E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

 

ORCID iD 0000-0002-9880-4650 (http://orcid.org/0000-0002-9880-4650)

ResearcherID E-9994-2013

Scopus Author ID: 6603025485 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603025485)

Publikace a jejich ohlas jsou dostupné mj. na:

http://scholar.google.cz/citations?user=C23XUOYAAAAJ&hl=cs&oi=ao

http://web.natur.cuni.cz/~sykora/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2

 

2010-2017

Sýkora, L., Mulíček, O. (2017) Territorial arrangements of small and medium-sized towns from a functional-spatial perspective. TESG - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 108 (4), 438-455.

Bouzarovski, S., Sýkora, L. a R. Matoušek (2016) Locked-in post-socialism: rolling path dependencies in Liberec’s district heating system, Eurasian Geogr. and Economics, 57, 4-5, 624-642.

Sýkora, L., Fiedlerová, K., Freidingerová, T., Svobodová, A., Čermáková, D. (2016) Soužití v městské čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze-Libuši [Living Together in an Urban Neighbourhood: The Majority and Vietnamese Immigrants in Prague-Libuš]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (4), 475-504.

Hurrle, J., Sýkora, L., Trlifajová, L., Kučera, P. (2016) Socially excluded localities revisited. Geografie 121 (4), 548–569.

Sýkora, L. (2015) Cities Under Postsocialism. In: J. D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 3, 605–611. Oxford: Elsevier.

Stanilov, K., Sýkora, L., eds. (2014) Confronting Suburbanisation: Urban Decentralization in Post-Socialist Central and Eastern Europe. Wiley-Blackwell.

Sýkora, L., Stanilov, K. (2014) The Challenge of Post-socialist Suburbanization. In: Stanilov, K. and Sýkora, L., eds, 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, pp. 1-32. Studies in Urban and Social Change, Wiley-Blackwell.

Sýkora, L., Mulíček, O. (2014) Prague: Urban Growth and Regional Sprawl. In: Stanilov, K. and Sýkora, L., eds, 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, pp. 133-162. Studies in Urban and Social Change, Wiley-Blackwell.

Stanilov, K., L. Sýkora (2014) Post-socialist Suburbanization Patterns and Dynamics: A Comparative Perspective. In: Stanilov, K. and Sýkora, L., eds, 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, pp. 256-295. Studies in Urban and Social Change, Wiley-Blackwell.

Stanilov, K. and Sýkora, L. (2014) Managing Suburbanization in Post-socialist Europe. In: Stanilov, K. and Sýkora, L., eds, 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, pp. 296-320. Studies in Urban and Social Change, Wiley-Blackwell.

98. Sýkora, L. (2014) Proměny postsocialistických metropolí. Geografické rozhledy 23 (4), 2-5.

97. Giffinger, R. a kol. (2013) POLYCE: Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe. Werkstattbericht Nr. 134. Vienna, ESPON & Vienna University of Technology, 147 p. http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008329.pdf

Sýkora, L. (2013) Most přes rozbouřené vody. Bulletin České komory architektů 20 (3), s. 31-32.

Petrova, S., House, A., Posová, D., Sýkora, L. (2013) Discursive framings of low-carbon urban transitions: the contested geographies of satellite settlements in the Czech Republic. Urban Studies 50 (7), 1439-1455.

Stanilov, K., Sýkora, L. (2012) Planning, markets and patterns of residential growth in post-socialist metropolitan Prague. Journal of Architectural and Planning Research 29 (4), 278-291.

Maier, K., Sýkora, L. (2012) La persistencia y el cambio en la edad de la turbulencia: el caos y la complejidad del desarrollo de Praga. In: Balbo, M., ed., Europa: centros, centralidades y ciudades. Olacchi / FLACSO, Ecuador.

Sýkora, L. (2012) Rozrůstání města do krajiny. Co s tím? Veronica 26 (3), 4-5.

Sýkora, L., Bouzarovski, S. (2012) Multiple transformations: conceptualising post-communist urban transition. Urban Studies 49 (1), 41-58.

Posová D, Sýkora, L (2011) Urbanisierung und Suburbanisierung. Die Stadtregionen Prag und Wien unter den Rahmenbedingungen unterschiedlicher politisch-ökonomischer Regime. In R Musil and W Matznetter (Eds) Europa: Metropolen im Wandel. Wien, Mandelbaum Verlag, pp. 171-190.

Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L., eds (2011) Sociální kapitál a rozvoj regionu: Příklad Kraje Vysočina. Grada, Praha.

Stachová, J., Sýkora, L., Matoušek, R. (2011) Sociální kapitál a rozvoj regionu. In: Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L., eds, Sociální kapitál a rozvoj regionu: Příklad Kraje Vysočina, s. 11-31. Grada, Praha.

Sýkora, L., Matoušek, R., Brabec, T. (2011) Sociální kapitál a regionální rozvoj: analýza aktérů veřejného a soukromého sektoru na Jihlavsku. In: Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L., eds, Sociální kapitál a rozvoj regionu Příklad Kraje Vysočina, s. 76-107. Grada, Praha.

Majerová, V., Kostelecký, T., Matoušek, R., Sýkora, L., Vajdová, Z. (2011) Sociální kapitál v Kraji Vysočina - shrnutí. In: Majerová, V., Kostelecký, T., Sýkora, L., eds, Sociální kapitál a rozvoj regionu Příklad Kraje Vysočina, s. 199-210. Grada, Praha.

Matoušek, R., Sýkora, L. (2011) Environmental Justice and Residential Segregation in Czechia: the Case of Roma Resettlement in the Town of Vsetín. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 46 (2), p. 81-94.

Posová, D., Sýkora, L. (2011) Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně: strukturální rozdíly v podmínkách odlišných politicko-ekonomických režimů. Geografie 116 (3), s. 276-29

Posová, D., Sýkora, L. (2011) Praha a Vídeň: rozdíly ve formování metropolitních regionů a jejich příčiny. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 699-706.

Sýkora, L., Posová, D. (2011) Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Geografie 116 (1), s. 1-22.

Sýkora, L., ed. (2010) Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 144 s.

Sýkora, L. (2010) Suburbanizace: problém i řešení. Vesmír 89 (7-8), s. 440-443.

Sýkora, L. (2010) Book review - Horak Martin, Governing the Post-Communist City: Institutions and Democratic Development in Prague. Toronto: University of Toronto Press, 2007, 270 pp. Slavic Review 69 (2) (Summer 2010), pp. 476-477.


2009 a starší

Sýkora, L. (2009) New socio-spatial formations: places of residential segregation and separation in Czechia. TESG Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100 (4), 417-435.

Sýkora, L., Mulíček, O. (2009) The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system. Urban Research and Practice 2 (3), 287-307.

Sýkora, L., Mulíček, O., Maier, K. (2009) City regions and polycentric territorial development: concepts and practice. Urban Research and Practice 2 (3), 233-239.

Sýkora, L. (2009) Post-Socialist Cities. In: Kitchin, R., Thrift, N, eds, International Encyclopedia of Human Geography, Volume 8, pp. 387-395. Oxford, Elsevier.

Brabec, T., Sýkora, L. (2009) Gated Communities in Prague. In: Smigiel, Ch., ed., Gated and Guarded Housing in Eastern Europe. Forum IFL, Heft 11, pp. 83-89. Leipzig, Leibnitz-Institut für Länderkunde.

Sýkora, L., Matoušek, R. (2009) Sociální kapitál a teritorialita sociálních sítí. Geodny Liberec 2008. Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J., eds, Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků, Geodays Liberec 2008 book of proceedings, s. 50-56. Liberec, TU Liberec.

Sýkora, L. (2008) Revolutionary change, evolutionary adaptation and new path dependencies: socialism, capitalism and transformations in urban spatial organizations. In: Strubelt, W., Gorzelak, G., eds, City and Region. Papers in Honour of Jiří Musil, 283-295. Budrich UniPress, Leverkusen Opladen.

Sýkora, L. (2008) Idiografická nebo nomotetická koncepce v geografii: kontraproduktivní spor o povahu a podstatu poznání. Geografický časopis 60 (3), 299-315.

Matoušek, R., Sýkora, L. (2008) Social Capital and Area: Territoriality of Social Networks and Groups. In: Majerová, V., ed., Countryside - our world. Collection of papers of interntional conference, s. 412-420. Praha, Česká zemědělská univerzita.´

Sýkora, L. (2007) Office development and post-communist city formation. In: Stanilov, K., ed., The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, p. 117-145. Springer.

Sýkora, L. (2007) The Czech case study – Social inequalities in urban areas and their relationships with competitiveness in the Czech Republic. In: Szirmai, V., ed., Social Inequalities in Urban Areas and Globalization: The Case of Central Europe, pp. 77-104. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences.

Sýkora, L., Sýkorová, I. (2007) Růst a úpadek metropole: věčné téma výzkumu měst. Geografie – Sborník ČGS 112(3), s. 237-249.

Sýkora, L., Posová, D. (2007) Specifika suburbanizace v post-socialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997-2005. Geografie- Sborník ČGS 112 (3), s. 334-356.

Maier, K., Drda, F., Mulíček, O., Sýkora, L. (2007) Dopravní dostupnost funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice. Urbanismus a územní rozvoj 10 (3), s. 75-80.

Novák, J., Sýkora, L. (2007) A City in Motion: Time-space activity and Mobility patterns of Suburban Inhabitants and Structuration of Spatial Organisation in the Prague Metropolitan Area. Geografiska Annaler B: Human Geography 89 (2), pp. 147-167.

Sýkora, L. (2007) Rezidenční segregace - důvod k zamyšlení nebo zárodek budoucích konfliktů? Obec a finance 2007, 1, s. 38-39.

Sýkora, L. (2007) Separace sociálně silných: Postavíme mezi sebe oddělující závory? Obec a finance 2007, 2, s. 60-61.

Sýkora, L. (2007) Výzvy postsocialistického města. Era 21, č. 2, s. 54-57.

Sýkora, L., Ouředníček, M. (2007) Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Dijst, M., Razin, E., Vazquez, C., eds, Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations, p. 209-233.

Sýkora, L. (2006) Urban Development, Policy and Planning in the Czech Republic and Prague. In: Altrock, U., Günter, S., Huning, S., Peters, D., eds, Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States: From Adjustment to Reinvention, p. 113-140. Ashgate.

Sýkora, L. (2005) Gentrification in postcommunist cities. In: Atkinson, R, Bridge, G., eds, The New Urban Colonialism: Gentrification in a Global Context, p. 90-105. London, Routledge.

Sýkora, L. (2005) Czech Republic. In: Van Kempen, R., Vermeulen, M., Baan, A., eds, Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries, p. 17-36. Ashgate.

Sýkora, L. (2005) Stadtentwicklung und Raumplanung in der Tschechischen Republik und in Prag. In: Altrock, U., Günter, S., Huning, S., Peters, D., eds., Zwischen Anpassung und Neuerfindung: Raumplanung und Stadtentwicklung in den Staaten der EU-Osterweiterung, p. 49-70. Cottbus, Reihe Planungsrundschau.

Sýkora, L., Temelová, J., eds (2005) Prevence prostorové segregace [Prevention of spatial segregation]. Praha Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum pro výzkum měst a regionů a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Blažek, J., Dostál, P., Herrschel, T., Sýkora, L. (2004) Introduction: New trends in the geographical organisation of society: integration and differentiation within a unifying Europe. European Spatial Research and Policy 11 (1), pp. 5-6.

Sýkora, L. (2004) Cities in the Czech Republic. In: Baan, A., van Kempen, R., Vermeulen, M., eds., Cities in the New EU Countries: Position, Problems, Policies, pp. 17-22. Amstelveen, KPMG and Universiteit Utrecht.

Sýkora, L. (2004) Mezi státem a trhem: obecní samospráva a bydlení v České republice [Between the State and the market: Local government and housing in the Czech Republic]. In: Lux, M., Zapletalová, J., eds., Bytová politika: koniec alebo nový začiatok, s. 43-86. Bratislava, Institut bývania a Local Government and Public Service Reform Initiative.

Sýkora, L. (2003) Suburbanizace a její společenské důsledky [Suburbanization and its societal consequences]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 39 (2), s. 55-71.

Sýkora, L. (2003) Between the State and the market: Local government and housing in the Czech Republic. In: Lux, M., ed., Housing Policy: An End or a New Beginning?, pp. 47-116. Budapest, Local Government and Public Reform Initiative, Open Society Institute.

Sýkora, L. (2002) Global competition, sustainable development and civil society: three major challenges for contemporary urban governance and their reflection in local development practices in Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica XXXVII (2), pp. 65-83.

Sýkora, L., ed. (2002) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky [Suburbanisation and its social, economic and ecologic consequences]. Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Sýkora, L. (2002) Suburbanizace a její důsledky: výzva pro výzkum, usměrňování rozvoje území a společenskou angažovanost [Suburbanization and its consequences: challenge for research, management of territorial growth and societal commitment]. In: Sýkora, L., ed., Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky, pp 9-19. Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Ouředníček, M., Sýkora, L. (2002) Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně prostorové struktuře Prahy [Contemporary changes in the spatial distribution of population and socio-spatial structure of Prague]. Demografie 44 (4), pp. 270-272.

Sýkora, L. (2002) Prague. In: Ember, M., Ember, C.R., eds, Encyclopedia of Urban Cultures: Cities and Cultures around the World, Volume 3, pp. 463-471. Danbury-Connecticut, Grolier.

Matlovič, R., Ira, V., Sýkora, L., Szczyrba, Z. (2002) Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykladzie Pragi, Bratyslawy, Olomunca oraz Preszowa) [Transformation processes of spatial structure in postcommunist cities (cases of Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov)]. In: Jazdzewska, I., ed., XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (czesc II), pp. 9-21. Łódź, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Universytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Ira, V., Matlovič, R., Sýkora, L., Szczyrba, Z. (2002) Przeksztalcenia przestrzeni wymiany handlowej mista postsocjalistycznego na tle koncentracji handlu detalicznym w Republice Czeskiej i Slowackiej (przyklad Pragi, Bratyslawy, Olomunca i Preszowa). In: Jazdzewska, I., ed., XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (czesc II), pp. 243-251. Łódź, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Universytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Sýkora, L., Hrychová, H. (2002) Percepce a hodnocení proměn v prostorové struktuře Prahy [Perception and assessment of changes in Prague spatial structure]. Urbanismus a územní rozvoj 5 (1), pp. 21-25.

Sýkora, L. (2002) Globalizace, nemovitosti a rozvoj města – Globalisation, real estate and city development. Development News 5 (3), p. 8-9.

Sýkora, L. (2001) Živelná urbanizace příměstské krajiny [Unrestrained urbanization of suburban hinterland]. In: Tvář naší země - krajina domova. Svazek: Krajina v ohrožení, pp. 325-330. Studio JB pro Českou komoru architektů.

Sýkora, L. (2001) Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst [Classification of changes in spatial structure of postcommunist cities]. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis - Folia Geographica XXXV (4), pp. 194-205.

Sýkora, L. (2001) Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace [Changes in the spatial structure of Prague in the context of postcommunist transformations]. In: Hampl, M. et al., Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie, p. 127-166. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Sýkora, L. (2001) Živelná urbanizace příměstské krajiny a její ekonomické, sociální a environmentální důsledky [Unrestrained urbanization of suburban hinterland and social, economic and ecologic consequences]. Environmentální aspekty podnikání č. 1, s. 28-30.

Sýkora, L. (2000) Post-communist city. In: Jazdzewska, I., ed., XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne-organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, s. 41-45. Łódź, Universytet Łódzky, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzys. Naukowe.

Sýkora, L., Kamenický, J., Hauptmann, P. (2000) Changes in the spatial structure of Prague and Brno in the 1990s. Acta Universitatis Carolinae Geographica XXXV (1), pp. 61-76.

Sýkora, L. (2000) Prag nach 1990: Neue Impulse für die Stadtentwicklung. Geographie Heute 21 (178), pp. 16-20.

Sýkora, L. (2000) Induktivní a deduktivní přístupy při srovnávacím výzkumu změn vnitřní prostorové struktury postkomunistických měst [Inductive and deductive approaches in comparative research of spatial structure of postcommunist cities]. In: Matlovič, R., ed., Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie Nr. 3, pp. 19-26. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Sýkorová, I., Sýkora, L. (2000) Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 2000: Europe, pp. 133-136. Washington, The Urban Land Institute.

Sýkora, L. (2000) Globalizace a její společenské a geografické důsledky [Globalization and its societal consequences]. In: Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P., eds, Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie, pp. 59-79. Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Sýkora, L. (2000) Průvodce globalizací [Guide to Globalization]. Mimořádné vydání Orientace, přílohy Lidových Novin pro civilizaci a myšlení. Lidové Noviny, Sobota 9. září 2000, p. 19-22.

Sýkora, L. (1999) Processes of socio-spatial differentiation in post-communist Prague. Housing Studies 14 (5), pp. 677-699.

Sýkora, L. (1999) Local and regional planning and policy in East Central European transitional countries. In: Hampl et al., Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Charles University, Department of Social Geography and Regional Development.

Balchin, P., Sýkora, L., Bull, G. (1999) Regional Policy and Planning in Europe. London, Routledge.

Adair, A., Berry, J., McGreal, S., Sýkora, L., Ghanbari Parsa, A., Redding, B. (1999) Globalization of real estate markets in Central Europe. European Planning Studies 7 (3), s. 295-305.

Sýkora, L. (1999) Changes in the internal spatial structure of post-communist Prague. GeoJournal 49 (1), pp. 79-89.

Sýkorová, I., Sýkora, L. (1999), Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1999: Europe, pp. 113-116. Washington, The Urban Land Institute.

Sýkora, L. (1999) Proměny vnitřní prostorové struktury postkomunistické Prahy [Transformations in the internal spatial structure of Prague]. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis - Folia Geographica XXXII (3), pp. 98-103.

Sýkora, L. (1999) Veränderungen in der Stadtraumstruktur von Prag und Brünn. Raum no.36, Dezember 1999, pp. 19-21.

Sýkora, L. (1999) The geography of post-communist cities: research agenda for 2000+. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Supplementum No. 2/II, pp. 269-278.

Sýkora, L. (1999) Komercializace centra Prahy a její důsledky [Commercialization of Prague city center and its consequences]. Veřejná správa ´99 10 (9), s. 28-29.

Sýkora, L. (1999) Komercializace centra Prahy a její důsledky. Přes práh, č. 3, s. 8-11.

Sýkora, L., Čermák, Z. (1998) City growth and migration patterns in the context of ´communist´ and ´transitory´ periods in Prague´s urban development. Espace, Populations, Sociétés 1998-3, s. 405-416.

Sýkora, L. (1998) Commercial property development in Budapest, Prague and Warsaw. In: Enyedi, G. ed., Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, pp. 109-136. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Šimoníčková, I., Sýkora, L. (1998) Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1998: Europe, pp. 131-134. Washington, The Urban Land Institute.

Šimoníčková, I., Sýkora, L. (1997) Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles: 1997, pp. 79-82. Washington, The Urban Land Institute.

Drbohlav, D., Sýkora, L. (1997) Gateway cities in the process of regional integration in Central and Eastern Europe: the case of Prague. In: Migration, Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe, pp. 215-237. Wien, Verlag Österreich.

Sýkora, L. (1997) Prague: mutations économiques et sociales. Le courrier des pays de l´Est - Une Europe centrale et orientale en mouvement. Mensuel No. 416, janvier-février 1997, pp. 24-39.

Sýkora, L. (1997) Územně-správní členění hlavního města Prahy [Territorial administration in the capital city of Prague]. Geografické rozhledy 7 (1), s. 8-11.

Sýkora, L. (1996) The Czech Republic. In: Balchin, P. (ed.): Housing Policy in Europe. London, Routledge, pp. 272-288.

Sýkora, L., Šimoníčková, I. (1996) The development of the commercial property market and its impact on urban development in the context of transition from a command to a market economy: the case of the Czech Republic and Prague. EMERGO-Journal of Transforming Economies and Societies 3 (3), pp. 74-88.

Sýkora, L. (1996) Economic and social restructuring and gentrification in Prague. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Nr. 37, pp. 71-81.

Sýkora, L. (1996) Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy [Transformations of physical and social environment of Prague]. In: Hampl, M. a kol., Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, pp. 361-394.

Sýkora, L. (1995) Prague. In: Berry, J., McGreal, S. (eds) European Cities, Planning Systems and Property Markets. London, E & FN Spon, pp. 321-344.

Sýkora, L., Šimoníčková, I. (1995) Auf dem Weg zu einem Immobilienmarkt: Prag in der kommunistischen Ara und in den fruhen 90er Jahren. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E. (eds.): Markte in Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa. Bohlau Verlag, Wien-Koln-Weimar, pp. 65-82.

Sýkora, L. (1995) Wohnungspolitik in der Tschechischen Republik. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E. (eds.): Immobilien-, Wohnungs- und Kapitalmarkte in Ostmitteleuropa. Wien, pp. 49-68.

Sýkora, L. (1995) Metropolises in transition, metropolises in competition: globalization of Central European cities and their integration into European urban network, pp. 595-619. In: Urban Utopias: New Tools for the Rennaisance of the City in Europe. European Conference Proceedings - CD-ROM. Berlin, TVVF.

Sýkora, L. (1994): Local urban restructuring as a mirror of globalization processes: Prague in the 1990s. Urban Studies 31 (7), pp. 1149-1166.

Sýkora, L. (1994) Changing consumption landscapes: selected aspects of contemporary urban restructuring in central Prague. [unpublished manuscript]

Sýkora, L., Šimoníčková, I. (1994): From totalitarian urban managerialism to a liberalized real estate market: Prague's transformations in the early 1990s. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, pp. 47-72.

Blažek, J., Hampl, M., Sýkora, L. (1994) Administrative system and development of Prague. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, pp. 73-87.

Sýkora, L. (1993) City in transition: the role of rent gaps in Prague's revitalization. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 84 (4), pp. 281-293.

Jehlička, P., Kostelecký, T., Sýkora, L. (1993) The Czechoslo­vak parliamentary elections in 1990: Old patterns, new trends, and lots of surprises. In: J. O'Loughlin & H H van der Wusten (eds) The New Political Geography of Eastern Europe. London, Belhaven Press, pp. 235-254.

Sýkora, L., ed. (1993) Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii [Theoretical Approaches and Selected Problems in Contemporary Geography]. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha.

Sýkora, L., Pavlínek, P. (1993) Úvod: geografie v kontextu společenských věd [Introduction: geography in the context of social sciences]. In: L. Sýkora (ed.), Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha, pp. 1-3.

Sýkora, L. (1993) Teoretické přístupy ke studiu města [Theoretical approaches to the study of a city]. In: L. Sýkora (ed.), Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha, pp. 64-99.

Sýkora, L. (1993) Gentrifikace: měnící se tvář vnitřních měst [Gentrification: changing face of inner cities]. In: L. Sýkora (ed.), Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha, pp. 100-119.

Sýkora, L., Štěpánek, V. (1992) Prague. Cities, 9, č. 2, s. 91-100.

Sýkora, L. (1992) Sídelní politika ve Velké Británii: řešení krize velkých měst [Urban policy in the United Kingdom: crisis management in large cities]. Sborník ČGS, 97, č. 3, s. 172-183.

Jehlička, P., Sýkora, L. (1991) Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v českých zemích (1920-1990) [The stability of regional suffrage of traditional political parties in the Czech lands (1920-1990)]. Sborník ČGS, 96, č. 2, s. 81-95.

Jehlička, P., Kostelecký, T., Sýkora, L. (1991) Oblasti tra­diční podpory KSČ. Respekt, č. 22, s. 6.

Kára, J., Sýkora, L. (1991) Kolik zaplatíme v auk­cích? Hospo­dářské noviny, č. 38, 22.2.1991.

Blažek, J., Jehlička, P., Kostelecký, T., Sýkora, L. (1990) Výsledky voleb do Federálního shromáždění 1990. Mapový list - plakát. [vyšlo 6. den po prvních svobodných volbách]

Sýkora, L. (1988) Hierarchie středisek maloobchodní sítě ČSR [diplomová práce]. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra ekonomické a regionální geografie. [Přílohy: Tabulky, Mapa 1, Mapa 2, Abstrakt]


Různé

Petr Hrůša, Jan Sedlák, Luděk Sýkora (2001) V centru centra, Pankrác a Smíchov: kameny nové identity. Rozhovor. Architekt 7/2001.

Sýkora, L. (1994?) Recenze - Anthony Giddens: The Consequences of Modernity.

 

Akce dokumentů