. Praha, 1989. /česky/ s. 48.

Bláha P.: Základní tělesné charakteristiky českých obézních dětí od 6 do 16 let. ÚNZ VS Praha, 1990. /česky, anglicky/ s. 14.

Bláha P. a kol.: Antropometrie českých předškolních dětí ve věku od 3 do 7 let. ÚSM Praha, 1990.  /česky, rozšířený souhrn, názvy tabulek a seznam tabulek anglicky/ s. 72, 163.

Lhotská L., Bláha P., Vignerová J., Roth Z., Prokopec M.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (české země). Antropometrické charakteristiky. SZÚ Praha, 1993.  /česky, anglicky/ s. 187.

Lhotská L., Bláha P., Vignerová J., Roth Z., Prokopec M.: V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže, 1991 (české země). Zpracování dotazníku pro rodiče. SZÚ Praha, 1995, ISBN 80-900053-9-X,  /česky, anglicky/ s. 119.

Vignerová J., Bláha P.: The growth of the Czech child during the past 40 years. in Bodzsár É. B., Susanne C. (eds.): Secular growth changes in Europe. E(tv(s University Press Budapest, 1998, ISBN 9634631576,  s. 94-107.

Bláha P., Vignerová J., Paulová M., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L.: Vývoj tělesných parametrů českých dětí a mládeže se zaměřením na rozměry hlavy (0-16 let) (Development of Somatic Parameters of Czech Children and Adolescents Focused on Cephalic Parameters (0-16 years)). Státní zdravotní ústav + Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Praha, 1999, ISBN 80-7071-122-1,  /česky, anglicky/ s. 182, 282.

Sledování růstu českých dětí a dospívajících – norma, vyhublost, obezita. Editoři: J. Vignerová, P. Bláha. Státní zdravotní ústav + Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 2001, ISBN 80-7071-173-6.  /česky/ s. 171.

Investigation of the Growth of Czech Children and Adolescents, normal, underweight, overweight. Editoři: P. Bláha , J. Vignerová . Státní zdravotní ústav + Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 2002, ISBN 80-7071-192-2. /anglicky/ s. 128.

Bláha P., Vignerová J.: Longterm observations of body parameters of Czech children and adolescents. in E. Bodzsár, Ch. Susanne (eds.) Physique and Body Composition, variability and Sources of Variations. Eötvöas University Press Budapest 2004, Bienal Books of EAA, 2004, Vol. 3, 157-172, ISBN 9634637027 /anglicky/.

Bláha P., Vignerová J., Riedlová J., Kobzová J., Krejčovský L., Brabec M.: 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika – základní tělesné charakteristiky. Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta + Státní zdravotní ústav Praha, 2005, ISBN 80-7071-251-1, 71 stran.

Bláha P., Krejčovský L., Jiroutová L., Kobzová J., Sedlak P., Brabec M., Riedlová J., Vignerová J.: Somatický vývoj současných českých dětí – Semilongitudinální studie. Karlova Univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta + Státní zdravotní ústav Praha, 2006, ISBN 80-86591-24-0. (česky + anglicky), 345 stran.

Vignerová, J.; Riedlová, J.; Bláha, P.; Kobzová, J.; Krejčovský, L.; Brabec, M.; Hrušková, M. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika. Souhrnné výsledky. 6th Nation-wide Anthropological Survey oChildren and Adolescents 2001 Czech Republic. Summary results. 1. vydání. Univerzita Karlova v Praze a Státní zdravotní ústav, 2006. ISBN 80-86561-30-5. (česky + anglicky), 236 stran

Vybrané publikace od roku 2006

VIGNEROVÁ, J.; BRABEC, M.; BLÁHA, P. Two centuries of growth among Czech children and youth. Economics and Human Biology. 2006, vol. 4, no. 2, pp. 237-252.

VIGNEROVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; BLÁHA P.; ROTH Z. Growth of Czech Child Population 0-18 Years Compared to the WHO Growth Reference. Am J Hum Biol. 1997, vol. 9, No. 4, pp. 459-468.

KOBZOVÁ, J.; VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; KREJČOVSKÝ, L.; RIEDLOVÁ, J. The 6th nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech Republic in 2001. Central European journal of Public Health. 2004, vol. 12, no. 3, pp. 126-130.

VIGNEROVÁ, J.; HUMENÍKOVÁ, L.; BRABEC, M.; RIEDLOVÁ, J.; BLÁHA, P. Long-term changes in body weight, BMI, and adiposity rebound among children and adolescents in the Czech Republic. Economics and Human Biology. 2007, vol. 5, no. 3, p. 409-425.

VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; OŠANCOVÁ, K.; ROTH, Z. Social inequality and obesity in Czech school children. Economics and Human Biology, 2004, 21 (1), pp. 107-118.

