E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení studia, promoce a diplomy

Aktualizováno 28. 11. 2022

Ukončení studia, status studenta, pojištění (informace na zvláštní stránce)

Termíny promocí

bakalářské

29. 11. - 1. 12. 2022
TERMÍN PRO ABSOLVENTY JARNÍHO I PODZIMNÍHO TERMÍNU SZZK

Harmonogram - rozdělení dle studijních programů


21. 4. 2023
TERMÍN PRO ABSOLVENTY ZIMNÍHO TERMÍNU SZZK

 

magisterské

21. 4. 2023
TERMÍN PRO ABSOLVENTY ZIMNÍHO TERMÍNU SZZK


27. 7. 2023
TERMÍN PRO ABSOLVENTY JARNÍHO TERMÍNU SZZK 2023

doktorské

22. 5. 2023
TERMÍN PRO ABSOLVENTY OD LISTOPADU DO POLOVINY DUBNA 2023

rigorózní

29. 11. 2022

23. 5. 2023

Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný ve Studijním informačním systému , v modulu Promoce.

Obecné informace o promocích

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského a doktorského studia a rigorózního řízení se koná ve Velké aule Karolina , Ovocný Trh 5, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa. Bakalářské promoce se konají v Aule Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (MFF UK) - mapa.

Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS na základě počtu absolventů v jednotlivých oborech, dle časových možností akademických účastníků apod. Termíny promocí nelze z organizačních důvodů individuálně měnit. Po přidělení termínu systém vygeneruje automatický e-mail, ve kterém absolvent dostane informaci o předběžně přiděleném termínu. Tento termín může být studijním odborem v případě potřeby fakulty změněn. Také v případě, že se absolvent promoce v tomto termínu nemůže ze závažného důvodu zúčastnit, je možné jej v této fázi z promoce vyřadit. Po závazném přidělení termínu (cca 4 týdny před termínem) je absolventům doručen další e-mail s informací, že termín je definitivní a nelze jej měnit. V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, nezbývá jiná možnost, než diplom vyzvednout na studijním odboru.

V případě zájmu o účast na rigorózní promoci je třeba doručit studijnímu odboru přihlášku k promoci. Bližší informace

Průběh promoce

Absolventi se dostaví ve vhodném společenském oděvu k registraci do místnosti sousedící s aulou minimálně 30 minut před začátkem promoce. Zde se podepíší do matriční knihy a obdrží organizační pokyny k průběhu. V chladných obdobích prosím počítejte se zdržením u šaten. Pokud se absolvent dostaví na promoci pozdě, není možné jej do příslušné promoce zařadit.

Absolventi bakalářského studia skládají slib tak, že podají ruku promotorovi a pronesou slovo „SLIBUJI“.

V případě magisterských a doktorských (Ph.D. a RNDr.) promocí  absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy: „SPONDEO AC POLLICEOR“ (v překladu  „Zavazuji se a slibuji“, vyslovuje se [spondeo ak policeor]).

Průběhy promocí jsou popsány podrobně v Řádu promocí a imatrikulací UK
Řád imatrikulací a promocí (platný od 31. 5. 2021, účinný od 1. 6. 2021)

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázáno pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa.

Pokud by se některý z absolventů nechtěl z důvodu pořizování videozáznamu a fotografií promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním odboru fakulty.

Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 4 - 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí mladších 5 let, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší.

Prosíme absolventy, kteří mají zájem pronést absolventský děkovný projev na promoci, ať se obrátí na svou studijní referentku přibližně čtyři týdny před promocí. Děkujeme.

Nepřítomnost na promoci

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutno požádat písemně nebo e-mailem nejpozději jeden měsíc před termínem promoce. V případě, že se absolvent promoce zúčastnit nechce, podá studijnímu odboru písemnou žádost o vyřazení z promoce a vydání diplomu bez účasti na promoci. Tento postup se netýká rigorózních promocí.

Postup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

Diplomy

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 34/2019

Uvedení rodného příjmení na diplomu je možné pouze na základě písemné žádosti studijnímu odboru nejpozději 30 dní před termínem státní závěrečné zkoušky.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti je ke stažení zde.

Znění bakalářské sponze s českým překladem

Znění magisterské sponze s českým překladem

Znění doktorské sponze s českým překladem

Další informace o promocích a diplomech na webu Rektorátu UK

 

Spojení

 

 

Akce dokumentů