E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond Internacionalizace PřF

Fond Internacionalizace PřF

 

Fond Internacionalizace PřF slouží k podpoře internacionalizace na Přírodovědecké fakultě. Finanční podpora je určena dle priorit fakulty především na:

  1. výjezdy studentů, na které se nevztahuje financování v rámci jiných programů (např. ERASMUS+, programu POINT nebo Fondu Mobility); preferovány jsou pobyty delší než 30 dní, minimální délka pobytu je 10 dní; nebudou podpořeny výjezdy na konference
  2. výjezdy zaměstnanců (i krátkodobé), které rozvíjejí spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi (nikoliv čistě výzkumné pobyty) a které nelze hradit z programu ERASMUS+; podporovány budou například: příprava společných projektů a programů meziuniverzitní spolupráce (např. v rámci 4EU+), příprava nových mezinárodních kurzů, účast na jejich realizaci, sdílené školení studentů (joint degree, cotutelle), příprava společných studijních materiálů (včetně hybridní výuky);
  3. příjezdy hostujících akademických pracovníků (realizace přednášek, příprava projektů, podíl na výuce)
  4. podporu tvorby a realizace společných studijních programů ve spolupráci s jednou nebo více zahraničními vysokými školami
  5. pořádání mezinárodních letních škol (preferenční zdroj je financování Podpora Internacionalizace na UK); nelze podpořit pořádání standardních oborových exkurzí
  6. účast na mezinárodních letních školách (preferenční zdroj je POINT UK)

 

Podání žádosti

Žadatel o finanční podporu vyplní všechny položky v žádosti, a to včetně dofinancování a detailního rozpisu požadovaných finančních prostředků. Nesprávně vyplněné nebo nekompletní žádosti budou předány zpět k přepracování.

Přílohy k žádosti

Studenti: 1) Akceptační dopis z hostitelské instituce

                            2) Doporučení odborného garanta (školitel, vedoucí katedry)

                            3) Studijní plán (pro studijní pobyt) nebo návrh projektu (pro praktickou stáž)

                            4) Motivační dopis
 

Akademičtí pracovníci: 1) Podrobný seznam aktivit souvisejících s danou cestou (pro řádné posouzení žádosti)

Vyplněný a řádně podepsaný formulář podat pouze elektronicky na adresu: foreign@natur.cuni.cz

 

Přijímání žádostí

Přijímání žádostí, které schvaluje Zahraniční komise PřF, probíhá celoročně s hodnocením v kvartálních intervalech. Komise se schází obvykle do dvou týdnů od ukončení daného intervalu.

  1. 01. 12. - 28. 02.
  2. 01. 03. - 31. 05.
  3. 01. 06. - 30. 08.
  4. 01. 09. - 30. 11.

Finanční podpora

Studenti bakalářského a magisterského studia mohou žádat o podporu v maximální výši 20 000 Kč/měsíc (Evropa), respektive 25 000 Kč/měsíc (mimo Evropu). Studenti doktorského studia mohou žádat o podporu v maximální výši 25 000 Kč/měsíc (Evropa), respektive 30 000 Kč/měsíc (mimo Evropu). Pro všechny typy studia je určena maximální výše finanční podpory   85 000 Kč. Tato částka zahrnuje všechny náklady (ubytování, letenky, diety apod.). Ve všech případech musí být výše požadovaného příspěvku řádně odůvodněna.

Finanční podpora bude přidělována do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro daný kalendářní rok.

Realizace mobility

Studenti: pro realizaci mobility je nutné mít schválený Návrh na vyslání, podpora je studentům vyplácena formou stipendia.

Akademické výjezdy: pro realizaci je nutné mít návrh na vyslání, podpora je poskytována dle stanoveného finančního plánu a podléhá vyúčtování, které musí být dokončeno do 10 pracovních dnů od návratu. Nevyčerpané prostředky v rámci přidělné podpory se vrací zpět do Fondu Internacionalizace. Všechny mobility musí být vyúčtovány do 30. 11. 2024.

Pro všechny vyjíždějící: do 14 dnů po skončení mobility odevzdají účastníci závěrečnou zprávu (viz Dokumenty potřebné k žádosti), studenti také potvrzený výpis studijních výsledků.

Bez řádného vyúčtování a řádně napsané závěrečné zprávy nebude případná další žádost Fondu Internacionalizace podpořena.

Kontakt

kontakt: foreign@natur.cuni.cz

Důležité dokumenty

Akce dokumentů