E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚstav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

 

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Albertov 6, 128 43 Praha 2
tel.: 221 951 556, fax: 221 951 556, E-mail: uhigug@natur.cuni.cz

Ředitel ústavu: David MAŠÍN (david.masin@natur.cuni.cz)
Zástupce ředitele: Jiří BRUTHANS (bruthans@natur.cuni.cz)
Zástupce ředitele: Tomáš FISCHER (fischer@natur.cuni.cz)
Tajemníce a sekrekářka: Jana TRNKOVÁ (jana.trnkova@natur.cuni.cz)

 

Úvod

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky je předním univerzitním pracovištěm v ČR v oblasti aplikované geologie. Podle zastoupených specializací se dělí na tři oddělení. Ústav má přes 15 vědecko-pedagogických pracovníků zabývajících se hydrogeologií, inženýrskou geologií, užitou geofyzikou a ochranou životního prostředí. Za více než 50 let výuky aplikované geologie na Univerzitě Karlově zde bylo vychováno více než 600 odborníků.
Výzkumná činnost ústavu je široká a zahrnuje řešení řady konkrétních projektů v oblasti problematiky podzemní vody, stavebnictví, ochrany životního prostředí, využívání přírodních zdrojů a stavby zemské kůry. Účast studentů na výzkumu ve formě samostatné práce v laboratoři či v terénu je samozřejmou součástí celého studia.
Ústav disponuje nejlépe vybavenou laboratoří mechaniky zemin v ČR a mezinárodně registrovanou radioizotopovou laboratoří pro určování stáří hornin, vod, přírodních a archeologických vzorků pomocí radiouhlíkového a tritiového datování.

Spolupracujeme s řadou institucí a firem, jejich neúplný seznam je uveden zde.

Historie a osobnosti

Oddělení hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky byla založena v roce 1952. V roce 1994 byla tato tři oddělení sloučena do společného ústavu. Mezi významné osobnosti oddělení patřil Prof. Rudolf Běhounek, Prof. Ota Hynie, Prof. Jan Šilar.

Hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá výskytem, původem, pohybem a vlastnostmi podzemní vody, jejím využíváním a ochranou. Hydrogeologové se uplatňují při průzkumu znečištění životního prostředí, při navrhování a provádění následných sanačních opatření, při vyhledávání a ochraně zdrojů pitné a minerální vody a při řešení dalších environmentálních úkolů. více zde

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie aplikuje poznatky ostatních geologických oborů při řešení praktických úkolů, především ve stavebnictví a územním plánování. Je vědním oborem na pomezí přírodních a technických věd. Inženýrští geologové se uplatňují při průzkumech pro některé, zejména náročnější druhy staveb (budov, mostů, tunelů, přehrad, dálnic aj.) a při jejich zakládání, při posuzování stability svahů a návrzích sanace nestabilních svahů. Poskytují také podklady pro územní plánování a podílejí se na posuzování vlivu staveb na životní prostředí. více zde

Užitá geofyzika

Užitá geofyzika je aplikovaný vědní obor, který využívá měření přirozených i umělých fyzikálních polí ke zjištění stavby, složení a nehomogenit horninového prostředí pro účely základního geologického výzkumu, geologického mapování, průzkumu nerostných surovin a monitorování a hodnocení životního prostředí. Činnosti v oboru užité geofyziky zahrnují převážně terénní a laboratorní měření pomocí geofyzikálních přístrojů, zpracování dat a jejich interpretaci, současně však i teoretický výzkum. více zde

Akce dokumentů