E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZájemci o studium

Přijímací zkouška ke studiu oboru Ochrana životního prostředí má nově formu motivačního pohovoru! Jejím smyslem je ověřit základní znalosti a orientaci uchazečů v přírodních vědách. Součástí je volná diskuze o Vašich zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

 • Baví vás biologie, chemie, zeměpis nebo obecně přírodní vědy?
 • Chcete studovat obor s výborným uplatněním v praxi?

 

Orientace v přírodních vědách

Bude se týkat přehledu buď v chemii, nebo biologii (dle výběru uchazeče) v rozsahu středoškolského učiva.

 

Zájem o obor

Povězte nám, proč chcete studovat ochranu životního prostředí.

Vidíte v tomto směru své profesní uplatnění? Máte představu, co práce v tomto oboru obnáší?

Jaké jsou podle Vás hlavní environmentální problémy naší společnosti a jak byste je navrhoval/a řešit?

Účastnil/a jste se jakékoli aktivity nad rámec povinných školních osnov, která by pramenila z Vašeho zájmu o přírodní vědy anebo životní prostředí? Povězte nám, co Vás k tomu vedlo, co Vás na tom zaujalo a co se Vám povedlo.

Zajímá nás např. zda jste se účastnil/a soutěže SOČ, předmětové olympiády (Biologické, Chemické, Ekologické, Fyzikální, Matematické, Zeměpisné), programu Otevřená věda apod. Relevantní je také psaní článků do školního časopisu na téma životního prostředí, nebo docházka na přírodovědný kroužek.

 

V případě úspěšné účasti předmětových olympiád, vědeckých programů a korespondenčních seminářů může být přijímací zkouška úplně prominuta! Více informací a výčet zmíněných soutěží a úrovně, které v nich potřebujete pro prominutí přijímaček dosáhnout, naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijimaciho-rizeni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na vzájemných vztazích a vlivech ovzduší, vody, hornin, půdy, organismů, včetně člověka, ekosystémů i energie, závisí přežití lidstva na planetě Zemi. Navíc pochopení těchto vztahů je opravdu nádherné dobrodružství!

Chcete jim porozumět a pomoci?

Studujte program Ochrana životního prostředí na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Co nabízíme?   

 • studium (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské) na prestižní škole
 • nadprůměrné šance na přijetí a motivační stipendia
 • moderní špičkově vybavené laboratoře
 • kvalitní učitele z výzkumu a praxe (Evropská komise, státní správa, soukromé firmy, Akademie věd ČR)
 • široké uplatnění absolventů v oboru
 • zkušenosti z terénu a místo ve výzkumných týmech, a to i se zahraniční působností
 • řešení praktických úkolů již během studia
 • mezinárodní kontakty a spolupráci s vysokými školami a odborníky ze zahraničí a výzkumnými ústavy

 

Kde najdete po studiu uplatnění?

Uplatnění je široké, najdete ho ve všech oborech a organizacích souvisejících se životním prostředím:

 • v národních parcích a chráněných územích
 • v úřadech a ústavech, včetně Ministerstev životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje, průmyslu a obchodu, Českého hydrometeorologického ústavu, Agentury ochrany přírody a krajiny
 • jako podnikoví ekologové
 • v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA (například developerské projekty)
 • ve výzkumu – Akademie věd ČR, vysoké školy, výzkumné organizace a společnosti s výzkumnou složkou
 • v nevládních organizacích
 • v odpadovém hospodářství
 • ve firmách zabývajících se likvidací ekologických zátěží a znečištění, rekultivací a těžbou atd.

 

Studium je nejdříve zaměřeno na základy všech přírodovědních předmětů a postupně se specializuje podle zaměření každého studenta.

 

Jak a do kdy podat přihlášku?

 • Elektronická přihláška je přístupná z webu fakulty nebo zde (netiskne se a neposílá):
 • https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
 • Předepsaný tiskopis čitelně vyplněný a podepsaný se doručuje osobně nebo poštou na adresu fakulty: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 PRAHA 2
 • Nejzazší termín podávání přihlášek je do 29. 2. 2024
 • Do stejného data je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení (880 Kč)
 • Následně absolvujete přijímací ústní zkoušku (řádný termín 10.-14. 6. 2024, náhradní termín 19.-21. 6. 2024) a doložíte doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, a to úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 

Akce dokumentů