VIGNEROVÁ, J.; BRABEC, M.; BLÁHA, P. Two centuries of growth among Czech children and youth. Economics and Human Biology.  2006, vol. 4, no. 2, pp. 237-252.

VIGNEROVÁ, J.; BRABEC, M.; BLÁHA, P. Two centuries of growth among Czech children and youth. Economics and Human Biology. 2006, vol. 4, no. 3, pp. 237–252.

SEDLAK, P.; BLÁHA, P.; JIROUTOVÁ, L.; BRABEC, M.; VIGNEROVÁ, J. Využití růstových modelů ke konstrukci rychlostních křivek somatických znaků na základě dat semilongitudinální studie. (Growth models in growth velocity curves construction of somatic charcteristics, based on semilongitudinal study). Česko-slovenská pediatrie. 2007, vol. 62, no. 3, pp. 133-145.

KUNEŠOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ŠTEFLOVÁ, A.; PAŘÍZKOVÁ, J.; LAJKA, J.; HAINER, V.; BLÁHA, P.; HLAVATÝ, P.; KALOUSKOVÁ, P.; HLAVATÁ, K.; WAGENKNECHT, M. Obesity of Czech children and adolescents: relation to parental obesity and socioeconomic factors. Journal of Public Health. 2007, vol. 15, no. 3, pp. 163-170.

VIGNEROVÁ, J.; HUMENÍKOVÁ, L.; BRABEC, M.; RIEDLOVÁ, J.; BLÁHA, P. Long-term changes in body weight, BMI, and adiposity rebound among children and adolescents in the Czech Republic. Economics and Human Biology.  2007, vol. 5, no. 3, pp. 409-425.

VIGNEROVÁ, J.; HUMENÍKOVÁ, L.; PAULOVÁ, M.; BLÁHA, P. Prevalence of   overweight, obesity and low weight in Czech child population up to 18 years in last 50 years. Journal of Public Health. 2008, vol. 16, pp. 413-420.

BLÁHA, P.; KREJČ0VSKÝ, L.; JIROUTOVÁ, L.; KOBZOVÁ, J.; SEDLAK, P.; BRABEC, M.; RIEDLOVÁ, J.; VIGNEROVÁ, J. Somatický vývoj současných českých dětí  - Semilongitudinální studie. Karlova Univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta + Státní zdravotní ústav Praha, 2006, ISBN 80-86591-24-0. (česky + anglicky).

SEDLAK, P.; BLÁHA, P. Child growth and development (pp.149-160); SEDLAK, P.; BLÁHA, P. Onthogenetic development of the man (pp. 161-215); SEDLAK, P.; BLÁHA, P. The endocrine regulation of growth  and development (pp. 217-230); BLÁHA, P. Functional and ergomomic anthropology (pp. 317-320); BLÁHA, P. Applied anthropology in obesitology (pp. 358-360); BLÁHA, P. BMI and Matiegkas equations (pp. 260-267); VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P. Anthropology and health (pp. 301-315) In BLÁHA, P.; SUSANNE, CH.; REBATO, E. Essentials of biological anthropology (selected chapters). Praha, Karolinum, 2007, 1. edition.

BLÁHA, P.; PAŘÍZKOVÁ, J. Hlavní morfologické charakteristiky prosté obezity. In PAŘÍZKOVÁ, J.; LISÁ, L. Obezita v dětství a dospívání. Terapie a prevence. Praha, Galén, 2007, pp. 67-84.

VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA P. Obezita u dětí a dorostu v České republice - dlouhodobé změny, metody sledování. In PAŔÍZKOVÁ, J.; LISÁ, L. Obezita v dětství a dospívání. Terapie a prevence. Praha, Galén, 2007, pp. 27-65.

PROVAZNÍK, K.; VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P. Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte. In HEJCMANOVÁ, L.; LEBL, J.; PROVAZNÍK, K. Preklinická pediatrie. Praha, Galén, Karolinum, 2007, pp. 23-35.

5 nejcitovanějších publikací:

VIGNEROVÁ, J.; BRABEC, M.; BLÁHA, P. Two centuries of growth among Czech children and youth. Economics and Human Biology. 2006, vol. 4, no. 2, pp. 237-252.

VIGNEROVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; BLÁHA P.; ROTH Z. Growth of Czech Child Population 0-18 Years Compared to the WHO Growth Reference. Am J Hum Biol. 1997, vol. 9, No. 4, pp. 459-468.

KOBZOVÁ, J.; VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; KREJČOVSKÝ, L.; RIEDLOVÁ, J. The 6th nationwide anthropological survey of children and adolescents in the Czech Republic in 2001. Central European journal of Public Health. 2004, vol. 12, no. 3, pp. 126-130.

VIGNEROVÁ, J.; HUMENÍKOVÁ, L.; BRABEC, M.; RIEDLOVÁ, J.; BLÁHA, P. Long-term changes in body weight, BMI, and adiposity rebound among children and adolescents in the Czech Republic. Economics and Human Biology. 2007, vol. 5, no. 3, p. 409-425.

VIGNEROVÁ, J.; BLÁHA, P.; OŠANCOVÁ, K.; ROTH, Z. Social inequality and obesity in Czech school children. Economics and Human Biology, 2004, 21 (1), pp. 107-118.

 

Výzkumné projekty a granty

 1. Vliv intenzivního tréninku vrcholových gymnastek na tělesný rozvoj, výkonnost a stav tukových rezerv - Krausová M., Boswart J., Bláha P.: Výzkumný úkol č. 08-02-11 rezortního plánu MZ ČSR (1976-1980) - závěrečná zpráva 1980 – spoluřešitel.
 2. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 1991 (České země) - Lhotská L., Bláha P., Vignerová J., Roth Z., Prokopec M.: grant IGA MZ ČR 0268-3 (1991-1993) - závěrečná zpráva 1993 – spoluřešitel.
 3. Kriteria hodnocení dětské obezity a jejich využití pro terapii a predikci následků - Bláha P., Krásničanová H., Lisá L., Šrajer J.: grant IGA MZ ČR 1829-3 (1994-1996) - závěrečná zpráva 1996 - hlavní řešitel.
 4. Sociálně-ekonomické a genetické faktory ovlivňující růst a vývoj dětí a mládeže České republiky (0-18 let) - Vignerová J., Bláha P., Anděl M., Roth Z.: grant IGA MZ ČR 1870-3 (1994-1996) - závěrečná zpráva 1996 – spoluřešitel.
 5. Prevence obezity v dětském věku a jejich metabolických následků - Bláha P., Lisá L., Krásničanová H., Šrajer J.: grant IGA MZ ČR 4033-3 (1997-1999) – závěrečná zpráva 1999 - hlavní řešitel.
 6. Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR – Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: grant IGA MZ ČR 3979-3 (1997-1999). – závěrečná zpráva – spoluřešitel.
 7. Mikrostruktura kompaktní kosti a její využití při určování stáří člověka – Loubová E., Bláha P.: grant FRVŠ č. 1702/1999 – garant.
 8. Dětská obezita a výživové zvyklosti v ČR – Vignerová J., Bláha P.: Institut Danone (1998-2000) – závěrečná zpráva 2000 – spoluřešitel.
 9. Výskyt dětské obezity v České republice - Vignerová J., Bláha P., Lisá L.: grant IGA MZ ČR 5158-3 (1999-2001) – závěrečná zpráva 2001 – spoluřešitel.
 10. Komplexní metabolicko-genetické hodnocení české dětské obézní populace – Bláha P., Bendlová B., Lisá L., Mazura I., Průša R., Vacková B.: grant IGA MZ ČR NB6597-3/2001 (2001-2003) - hlavní řešitel.
 11. VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 – Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Krejčovský L., Riedlová J.: grant IGA MZ ČR NJ6792-3/2001 (2001-2003) – spoluřešitel.
 12. Analýza sekulárního trendu tělesné výšky české dospělé populace počátkem a koncem 20. století  - Kovářová M.: GAUK 43-203780 – garant.
 13. Růst dítěte a jeho hodnocení, sociální nerovnosti a další faktory, které růst ovlivňují. Vignerová J., Bláha P., Kobzová J., Riedlová J.: grant IGA MZ ČR NR/7857-3/04 (2004-2006) – spoluřešitel.
 14. Metodika pro predikci tělesné výšky v dospělosti a vytvoření počítačového programu. Zeman. V., Štork M., Bláha P., Novák J. : grant MŠMT LS 0507 (2005-2006) – spoluřešitel
 15. Antropologie,komunikace a lidské adaptace. Šmahel Z., Bláha P., Velemínská J., Trefný P., Peterka : výzkumný záměr MŠMT MSM 0021620843 (2005-2011) – odborný spolupracovník

 

Pedagogická činnost

V současné době vedoucí několika bakalářských, magisterských diplomových prací, školitel studentů postgraduálního doktorského studia

 • Člen oborové rady doktorského studijního programu antropologie a genetiky člověka PřF UK

 • Člen oborové rady doktorského studijního oboru antropologie PřF UK

 • Člen oborové rady doktorského studijního oboru antropologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci

V rámci programu ERASMUS přednášky na

 • University of Wroclaw, Department of Antropology, Wroclaw, Polsko

 • University of Basque Country, Dept. of Genetics, Physical Antghropology and Animal Physiology, Fakulty of Science and Technology, Bilbao Španělsko

 • Eötvös Lonárd University, Department of Biological Antropology, Budapešť, Maďarsko

Akce dokumentů