E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCentrální webový server PřF UK (web.natur.cuni.cz)

Autor: David Kománek | Poslední změna: 16.6.2017

PřF UK provozuje oficiálně webový server na adrese http(s)://web.natur.cuni.cz. Server splňuje současné softwarové i hardwarové požadavky na tvorbu moderních webových prezentací a je určen primárně pro celofakultní webové prezentace, pro prezentaci výzkumných a pedagogických aktivit a pro osobní prezentace (se zaměřením na aktivity oficiálně spojené s PřF UK) zaměstnanců a studentů PřF UK.

Práce na serveru se řídí závaznými metodickými pokyny.

Aktuální informace pro správce složek a aplikací

Důležitá upozornění pro uživatele

16.6.2017:
Server převeden na technologii PHP7. Pokud někomu k tomuto dni přestala fungovat aplikace v jeho správě, pravděpodobně není kompatibilní s PHP verze 7 a bude třeba ji přizpůsobit. Uživatelé i pracoviště byli průběžně informováni od října 2016 a ze strany CIT bylo vyvinuto maximální úsilí pro podporu správců aplikací při přechodu na novou technologii. Přesto existují případy, kdy spolupráce ze strany provozovatelů aplikací byla nedostatečná nebo žádná, což odporuje vnitrofakultním předpisům.

Děkujeme těm, kteří své apliakce včas prověřili a provedli potřebné zásahy. Ostatní se mohou s žádostí o radu, jak dále postupovat, nadále obrátit na CIT e-mailem nebo prostřednictvím helpdesku (vždy uvádějte URL problémové aplikace).

Související dokumenty:
- vnitrofakultní předpis ke správě aplikací na webovém serveru fakulty
- změny v PHP dle verze: 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 a 7.1

 

1.3.2017:
Na všech virtuálních webserverech kromě samotného "web.natur.cuni.cz" je nyní v testovacím režimu zapnuta PHP OPcache. Průměrné zrychlení odbavování požadavků je v řádu desítek procent.
OPcache je vyrovnávací paměť pro kód PHP skriptů a programů, partnerem je jí další novinka na našem serveru: datová cache APCu. Tu umí ve standardním nastavení automaticky využít například Drupal 8+, Joomla 3.5+, Symfony 2.8+ (doctrine/cache 1.6+), existuje i drop-in pro Wordpress 3.3+.

 

Plánované změny na serveru s dopadem na uživatele

aktuálně žádné

Řešení častých problémů po předchozích upgradech

Po aktualizaci PHP skriptu se v prohlížeči změna neprojevila
Od března 2017 je na serveru zapnuta OPcache, která má TTL 30 sekund. Pokud na serveru aktualizujete nový php skript, v prohlížeči se jeho změna nemusí projevit ihned, ale až po uplynutí TTL. Proto stačí malou chvilku počkat a pak provést refresh.

Problém se zobrazením českých znaků
Pokud po upgradu PHP v září 2015 řešíte problém s nesprávným zobrazením českých znaků, ověřte, jakou znakovou sadu používáte. PHP nyní implicitně předpokládá UTF-8. Při použití historických kódování (nejčastěji cp1250 nebo iso-8859-2) je třeba předat informaci o kódování v HTTP hlavičce. První příkaz ve Vašem PHP skriptu by měl znít:
header('Content-Type: text/html; charset=cp1250');
Podle potřeby hodnotu "charset" nahraďte jinou, odpovídající Vámi používanému kódování.
Složitější, ale čistší možností je převést webové stránky do UTF-8 a opětovně nahrát na server.

Vybavení serveru

1. Hardware
Virtuální server provozovaný na platformě VMWare vSphere.

2.  Software
OS Linux
Apache 2
PHP 7.0 s mnoha rozšiřujícími moduly + operační i datová cache
MySQL 5.6 s podporou UFT-8 a české kolace
PHPMyAdmin
software pro správu webových složek a diskových kvót

3. Přístupové metody pro upload
Pro nahrávání (upload) souborů na server je k dispozici SCP/SFTP. Pro interaktivní práci v unixovém shellu použijte SSH klienta. Vhodnými programy jsou např.:

  Linux, Unix MS Windows
upload dat FileZilla WinSCP
práce v shellu OpenSSH (standardní linuxový balíček nebo http://www.openssh.org/) putty

 

4. Dokumentace k serveru

Dokumentace k službám na tomto serveru je postupně doplňována. V současné době jsou k dispozici tyto sekce:

 

5. Uživatelská podpora

V případě potřeby konzultací při tvorbě a údržbě webových prezentací kontaktujte p. J. Kühna (kuhn@natur.cuni.cz).
Požadavky na přidělení webového nebo databázového prostoru směřujte na p. D. Kománka (komanek@natur.cuni.cz). Podrobnosti viz dokumentace k serveru.
Oznámení o výpadcích v provozu služeb tohoto serveru zasílejte p. D. Kománkovi (komanek@natur.cuni.cz).

