E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní pobyty

Informace pro studenty PřF UK vyjíždějící na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+

Aktualizace: 8. 6. 2022

 

 1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus
 2. Výběr univerzity
 3. Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK
 4. Založení přihlášky v online aplikaci UK
 5. Závazné sestavení studijního plánu
 6. Schválení přihlášky UK a fakultní nominace
 7. Přihláška do zahraničí
 8. On-line jazyková podpora – OLS (Online Linguistic Support)
 9. Přijetí zahraniční univerzitou
 10. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 11. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD
 12. Eurový účet pro převod stipendia
 13. Účastnická smlouva
 14. Zápis na zahraniční univerzitě
 15. Změny studijního plánu, prodloužení pobytu v zahraničí
 16. Povinnosti po návratu (+ Uznávání kreditů získaných v zahraničí)
 17. Finanční vyrovnání v případě krácení studijního pobytu

 


Akademický rok 2021/2022 je posledním rokem současného programového období. Informace uvedené na této stránce jsou platné až po tento akademický rok. Od akademického roku 2022/2023 budou platit nová pravidla, která však ještě nebyla dostatečně zveřejněna.

Informace o studijních pobytech Erasmus na webových stránkách Univerzity Karlovy jsou dostupné zde. Prosím, nejprve si prostudujte tyto informace. Jejich obdoba, se specifikacemi pro Přírodovědeckou fakultu, je uvedena níže.

 

1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus

V prvním kroku si ověřte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus. Podle nich se může studijního pobytu účastnit každý student, který: 

 • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; přičemž v případě bakalářského studenta je výjezd možný již od prvního ročníku včetně;
 • po celé období studijního pobytu včetně jeho administrativní přípravy je řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově, tedy nemá přerušené studium ani studium UZAVŘENÉ !
  V případě složení státních závěrečných zkoušek v jarním období je z těchto důvodů nezbytné využít předčasného zápisu, který bývá vypsán přibližně v polovině července – přesný termín prosím naleznete v harmonogramu na tomto odkazu
  Upozorňujeme, že v případě skládání státních bakalářských zkoušek v podzimním termínu nelze připravit Rozhodnutí o přiznání účelového stipendia  (viz bod č. 10) dříve, než je student řádně zapsán do prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Termíny zápisů do prvního ročníku jsou stanoveny zveřejněným harmonogramem, individuální termíny zápisů nejsou přípustné.
 • studijní pobyt může absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky;
 • setrvá v zahraničí od 2 do 12 měsíců;
 • Program Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy studentů v každé etapě studia (Bc., Mgr./NMgr., Ph.D.) s maximální délkou 12 měsíců strávených v zahraničí (studijní pobyt / praktická stáž nebo jejich kombinace – pozor, v rámci jednoho akademického není možné uskutečnit dva stejné typy pobytu na tomtéž zahraničním pracovišti !!! – započítává se i předchozí účast v Erasmus Mundus ), v případě nedostatku finančních prostředků může ovšem Zahraniční komise fakulty rozhodnout o krácení délky stipendia, případně bude přihlédnuto k ročníku studia uchazeče, studijním výsledkům, nebo může být priorita ponechána studentům vyjíždějícím poprvé během celého studia na PřF UK (viz bod č. 6).
 • zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ jako integrální součást akreditovaného studijního programu, tj. s uznáním studijních výsledků, nezakládá nárok studenta na úlevy od poplatků spojených se studiem
 • plné znění kvalifikačních podmínek ke stažení zde.

 

2. Výběr univerzity

Erasmus stipendijní pobyty jsou uskutečňovány na základě interinstitucionálních dohod. Dohody jsou uzavírány mezi katedrami/ústavy PřF UK a zahraničními pracovišti. Aktuální seznam všech platných dohod na fakultě včetně jejich plného znění je zveřejněn na webových stránkách ERASMU na PřF UK (zde). Z plného znění dohod je možné zjistit řadu důležitých informací, které Vám pomohou při organizaci Vašeho stipendijního pobytu. Základním údajem je, kolik studentů zahraniční partnerské pracoviště může přijmout během jednoho akademického roku. Důležitou informací jsou rovněž deadline zahraničních škol, požadavky na jazykové vybavení, kontakty, odkazy na seznam předmětů, nabízené ubytování apod.

