E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoručování veřejnou vyhláškou studentům a uchazečům

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,(správní řád).

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK PřF) oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresa pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení UK PřF, Na Slupi 16, Praha 2.

Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení se písemnost stává doručenou. V případě písemností dle § 68 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách začíná den po doručení běžet třicetidenní lhůta pro podání odvolání. Pokud tato lhůta marně uplyne, rozhodnutí nabývá právní moci. 

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (vyvěšená oznámení)

Archiv oznámení o možnosti převzetí písemnosti (sejmutá oznámení)

Akce dokumentů