E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu pro akademický rok 2023/2024

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2023.

Podmínky pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2023. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2023.

Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
 • Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
 • Ke studiu ostatních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2023 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program, příp. specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášku na více specializací.

Programy sdruženého studia "... se zaměřením na vzdělávání" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v programu maior student zpracovává bakalářskou práci, o případné možnosti zpracovat bakalářskou práci ve studijním programu minor rozhoduje děkan na žádost studenta.

Poplatek ve výši 830,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 28. února 2023.

Platba platební kartou
Ve studijním informačním systému (SIS) Univerzity Karlovy lze poplatek uhradit platební kartou.

Platební údaje pro platbu z tuzemského bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Platební údaje pro platbu ze zahraničního bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Adresa banky: KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Reference: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
Při platbě ze zahraničního bankovního účtu je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: SP Bioinformatika 7. června 2023                                                                                                                          ostatní předměty mimo Dějepisu 8. – 14. června 2023
Náhradní termín: SP Bioinformatika 19. června 2023                                                                                                                         ostatní předměty mimo Dějepisu 20. – 22. června 2023
Termíny zkoušek na PedF (předmět Dějepis) budou doplněny později.

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá nejpozději tři dny po konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 5. – 16. června 2023. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2023.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu nebo ústní formou pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů).

 • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů.

 • Pokud uchazeč podá přihlášky ke studiu dvou a více studijních programů se shodnými předměty písemné přijímací zkoušky, vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.

 • Pro programy Geologie bez specializace, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji je společná ústní přijímací zkouška, kterou uchazeč vykoná pouze jednou.

 • Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.

 • Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce.

 • Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z Biologie vychází především z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR. Některé testové otázky svým obsahem a tématem přesahují gymnaziální učivo – ověřují zájem uchazečů o obor, schopnost logického uvažování, řešení problémů s biologickou tématikou na základě správné interpretace poskytnutých vstupních informací (např. ve formě textu, grafu, tabulky, schématu nebo obrázku). Některé otázky také ověřují schopnost aplikace základních gymnaziálních znalostí a dovedností z ostatních přírodovědných oborů (chemie, fyzika, geografie, geologie) a matematiky při řešení biologického problému. 

Obsahová náplň odborného testu z Dějepisu, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky Základní orientace v přírodních vědách vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

V testu z Dějepisu se navíc ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Bližší informace ke koncepci přijímacích testů najdete v souborech modelových otázek: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno uchazeči na základě jeho písemné žádosti, pokud splní alespoň jedno z kritérií stanovených pro jednotlivé programy. Uchazeč musí nejprve řádně podat přihlášku ke studiu. Přijati budou všichni uchazeči, kterým bude rozhodnutím upuštěno od přijímací zkoušky.

Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění kritéria, je třeba zaslat v listnné podobě na poštovní adresu fakulty do 5. května 2023.

Jiné důvody, než kritéria stanovená pro jednotlivé programy není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Doklady o splnění kritérií

Zohledňována je účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích/kurzech PřF a MFF v letech 2020 – 2023, absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, pro zohlednění stanovené výuky s dosaženým průměrem je třeba vykonat maturitní zkoušku na české nebo slovenské střední škole v letech 2020 – 2023.

Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti, příp. originálem nebo ověřenou kopií potvrzení pořadatele soutěže o účasti v soutěži.

Pokud termín konání ústředního (celostátního) kola olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus v roce 2023 proběhne po 30. 4. 2023, pak je dokladem originál nebo ověřená kopie potvrzení pořadatele soutěže o nominaci (postupu) uchazeče do zmíněného kola.

Účast na Letním odborném soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A se dokládá potvrzením o účasti, které vystaví pořadatel soustředění.

Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti.

Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky (tzv. Katalogového listu).

Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.

Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha.

Přehled zohledňovaných kritérií

1

Řešitelé ústředního (celostátního) kola olympiád

Biologická olympiáda kategorie A

Chemická olympiáda kategorie A a E

Fyzikální olympiáda kategorie A

Matematická olympiáda kategorie A a P

Zeměpisná olympiáda kategorie D

Geologická olympiáda kategorie B

2

Řešitelé ústředního (celostátního) kola olympiád

Biologická olympiáda kategorie A

Chemická olympiáda A a E

Fyzikální olympiáda kategorie A

Matematická olympiáda kategorie A a P

3

Řešitelé krajského kola olympiád

Biologická olympiáda kategorie A

Chemická olympiáda kategorie A a E

Fyzikální olympiáda kategorie A

Matematická olympiáda kategorie A a P

Zeměpisná olympiáda kategorie D

4

Řešitelé krajského kola olympiád

Biologická olympiáda kategorie A

Chemická olympiáda kategorie A a E

Fyzikální olympiáda kategorie A

Matematická olympiáda kategorie A a P

Zeměpisná olympiáda kategorie D

Geologická olympiáda kategorie B

Ekologická olympiáda

5

Úspěšní řešitelé krajského kola olympiád

Fyzikální olympiáda kategorie A, B, C a D

Matematická olympiáda kategorie A, B, C a P

6

Účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A

7

Účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A

8

Účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

5. Geologie a geografie

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

9

Účastníci ústředního (celostátního) kola v SOČ v oborech

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

10

Účastníci ústředního (celostátního) kola v SOČ v oborech

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

11

Řešitelé krajského kola v SOČ v oborech

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

5. Geologie a geografie

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

12

Úspěšní řešitelé seminářů MFF

Matematický korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Korespondenční seminář z programování MFF UK