Vzhledem k tomu, že pro Váš studijní pobyt by mělo být využito smlouvy, která nejvíce odpovídá Vašemu odbornému zaměření, je třeba se zaměřit na smlouvy uzavřené na Vaší katedře/ústavu. Taková smlouva je uzavřena na Váš obor a zahraniční pracoviště je proto připraveno na výuku takto zaměřených studentů.

Dalším zdrojem, který můžete při výběru zahraničního pracoviště použít je webová aplikace Univerzity Karlovy (https://is.cuni.cz/webapps/). K přihlášení využívá aplikace údajů Centrální autorizační služby (CAS) UK. Zde je možné rovněž zjistit, které smlouvy uzavřela Vaše katedra/ústav a kolik míst je možné využít.

Detailní informace o zahraničních partnerských pracovištích je pak možné získat u příslušných koordinátorů kateder/ústavů PřF UK (seznam zde), garantů interinstitucionálních dohod (akademický pracovník katedry/ústavu, z jehož návrhu byla dohoda se zahraničním pracovištěm uzavřena), na webových stránkách zahraničních univerzit a na základě Vaší komunikace s partnerským pracovištěm. Dále lze využít i zkušeností pedagogů nebo studentů, kteří univerzitu již navštívili apod. (http://www.cuni.cz/UK-3491.html).

 

3. Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK

Výběrová řízení vypisují jednotlivé katedry/ústavy PřF UK. Informace o místě a času konání podávají Erasmus koordinátoři těchto pracovišť, kteří výběrová řízení organizují. Rozmezí konání výběrových řízení na katedrách/ústavech je dáno Erasmus harmonogramem, který je zveřejněn zde.

Pozor,  pro přihlášení do konkurzu je tedy nezbytné příslušného Erasmus koordinátora katedry/ústavu kontaktovat a respektovat termín, který stanoví.

Tento termín je zásadní pro získání stipendia Erasmus, sledujte proto pečlivě i web katedry/ústavu, vývěsku pracoviště apod. Termíny se mohou na různých katedrách/ústavech významně lišit.

V rámci výběrových řízení je možné hlásit se až na 3 stipendijní místa, je tedy možné účastnit se až 3 výběrových řízení, která jsou organizována Erasmus koordinátory kateder/ústavů PřF UK. Doporučuje se však soustředit se na přihlášku jednu, případně se zaměřit na více stipendijních míst, které ovšem vypisuje vzhledem k Vaší specializaci Vaše katedra/ústav.

Během jarních výběrových řízení jsou podávány žádosti o Erasmus stipendia na ZS, LS i celý následující akademický rok.

K výběrovému řízení je nebytné dodat následující podklady :

 • Motivační dopis
  –  jedna A4 v angličtině (případně v jazyce výuky na zahraniční univerzitě)
 • Strukturovaný životopis
 • Výpis studijních výsledků ze SIS
  –  včetně průměru za bakalářské studium
      a/nebo ukončený úsek (ročník) studia (nižší ročníky bakalářského studia)
  –  pozor,  pro biologickou sekci byla stanovena hranice celkového průměru 2,5 !
  –  v případě víceoborového studia musí uchazeč vyhovět požadavkům OBOU oborů
  K výběrovému řízení postačí podklad, který si student sám vytiskne ze SIS.
 • Studijní plán včetně informací o zahraničních předmětech (viz bod č. 5)
 • V této fázi by měl student mít jasnou představu, proč chce na to, které pracoviště, včetně jasné představy o předmětech, které by chtěl v zahraničí absolvovat. Je proto vhodné získat o zahraničních předmětech maximum informací a konzultovat studijní plán např. se školitelem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia), studijním poradcem. Pro přehledné předložení sestaveného studijního plánu je třeba použít formulář Návrh protokolu o studijním plánu (ke stažení zde). V této fázi nejsou požadovány žádné podpisy ani vyjádření uvedená na formuláři. Podrobné informace k sestavení studijního plánu jsou uvedeny v bodě č. 5.

 • Vyjádření školitele
  (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia)

Výběrové komise je minimálně tříčlenná a její sestavení je v kompetenci příslušného koordinátora katedry/ústavu. Doporučenými členy jsou: katedrový/ústavní koordinátor Erasmus, vedoucí či zástupce vedoucího katedry, garanti příslušných interinstitucionálních dohod, garant studijního oboru/programu, případně školitelé závěrečných prací uchazečů.

