E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe

Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI pořádá od 20. ledna. do 10. dubna 2010 výstavu ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe.

Cílem výstavy zaměřené na Etiopii s přesahem do okolních afrických zemí je oslovit jednak odborníky a současné studenty, kteří by se mohli zapojit do odborné práce v Africe, jednak širokou veřejnost, aby získala praktickou představu o využití vědy v rámci pomoci či spolupráce s Afrikou.

Výstava poukazuje na vybrané aktuální problémy daného regionu  a představuje některé výzkumné aktivity bývalých absolventů Sekce geografie Přírodovědecké fakulty UK , které přispívají k jejich řešení. Zároveň je připomenuta historie česko-etiopských vztahů a mezinárodní spolupráce.

Etiopie se na výstavě představuje jako venkovský stát s nízkou úrovní urbanizace. Mění se ale tento stav? Jaká je úroveň bydlení v hlavním městě Addis Abebě? Jaké jsou dopady vnitřní a mezinárodní politiky Etiopie na vývoj celého širšího regionu? Jak se projevují klimatické změny v Etiopii? Jaké riziko z hlediska zemětřesení a vulkanismu představuje pro místní obyvatele přítomnost rozhraní tří litosférických desek? Proč v daném regionu ubývá voda a do jaké míry se na této skutečnosti projevuje lidská činnost? Nejen na tyto otázky odpovídá výstava věnovaná Etiopii a okolním státům. Vedle map a statistických údajů zde návštěvníci najdou zajímavé výsledky výzkumů, jimž se věnují geografové.
Demografické analýzy ukazují, že pro Etiopii je charakteristická pravidelná struktura progresivního typu s širokou základnou nejmladších věkových kategorií. Pokud by v budoucnu pokračoval trend poklesu plodnosti a zlepšování míry úmrtnosti, mohla by se v příštích desetiletích věková struktura změnit. Podrobně je přiblížen zdravotní stav obyvatelstva a  rozšíření hlavních nemocí.  
Návštěvníky zaujmou jistě jak výzkumy plameňáka malého, jehož migrace a hnízdění byly pozorovány v oblasti východní Afriky, tak  i poznatky o specifických etiopských národech a etnikách.
Tematické panely vznikaly většinou na základě vlastních odborných vědeckých analýz, doplněných množstvím barevných originálních fotografií z Afriky.
Nedílnou součástí expozice je i představení výzkumů a konkrétní pomoci, na nichž se podílejí v rámci  činnosti obecně prospěšných společností někteří absolventi Sekce geografie Přírodovědecké fakulty UK. Jedná se zejména o aktivity organizace Člověk v tísni v problematice vzdělávání etiopských dětí a aplikaci protierozních opatření včetně obnovy lesa. Organizace ENKI se zabývá zejména hodnocením změn ve vegetačním krytu a hydrologickou bilancí v souvislosti s realizací mezinárodního projektu BOMASA zaměřeného na zavádění místního klecového chovu ryb. Ten by pochopitelně mohl pomoci řešit složité otázky sucha a hladomoru v oblasti.
Výstava  poukazuje také na  historii a současnost česko-etiopské spolupráce. Zvláštní pozornost je věnována počátkům česko-afrických vztahů, a to českým františkánským misionářům v Etiopii.  
Exotická, prosluněná, ale i smutná a alarmující je výstava ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe. Spojuje teoretickou a aplikovanou vědu a originálním pohledem na pomoc rozvojovým zemím, jež nechce do Afriky jen bezhlavě přesouvat finanční zdroje, ale chce dát Afričanům návody k samostatnému řešení jejich problémů. Tato pomoc chce především inspirovat a povzbudit mladší vědce k možnostem nových výzkumů, které se v této oblasti nabízejí.

 

Vernisáž výstavy proběhne 20. ledna 2010 v 16.00 hod. v předsálí Geografické knihovny. Součástí bude promítání krátkého filmového dokumentu (ENKI).

Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010  (otevírací doba: pondělí - pátek 9:00 - 17:00). Vstup volný. Výstavu je možné zapůjčit dalším knihovnám, školám, či vzdělávacím institucím.
Celkové informace o výstavě Vám poskytne za kolektiv autorů RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (e-mail: kliment@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 951 374), k jednotlivým tématům pak samotní autoři. 
Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává PhDr. Eva Novotná (e-mail: novotn48@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 951 355)

Etiopie 1      Etiopie 2  Etiopie 3  Etiopie 4

 

Publikováno: Pondělí 11.01.2010 13:25

Akce dokumentů