E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAdministrativa mobilit

Co dělat, když chci vyjet na pracovní cestu do zahraničí?

Modul Cestovní příkazy

PřF používá pro administraci mobilit (zahraničních i tuzemských) modul Cestovních příkazů), který je dostupný na stráínkách fakulty v modulu CIS. Přihlášení probíhá fakultním ID a příslušným heslem.

https://www.natur.cuni.cz/fakulta

V případě vzdáleného přístupu: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody/nastaveni-proxy

Návod pro práci s modulem

Modul obsahuje návodné nápovědy jednak přímo, jako další a obsáhlejší pomůcka pak existuje podrobný návod, který je pravidelně aktualizován:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/navody/cis/cp-manual-1-5.pdf

Upozornění: tento návod je přístupný pouze po přihlášení do systému PřF.

Opatření děkana k CP

Cesty sgtudentů a zaměstnanců upravuje OP 1/2020: 

Opatření děkana č. 01/2020 k cestám zaměstnanců a studentů

POSTUP

1. vyplnit formulář v modulu cestovních příkazů 

2. cestu schvaluje přímý nadřízený

 • u studentů školitel/vedoucí pracoviště
 • u zaměstnanců vedoucí pracoviště

Tyto kroky učiňte nejméně 14 dnů před plánovaným odjezdem.

Cesty nad 30 dnů - v rámci EU

 • cestu schvaluje též sekční proděkan
 1. vyplnit  formulář  "A 1Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (Mgr. Ilona Froňková)

Upozornění: Bez splnění těchto podmínek zahraniční cesta není schválená, tzn. že EO nemůže proplatit žádné náklady.

Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, i v případě, kdy veškeré náklady hradí zvací strana nebo jiný subjekt. V případě úhrady jiným subjektem než PřF je třeba tuto skutečnost zohlednit v CP a do přílohy nahrát scan smlouvy či jiného dokumentu. V případě úhrady 3. subjektem z ČR se dokládá i potvrzením z EO, že cesta byla proplacena.

Použití automobilu

 • zaměstnanec musí absolvovat školení řidičů (max. 15 měsíců před zahájením pracovní cesty)

 • zaměstnavatel může udělit souhlas k použití soukromého vozidla za předpokladu

  • automobil s platnou TP,

  • platné měření emisí a škodlivin,

  • sjednané zákonné pojištění podle zákona č. 168/199 Sb.

 • zaměstnanci starší šedesáti let jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Očkování

 • Klinika pracovního a cestovního lékařství, FN Královské Vinohrady, Šrobárova 5, Praha 10, Pavilon I

 • Objednání na telefonním čísle: +420 267 16 2685, osobně nebo online: www.objednavky.fnkv.cz

Co dělet po návratu ze služební cesty

1.  v modulu cestovních příkazů vyplnit záložku "po cestě" 

2. vtisknout průvodku, předložit veškeré originální doklady a složku odevzdat na EO, pí. Bejčkové

 • nezapomeňte uvést do vyúčtování poskytnutou stravu
 • k nákladům se připočítávají i diety
 • pokud jste originální doklad ztratili nebo neobdrželi, lze o proplacení požádat přiložením vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení (vzor)

3. vedoucímu pracoviště předložte zprávu ze zahraničního pobytu

 

 

 

Akce dokumentů