Výsledkem úspěšného výběrového řízení je získání doporučení ke stipendijnímu Erasmus pobytu z příslušné katedry/ústavu PřF UK. Výběrová komise hodnotí především kvalitu a vhodnost uchazeče z hlediska studijní výsledků, přínosu zahraničního pobytu pro studenta apod. Vzhledem k tomu, že výběrová komise neschvaluje závazně studijní plán uchazeče, nezakládá její rozhodnutí jednoznačný nárok na získání stipendia.

O výsledku výběrového řízení informuje uchazeče Erasmus koordinátor příslušného pracoviště. Ten současně vypracovává Protokol o výběrovém řízení (ke stažení zde), jehož kopii zasílá fakultnímu koordinátorovi do data uvedeného v harmonogramu (viz Erasmus harmonogram). Koordinátor katedry/ústavu archivuje Protokoly o výběrových řízeních včetně všech předkládaných podkladů po dobu 5 let. Materiály jsou takto k dispozici garantovi studijního programu.

V případě, že uchazeč vyhoví kritériím několika žádostí, oznámí příslušnému katedrovému/ústavnímu koordinátorovi a ve fakultní kanceláři Erasmus pro kterou možnost se rozhodl a která místa nebude preferovat, a to do pěti pracovních dní od ukončení výběrových řízení na fakultě – viz Erasmus harmonogram.

V případě nevyčerpání finančních prostředků může být otevřeno dodatečné výběrové řízení.

 

4. Založení přihlášky v online aplikaci UK

Student si současně s výběrovým řízení (nezávisle na něm) založí ve webové aplikaci UK (https://is.cuni.cz/webapps/) odpovídající počet přihlášek, nejvýše však 3!.

Po úspěšném výběrovém řízení se pak student soustředí na přihlášku jednu. V případě více úspěšných výběrových řízení oznámí rovněž svou jedinou preferenci na příslušné katedře/ústavu a rovněž v Erasmus kanceláři do data uvedeného v Erasmus harmonogramu. Zbývající přihlášky budou v kanceláři z aplikace odstraněny.

Prostřednictvím aplikace je dále možné sledovat stav přihlášky, vytisknout příslušné formuláře ve formátu PDF, ověřovat data a výši zaslaného stipendia apod. Do aplikace student rovněž zanáší schválený studijní plán odpovídající Návrhu protokolu o studijním plánu (viz bod č. 5).

 

5. Závazné sestavení studijního plánu

Po úspěšně vykonaném výběrovém řízení na katedře/ústavu PřF UK je třeba sestavit závazný studijní plán v zahraničí. Vzhledem k tomu, že je to stěžejní bod Vašeho výjezdu, je nezbytné věnovat mu náležitou pozornost.

Období, které je na PřF UK vyhrazeno schvalováním studijních plánů je uvedeno v Erasmus harmonogramu. Povinností studenta je ovšem brát v úvahu rovněž deadline zahraniční školy !

Výběr předmětů by měl rozšířit především Vaše odborné zaměření, a je proto zásadní konzultovat Váš záměr nejprve se školitelem závěrečné práce (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) a garantem studijního programu, který bude student studovat v době výjezdu.

O zahraničních předmětech je třeba získat následující informace: 

 • Sylabus nebo anotace
 • Rozsah předmětu (počet hodin týdně apod.)
 • Počet kreditů
 • Způsobu ukončení (zápočet/zkouška, případně forma ukončení – písemná/ústní a typ předmětu v zahraničí – povinný/volitelný apod.) 

Tyto údaje lze najít na webu příslušných univerzit, doporučuje se i přímá komunikace s pracovištěm, případně konkrétním vyučujícím. V případě, že se nedaří požadované informace získat, požádejte o pomoc katedrového/ústavního koordinátora nebo garanta dotčené interinstitucionální dohody. Pokud není i tak možné tyto údaje zjistit, bude studijní plán v zahraničí akceptován podmínečně s tím, že požadované informace budou dodány v nejbližší možné době. 

Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Bc studenti: 20 ECTS  
Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Mgr studenti: 15 ECTS  
(počet kreditů, který bude po návratu z pobytu zapsán do studia na PřF UK)
Doporučený počet kreditů za semestr: 30 ECTS  
V případě nedodržení minimálního počtu kreditů může být vyžadováno vrácení části stipendia.


Při sestavování studijního plánu v zahraničí je nezbytné zvážit podmínky pro postup do dalšího ročníku. Podstatný je především způsob započítání kreditů získaných v zahraničí do studia na PřF UK: 

 • Pokud má zahraniční předmět uznaný povinný ekvivalent, bude tento předmět vyučovaný na PřF UK uznán jako splněný za 0 kreditů. Kredity získané za zahraniční předmět budou v plné výši započteny do celkového počtu kreditů na PřF UK formou volitelného předmětu.

 • Má-li zahraniční předmět uznaný povinně volitelný (PV) ekvivalent, bude tento předmět vyučovaný na PřF UK uznán jako splněný za 0 kreditů. Pro kontroly studijního odboru bude pak počet PV kreditů nezbytný pro splnění daného bloku studia snížen o počet kreditů odpovídající kreditům tohoto PV ekvivalentu vyučovaného na PřF UK. Kredity získané za zahraniční předmět budou v plné výši započteny do celkového počtu kreditů na PřF UK formou volitelného předmětu.
 • V ostatních případech (zahraniční předmět nemá na PřF UK povinný nebo povinně volitelný ekvivalent, nebo má volitelný ekvivalent) budou kredity získané v zahraničí v plné výši započteny do celkového počtu kreditů na PřF UK formou volitelného předmětu. 

Pokud nejsou v zahraničí udělovány kredity jako celá čísla, zaokrouhluje se pro započítání do studia na PřF UK směrem nahoru. Pozor, některé univerzity neuvádějí přímo kredity ECTS, v takovém případě je třeba se včas ujistit o jejich převodu na ECTS, neboť studentům jsou do studia na PřF UK započítávány právě tyty mezinárodní ECTS kredity.


Navrhovaný studijní plán je nejprve zanesen do Návrhu protokolu o studijním pánu v rámci programu Erasmus+ (ke stažení zde) a diskutován se školitelem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) a garantem Vašeho studijního programu v době výjezdu na Erasmus.

V tomto bodě je rovněž třeba zanést studijní plán schválený školitelem a garantem studijního programu do webové aplikace (https://is.cuni.cz/webapps/). Následně vygenerovaný formulář musí obsahovat tytéž předměty a údaje jako schválený Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+. Navrhovaný studijní plán zanese student do webové aplikace následujícím způsobem:

 • Do části „Studijní plán v zahraničí “ budou uvedeny všechny předměty, které bude student plnit na partnerském zahraničním pracovišti – po vytištění formuláře označeno Table A.
 • Do části „Studijní plán na UK “ vyplní student takové předměty, které jsou uznaným povinným nebo povinně volitelným ekvivalentem některého zahraničního předmětu, nebo jsou to takové volitelné předměty, které by student plnil na PřF UK, pokud by Erasmus stipendium nerealizoval – tedy v odpovídajícím semestru! (odpovídá tabulce č. 2 v Návrhu protokolu o studijním plánu). Předměty vyučované na PřF UK jsou po vytištění formuláře uvedeny v Table B.

Takto připravený formulář vygenerovaný z online aplikace je pak společně s Návrhem protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+, který byl již schválen školitelem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) včetně všech podkladů k zahraničním předmětům, předložen k závěrečnému schválení příslušnému garantovi programu, který budete studovat v době výjezdu na Erasmus. Tento garant studijního programu tedy závazně stvrzuje svým podpisem jak Návrh protokolu o studijním plánu, tak i formulář vygenerovaný z aplikace na místě Academic Tutor Signature.

Uvedené volitelné předměty si student do SIS nezapisuje. Naopak, uzná-li garant ekvivalentní povinný nebo povinně volitelný předmět, student by si jej do SIS zapsat měl.  Pozor, do aplikace je nutné uvést i příslušné kódy předmětů, kredity a typ předmětu na PřF UK (povinný, povinně volitelný, volitelný).

 

6. Schválení přihlášky UK a fakultní nominace

Po předložení závazně schváleného Návrhu protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+ a podepsaného formuláře o studijním plánu vygenerovaného z online aplikace v Erasmus kanceláři zanese fakultní koordinátor schválení studijního plánu do webové aplikace. Student poté schválení v aplikaci akceptuje, vytiskne po doplnění všech požadovaných údajů přihlášku – Learning Agreement for Studies a doručí ji do Erasmus kanceláře. Zde je přihláška zkompletována se schváleným studijním plánem a zajištěn podpis studijního proděkana. Následně fakultní koordinátor z pověření děkana nominuje úspěšné uchazeče prostřednictvím webové aplikace. Nominace se projeví změnou stavu přihlášky ze "založený" na "nominovaný". V kanceláři jsou následně pořízeny kopie všech dokumentů, student si odnáší originály.

Tyto kroky, zejména schválení studijního plánu školitelem a garantem, zakládají studentovi nárok na získání Erasmus stipendia.

Pozor, pokud se po oznámení rozpočtu prokáže, že přidělené finanční prostředky nejsou dostatečné, aby pokryly náklady na studijní pobyty všech úspěšných uchazečů, rozhodne o výsledné nominaci Zahraniční komise fakulty,  která bude postupovat podle následujících kritérií: 

 • krácení délky pobytu (resp. finanční podpory)
 • prioritní výběr studentů z vyšších ročníků
 • výběr studentů s lepšími studijními výsledky – tyto studijní výsledky budou posuzovány sekčně specificky
 • pořadí výjezdu (prioritu mají studenti vyjíždějící v rámci celého studia na PřF UK poprvé) 

Ve výjimečných případech může být postupováno specificky dle prioritních zájmů katedry (společný výzkum, mezinárodní spolupráce).

O rozhodnutí Zahraniční komise informuje ihned fakultní koordinátor Erasmus koordinátory příslušných kateder/ústavů PřF UK, kteří výsledné nominace oznamují studentům. Fakultní koordinátor rovněž vyrozumí všechny studenty.

Pozor, v případě stornování pobytu je student povinen skutečnost okamžitě oznámit Erasmus koordinátorovi příslušné katedry/ústavu a rovněž ve fakultní Erasmus kanceláři.

 

7. Přihláška do zahraničí

Přihlášku (Learning Agreement)  do zahraničí odesílá e-mailem student.

* DŮLEŽITÉ: Studenti si sami musí ověřit požadavky přijímající instituce (např. vlastní formulář pro Learning Agreement; vytvoření přihlášky ve webové aplikaci dané přijímající instituce, podmínky ubytování, termíny orientačního dne nebo jazykových kurzů atd.). Termín odevzdání přihlášky (Learning Agreement) se může lišit od termínů na UK. Proto je doporučeno pracovat souběžně na přihlášce pro UK a pro přijímající instituci. Podpis fomulářů zahraniční univerzity je možný až po schválení studijního plánu a přihlášky na PřF UK. *


Potvrzení o jazykové úrovni

– pokud vyžadováno přijímající institucí může vydat ÚJOP UK na základě:

 • předloženého certifikátu o úspěšném absolvování CŽV kurzů na PřF
 • zkoušky z cizího jazyka MS760ZK (úroveň B1) nebo MS760ZK2 (úroveň A2) složené studentem zapsaným před rokem 2014
 • předloženého mezinárodního certifikátu (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL atd.)
 • vykonání jednorázové zkoušky na ÚJOP UK – více zde. Student musí fakultní Erasmus kanceláři zaslat potvrzení (email; snímek obrazovky, z nějž je patrné, že zahraniční instituce vyžaduje potvrzení jazykové úrovně). Na základě toho obdrží potvrzený Protokol z výběrového řízení, který předloží ÚJOP UK za účelem testování.

 

8. On-line jazyková podpora – OLS (Online Linguistic Support)

V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v tzv. OLS (Online Linguistic support), je účastník povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu (v případě hodnocení C2 se výstupní test nedělá). Odkaz na vyplnění online jazykového testu student obdrží emailem z Evropské kanceláře (na požádání). Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Pro nižší úroveň, než B2 je systémem automaticky přidělen povinný online jazykový kurz od EU, jehož doporučená minimální účast je 2 hodiny týdně. Účastník s vyšší úrovní se do tzv. OLS online jazykového kurzu může přihlásit i z vlastní iniciativy.

 

9. Přijetí zahraniční univerzitou

Pro přijetí na studijní pobyt jsou potřeba dva dokumenty:

 • zahraniční univerzitou podepsaný Learning agreement

 • akceptační dopis (pokud zahraniční univerzita vydává, někdy nahrazeno akceptačním emailem)

 

10. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Fakultní Erasmus kancelář studentovi vystaví Rozhodnutí o stipendiu na základě předloženého akceptačního dopisuzahraniční organizací podepsané přihlášky (Learning Agreement). Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí paní Mgr. Pavla Pousková na Zahraničním oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Student pro tento krok může být zastoupen na základě plné moci bez notářského ověření.

Rozhodnutí o stipendiu lze připravit jen studentovi řádně zapsanému do studia (studium nesmí být přerušené nebo ukončené – viz bod č. 1)

Finanční podpora do jednotlivých zemí: sazby podle států (výzva 2021). Celková výše stipendia je vypočtena podle délky stáže.

 

11. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD

Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí paní Mgr. Pavla Pousková na Zahraničním oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Zde budete také požádáni o podpis čestného prohlášení, kterým stvrdíte povinnosti vyjíždějícího studenta dle Opatření rektora 33/2016, a to:

 1.  zajistit si dostatečné zdravotní pojištění pro danou destinaci
 2.  zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí  (DROZD)
 3.  poskytnout fakultě kontaktní údaje v zahraničí
 4.  poskytnout kontakt na osobu blízkou
 5.  seznámit se s bezpečnostní situací v zemi výjezdu

Bližší informace naleznete zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zahranicni-agenda/pro-studenty/pomoc

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72. Ve kterékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta. Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.

Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení , která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Studenti PřF UK mohou využít pojištění, které je sjednáno fakultou pro všechny studenty a zaměstnance pro cesty do zahraničí. Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu (liability insurance') a úrazové pojištění (accident insurance') pro krátkodobé (do 180 dní) i dlouhodobé pobyty (do 365 dní).

Fakultní pojištění lze využít po období uvedené na Rozhodnutí o stipendiu. Pro zaměstnance PřF (včetně studentů s minimálním úvazkem) platí povinnost předložit na Zahraničním oddělení  podepsaný Návrh na vyslání  (při cestě nad 30 dní s patřičnými přílohami).

Informace k fakultnímu pojištění (jak postupovat v případě pojistné události, limity pojištění, kartička) jsou k dispozici zde.

 

12. Eurový účet pro převod stipendia

Vyplnění čísla účtu do online Erasmus přihlášky je jednou z podmínek pro vystavení Účastnické smlouvy  a pro převod stipendia Evropskou kanceláří RUK. Eurový účet může být zřízen u kterékoli banky s pobočkou v ČR (v případě jiné banky než KB, vyplňte také IBAN a SWIFT kód).

 

13. Účastnická smlouva

Student prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu uzavírá s UK Účastnickou smlouvu, která upravuje podmínky užití stipendia. Jedná se o poslední dokument, který je potřeba před výjezdem vyřídit. Účastnické smlouvy jsou připravovány podle data výjezdu, o možnosti podpisu budete informováni emailem z Evropské kanceláře RUK. (Účastnickou smlouvu nelze připravit bez čísla eurového účtu, viz bod č. 12).

K podpisu smlouvy v Evropské kanceláři je potřeba předložit: 

 • Podepsané Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 • Přihlášku potvrzenou ze zahraničí (Learning Agreement)
 • Akceptační dopis (Acceptance/Invitation/Admission Letter)

Nejpozději do čtrnácti dnů po podpisu Účastnické smlouvy  Vám bude na eurový účet převedeno stipendium na celý semestr najednou.

 

14. Zápis na zahraniční univerzitě

O způsobu a termínu zápisu je student informován partnerskou institucí zasláním informačních materiálů emailem, nebo v tištěné podobě společně s Akceptačním dopisem. V některých případech reagují zahraniční univerzity se značným zpožděním, a je proto vhodné kontaktovat telefonicky nebo emailem příslušnou zahraniční kancelář. V případě přetrvávajících problémů je na místě obrátit se na katedrového koordinátora.

 

15. Změny studijního plánu, prodloužení pobytu v zahraničí

V odůvodněných případech lze studijní plán změnit i v průběhu studia v zahraničí. Změna je možná do 30 dnů od počátku studia, kdy mezi akceptovatelné důvody patří především tyto: 

 • plánovaný předmět není vyučován 
 • výuka probíhá v jiném jazyce
 • předmět nelze navštěvovat z důvodu překryvu v rozvrhu
 • předmět není možné navštěvovat z kapacitních důvodů

Pro schválení změn ve studijním plánu platí tentýž postup, podle kterého bylo provedeno závazné schválení původní.

O změně studijního plánu v zahraničí uvědomí student nejprve školitele závěrečné práce (mimo 2. ročník bakalářského studia) a dále pak garanta příslušného studijního programu. Současně jim poskytne všechny požadované informace o předmětech nově zahrnutých do studijního plánu (viz bod č. 5), vysvětlí důvody plánované změny, poskytne původní schválený studijní plán a zašle nově připravený formulář o změnách předmětů – Návrh změn v protokolu o studijním plánu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (ke stažení zde).

Jakmile je Návrh změn v protokolu o studijním plánu schválen školitelem a garantem příslušného studijního programu, zanese student tytéž změny do webové aplikace a vygeneruje příslušný formulář. Ten obsahuje Table C – tabulku s vyznačenými změnami v zahraničních předmětech a Table D – tabulku s případnými změnami v povinných a povinně volitelných předmětech, pokud jsou ekvivalenty přidávaných nebo vyjímaných předmětů zahraničních. Do Table D se rovněž uvádí volitelné předměty, které by student studoval na PřF UK v době prodloužení Erasmus stipendia do letního semestru (viz dále).

Schválený Návrh změn v protokolu o studijním plánu a formulář vygenerovaný z aplikace jsou pak současně se všemi podklady k novým předmětům doručeny garantovi příslušného studijního programu k finálnímu schválení. Poténbsp;jsou obanbsp;formuláře zaslány do Erasmus kanceláře, kde jsou změny ve studijním plánu vyznačeny ve webové aplikaci.

Vzhledem k tomu, že komunikace probíhá ze zahraničí, jsou studentům v této věci nápomocni katedroví/ústavní koordinátoři a podklady a formuláře jsou akceptovatelné rovněž jako skeny.

Schválený Návrh změn v protokolu o studijním plánu a formulář vygenerovaný z webové aplikace si student může vyzvednout v kanceláři po příjezdu ze zahraničí.

V některých případech vyžaduje zahraniční univerzita také potvrzení úprav studijního plánu – pracoviště často disponují vlastními formuláři. Pokud tomu tak není, lze v zahraničí použít schválený formulář vygenerovaný z webové aplikace (Table C, Table D ), nebo použít formulář Changes in Learning Agreement (ke stažení zde).

Vyjíždějícím studentům nebudou ovšem změny ve studijním plánu na zahraničních formulářích potvrzeny dříve, než proběhne jejich řádné schválení na PřF UK.


Prodloužení studijního pobytu

Prodloužení studijního pobytu v rámci programu Erasmus je možné buď formou bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant students) nebo s finanční podporou, pakliže fakulta nevyčerpala přidělené finanční prostředky. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem příslušného akademického roku. Prodloužené období musí přímo navazovat na původně plánovaný studijní pobyt, tedy, jedná se především o prodlužování stipendií ze zimního do letního semestru, přičemž je třeba všechny náležitosti vyřešit nejpozději 1 měsíc před původně plánovaným návratem ze zahraničí.

K prodloužení je nezbytné získat: 

 • doporučení katedrového/ústavního koordinátora k prodloužení

  Návrh na prodloužení musí být odsouhlasen výběrovou komisí (případně novou ad hoc  vytvořenou komisí) svolanou koordinátorem katedry/ústavu, který následně vyrozumí fakultního koordinátora o výsledku řízení.

 • souhlas s prodloužením pobytu v zahraničí (Akceptační dopis na návazné období vystavený partnerským pracovištěm)

 • schválený studijní plán na návazné období (Návrh změn v protokolu o studijním plánuformulář vygenerovaný z webové aplikace)
  Zde platí, že celkový počet získaných kreditů a studijních povinností musí být vyšší, než obsahoval původní závazně schválený studijní plán řed prodloužením. Změna studijního plánu se v případě prodloužení provádí stejným způsobem jako v případě změny studijního plánu prováděné v rámci semestrálního pobytu (viz výše).

Po obdržení závazně schváleného studijního plánu na navazující období – tedy schváleného Návrhu změn v protokolu o studijním plánuformuláře vygenerovaném z webové aplikace všemi stranami, Akceptačního dopisudoporučení katedrového/ústavního koordinátora prodlouží fakultní koordinátor ve webové aplikaci období studia v zahraničí a v případě dostatku finančních prostředků připraví Dodatek k Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia.

Následně zašle Evropská kancelář RUK studentovi k podpisu Dodatek č. 1 k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu. Navýšené finanční prostředky budou převedeny na příslušný účet.


Pozor, studium v zahraničí, a zejména pak jeho prodloužení, obnáší vyšší náročnost na dokončení studia v řádné době. Pokud student studium nedokončí ve standardní době, bude nadstandardní doba zpoplatněna. Pokud student v zahraničí neplní předměty, které má schválené jako ekvivalenty povinných a povinně volitelných předmětů, tak by měl prodloužení zvlášť pečlivě uvážit.

