E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnosti finanční podpory výjezdů

 

 


POZOR !!!

Pro většinu výzev platí fakultní termíny podávání žádostí. Termíny určené RUK jsou proto orientační a je třeba počítat s tím, že fakultní termíny jsou stanoveny dříve. 

Současně upozorňujeme, že všechna stipendijní i nestipendijní místa podléhají výběrovému řízení a nejsou nároková.

 


 

 

AKTIVITY ADMINISTROVANÉ MŠMT

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce a jeho sesterská organizace Akademická informační agentura každoročně vypisují širokou plaetu stipendijních i nestipendijních pobytů v rámci bilaterálních smluv se státy po celém světě. Na stránkách https://www.dzs.cz/cz/vyjezdy/ lze všechny tyto pobyty nalézt. 

Termíny jsou vypisovány v zimním a letním semestru, pro další stipendia též průběžně. Každá nová relevantní nabídka je uveřejněna v zahraničních aktualitách.

 

Aktivita MOBILITY (7AMB)

Zpravidla dvouleté projekty spolupráce a mibilit, sloužící k navázání kontaktu a vědecké spolupráce  dvou a více pracovišť. V rámci jednoho výzkumného týmu lze žádat třikrát po sobě. Předpokládá další spolurpáci po skončení projektu, financovanou z jiných zdrojů.

V současnosti je v rámci aktivity MOBILITY rozvíjena spolupráce se státy: Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Další informace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/ramec-podpory

 

AKTION

V rámci  bilaterální spolupráce s Rakouskem nabízí tento program individuální stipendia na akademickou výměnu, výzkumné a přednáškové pobyty.

Program je spravován DZS: AKTION

 

 

CEEPUS

Program regionální spolupráce ve střední a východní Evropě. Funguje v rámci tzv. sítí, které mezi sebou mají jednotlivé univerzity. PřF se podílí na oborech chemie a sociální geografie. 

Informační stránka programu: www.ceepus.info

 

DAAD stipendia 

Německá akademická výměnná služba nabízí bilaterální výměnu vědeckých pracovníků v délce 1-3 měsíce.

Informační stránka programu: Stipendia DAAD

 

 

ERASMUS+

Program je spravován DZS.Jsou zde osobní mobility i centralizované programy. Do centralizovaných aktivit spadá především Strategické partnerství (jako klíčová akce 2), kdy je podporováno sdílení zkušeností a přenos a realizace inovativních postupů v rámci EU.

Dlalší informace: https://www.naerasmusplus.cz/

ERASMUS + kreditová mobilita

Jedná se o osobní mobility mimo prostor EU. v akademické sféře je podporována akademická výměna, především výukové a školící pobyty. Termín podávání návrhů je jednou za rok. Návrh se podává za celou univerzitu.

 

 

AKTIVITY ADMINISTROVANÉ RUK

 

Akademická výměna v rámci meziuniverzitních smluv

Jedná se o krátkodobé (nejčastěji  týdenní) nestipendijní pobyty akademiků na partnerské univerzitě. Tyto pobyty jsou reciproční. Ze smluv vyplývá, že vysílající strana hradí cestovné, přijímající strana ubytování a diety. Tato aktivita není financována RUK. Pravidla na PřF stanovují, že náklady nesou jednotlivá pracoviště.

Výběrová řízení probíhají jednou ročně, v případě nízkého zájmu může RUK vypsat dodatečné výběrové řízení.  Lze využít FM.

 

Fond mobility

Fond mobility umožňuje akademikům přispět na financování jejich zahraničních mobilit (výjezdy i příjetí zahraničních hostů) a to do maximální částky poloviny celkových nákladů na cestu.

Pravidla a priority programu jsou k dispozici ZDE

Pro hodnocení žádosti mobility akademických pracovníků je zásadní jejeich náplň. Nejsou pdporovány výzkumné pobyty a cesty na konference seniorních pracovníků. Pokud má být výjezd do zahraničí podpořen z FM je třeba dostatečně odůvodnit její význam pro rozvoj pracoviště/fakulty (příprava společného vzdělávacího programu, projektu).  Pro přijíždějící akademické pracovníky je nezbytné dostatečně vysvětlit jejeich zapojení do výuky (anotace, program pobytu, rozsah výuky).

Žádost samotná se podává do aplikace IS Věda (https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword), kam se po skončení podpořeného pobytu odevzdává i závěrečná zpráva. 

Výběrová řízení FM jsou vypisována každoročně ve dvou termínech: 

Od 1. 2.  do 31. 3. pro jarní kolo. 

Od 20. 9. do 31. 10. pro podzimní kolo. 

 

Fond strategických partnerství

V rámci univerzity jsou určeni strategičtí a klíčoví partneři UK.  Podporované aktivity:

  1. středně dlouhé akademické pobyty (cca 14 dní i více), nejen jednotlivé přednášky, konference a workshopy, ale například i mimosemestrální kurzy, cyklus přednášek a podobně;
  2. spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace, mobilitu mezi nimi;
  3. příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;
  4. pořádání prestižních konferencí;
  5. follow up projekty v dalším roce v případě úspěšné spolupráce ve výše zmíněných bodech;
  6. online aktivity.

V rámci fondu jsou uskutečňovány 4 různé výzvy ročně:

https://csp.cuni.cz/CSP-1.html

 

POINT UK

Program podporující internacionalizaci UK. Je určen především ke krátkodobým výjezdům v maximální délce tří týdnů (studentské konference, letní školy, neplacené stáže, soutěže apod.). Z fondu lze podporovat také organizaci krátkodobých akcí (letní školy, atd..)

Žádosti se podávají do aplikace IS Věda (https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword), kam se také odevzdává závěrečná zpráva po skončení aktivity.

Manuál a všechny požadavky jsou přístupné v aplikaci.

Termíny pro podávání žádostí jsou pevně dány:

Od 1. 4. do 30. 4. pro jarní kolo

Od 1. 11. do 30. 11. pro podzimní kolo.

 

AKTIVITY ADMINISTROVANÉ FAKULTOU

 

Fond internacionalizace PřF

Tento Fond spravuje přímo Přírodovědecká fakulta, která také každoročně vypisuje výběrové řízení na příspěvky na mobiilitu. Žádosti mohou být podávány průběžně od zahájení výzvy do vyčerpání finančních prostředků určených pro daný kalendářní rok. Cesty musí být uskutečněny v daném kalendářním roce. 

Podporovány jsou aktivity s výraznou přidanou hodnotou pro rozvoj fakulty (nikoliv účast na konferenci, výzkumný pobyt). Z tohoto zdroje mohou být podpořeny pobyty, které nelze financovat z jiných zdrojů, například Fondu mobility a programu Erasmus. 

Výběrové řízení je otvíráno v rozmezí duben až květen daného kalendářního roku.

 

AKTIVITY ADMINISTROVANÉ MIMO UK

 

Fulbrightova nadace

Nabízí celou řadu stipendií pro české občany. Stipendia jsou poskytovánna za účelem studia, výzkumu či výuky na území USA.

Výběrové řízení probíhá podle přísných kritérií samotnou nadací, UK do něj nijak nezasahuje.

Výpis jednotlivých stipendií a podmínek výběrového řízení:

https://www.fulbright.cz/

 

Akce dokumentů