E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávod na zřízení webových stránek pracovišť na serveru web.natur.cuni.cz

Autor: David Kománek | Poslední změna: 27.3.2019

Způsob použití webových stránek pracovišť

Webové stránky ve správě pracovišť (dále jen "stránky pracovišť") slouží k prezentaci vědeckých, pedagogických a jiných odborných aktivit v rámci jednotlivých pracovišť. Každá katedra má přidělený diskový limit na webovém serveru, o němž rozhoduje, jak velké jeho části přiděluje jednotlivým uživatelům pro řešení dílčích prezentací. Data navíc zůstávají uložena v diskovém prostoru pracoviště (tj. mimo diskový prostor standardně dostupný uživateli), z domovské složky uživatele pověřeného správou dílčího webového prostoru pak do datové oblasti vedou jen "symbolické linky", tj. při zrušení uživatelského účtu nebo odebrání uživatelovy role (dostuduje, ukončí pracovní poměr na fakultě, oprávnění spravovat webový prostor pracoviště přenese na jiného uživatele, ....) nedojde ke zrušení spravovaných dat a ta tedy není třeba předem na přesun dat myslet.

V žádném případě k přístupu ke katedrálním stránkám nepoužívejte přístupový účet sekretářky pracoviště, nýbrž výhradně účty uživatelů pověřených správou konkrétního dílčího webového prostoru ! V opačném případě dochází k hrubému porušení vnitrofakultních předpisů.

Ve výjimečných a odůvodněných případech bylo v minulosti možné s administrátorem serveru domluvit speciální režim, kdy k jedné webové složce mělo na úrovni souborového systému přístup s právem zápisu a změn více uživatelů zároveň. Toto řešení bylo nestandardní a nenahrazovalo optimální návrh adresářové struktury webového projektu. Řešení se navíc hodilo jen pro malé objemy dat (max. desítky MB). S ohledem na správu identit, potřebu adresné zodpovědnosti za jednání v kyberprostrou a GDPR se skupinové přístupy s platností od 1.1.2019 již nezřizují. Zodpovědnost za fyzický obsah složky je dána vždy jedné pracovištěm pověřené osobě. Administraci pro více osob pak tato osoba může dalším uživatelům přidělit jen v rámci své webové aplikace a nese za tento krok a jeho důsledky plnou zodpovědnost. Již nastavená skupinová oprávnění zatím není v plánu rušit.

Postup pro získání přístupu k dílčímu webovému prostoru

Uživatel, který rozhodnutím pracoviště nebo na vlastní žádost získá souhlas vedení pracoviště ke správě dílčího webového prostoru, se obrátí na oprávněnou osobu na pracovišti (vedoucího, tajemníka nebo sekretářku příslušného pracoviště). Tato oprávněná osoba (tedy nikoliv běžný uživatel !) potvrdí e-mailem uživatelův nárok administrátorovi serveru. K potvrzení přiloží následující údaje:

  1. název dílčího projektu
  2. cestu k webové složce (relativně ke složce "public_html" pracoviště - složka nemusí existovat, bude zřízena administrátorem)
  3. fakultní uživatelské jméno osoby pověřené s dílčím webovým prostorem nakládat
  4. požadovanou diskovou kvótu (doporučujeme pracovištím, aby si vedla evidenci, kolik komu ze svého diskového limitu přidělila - v případě překročení limitu nebude možné požadavek vyřídit)
  5. v případě potřeby přístupu k mysql databázi uvést i tento požadavek

Administrátor pak s oprávněnými a pověřenými osobami projedná případné nejasnosti a po jejich vyřešení následně provede příslušná nastavení a pověřenému uživateli zašle podrobné instrukce - návod na použití přiděleného webového prostoru.

Se zřízením webové složky a její konfigurací nevzniká uživateli nárok na instalaci a údržbu dodatečného softwarového vybavení serveru.

Postup pro změnu nebo odebrání přístupu k dílčímu webovému prostoru

Rozhodnutím pracoviště lze změnit parametry (diskovou kvótu, pověřeného uživatele) dílčího webového prostoru, případně dílčí webový prostor zrušit, a to na základě e-mailové žádosti zaslané oprávněnou osobou na pracovišti (vedoucím, tajemníkem nebo sekretářkou příslušného pracoviště).

Změna: uvedením názvu projektu a nových údajů.

Zrušení: uvedením názvu projektu.

V případě nejasností nebo pochybností pak administrátor serveru s oprávněnými a pověřenými osobami projedná vše potřebné. Následně dojde k provedení požadovaných změn.

Před zasláním žádosti o zrušení webového prostoru si nezapomeňte vše zazálohovat !!!!

Přístup na server

Platí zde podobná pravidla jako v případě osobních stránek. Rozdíl je z hlediska uživatele jen v tom, že data obvykle neleží v domovské složce "public_html". Přesný způsob použití je součástí instrukcí, které uživatel po přidělení webového prostoru obdrží e-mailem (obsahuje i informace o individuálních nastaveních, která nejsou v případě běžných osobních stránek možná.

Akce dokumentů