E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Výuka

Vyučující ve studijních programech a oborech bakalářského a navazujícího magisterského studia – povinné, povinně volitelné a volitelné předměty:

Výuka statistiky v době pandemie

Vedení kvalifikačních prací

Vedoucí 14 bakalářských prací (13 obhájených), 16 diplomových prací (6 obhájených) a 1 dizertační práce

Aktuální nabídka témat bakalářských a diplomových prací

Další činnosti

Členka komisí pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) na PřF UK v Praze a FPE ZČU v Plzni

Oponentka 9 bakalářských prací, 3 diplomových prací a 3 doktorských dizertací

Akce dokumentů