E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCotutelle

Doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce

 

Charakteristika

Jedná se o specifický druh studia, kdy je student/ka zapsán/a v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově a zároveň v doktorském studijním programu na zahraniční vysoké škole. Je přitom zajištěno společné vedení disertační práce dvěma školiteli, a to po jednom z každé partnerské instituce, a společná obhajoba disertační práce.

Informace a postupy

Informace a metodické pokyny k tomuto studiu na Univerzitě Karlově jsou uvedeny zde: https://www.cuni.cz/UK-3163.html.
Podmínky studia jsou rozpracovány v Opatření rektora č. 9/2016 (https://www.cuni.cz/UK-7430.html).

Oba tyto zdroje informací je nutno pečlivě prostudovat, zde uvádíme pouze doplňující informace vztahující se k postupům na Přírodovědecké fakultě UK.

V každém jednotlivém případě uzavírají partnerské instituce individuální smlouvu o společném vedení disertační práce, která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji doktorand, jeho školitelé z obou partnerských univerzit, za UK děkan fakulty a rektor a dále příslušní představitelé partnerské instituce. Pro návrh této smlouvy doporučujeme – pokud možno – použít schválené pracovní vzory Univerzity Karlovy (dostupné na https://www.cuni.cz/UK-3163.html).

Návrh dohody je z hlediska věcných informací třeba zpracovat ve spolupráci se školiteli disertační práce a tyto věcné aspekty pak schvaluje předseda oborové rady příslušného studijního programu.

Na fakultě agendu administrativně zajišťuje Mgr. Pavla Pousková (pavla.pouskova@natur.cuni.cz). Ta také komunikuje s rektorátem UK, který zajišťuje kontroly smlouvy z hlediska studijních předpisů a právních aspektů a měla by být informována o záměru a započetí přípravy potřebných dokumentů.
 

 

Akce dokumentů