E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpektrometrické analytické metody

Zaměření skupiny

Generování těkavých specií pro potřeby atomových spektrometrických metod s důrazem na elektrochemické a UV-fotochemické generování. Použití atomových absorpčních spektrometrů jako vysoce selektivních detektorů pro separační techniky, zejména HPLC, pro potřeby speciační analýzy vybraných kovů. Analýza biologických materiálů metodami atomové spektrometrie (především AAS), prekoncentrační techniky stopových množství kovů, kombinace metody elektrolytické depozice analytu s ETA-AAS pro separaci analytu od matrice vzorku.

Studium vlastností analyticky využívaných chromogenních látek a jejich komplexů s využitím UV/VIS spektrofotometrie, analytická chemie léčiv a jejich metabolitů, využití biologicky aktivních supramolekulárních systémů, fotochemie barviv. Navrhování nových, především průtokových metod stanovení látek a aplikace těchto metod v oblasti environmentální a farmaceutické analýzy.

Vývoj instrumentace pro kapilární zónovou elektroforézu.

Optosenzory a hmotnostní spektrometrie.

 

Přístrojové vybavení

 

 • UV/VIS spektrofotometry (Unicam, UK; Ocean Optics, USA)
 • diode - array UV/VIS spektrometr (Hewlett-Packard, UK)
 • zařízení pro průtoková měření (Scan plus Unit, Skalar, Nizozemí)
 • atomový absorpční spektrometr SpectrAA - 300A s GTA 96/97 (Varian, Austrálie); Solar 939 s GTA 90 (Unicam, UK) a Carl Zeiss AA3 (Jena, Německo)
 • FIALAB 3500 (FIALAB, USA)
 • mikrovlnná rozkladná zařízení MDS 2000 (CEM, USA) a MLS 1200 (Milestone, Itálie)
 • UHPLC Dionex RS3000

 

 

Pracovníci skupiny

 

 • Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc., m.č.: 107, E-mail: rychlov@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 220
 • Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc., m.č.: 121, E-mail: ijelinek@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 234
 • RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., m.č.: 103, E-mail: hranicek@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 232
 • RNDr. Václav Červený, m.č.: 102, E-mail: cerveny2@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 233
 •  

  Akce dokumentů