E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměření akademických pracovníků


Navigace:

 


Elektrochemické analytické metody:
 

 

 • RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.

  • uhlíkové pastové a kompozitní elektrody
  • elektrochemické detektory pro HPLC a jejich modifikace
  • stanovení farmaceuticky a toxikologicky významných látek pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí
  • publikační činnost

 

 • RNDr. Jan Fischer, Ph.D.

  • tuhé, pastové a kompozitní amalgámové elektrody
  • diamantoidní elektrodové materiály
  • chemická modifikace výše uvedených elektrodových materiálů
  • miniaturizace vsádkových i průtokových detektorů
  • konstrukce integrovaných senzorů
  • publikační činnost

 

 

 

 • prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

  • sítotiskové elektrody na bázi netradičních elektrodových materiálů (DLC – diamond like carbon, BDDF – borem dopovaný diamantový film, SWCNT, MWCNT, tuhý či pastový amalgám, rtuťový film, DNA – modifikované senzory)
  • aplikace těchto senzorů pro vsádková stanovení (BIA, FIA, SIA, HPLC)
  • vývoj metod pro in-situ monitorování genotoxických a ekotoxických látek
  • vsádková analýza
  • publikační činnost

 

 • prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

  • polarografická a voltametrická stanovení stopových množství biologicky aktivních látek v životním prostředí a v biologických tekutinách
  • pastové elektrody
  • aplikace vysokoučinné kapalinové chromatografie pro stanovení biologicky aktivních látek (např. kancerogenů) v životním prostředí, toxikologii a farmacii
  • proděkan pro rozvoj fakulty, webové rozhraní a zahraniční agendu
  • redaktor časopisu Central European Journal of Chemistry (CEJC)
  • publikační činnost

 


Separační analytické metody:
 

 

 

 

 • Anton Korban, Ph.D.

  • kontrola kvality a bezpečnosti alkoholických produktů
  • plynová chromatografie
  • hmotnostní spektrometrie
  • GC-MS, GC-FID

 

 • doc. RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.

  • hmotnostní spektrometrie
  • hmotnostní spektrometrie spojená se separačními metodami (HPLC-MS)
  • charakterizace separačních systémů
  • vývoj a validace chromatografických metod
  • degradační studie a stabilitní testování aktivních farmaceutických látek a lékových forem
  • glykoproteomická analýza a farmaceutická analýza
  • publikační činnost

 

 • doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.

  • analýza biologických vzorků prostřednictvím čipové nano-HPLC-MS/MS a kapilární elektroforézy
  • vývoj metody pro elektroforetické stanovení koenzymů v extraktech z rostlinných vzorků
  • vývoj elektroforetického stanovení substrátů a produktů enzymů glykosidas
  • vývoj metod bezkontaktní vodivostní detekce
  • publikační činnost

 

 • RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.

  • HPLC separace ligandů pro biomedicínské aplikace derivátů DOTA
  • aplikace kolon nové generace (např. Purospher STAR nebo ZIC-HILIC kolony určené speciálně pro polární látky)
  • vývoj metod postkolonové derivatizace založené na tvorbě komplexů
  • publikační činnost

 

 • doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

  • analytická stanovení biologicky a farmaceuticky aktivních látek
  • studium vztahů mezi strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi látek
  • elektrochemické a spektrometrické metody pro studium fyzikálně-chemických vlastností látek
  • historie chemie
  • publikační činnost

 

 • RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.

  • vysokoúčinná kapalinová chromatografie, nové stacionární fáze
  • kapilární kapalinová chromatografie, kapilární monolitické a náplňové kolony pro HPLC-MS
  • separace biologicky aktivních peptidů
  • publikační činnost

 


Spektrometrické analytické metody:
 

 • doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.

  • spektrometrické metody, optická a IR spektrometrie a spektroelektro-chemie
  • optické senzory chemických látek, senzorová pole
  • vývoj instrumentace a praktické aplikace

 

 • RNDr. Václav Červený, Ph.D.

  • spektrometrické metody, především atomová absorpční spektrometrie
  • speciační analýza s využitím separačních technik (HPLC) v kombinaci s generováním těkavých specií vybraných prvků a detekcí QF-AAS nebo AFS
  • studium možností UV-fotochemického generování těkavých sloučenin a dále jejich zakoncentrování (záchytu) na vhodných médiích (např. par rtuti na zlatě) pro potřeby AAS nebo AFS
  • publikační činnost

 

 • RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

  • spektrometrické metody, především atomová absorpční spektrometrie
  • generování těkavých sloučenin
  • průtokové metody analýzy se spektrofotometrickou a spektrofluorimetrickou detekcí
  • koordinátor programu ERASMUS za Katedru analytické chemie
  • publikační činnost

 

 

 


 

Akce dokumentů