E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaureáti pamětních medailí Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty – pět těchto osobností je spjato s geografickou sekcí.


Fotografie ze slavnostního aktu 


 

Ocenění z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. převzali tito zástupci geografické sekce: 

 

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Docent Ivan Bičík je významným českým a mezinárodně uznávaným geografem, který se dlouhodobě věnuje zejména využití krajiny a jejím proměnám. Je dlouhodobě aktivní v Mezinárodní Geografické Unii (IGU), kde řídil pracovní komisi Land Use /Land Cover. Doc. Bičík je mimořádně aktivní na poli mezinárodní spolupráce. Je považován za „duchovního otce“ tzv. Amerického semestru, přímé spolupráce ve výuce s prestižní americkou univerzitou Dartmouth College, trvající více než čtvrt století. Je mimořádně aktivní v pedagogické práci, ale i v organizačních aktivitách fakulty. V prvním porevolučním období působil jako studijní proděkan, opakovaně vedl katedru sociální geografie a regionálního rozvoje. Byl dlouholetým prezidentem České geografické společnosti.

 

prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.

Profesor Martin Hampl patří mezi nejvýznamnější osobnosti české, ale i mezinárodní geografie. Přínos profesora Hampla spočívá zejména v jeho vědecké práci, zahrnující náročné teoretické studie, ale i jejich praktické aplikace, se kterými se např. v podobě územního členění státu denně setkává každý z nás. Za své více jak padesátileté působení na katedře úspěšně vedl nepřeberné množství diplomantů a doktorandů, k úspěšnému habilitačnímu řízení dovedl řadu svých mladších spolupracovníků. Po roce 1990 se stal prvním vedoucím katedry sociální geografie v obnovených demokratických poměrech, v neposlední řadě je zakládajícím členem Učené společnosti. 
Cenu převzal syn Mgr. Ondřej Hampl.

 

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Profesor Bohumír Janský je významným českým geografem a hydrologem. Dlouhodobě se zabývá problémy s vodou, otázkami povodní, sucha a krajiny a výzkumem rizikových procesů ve velehorských oblastech Jižní Ameriky a Střední Asie. V mezinárodním měřítku je známý zejména díky organizací dvou mezinárodních expedic, při nichž byly objeveny a poprvé zmapovány prameny největšího světového veletoku Amazonky. Je mimořádně aktivní osobností s širokým záběrem. Vedle aktivního působení na fakultě je např. dlouholetým předsedou národního výboru Oceánografické komise UNESCO nebo prezidentem Iberoamerické společnosti a široké veřejnosti je známý z popularizace vědy v médiích. 

 

prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.

Profesor Jan Kalvoda je předním českým geografem a geomorfologem. Mimořádně se zasloužil o rozvoj oboru fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě svojí pedagogickou a vědeckou činností. Přispěl k poznání zejména v geomorfologickém vývoji horských oblastí, stratigrafii a dynamice reliéfu střední Evropy v kenozoiku. Je aktivní na poli mezinárodní spolupráce a na Přírodovědecké fakultě byl aktivní v řadě rolí - jako proděkan, vedoucí katedry, oborový garant, člen vědecké rady a dlouhodobě je aktivní reprezentant Přírodovědecké fakulty v různých významných hodnotících komisích a grémiích. 

 

prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.

Profesor Zdeněk Pavlík je významný demograf a zakladatel moderní albertovské demografické školy. Zabývá se výzkumem a konceptualizací procesu demografické revoluce a vývoje demografických systémů. Na fakultě působí od 60. let a je významnou osobností demografie na české i mezinárodní scéně. Působil v Populačním oddělení OSN v New Yorku, byl jedním ze zakládajících členů a místopředsedou Evropské asociace pro populační studia (EAPS) a zakládajícím členem a předsedou České demografické společnosti. Na fakultě roce 1990 založil samostatnou katedru Demografie a geodemografie jako moderní pracoviště s širokým mezinárodním záběrem ve výzkumu i výuce.

 

Všem oceněným blahopřejeme!

 

 

Publikováno: Čtvrtek 25.06.2020 14:30

Akce dokumentů