6. Vymezení zodpovědnosti

a. Obsah a forma webových prezentací
Centrum informačních technologií PřF UK a jeho zaměstnanci nezodpovídají za obsahovou ani grafickou stránku prezentací, umístěných na tomto serveru, s výjimkou případných vyjmenovaných webových prezentací. Zodpovědnost za obsah a formu prezentace a z toho vyplývající případné porušení právních norem nebo poškození osoby či firmy tímto dotčené, je stanovena následovně:

  • celofakultní prezentace: obsah - osoby pověřené vedením fakulty k tvorbě obsahu; grafická podoba - schvaluje a v moha případech i navrhuje vedení fakulty
  • prezentace výzkumu a výuky: obsah i grafická podoba - osoby, které mají nebo v době vytvoření měly oprávnění (vzniklé přidělením přístupových práv) spravovat příslušný webový prostor (vyjma administrátorů a operátorů serveru, kteří udržují server v chodu, do obsahu a formy prezentací však nezasahují).
  • osobní prezentace uživatelů: obsah i grafická podoba - uživatelé jsou zodpovědní za své prezentace sami


Odpovědnost z hlediska hierarchie vedoucích pracovníků pak má vždy vedoucí katedry, ústavu nebo celofakultního pracoviště, pod nějž příslušná prezentovaná problematika spadá, resp. kde tvůrce/správce webové prezentace působí.

V odůvodněných případech, kdy je důvodné podezření, že některá webová prezentace svým obsahem nebo formou porušuje legislativní normy, poškozuje dobré jméno PřF UK nebo jí nadřazených či spřízněných informací, porušuje pravidla sítě CESNET nebo jiné závazné předpisy PřF UK, UK apod., může Centrum informačních technologií příslušnou prezentaci na serveru zablokovat, případně odstranit. Administrátor serveru tak smí učinit na základě rozhodnutí ředitele Centra informačních technologií nebo jemu nadřízených pracovníků.

b. Poškození či ztráta dat a z nich vyplývající další škody
Centrum informačních technologií PřF UK a jeho zaměstnanci nezodpovídají za poškození či ztrátu dat, uložených na serveru, ani nepřebírá hmotnou ani jinou zodpovědnost za případné další škody nebo důsledky, které ze ztráty nebo poškození dat vyplývají. Tato zodpovědnost je vždy na uživateli, který data na server umístil, případně umožnil jejich další změny. Uživatelé jsou povinni si svá data udržovat v plně obnovitelné podobě mimo server s tím, že prezentace na server nahrávají z těchto zdrojů. Dynamická data (např. obsah databází) jsou uživatelé povinni v pravidelných a vzhledem k charakteru aplikace přiměřených intervalech ukládat na svá vlastní datová média v plně obnovitelné podobě.

Centrum informačních technologií PřF UK nad rámec svých povinností zajišťuje pravidelné zálohování dat s archivací historie změn po přiměřenou dobu. V případě ztráty nebo poškození dat může uživatel požádat o obnovu dat. Tento požadavek má nižší prioritu než ostatní úkoly administrátora serveru, dle jeho časových a technických možností však bude vždy vyřízen. Zálohování dat ze strany Centra informačních technologií však nelze chápat jako náhradu za zodpovědný přístup k datům jednotlivými uživateli a nelze na něj plně spoléhat - Centrum informačních technologií PřF UK ani jeho zaměstnanci nemohou zodpovídat za újmu nebo škody vzniklé případnou nemožností data obnovit.

7. Režim údržby serveru

Server je pravidelně upgradován na aktuálně podporvané řady Apache, PHP a MySQL vždy nejméně dvakrát ročně, obvykle mimo období zímního a letního semestru (výjimkou může být řešení vážných chyb v zabezpečení, které již nebudou opravovány v aktuálně nainstalované produktové řadě). Plán těchto změn bude v předstihu zveřejňován na této webové stránce, uživatelé nebudou upozorňováni e-mailem ani jiným náhradním způsobem, je proto doporučeno sledovat pravidelně informace na této stránce.

V průběhu semestrů běžně bude docházet k povyšování verzí jen v rámci nainstalovaných produktových řad. Z těchto důvodů, ale i s ohledem na množící se bezpečnostní incidenty v aplikacích provozovaných pověřenými osobami jednotlivých pracovišť vyzýváme k průběžné údržbě Vašich aplikací.

Informace o zastarávajících verzích vybraných redakčních systémů a dalších aplikací chodí jejich správcům pravidelně prostřednictvím e-mailu. Zájemci mohou před nasazením nových verzí využít testovací prostředí (individuálně po dohodě). 

 

Případné dotazy a připomínky pište do helpdesku.

Akce dokumentů