E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra analytické chemie PřF UK se úspěšně zapojila do Mezinárodního roku chemie

Rok 2011 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem chemie. O tom ví dnes již snad každý. Mimo to byl však rok 2011 též mezinárodním rokem lesů, lidí afrického původu a mládí. Mezinárodní roky jsou vyhlašovány pravidelně od roku 1959 Organizací spojených národů za účelem zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti o závažných globálních problémech. V rámci roku chemie se v průběhu celého kalendářního roku uskutečnilo pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO a Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) více než šest desítek nejrůznějších akcí v jedenácti městech České republiky. Společným cílem všech akcí bylo zlepšit obraz chemie u veřejnosti, ukázat ji jako prostředek zajištění lidských potřeb, zvýšit zájem o ni u mladé generace, podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie a zdůraznit úlohu žen ve vědě. Mezi zástupci významných českých výzkumných, vzdělávacích, státních i soukromých institucí nechyběla ani Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, v jejímž rozsáhlém organizačním týmu, pod vedením Dr. Šmejkala, nechyběli ani zástupci katedry analytické chemie PřF UK. Jednotlivé akce, kterých jsme se za katedru analytické chemie zúčastnili, jsou popsány níže.

Chemický jarmark (6.6. v Příbrami, 24.6. v Liberci, 23.9. v Praze) byl snad nejvýznamnější akcí roku chemie, kdy byla právě chemie prezentována zábavnou formou. Na volném prostranství (náměstí nebo parku) byla postavena řada klasických stánků, v nichž byly veřejnosti předváděny různé zajímavé a efektní chemické pokusy. V mnoha případech měli návštěvníci možnost zapojit se samy do nevšedních pokusů, objasnit jejich podstatu a při splnění určitých kritérií vyhrát i nějakou zajímavou cenu např. v podobě fakultního trička. Kromě chemických experimentů byl připraven i doprovodným program ve formě různých soutěží, her nebo ukázek hasičské či vojenské techniky.

V případě chemického jarmarku, který se konal koncem září v Praze, a jehož se zúčastnilo více než 8 000 návštěvníků, byly naše chemické stánky doplněny ještě stánky biologů a geologů, kteří tak demonstrovali, že i oni potřebují ke své práci chemie. Veřejnost tak měla šanci během celého dne poznat chemii i v jiné rovině než jak je často prezentována sdělovacími prostředky.

Muzejní noc (11.6. v Praze) byla letos doplněna zajímavým chemickým programem. Kromě klasického sledu experimentů prováděných během chemických jarmarků byla navíc ještě připravena zajímavá série luminiscenčních experimentů a experimentů s tajnými inkousty.

Chemický bobřík (19.7. a 28.11. v Praze) byl svého druhu ojedinělou akcí, která vznikla právě v prostorách chemického ústavu Přírodovědecké fakulty. Jednalo se o znalostní soutěž, kdy zájemci z řad široké veřejnosti plnili předem připravené úkoly s chemickou tématikou na jednotlivých katedrách v rámci celé budovy chemického ústavu. Do soutěže se zapojilo všech šest chemických kateder a soutěžní úlohy byly připraveny ve dvou znalostních úrovních. Účastníci soutěže dostali na začátku hry soutěžní kartičku a plánek budovy s umístěním jednotlivých stanovišť. V případě, že úspěšně splnili zadaný úkol, dostali do soutěžní kartičky dílčího bobříka ve formě razítka. Po získání všech dílčích bobříků byl soutěžícím předán účastnický diplom a malý dárek.

Zážitkový městský tábor PřF UK (19.8. v Praze) a jeho program obohatili naši analytičtí chemici jen okrajově dílčím chemickým programem v základním praktiku analytické chemie. Nadšené malé děti měly možnost vyzkoušet si řadu úkolů a pokusů v opravdové chemické laboratoři.

Back to School (4.10. v Pardubicích) byla jedna z posledních akcí, které jsme se zúčastnili. Jednalo se vlastně o rockový festival, kde naši přírodovědci měli vyhrazen jeden stánek s nápisem „Přírodovědci na fesťáku“. Vzhledem k tomu, že naše účast byla pouze doprovodným programem při vystoupení několika hudebních kapel, předváděli jsme jen omezené množství experimentů. Ty však měly velký úspěch, zejména ve večerních hodinách, a tak jsme i v tomto směru úspěšně propagovali chemii.

Schola Pragensis (24.-26.11. v Praze) je každoroční třídenní akce pořádaná především pro žáky posledních ročníků základních škol, jako přehlídka studijních možností v jejich další cestě za vzděláním. Chemický stánek Přírodovědecké fakulty byl letos, spolu se stánkem několika dalších institucí, jen doplněním zajímavých prezentací téměř 150 různých středních škol.

Závěrem lze říci, že i z pohledu analytických chemiků PřF UK byl Mezinárodní rok chemie velmi pestrý a náročný na přípravu všech možných akcí, nicméně z pohledu návštěvníků jistě zábavný a motivující ke zvýšenému zájmu o chemii a přírodní vědy obecně. Další informace o uplynulém Mezinárodním roku chemie můžete nalézt na níže uvedených odkazech

 

Oficiální stránky roku chemie na PřF UK

http://www.studiumchemie.cz/rokchemie/index.php

  • Oficiální stránky roku chemie v ČR

http://www.rokchemie.cz/

  • Rozhovor s RNDr. Petrem Šmejkalem, Ph.D.

http://www.natur.cuni.cz/chemie/educhem/aktuality/s-petrem-smejkalem-o-roku-chemie-na-prirodovedecke-fakulte-uk

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11814.html

  • Chemický jarmark v Praze

http://www.cuni.cz/IFORUM-11434.html

  • Zážitkový městský tábor PřF UK

http://www.cuni.cz/IFORUM-11256.html

  • Back to School

http://www.t-music.cz/akce/t-music-back-to-school/

  • Schola Pragensis

http://www.scholapragensis.cz/uvod/

Autor: Jakub Hraníček

Publikováno: Pondělí 09.01.2012 17:15

Akce dokumentů