E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.

 

  • Telefon:
  • Email: zd.krenova@gmail.com
  • Pracovna: Benátská 2 - přízemí, č. dveří 33

prosím, domluvte si se mnou schůzku předem emailem

 

Výuka: Management chráněných území - ZS, Organizace a řízení v OŽP - ZS, Chráněná území I,II - ZS, Strategické plánování v ochraně přírody - LS

Výzkumné zaměření: ochrana přírody v ČR i ve světě, populační biologie ohrožených druhů, monitoring ekosystémů, přírodní disturbance

Publikace a recentní či nedávno ukončené projekty - http://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/227/

 

Diplomové práce - informace pro zájemce o práci na bakalářských a magisterských tématech:

témata BP a DP 20 min video ve formátu MP4

Ráda přivítám zájemce o studium ekologie či ochrany rostlin, vzácných biotopů i celých ekosystémů. Nabízím možnost zpracování aktuálních a atraktivních témat v oblasti ochrany a managementu chráněných území, evropsky cenných stanovišť i třeba posledních kousků divočiny.

Při řešení diplomových prací považuji za stěžejní zájem a chuť do práce, a proto témata prací zadávám po vzájemné dohodě. Nebojte se přijít s vlastním konkrétním nápadem. Ale taky můžeme zadání utvořit při vzájemné diskusi či upravit některé z mých témat.

Bakalářská práce spočívá ve vytvoření kvalitní literární rešerše, s cíle prokázat orientaci ve zvoleném tématu a pojmenovat možnosti dalšího zkoumání.  U studentů, kteří hodlají pokračovat v magisterském studiu je bakalářská práce vhodným podkladem pro další výzkum, nicméně nemusí vždy platit, že obhájená BP je automatickou vstupenkou do další spolepuráce a vytvoření MP pod mým vedením. Ale, když se tak stane ke vzájemné spolupráci, jsem ráda. Magisterská práce typicky navazuje na práci bakalářskou. Pro MP obvykle potřebujete data samostatně nasbíraná v terénu, a proto je vhodné začít data sbírat již v bakalářském studiu. Téma je velmi žádoucí domlouvat již před zahájením magisterského studia.

Návrhy nových témat pro Magisterskou práci:

  • Hodnocení 10 let záchranného programu hořečku českého (konzultace s Dr. J. Brabcem - autorem záchranného programu).
  • Management maloplošných CHÚ v kontextu revitalizace krajiny.

Příklady některých již obhájených prací:

Alžběta Vosmíková: Bývalá obecní draha: Refugia biodiverzity v měnící se krajině střední Evropy. Magisterská práce.

Šárka Janouchová: Rozdíly v prostorové distribuci a dynamice šíření kůrovce (Ips typographus) v rozsáhlých polomových plochách způsobených orkánem Kyrill v NP Šumava. Magisterská práce.

Mário Hamarčák: Hodnotenie zmien stavu lesa NP Šumava obhospodarovaných subjektom Kašperskohorské městské lesy, s.r.o. Magisterská práce.

Lenka Stelšovská: Lze úspěšně reintrodukovat tetřeva hlušce (Tetrao urogallus)? Bakalářská práce.

Andrea Skalníková: Revitalizace rašelin a mokřadů: postupy a monitoring efektivity. Bakalářská práce.

_________________________________________________________________________

 

Užitečné rady pro zpracovávání bakalářských a magisterských prací najdete zde:

Jan Frouz, Olga Vindušková: Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách, Karolinum

A také pod následujícími odkazy, které uvádí doc. Jirka Reif:

Jak psát bakalářskou práci (Lukáš Kratochvíl, katedra ekologie)

Jak psát bakalářskou práci (Adam Petrusek, katedra ekologie)

Jak psát diplomovou práci (Pavel Munclinger, katedra zoologie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů