E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní pobyty

Informace pro studenty PřF UK vyjíždějící na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+

Aktualizace: 20. 2. 2024

 

 1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus
 2. Výběr univerzity
 3. Studijní plán
 4. Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK
 5. Založení přihlášky ve webové online aplikaci UK
 6. Závazné sestavení studijního plánu
 7. Schválení přihlášky UK a fakultní nominace
 8. Přihláška do zahraničí
 9. Jazykový test
 10. Přijetí zahraniční univerzitou
 11. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 12. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD
 13. Eurový účet pro převod stipendia
 14. Účastnická smlouva
 15. Zápis na zahraniční univerzitě
 16. Změny studijního plánu, prodloužení pobytu v zahraničí
 17. Povinnosti po návratu (+ Uznávání kreditů získaných v zahraničí)
 18. Finanční vyrovnání v případě krácení studijního pobytu

 


Informace o studijních pobytech Erasmus na webových stránkách Univerzity Karlovy jsou dostupné zde. Prosím, nejprve si prostudujte tyto informace. Jejich obdoba, se specifikacemi pro Přírodovědeckou fakultu, je uvedena níže.


 

1. Kvalifikační podmínky pro program Erasmus

V prvním kroku si ověřte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus. Podle nich se může studijního pobytu účastnit každý student, který: 

 • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; přičemž v případě bakalářského studenta je výjezd možný již od prvního ročníku včetně;
 • je po celé období studijního pobytu včetně jeho administrativní přípravy řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově, tedy nemá přerušené studium ani studium UZAVŘENÉ !
  V případě složení státních závěrečných zkoušek v jarním období je z těchto důvodů nezbytné využít předčasného zápisu v dostatečném předstihu před výjezdem (během léta!) – v této věci prosím kontaktujte Oddělení akreditací a přijímacího řízení  (odkaz) !!!
  Upozorňujeme, že v případě skládání státních bakalářských zkoušek v podzimním termínu nelze připravit Rozhodnutí o přiznání účelového stipendia  (viz bod č. 11) dříve, než je student řádně zapsán do prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Termíny řádných zápisů jsou stanoveny v Harmonogramu akademického roku.
 • studijní pobyt může absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky;
 • setrvá v zahraničí od 2 do 12 měsíců;
 • Program Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy studentů v každé etapě studia (Bc., Mgr./NMgr., Ph.D.) s maximální délkou 12 měsíců strávených v zahraničí (studijní pobyt / praktická stáž nebo jejich kombinace); v případě nedostatku finančních prostředků může ovšem Zahraniční komise fakulty rozhodnout o krácení délky stipendia, případně bude přihlédnuto k ročníku studia uchazeče, studijním výsledkům, nebo může být priorita ponechána studentům vyjíždějícím poprvé během celého studia na PřF UK (viz bod č. 7).
 • zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ jako integrální součást akreditovaného studijního programu, tj. s uznáním studijních výsledků, nezakládá nárok studenta na úlevy od poplatků spojených se studiem
 • plné znění kvalifikačních podmínek ke stažení zde.

 

2. Výběr univerzity

Každý uchazeč má možnost hlásit se až na tři zahraniční univerzity zároveň. Erasmus studijní pobyty jsou uskutečňovány na základě interinstitucionálních dohod. Dohody jsou uzavírány mezi katedrami/ústavy PřF UK a zahraničními pracovišti.

Při výběru univerzity na základě uzavřené dohody věnujte pozornost zejména:

 • roku platnosti smlouvy
 • typu výjezdu [studijní pobyt (SM) / praktická stáž (TM) / obojí ]
 • zdali se jedná o dohodu pro Bc. (undergraduate) / Mgr. (graduate) / Ph.D.
 • jazykovým požadavkům zahraniční univerzity (např. jazykové certifikáty)
 • počtu studentů, kteří mohou vyjet na základě konkrétní dohody

Pro Váš studijní pobyt by mělo být využito smlouvy, která nejvíce odpovídá Vašemu odbornému zaměření. Bakalářští studenti mají možnost vybrat si z nabídky smluv kateder jejich sekce. Magisterští (a další studenti na konkrétní katedře/ústavu) by se měli zaměřit na smlouvy uzavřené na jejich katedře/ústavu.

Aktuální informace o zahraničních univerzitách dostupných pro danou katedru, počtu míst i počtu přihlášených uchazečů můžete najít ve webové aplikaci Univerzity Karlovy (https://is.cuni.cz/webapps/). Přihlásit se můžete pomocí stejných údajů jako do Centrální autorizační služby (CAS) UK.

Detailní informace o zahraničních partnerských pracovištích je pak možné získat u příslušných koordinátorů kateder/ústavů PřF UK (seznam zde), garantů interinstitucionálních dohod (akademický pracovník katedry/ústavu, z jehož návrhu byla dohoda se zahraničním pracovištěm uzavřena).

Velice užitečné bývají zkušenosti studentů, kteří na dané zahraniční univerzitě studovali – doporučujeme kontaktovat např. Erasmus Club PřF UK – erasmusclub@natur.cuni.cz . Dále jsou k dispozici starší závěrečné zprávy. Na webu www.charlesabroad.cz jsou zveřejněny novější závěrečné zprávy, které můžete filtrovat podle univerzit, měst, zemí, akademických let nebo, chcete-li, dle domácích fakult studentů. Kromě tradičních tipů ohledně studia zde najdete řadu praktických informací např. o dopravě, ubytování, financích a pojištění.

Sociální média můžete využít ke kontaktování místních studentů. Na pomoc přijíždějícím zahraničním studentům se zaměřuje nezisková organizace ESN, která působí na mnoha univerzitách téměř po celé Evropě. Je složena z místních studentů, kteří poskytují oporu zahraničním vrstevníkům a organizují pro ně události. Na webu a sociálních médiích místní ESN můžete najít další užitečné informace.

Nemálo času a úsilí obvykle stojí vyhledávání informací o zemích, univerzitách i nabízených předmětech. Je proto vhodné začít včas, nejlépe před řádným výběrovým řízením v únoru/březnu a zimním zkouškovým obdobím, tedy už v průběhu zimního semestru.

 

3. Studijní plán

Máte-li vybrané zahraniční univerzity, je třeba vybrat si předměty a sestavit si studijní plán. Výběr předmětů by měl rozšířit Vaše odborné zaměření, je proto vhodné konzultovat Váš záměr nejprve se školitelem závěrečné práce (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) a garantem studijního programu, který budete studovat v době výjezdu.

Minimální počet kreditů plněných v zahraničí za jeden semestr studia:

Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Bc studenti: 20 ECTS *)  
Minimální počet kreditů, který v zahraničí splní Mgr studenti: 15 ECTS *)  
(počet kreditů, který bude po návratu z pobytu zapsán do studia na PřF UK)
Doporučený počet kreditů za semestr: 30 ECTS *)  
*) ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
V případě nedodržení minimálního počtu kreditů může být vyžadováno vrácení části stipendia.


Způsob započítání kreditů získaných v zahraničí do studia na PřF UK:
 

 • Všechny kredity získané v zahraničí budou vždy započítány do celkového počtu Vašich získaných kreditů, a to formou volitelného předmětu.
 • Předmět, který si zapíšete v zahraničí může být uznán jako ekvivalent předmětu vyučovaného na PřF UK. O uznání takového ekvivalentu je nutné žádat garanta předmětu, který posoudí, jestli daný předmět skutečně odpovídá zahraničnímu.
 • Jestli musíte splnit povinný předmět na PřF nebo modul a nezařídíte si uznání předmětu na zahraniční univerzitě jako ekvivalentu povinného předmětu na PřF, tak vám tato povinnost po návratu zůstává.
 • Pokud nejsou v zahraničí udělovány kredity jako celá čísla, zaokrouhluje se pro započítání do studia na PřF UK směrem nahoru.
 • Pozor, některé univerzity neuvádějí přímo kredity ECTS, v takovém případě je třeba se včas ujistit o jejich převodu na ECTS, neboť studentům jsou do studia na PřF UK započítávány jen ECTS kredity.
 • Při sestavování studijního plánu v zahraničí je nezbytné zvážit podmínky pro postup do dalšího ročníku. 

Mohou nastat tyto tři případy (podle toho, zda má předmět uznaný ekvivalent): 

 1. Povinný předmět vyučovaný na PřF – Pokud má zahraniční předmět uznaný povinný ekvivalent, bude tento předmět vyučovaný na PřF UK uznán jako „Splněný“ za 0 kreditů. Kredity získané za zahraniční předmět budou v plné výši započteny do celkového počtu kreditů na PřF UK formou volitelného předmětu.

 2. Povinně volitelný předmět vyučovaný na PřF – Má-li zahraniční předmět uznaný povinně volitelný (PV) ekvivalent, bude tento předmět vyučovaný na PřF UK uznán jako „Splněný“ za 0 kreditů. Počet kreditů za ekvivalent bude započten pro kontrolu plnění kreditů dané skupiny PV předmětů.
  Příklad:  Zahraniční předmět A má deset kreditů a jeho český PV ekvivalent na PřF má 4 kredity. Student získá pouze 10 kreditů do volitelných předmětů za zahraniční předmět, 0 kreditů do celkového součtu za uznaný ekvivalent, přičemž 4 kredity za ekvivalent se započítají do skupiny PV. (Z počtu kreditů nutného pro splnění daného modulu bude odečten počet kreditů za předmět vyučovaný na PřF UK.)

 3. V ostatních případech (zahraniční předmět nemá na PřF UK povinný nebo povinně volitelný ekvivalent, nebo má volitelný ekvivalent) budou kredity získané v zahraničí v plné výši započteny do celkového počtu kreditů na PřF UK formou volitelného předmětu.

O zahraničních předmětech je třeba získat následující informace: 

 • Sylabus nebo anotace
 • Rozsah předmětu (počet hodin týdně apod.)
 • Počet kreditů
 • Způsobu ukončení (zápočet/zkouška, případně forma ukončení – písemná/ústní a typ předmětu v zahraničí – povinný/volitelný apod.) 

Tyto údaje lze najít na webu příslušných univerzit, doporučuje se i přímá komunikace s pracovištěm, případně konkrétním vyučujícím. V případě, že se nedaří požadované informace získat, požádejte o pomoc katedrového/ústavního koordinátora nebo garanta dotčené interinstitucionální dohody. Pokud není i tak možné tyto údaje zjistit, bude studijní plán v zahraničí akceptován podmínečně s tím, že požadované informace budou dodány v nejbližší možné době.

Nabídka bakalářských předmětů v angličtině na zahraniční univerzitě je mnohdy omezená, oproti tomu je nabídka magisterských předmětů v angličtině většinou širší. Je tedy možné, aby student bakalářského programu studoval v zahraničí předmět(y) určený pro magisterské studenty.

Vaše vybrané předměty zaznamenejte do formuláře Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+ (ke stažení zde).

 

4. Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK

Máte-li vybrané univerzity a předměty, které byste chtěli studovat, tak je dalším nutným krokem přihlásit se do výběrového řízení.

Výběrová řízení se konají v rozmezí podle Erasmus kalendáře. Zpravidla jde o výběrové řízení konané v únoru/březnu pro studijní pobyty na nadcházející zimní a/nebo letní semestr a dodatečné výběrové řízení konané v září pro studijní pobyty pouze na nadcházející letní semestr. Termíny výběrových řízení se mohou na různých katedrách/ústavech významně lišit!

Výběrová řízení vypisují jednotlivé katedry/ústavy PřF UK. (Seznam kateder a ústavů). Proto sledujte s předstihem web dané katedry (sekci Aktuality), která uzavřela dohodu se zahraničním pracovištěm. V příspěvku o vypsaném výběrovém řízení nalezneme informace o místě, času a konkrétních požadavcích dané katedry. Pro přihlášení do výběrového řízení musíte Erasmus koordinátora katedry/ústavu kontaktovat, zpravidla emailem (Kontakty na Erasmus koordinátory).

V rámci výběrových řízení je možné hlásit se až na 3 stipendijní místa, je tedy možné účastnit se až 3 výběrových řízení, která jsou organizována Erasmus koordinátory kateder/ústavů PřF UK.

K výběrovému řízení je nezbytné dodat následující podklady :

 • Motivační dopis
  –  jedna A4 v angličtině (případně v jazyce výuky na zahraniční univerzitě)
      pro každou vybranou zahraniční univerzitu
 • Strukturovaný životopis
 • Výpis studijních výsledků ze SIS
  –  včetně průměru za bakalářské studium
      a/nebo ukončený úsek (ročník) studia (nižší ročníky bakalářského studia)
  –  pozor,  pro biologickou sekci byla stanovena hranice celkového průměru 2,5 !
  –  v případě víceoborového studia musí uchazeč vyhovět požadavkům OBOU oborů
  K výběrovému řízení postačí podklad, který si student sám vytiskne ze SIS.
 • Studijní plán
  –  Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+  (pro každou univerzitu)
          – v této fázi nejsou požadovány žádné podpisy ani vyjádření uvedená na formuláři.
  –  Sepsané informace o zahraničních předmětech – sylabus/anotace, rozsah předmětu,
      počet kreditů, způsob zakončení (pro každou univerzitu)
 • Vyjádření školitele
  (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia)

Výběrová komise je minimálně tříčlenná a její sestavení je v kompetenci příslušného koordinátora katedry/ústavu. Výběrová komise neschvaluje závazně studijní plán uchazeče, tudíž její rozhodnutí nezakládá jednoznačný nárok na získání stipendia.

O výsledku výběrového řízení informuje studenta Erasmus koordinátor příslušné katedry/ústavu. Výsledkem úspěšného výběrového řízení je získání doporučení ke stipendijnímu Erasmus pobytu z příslušné katedry/ústavu PřF UK.

Pokud student úspěšně projde několika výběrovými řízeními, a bude tak nominován na více univerzit, má povinnost oznámit, pro kterou univerzitu se rozhodl. A to do 5 pracovních dní od ukončení výběrových řízení na fakultě (Erasmus kalendář) Erasmus koordinátorovi katedry/ústavu a fakultní Erasmus kanceláři.

 

5. Založení přihlášky ve webové online aplikaci UK

Současně s výběrovým řízením na příslušné katedře/ústavu (nezávisle na něm) si založíte Vaše přihlášky na univerzity (nejvýše 3) ve webové aplikaci UK (https://is.cuni.cz/webapps/). Zde se přihlásíte stejným loginem a heslem jako do SIS (Návod na vyplnění přihlášky). Pokud nevíte termíny pobytu, vyplňte je zatím orientačně, např. podle akademického kalendáře zahraniční univerzity; přesněji budou doplněny později fakultní Erasmus kanceláří (podle Akceptačního dopisu).

Po oznámení preferenční univerzity Erasmus koordinátorovi katedry/ústavu a ve fakultní Erasmus kanceláři, budou zbývající přihlášky budou v kanceláři z aplikace odstraněny.

Prostřednictvím aplikace je dále možné sledovat stav přihlášky, vytisknout příslušné formuláře ve formátu PDF, ověřovat data a výši zaslaného stipendia apod. Do aplikace student rovněž zanáší schválený studijní plán odpovídající Návrhu protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+  (viz bod č. 6).

 

6. Závazné sestavení studijního plánu

Po úspěšně vykonaném výběrovém řízení na katedře/ústavu PřF UK je třeba si nechat schválit, tedy podepsat, závazný studijní plán v zahraničí – dokument Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+  pro preferovanou univerzitu školitelem (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) a garantem Vašeho studijního programu, který budete studovat v době výjezdu!  K formulářům je třeba přiložit informace o zahraničních předmětech – sylabus/anotace, rozsah předmětu, počet kreditů, způsob zakončení. Student si zajistí podpisy sám, nebo podle zvyklostí katedry prostřednictvím katedrového/ústavního koordinátora.

Studijní plán schválený školitelem a garantem studijního programu zaneste rovněž do webové aplikace (https://is.cuni.cz/webapps/) následujícím způsobem: 

 • Do části „Studijní plán v zahraničí ” budou uvedeny všechny předměty, které bude student plnit na partnerském zahraničním pracovišti – po vytištění formuláře označeno Table A.
 • Do části „Studijní plán na UK ” vyplní student takové předměty, které jsou uznaným povinným nebo povinně volitelným ekvivalentem některého zahraničního předmětu, nebo jsou to takové volitelné předměty, které by student plnil na PřF UK, pokud by Erasmus stipendium nerealizoval – tedy v odpovídajícím semestru! (odpovídá tabulce č. 2Návrhu protokolu o studijním plánu ). Předměty vyučované na PřF UK jsou po vytištění formuláře uvedeny v Table B.
 • Do aplikace je nutné uvést i příslušné kódy předmětů, kredity a typ předmětu na PřF UK.
 • Následně vygenerovaný formulář musí obsahovat tytéž předměty a údaje jako schválený Návrh protokolu o studijním plánu v rámci programu Erasmus+.

Z webové aplikace následně vygenerujte a vytiskněte kompletní přihlášku – tzv. Learning Agreement (úvodní strana s Vašimi osobními údaji a strana nazvaná Commitment of the three parties) včetně studijního plánu – Table ATable B (nad seznamem předmětů klikněte na zeleně podbarvenou ikonku tiskárny)  a doručte jej spolu s podepsaným Návrhem protokolu o studijním plánu do Erasmus kanceláře (osobně, nebo emailem na erasmus@natur.cuni.cz). Zde bude zajištěn podpis studijního proděkana a podpis Erasmus koordinátora na místě označeném Academic Tutor Signature (Table B).

Pozor! Uvedené volitelné předměty si student do SIS nezapisuje. Naopak, uzná-li garant ekvivalentní povinný nebo povinně volitelný předmět, student by si jej do SIS zapsat měl.

 

7. Schválení přihlášky UK a fakultní nominace

Po té, co doručíte kompletní přihlášku vygenerovanou z aplikace – Learning Agreement (úvodní strana s Vašimi osobními údaji a strana nazvaná Commitment of the three parties) včetně studijního plánu Table ATable B a podepsaný Návrh protokolu o studijním plánu do Erasmus kanceláře (osobně, nebo emailem na: (na: erasmus@natur.cuni.cz) a je zde zajištěn podpis studijního proděkana a Erasmus koordinátora na místě Academic Tutor Signature (Table B), je schválen váš studijní plán v aplikaci a změněn stav vaší přihlášky v aplikaci ze „založený“  na „nominován“.

Fakultní Erasmus kancelář rovněž provede nominaci studenta na zahraniční instituci („Nomination deadline“ stanoven zahraniční školou). Ve výjimečných případech, s ohledem na termín výběrového řízení na PřF UK a „Nomination deadline“ zahraniční školy, musí být nominace na zahraniční univerzitu uskutečněna předtím, než bude závazně schválen Learning Agremeent.

Kompletní podepsaná přihláška – Learning Agreement z aplikace včetně Table A a Table B – je Vám následně zaslána emailem, abyste si ji odeslali k podpisu do zahraničí. Řiďte se dále prosím instrukcemi zahraniční školy – Pozor na „Application deadline(termín, do kterého musejí být dodány všechny požadované podklady na zahraniční školu – najdete na webu zahraniční školy).

V případě stornování pobytu je student povinen skutečnost okamžitě oznámit Erasmus koordinátorovi příslušné katedry/ústavu a rovněž ve fakultní Erasmus kanceláři a též zahraniční univerzitě, pokud byl již nominován, nebo odeslal do zahraničí potřebné dokumenty.


Pokud by se po oznámení rozpočtu prokázalo, že přidělené finanční prostředky nejsou dostatečné, aby pokryly náklady na studijní pobyty všech úspěšných uchazečů, rozhodne o výsledné nominaci Zahraniční komise fakulty,  která bude postupovat podle následujících kritérií: 

 • krácení délky pobytu (resp. finanční podpory)
 • prioritní výběr studentů z vyšších ročníků
 • výběr studentů s lepšími studijními výsledky – tyto studijní výsledky budou posuzovány sekčně specificky
 • pořadí výjezdu (prioritu mají studenti vyjíždějící v rámci celého studia na PřF UK poprvé) 
 • Ve výjimečných případech může být postupováno specificky dle prioritních zájmů katedry (společný výzkum, mezinárodní spolupráce).

O rozhodnutí Zahraniční komise informuje ihned fakultní koordinátor Erasmus koordinátory příslušných kateder/ústavů PřF UK, kteří výsledné nominace oznamují studentům. Fakultní koordinátor rovněž vyrozumí všechny studenty.

 

8. Přihláška do zahraničí

Přihlášku (Learning Agreement)  do zahraničí odesílá student podle instrukcí uvedených na webu zahraniční školy – Pozor na „Application deadline(termín, do kterého musejí být dodány všechny požadované podklady na zahraniční školu – najdete na webu zahraniční školy).

* DŮLEŽITÉ: Studenti si sami musí ověřit požadavky přijímající instituce (např. vlastní formulář pro Learning Agreement; vytvoření přihlášky ve webové aplikaci dané přijímající instituce, podmínky ubytování, termíny orientačního dne nebo jazykových kurzů atd.). Termín odevzdání přihlášky (Learning Agreement) se může lišit od termínů na UK. Proto je doporučeno pracovat souběžně na přihlášce pro UK a pro přijímající instituci. Podpis fomulářů zahraniční univerzity je možný až po schválení studijního plánu a přihlášky na PřF UK. *


Potvrzení o jazykové úrovni

– pokud vyžadováno přijímající institucí může vydat ÚJOP UK na základě:

 • předloženého certifikátu o úspěšném absolvování CŽV kurzů na PřF
 • zkoušky z cizího jazyka MS760ZK (úroveň B1) nebo MS760ZK2 (úroveň A2) složené studentem zapsaným před rokem 2014
 • předloženého mezinárodního certifikátu (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL atd.)
 • vykonání jednorázové zkoušky na ÚJOP UK – více zde. Student musí fakultní Erasmus kanceláři zaslat potvrzení (email; snímek obrazovky, z nějž je patrné, že zahraniční instituce vyžaduje potvrzení jazykové úrovně). Na základě toho obdrží potvrzený Protokol z výběrového řízení, který předloží ÚJOP UK za účelem testování.

 

9. Jazykový test

 POZOR, od ledna 2023 je jazykový test DOBROVOLNÝ! 

DŘÍVE:  V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v EU Academy, je účastník povinen provést vlastní online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu  (v případě hodnocení C2 se výstupní test nedělá). Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Jazykový test je povinný i pro držitele různých certifikátů prokazujících vaši jazykovou zdatnost.

 1. Vytvořit profil: welcome-to-the-eu-academy
 2. Počkat na potvrzující e-mail
 3. Pokračovat na: test
 4. Klikněte na "Resume" a níže na stránce se přidejte k vybrané jazykové skupině ("Join community")
 5. Vyberte vybranou jazykovou skupinu (AJ zcela dole) a klikněte na "Language assesment", abyste spustili test
 6. Vyplňte test
 7. EU Academy vám ihned nabídne výsledky (špatné / správně odpovědi), na jejichž konci se vám ukáže úroveň jazyka
 8. Po vyplnění testu můžete dále pokračovat v navazujícím jazykovém kurzu v záložce "Dashboard"

 

10. Přijetí zahraniční univerzitou

Pro přijetí na studijní pobyt jsou potřeba dva dokumenty:

 • zahraniční univerzitou podepsaný Learning agreement

 • akceptační dopis (pokud zahraniční univerzita vydává, někdy nahrazeno akceptačním emailem)

 

11. Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Fakultní Erasmus kancelář studentovi vystaví Rozhodnutí o stipendiu na základě předloženého akceptačního dopisuzahraniční organizací podepsané přihlášky (Learning Agreement). Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí Zahraniční oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Student pro tento krok může být zastoupen na základě plné moci bez notářského ověření.

Rozhodnutí o stipendiu lze připravit jen studentovi řádně zapsanému do studia (studium nesmí být přerušené nebo ukončené – viz bod č. 1)

Finanční podpora do jednotlivých zemí: sazby podle států (výzva 2021). Celková výše stipendia je vypočtena podle délky stáže.

 

12. Náležitosti před výjezdem – pojištění, kontakty, DROZD

Podpis Rozhodnutí o stipendiu děkanem PřF zajistí Zahraniční oddělení fakulty (Albertov 6, 3. patro).

Zde budete také požádáni o podpis čestného prohlášení, kterým stvrdíte povinnosti vyjíždějícího studenta dle Opatření rektora 33/2016, a to:

 1.  zajistit si dostatečné zdravotní pojištění pro danou destinaci
 2.  zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí  (DROZD)
 3.  poskytnout fakultě kontaktní údaje v zahraničí
 4.  poskytnout kontakt na osobu blízkou
 5.  seznámit se s bezpečnostní situací v zemi výjezdu

Bližší informace naleznete zde:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zahranicni-agenda/pro-studenty/pomoc

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72. Ve kterékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta. Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.

Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení , která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Studenti PřF UK mohou využít pojištění, které je sjednáno fakultou pro všechny studenty a zaměstnance pro cesty do zahraničí. Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu (liability insurance') a úrazové pojištění (accident insurance') pro krátkodobé (do 180 dní) i dlouhodobé pobyty (do 365 dní).

Fakultní pojištění lze využít po období uvedené na Rozhodnutí o stipendiu. Pro zaměstnance PřF (včetně studentů s minimálním úvazkem) platí povinnost předložit na Zahraničním oddělení  podepsaný Návrh na vyslání  (při cestě nad 30 dní s patřičnými přílohami).

Informace k fakultnímu pojištění (jak postupovat v případě pojistné události, limity pojištění, kartička) jsou k dispozici zde.

 

13. Eurový účet pro převod stipendia

Vyplnění čísla účtu do online Erasmus přihlášky je jednou z podmínek pro vystavení Účastnické smlouvy  a pro převod stipendia Evropskou kanceláří RUK. Eurový účet může být zřízen u kterékoli banky s pobočkou v ČR (v případě jiné banky než KB, vyplňte také IBAN a SWIFT kód).

 

14. Účastnická smlouva

Student prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu uzavírá s UK Účastnickou smlouvu, která upravuje podmínky užití stipendia. Jedná se o poslední dokument, který je potřeba před výjezdem vyřídit. Účastnické smlouvy jsou připravovány podle data výjezdu, o možnosti podpisu budete informováni emailem z Evropské kanceláře RUK. (Účastnickou smlouvu nelze připravit bez čísla eurového účtu, viz bod č. 13).

K podpisu smlouvy v Evropské kanceláři je potřeba předložit: 

 • Podepsané Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia
 • Přihlášku potvrzenou ze zahraničí (Learning Agreement)
 • Akceptační dopis (Acceptance/Invitation/Admission Letter)

Nejpozději do čtrnácti dnů po podpisu Účastnické smlouvy  Vám bude na eurový účet převedeno stipendium na celý semestr najednou.

 

15. Zápis na zahraniční univerzitě

O způsobu a termínu zápisu je student informován zahraniční univerzitou zasláním informačních materiálů emailem, nebo v tištěné podobě, společně s Akceptačním dopisem. V některých případech reagují zahraniční univerzity se značným zpožděním, a je proto vhodné kontaktovat telefonicky nebo emailem příslušnou zahraniční kancelář. V případě přetrvávajících problémů je na místě obrátit se na fakultního koordinátora.

 

16. Změny studijního plánu, prodloužení pobytu v zahraničí

ZMĚNY STUDIJNÍHO PLÁNU

Je poměrně časté, že budete muset změnit schválený studijní plán po příjezdu do zahraničí nebo v průběhu studia (nejčastějšími důvody jsou: předmět není vyučován, výuka probíhá v jiném jazyce, předmět má plnou kapacitu nebo se Vám překrývá v rozvrhu, atd). Změna je možná do 30 dnů od počátku studia.

Pro schválení změn ve studijním plánu platí stejný postup jako pro závazné schválení původního studijního plánu.

O změně studijního plánu v zahraničí informujte nejprve školitele (mimo 1. a 2. ročník bakalářského studia) a dále pak garanta svého studijního programu. Současně jim poskytněte všechny požadované informace o předmětech nově zahrnutých do studijního plánu (viz bod č. 6), vysvětlete důvody plánované změny, zašlete původní schválený studijní plán a nově připravený formulář o změnách předmětů – Návrh změn v protokolu o studijním plánu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (ke stažení zde).

Jakmile je Návrh změn v protokolu o studijním plánu podepsán školitelem a garantem příslušného studijního programu, zaneste tytéž změny do webové aplikace a vygeneruje příslušný formulář. Ten obsahuje Table C – tabulku s vyznačenými změnami v zahraničních předmětech a Table D – tabulku s případnými změnami v povinných a povinně volitelných předmětech, pokud jsou ekvivalenty přidávaných nebo vyjímaných předmětů zahraničních. Do Table D se rovněž uvádí volitelné předměty, které by student studoval na PřF UK v době prodloužení Erasmus stipendia do letního semestru (viz dále).

Následně zašlete podepsaný Návrh změn v protokolu o studijním plánu a formulář vygenerovaný z aplikace (Table CTable D) do fakultní Erasmus kanceláře, kde budou schválené změny ve studijním plánu zaznamenány do webové aplikace. Podepsaný formulář z aplikace Table CTable D Vám bude následně zaslán emailem pro potřeby zahraniční školy (podpis Erasmus koordinátora na místě Academic Tutor Signature).

Uvedené je řešeno ze zahraničí prostřednictvím emailu se skeny příslušných dokumentů. Podpis garanta programu může zajistit student sám, nebo prostřednictvím katedrového/ústavního koordinátora podle zvyklostí příslušné katedry/ústavu.

V některých případech vyžaduje zahraniční univerzita také potvrzení změn studijního plánu – často disponují vlastními formuláři. Pokud tomu tak není, lze v zahraničí použít schválený formulář vygenerovaný z webové aplikace (Table C, Table D), nebo použít formulář Changes in Learning Agreement (ke stažení zde).

Změny ve studijním plánu na zahraničních formulářích nebudou potvrzeny dříve, než proběhne jejich řádné schválení na PřF UK.


PRODLOUŽENÍ POBYTU V ZAHRANIČÍ

Prodloužení Erasmus+ studijního pobytu v zahraničí může být realizováno: 

   a)  bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant)
   b)  s přiznanou finanční podporou

Pro oba případy platí: 

 • Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí.
 • Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku.
 • Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt (tedy nejčastěji se jedná o prodloužení ze zimního na letní semestr)
 • Podle pravidel Erasmu musí být prodloužené schváleno nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu.

K prodloužení je nezbytné získat: 

 • doporučení katedrového/ústavního koordinátora k prodloužení
  Návrh na prodloužení musí být odsouhlasen výběrovou komisí katedry/ústavu. Katedrový koordinátor poté vyrozumí fakultního koordinátora o výsledku řízení.

 • souhlas s prodloužením pobytu v zahraničí (Akceptační dopis na návazné období vystavený zahraniční univerzitou)

 • schválený studijní plán na návazné období (Návrh změn v protokolu o studijním plánuformulář vygenerovaný z webové aplikace)
  Celkový počet získaných kreditů a studijních povinností musí být vyšší, než obsahoval původní závazně schválený studijní plán před prodloužením. Změna studijního plánu se v případě prodloužení provádí stejným způsobem jako v případě změny studijního plánu prováděné v rámci semestrálního pobytu (viz výše).


Po obdržení závazně schváleného studijního plánu na navazující období – tedy schváleného Návrhu změn v protokolu o studijním plánuformuláře vygenerovaném z webové aplikace všemi stranami, Akceptačního dopisudoporučení katedrového/ústavního koordinátora prodlouží fakultní koordinátor ve webové aplikaci období studia v zahraničí a v případě dostatku finančních prostředků připraví Dodatek k Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia.

Následně zašle Evropská kancelář RUK studentovi k podpisu Dodatek č. 1 k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu. Navýšené finanční prostředky budou převedeny na příslušný účet.


Prodloužení studia v zahraničí obnáší vyšší náročnost na dokončení studia v řádné době, zejména neplní-li v zahraničí předměty schválené jako ekvivalenty povinných a povinně volitelných předmětů. Pokud není studium dokončeno ve standardní době, je nadstandardní doba zpoplatněna.

 

17. Povinnosti po návratu

 1. do 10 dnů od vystavení předložit potřebné dokumenty fakultní Erasmus kanceláři  a Evropské kanceláři rektorátu  (a nejpozději do 22. 9. příslušného akademického roku)
 2. vyplnit Závěrečnou zprávu

Dokumenty pro Evropskou kancelář rektorátu:

 1. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records) 
 2. Potvrzení délky studia v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ period) originál dokumentu
 3. * Koordinátor zahraniční univerzity může výše uvedené dokumenty také zaslat přímo na tyto e-mailové adresy: erasmus@natur.cuni.cz a erasmus@ruk.cuni.cz *

Dokumenty pro fakultní Erasmus kancelář:

 1. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records) 
 2. Potvrzení délky studia v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ period) kopie dokumentu
 3. Žádost o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS / Žádost o vložení doktorského studijního pobytu Erasmus do SIS

K jednotlivým dokumentům:

 • Výpis studijních výsledků (Transcript of Records) 
  –  vydává a podepisuje zahraničního univerzita
  Mezi splněné studijní povinností na PřF UK budou z Výpisu studijních výsledků  uznány pouze ty předměty, které byly garantem programu závazně schváleny. Pokud není některý ze schválených předmětů uveden v Transcript of Records  (student např. zanechal jeho studia během semestru v zahraničí, nebo jej nesplnil), je nezbytné takový předmět ze studijního plánu vyjmout podle pokynů v bodě č. 16.
  Datum doručení:  do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 22. 9. příslušného akademického roku.
 • Potvrzení délky studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ period) 
  – vydává a podepisuje přijímající instituce.
  Tento dokument tvoří přílohu D Účastnické smlouvy, nebo ke stažení zde.
  V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.
  Datum doručení:  do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 22. 9. příslušného akademického roku.
 • Žádost o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS
  – ke stažení zde

  A) Obsahuje-li předměty jen závazně schválené garantem programu, podepisuje formulář pouze student.

  • Rozsah výuky:  počet hodiny za týden, měsíc nebo semestr
  • Zakončení předmětu:  např. o zápočet nebo zkoušku
  • Forma ukončení předmětu:  písemná, ústní apod.
  • Počet získaných kreditů  – pouze celé kredity
  • Název předmětu:  anglický a český překlad názvu předmětu (ne název v domácím jazyce zahraniční školy)

  B) Obsahuje-li předměty neschválené standardním způsobem, je potřeba kontaktovat školitele a garanta programu, předložit požadované údaje o těchto zahraničních předmětech (viz bod č. 6) a spolu s jejich vyjádřením doručit tyto podklady s „Žádostí o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS“ k závaznému schválení příslušnému garantovi studijního programu. V kanceláři Erasmus bude následně zajištěno schválení Žádosti studijním proděkanem.

  NEBO:

 • Žádost o vložení doktorského studijního pobytu Erasmus do SIS – ke stažení zde
  Pouze v případě doktorského studijního pobytu, zaměřeného na téma dizertační práce bez plnění dalších studijních povinností (skládání zkoušek, plnění zápočtů apod.) Pokud nedošlo ke změně studijního pobytu, Žádost podepisuje pouze student.
 • Závěrečná zpráva – má dvě součásti:
  • Mobility Tool/EU Survey v celoevropské databázi
  • Dotazník Charles Abroad
  Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází po skončení pobytu v zahraničí. Závěrečná zpráva by měla být vyplněna do 15 dnů po ukončení pobytu.

 

18. Finanční vyrovnání v případě krácení pobytu

V Účastnické smlouvě  je přesně vymezená doba studijního pobytu, kterou je nutné po příjezdu z Erasmu dokládat. Pokud přijedete ze zahraničí dříve (od zahraniční univerzity jste obdrželi tomu odpovídající potvrzení délky pobytu s dřívějším datem návratu), musíte vrátit příslušnou část stipendia. Výše této částky se vypočítává automaticky dle dat a paušálních částek uvedených podle pokynů v bodě č. 11 (Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia).

 


Informace o studijních pobytech Erasmus na webových stránkách Univerzity Karlovy jsou dostupné zde. Prosím, nejprve si prostudujte tyto informace. Jejich obdoba, se specifikacemi pro Přírodovědeckou fakultu, je uvedena výše.


 

 

Akce dokumentů