Korespondenční seminář MaM MFF UK

Lingvistický korespondenční seminář Pralinka MFF UK

13

Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2021/2022 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2022/2023 získají v 1. – 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. – 3. série

14

Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tématikou (Geografie nás baví) pořádaného UK.

15

Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tématikou (Kamenožrout) pořádaného UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2021/2022 nebo v první sérii školního roku 2022/2023 umístili v pořadí na 1. – 3. místě nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“)

16

Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

17

Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ.

18

Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuální školním roce v jednom z 1. – 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu

Obecných studijních předpokladů

nebo

Všeobecných študijných předpokladov.

Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

19

Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuální školním roce v jednom z 1. – 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu

Základy společenských věd.

Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

20

Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie

v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 1,5 včetně.

Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek.

21

Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské škole výuku nejméně jednoho z předmětů:

Biologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Zeměpis/Geografie

v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 2,0 včetně.

Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek

22

Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské škole výuku nejméně jednoho z předmětů

Biologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Zeměpis/Geografie

v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 3,0 včetně.

Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek.

23

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Biology s výsledkem 5 nebo 4.

24

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Chemistry s výsledkem 5 nebo 4.

25

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů AP Physics 1 nebo AP Physics 2 s výsledkem 5 nebo 4.

26

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Human Geography s výsledkem 5 nebo 4.

27

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Environmental Science s výsledkem 5 nebo 4.

Kritéria pro jednotlivé programy

Ke studiu bakalářských studijních programů

Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Molekulární biologie a biochemie organismů

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 6, 7, 8 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Bioinformatika

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 2, 5, 6, 7, 9, 12 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Biochemie

Chemie

Medicinální chemie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 6, 8, 13, 24 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Chemie a fyzika materiálů

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 6, 8, 13, 24, 25 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Klinická a toxikologická analýza

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 6, 8, 13, 18, 24 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Aplikovaná geografie - specializace Fyzická geografie a geoinformatika

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Aplikovaná geografie - specializace Sociální geografie a geoinformatika

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Demografie se všemi specializacemi

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Geografie a kartografie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Geologie

Geotechnologie

Hospodaření s přírodními zdroji

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 6, 8, 22 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Geologie se specializací Geoarcheologie

Praktická geobiologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 6, 8 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Hydrologie a hydrogeologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Vědy o Zemi

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 21 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu

Ochrana životního prostředí

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 6, 7, 8, 10 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských programů

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 6, 8, 10, 13, 24 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní alespoň jedno z kritérií 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 24 uvedeného Přehledu zohledňovaných kritérií.

Přehled bakalářských studijních programů v akademickém roce 2023/2024

(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní programy v oblasti Biologie

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie bez specializace

Písemná

Biologie

 

Ekologická a evoluční biologie bez specializace

Písemná

Biologie

 

Molekulární biologie a biochemie organismů bez specializace

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Bioinformatika bez specializace

(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky

 

Studijní programy v oblasti Chemie

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biochemie

Písemná

Chemie

Chemie

Písemná

Chemie

Chemie a fyzika materiálů

Písemná

Chemie

Klinická a toxikologická analýza

Písemná

Chemie

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

Studijní programy v oblasti Geografie a Geologie

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika

Demografie se specializací Demografie s historií

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Písemná

 

Základní orientace v problematice obyvatelstva

 

Demografie se specializací Demografie se sociologií

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Demografie se specializací Demografie se sociální geografií

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geologie

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Geotechnologie

Hospodaření s přírodními zdroji

Geologie se specializací Geoarcheologie

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Písemná

 1. orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů)

 2. dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)

 3. archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)

 4. schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)

 5. jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek. Dva jazyky si uchazeč volí během písemné zkoušky z následujících možností: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)

Praktická geobiologie

Písemná

Biologie

 

Hydrologie a hydrogeologie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Vědy o Zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Ochrana životního prostředí

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazeče v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

Studijní programy

se zaměřením na vzdělávání

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

 

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s PedF UK)

Písemná

Dějepis nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky


 

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematiku - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Science v prezenční formě studia v anglickém jazyce jsou zveřejněny zde .

 

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní odbor fakulty

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní odbor, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická, tel. + 420  221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor

Akce dokumentů