 

16. Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy  musí student po návratu ze stipendijního programu Erasmus předložit do 10 dnů od vystavení – z provozních důvodů NEJPOZDĚJI DO 22. 9. příslušného akademického roku – NEJPRVE VE FAKULTNÍ KANCELÁŘI ERASMUS (pořízení kopií) a v Evropské kanceláři RUK následující dokumenty: 

 • Výpis studijních výsledků – Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes
  –  vydává a podepisuje přijímající instituce
  Mezi splněné studijní povinností na PřF UK budou z Výpisu studijních výsledků  uznány pouze ty předměty, které byly garantem programu závazně schváleny. Pokud není některý ze schválených předmětů uveden v Transcript of Records  (student např. zanechal jeho studia během semestru v zahraničí, nebo jej nesplnil), je nezbytné takový předmět ze studijního plánu vyjmout podle pokynů v bodě č. 15
 • Potvrzení délky studia v zahraničí – Confirmation of Erasmus Study Period
  –  vydává přijímající instituce
  –  vymezuje nezbytné náležitosti (účel a přesná doba pobytu v zahraničí) tvořící přílohu D Účastnické smlouvy.
 • Pozor!
  V Evropské kanceláři na RUK je nezbytné odevzdat ORIGINÁL Potvrzení délky pobytu!
  Pokud Vám byly dokumenty doručeny pouze emailem, je nutné, aby byly zaslány z adresy zahraničního koordinátora. Takový email, prosím, vytiskněte a přiložte k výše uvedeným podkladům. Email nesmí být zaslán, ani přeposlán studentem, ani jiným prostředníkem.
 • Student vyplní Závěrečnou zprávu z pobytu – Mobility Tool/EU Survey
  Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Zpráva by měla být vyplněna do 15 dní po ukončení pobytu.
 • Student vyplní Dotazník (Erasmus+ zprávy z mobilit studentů)
  pro Národní agenturu programu Erasmus DZS (Dům zahraniční spolupráce).
  Pokyny k vyplnění student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Dotazník by měla být vyplněn do 15 dní po ukončení pobytu.
 • Žádost o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS
  (Pozor, tento dokument není třeba zasílat do Evropské kanceláře RUK!!!)

  –  ke stažení zde).
  Neobsahuje-li předměty, které nebyly závazně schváleny garantem programu, podepisuje formulář pouze student. Rozsah výuky může být specifikován počtem hodin za týden, měsíc či semestr. Jako zakončení předmětu se uvádí, zda se jednalo např. o zápočet nebo zkoušku, dále je specifikována forma ukončení předmětu (písemná, ústní apod.) a student současně uvede počet získaných kreditů (pouze celé kredity).

Pozor, do formuláře prosím vyplňte anglický překlad názvu zahraničního předmětu – NE TEDY NÁZEV V DOMÁCÍM JAZYCE ZAHRANIČNÍ ŠKOLY – a jeho český překlad !

Pokud žádost obsahuje předměty, které doposud nebyly standardním postupem závazně schváleny, je nezbytné kontaktovat školitele a garanta oboru, předložit požadované údaje o těchto zahraničních předmětech (viz bod č. 5) a spolu s jejich vyjádřením doručit tyto podklady s "Žádostí o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS" k závaznému schválení příslušnému garantovi studijního programu (nikoliv oboru!!!). V kanceláři Erasmus bude následně zajištěno schválení Žádosti studijním proděkanem.

Systém započítávání kreditů získaných v zahraničí do studia PřF UK je uveden v bodě č. 5 !


NEBO:

 • Žádost o vložení doktorského studijního pobytu Erasmus do SIS – ke stažení zde
  Tento typ žádosti se předkládá pouze v případě doktorského studijního pobytu, který byl zaměřen pouze na téma dizertační práce bez plnění dalších studijních povinností (skládání zkoušek, plnění zápočtů apod.). Pokud nedošlo ke změně náplně studijního pobytu, Žádost  podepisuje pouze student.
  Pozor, tento dokument není třeba zasílat do Evropské kanceláře RUK !!!

 

Pozor, podání "Žádostí o vložení předmětů do SIS" nebo "Žádosti o vložení doktorského studijního pobytu do SIS" je nedílnou součástí povinností každého studenta vyjíždějícího v rámci programu Erasmus !!!

 

17. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu

V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, musí student vrátit finanční podporu, kterou neoprávněně čerpal, jejíž výše se vypočítává dle pokynů v bodu č. 10 (Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia).