E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

 • EU HORIZON Research and Innovation Actions – Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trends (ESSPIN); členka výzkumného týmu (hlavní řešitel George Petrakos, University Of Thessaly); 2022–2025
 • NPO EXCELES LX22NPO5101 – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI); seniorní výzkumnice (hlavní řešitelka Klára Šeďová); 2022–2025
 • TA ČR Éta TL02000206 – Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi; spoluřešitelka (hlavní řešitel TREXIMA, spol. s r.o.); 2019–2022
 • GA ČR 18-20904S – V jádru nebo na periferii? Dopad měnící se povahy hranic na socioekonomický rozvoj českých příhraničních regionů z institucionálního pohledu; hlavní řešitelka; 2018–2020
 • OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 – Komplexní systém hodnocení; expertka na regionální nerovnosti a systémy GIS v týmu KA4 pro podmínky lokalit ZŠ a MŠ (příjemce Česká školní inspekce); 2017–2022
 • GA ČR 15-10493S – Vývojová dynamika prostorové diferenciace sociálně-ekonomických jevů a role regionů v Česku – prostorový a víceúrovňový přístup; odborná řešitelka (hlavní řešitel Jiří Blažek); 2015–2017
 • UNCE (Univerzitní výzkumné centrum) HSV 204003 – Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století; junior členka (hlavní řešitelka prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.); 2012–2017
 • NAKI MK ČR DF12P01OVV033 – Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS; odborná řešitelka (hlavní řešitel Martin Ouředníček); 2012–2015
 • GA ČR P404/12/P340 – Prostorové aspekty sociální diferenciace v České republice a sousedních zemích se zaměřením na efekt hranic; hlavní řešitelka; 2012–2014
 • GA ČR 404/10/0523 – Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze; odborná řešitelka (hlavní řešitelka Jana Temelová); 2010–2013
 • GA UK 8388/2008 – Kvantitativní metody analýzy geografických nerovnoměrností s aplikací na příkladu České republiky; spoluřešitelka (hlavní řešitel Vojtěch Nosek); 2008–2009

Zahraniční výzkumné stáže

 • Universität Greifswald, Institute of Geography and Geology, Německo, Stipendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce, 3 měsíce (04/2019–07/2019)
 • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institute of Geography and Geology, Německo, Erasmus+ Program – Staff Mobility – Training Agreement, 2 týdny (05/2017)
 • Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung (NIW Hannover, Lower Saxony Institute of Economic Research) na Leibniz University Hannover, Německo, Fond mobility, 2 měsíce (01/2016–03/2016)

Akce dokumentů