E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia, promoce a diplomy

Aktualizováno 4. 6. 2021

Ukončení studia, status studenta, pojištění (informace na zvláštní stránce)

 

Termíny promocí

Promoce budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR v danou dobu platná. 

Promoce bude streamována jako online přenos na speciální webovou stránku univerzity. Absolventi obdrží odkaz, který budou moci dále rozeslat svým blízkým. Během streamovaných promocí bude zachována dosavadní praxe fotografování a natáčení videozáznamu akademického obřadu externí firmou jako tomu bylo doposud u běžných promocí.

Všichni absolventi i hosté svojí účastí na promoci poskytují souhlas s pořízením a použitím fotografií, audio/video záznamu a streamingu dle platných pravidel GDPR. Streaming Velké auly bude probíhat nepřetržitě po celou dobu promočního dne.

Počty hostů se budou řídit a navyšovat podle platných nařízení a v návaznosti na epidemickou situaci v době promoce. Je tedy možné, že některé promoce mohou proběhnout s omezeným počtem hostů na absolventa.  V této chvíli se předpokládá omezení na 4 až 5 hostů na jednoho absolventa. 

Všichni účastníci se při vstupu do budovy Karolina musí prokázat dokumentem, který prokáže splnění podmínek dle aktuálního opatření (negativní test, očkování, prodělání nemoci). Tento dokument musí mít účastník (absolvent i host) po celou dobu u sebe, aby ho byl schopný na vyžádání předložit. Prosíme všechny zúčastněné, aby počítali s dostatečnou časovou rezervou potřebnou pro předložení dokumentů před vstupem do Karolina a aby měli dokumenty připravené, aby nedocházelo ke zdržení zapříčiněné jejich hledáním. 
Účastníkovi, který nepředloží jeden z výše uvedených dokumentů, nebude umožněno účastnit se promoce. Je možné využít vzory pro Čestná prohlášení, která jsou přístupná na této stránce.

Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní náhradních termínů promocí, lze v případě potřeby vyzvednout na studijním oddělení fakulty po předchozím podpisu matričního listu na rektorátu (absolventi Bc. a Mgr. zde, absolventi Ph.D. zde a po dohodě s referentkou (ideálně v pondělí mezi 13 - 14 hodinou nebo ve středu mezi 10 a 11 hodinou). Pokud jste si diplom vyzvedli, můžete se i poté zúčastnit promoce, avšak je nutné diplom přinést s sebou a předat studijním referentkám při registraci před promocí, aby vám diplom mohl být znovu vydán v rámci promočního obřadu.

Rigorózní diplomy bude možné vyzvednout po předchozí domluvě na oddělení dokladů a matrik rektorátu UK.

Upozorňujeme, že v případě odmítnutí účasti na náhradních promocích (kromě závažných důvodů jako je nemoc, karanténa apod.), nebude možná účast na jiných pozdějších termínech promocí. 

Informace k průběhu náhradních termínů promocí v létě 2021

bakalářské

17. - 18. 8. 2021 (náhradní termín za zrušené promoce)
30. 11. , 1. - 2. 12. 2021 (termín pro absolventy jarního a podzimního termínu)

 

 

magisterské

8. 7. 2021 (náhradní termín za zrušené promoce)
Harmonogram - rozdělení dle oborů


16. 7. 2021 (termín pro absolventy jarních SZZK v termínu do 7. 6. 2021)


8. - 9. 11. 2021 (termín pro absolventy podzimních SZZK a absolventy chemických oborů v červenci)

doktorské

12. 7. 2021 (náhradní termín za zrušené promoce 30. 11. 2020 a 24. 5. 2021)
Harmonogram - rozdělení dle programů


29. 11. 2021 (termín pro absolventy od 15. 4. 2021)

rigorózní

17. 2. 2021 (náhradní termín za 1. 12.2020)

Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému , v modulu Promoce nebo kompletní přehled lze stáhnout zde

Informace o promocích

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského a doktorského studia a rigorózního řízení se koná ve Velké aule Karolina , Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa. Bakalářské promoce se konají v Aule Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (MFF UK) - mapa.

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS na základě počtu absolventů v jednotlivých oborech, dle časových možností akademických účastníků apod. Termíny promocí nelze z organizačních důvodů individuálně měnit. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být studijním oddělením v případě potřeby fakulty změněn. Také v případě, že se absolvent promoce v tomto termínu nemůže ze závažného důvodu zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 4 týdny před termínem) je absolventům doručen další e-mail s informací, že termín je definitivní a nelze jej měnit. V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, nezbývá jiná možnost, než diplom vyzvednout na studijním oddělení.

V případě zájmu o účast na rigorózní promoci je třeba doručit studijnímu oddělení přihlášku k promoci. Bližší informace

Průběh promoce:
Absolventi se dostaví ve vhodném společenském oděvu k registraci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem promoce. Zde se podepíší do matriční knihy a obdrží organizační pokyny k průběhu. V chladných obdobích prosím počítejte se zdržením u šaten. Pokud se absolvent dostaví na promoci pozdě, není možné jej do příslušné promoce zařadit.

Řád imatrikulací a promocí (platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 1. 2017)

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázáno pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl z důvodu pořizování videozáznamu a fotografií promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty.

Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 4 - 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí mladších 5 let, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší.

Nepřítomnost na promoci

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutno požádat písemně nebo e-mailem nejpozději jeden měsíc před termínem promoce. V případě, že se absolvent promoce zúčastnit nechce, podá studijnímu oddělení písemnou žádost o vyřazení z promoce a vydání diplomu bez účasti na promoci. Tento postup se netýká rigorózních promocí.

Postup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

Diplomy

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 34/2019

Uvedení rodného příjmení na diplomu je možné pouze na základě písemné žádosti studijnímu oddělení nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti je ke stažení zde.

Znění bakalářské sponze s českým překladem

Znění magisterské sponze s českým překladem

Znění doktorské sponze s českým překladem

Další informace o promocích a diplomech na webu Rektorátu UK

 

Aktualizace 3. 6. 2021

Akce dokumentů