E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř elementární C/S analýzy (LEA)

Laboratoř s analyzátory ELTRA a AMA 254
.

Laboratoř je vybavena dvěma analyzátory firmy ELTRA (ELTRA, Germany) a zabývá analýzou celkového obsahu síry (TS) a uhlíku (TC). Dále konfigurace analyzátorů umožňuje stanovení celkového anorganického uhlíku (TIC). Z rozdílu stanovení TC a TIC lze nepřímo stanovit celkový obsah organického uhlíku (TOC). Stanovení je možno provádět v přírodních i antropogenních vzorcích - především všech typů hornin včetně vápenců, půd, listí, kalů, popílků, odpadů atd.

Pomocí simultánního analyzátoru C/S ELTRA CS 530 s odporovou pecí je možno provádět stanovení TS a TC spalováním vzorku při cca 1350° v proudu O2 v odporové peci s následnou detekcí CO2 a SO2 v infračervených celách. Přístroj je kalibrován referenčními materiály s certifikovanými obsahy uhlíku a síry (např. uhlí, karbonát, grafit). Navážka vzorku je 100-500 mg. Orientační meze detekce 0,01 % TC (TS). Schéma analyzátoru je na obrázku.

Druhý analyzátor ELTRA CS 500 TIC je složen z detekční jednotky identické jako je u CS 500, avšak místo odporové pece je předřazen TIC modul, v kterém dochází v Erlenmayerově baňce na topné desce k rozkladu vzorku kyselinou. Produkty rozkladu (CO2) jsou proudem nosného plynu (O2) odváděny do komor pro detekci CO2. Přístroj je kalibrován referenčními materiály s certifikovanými obsahy uhlíku (např. karbonát). Navážka vzorku je 100-2000 mg. Orientační mez detekce 0,01 % TIC. Schéma analyzátoru je na obrázku. Schéma je obecné a znázorňuje konfiguraci s TIC modulem včetně odporové pece.

Kalibrace analyzátorů se provádí standardními referenčními materiály (ELTRA, NIST a USGS) s certifikovanými obsahy C a S.

Laboratoř byla vybavena se zásadní finanční podporou grantového projektu FRVŠ (TO Aa, č. 784/2007) doplněnou prostředky UK PřF geologické sekce. Další význámná podpora ve vzniku LEA (poskytnutí místnosti) byla ze strany Ústavu geologie a paleontologie.

Obrázky

 

 
Analyzátor ELTRA CS 530
.
Analyzátor ELTRA CS 500 TIC
.
Analyzátor ELTRA CS 530 Analyzátor ELTRA CS 500 TIC
 
Schéma analyzátoru ELTRA CS 530
.
Schéma analyzátoru ELTRA CS 500 TIC
.
Schéma analyzátoru ELTRA CS 530 Schéma analyzátoru ELTRA CS 500 TIC

Akce dokumentů