E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Science v prezenční formě studia v anglickém jazyce na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2023/2024

Znění v anglickém jazyce


 

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2023.

Podmínky pro přijetí

 • Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2023. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2023.
 • Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
 • Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
 • Doklad o jazykové úrovni (viz níže). Uchazeč přiloží doklad k přihlášce; v případě, že uchazeč požadovaný certifikát v době podání přihlášky nemá a získá-li požadovaný počet    bodů k přijetí do studia, musí jazykový certifikát doložit nejpozději do 31. července 2023.

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Ke studiu budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

 • Povinné přílohy přihlášky:

                   - Životopis (max 1 A4)

                   - Motivační dopis (max 2 A4)

                    - Kompletní klasifikace (vysvědčení) za poslední 2 ukončené ročníky střední školy (doklad                          musí být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce, případně musí být do jednoho                             z těchto jazyků úředně přeložen)

 

Doložení jazykové úrovně umožňující bakalářské studium v anglickém jazyce:

A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň jeden rok středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí, kde angličtina je úředním jazykem, například Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.

nebo

B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):

 • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,

 • TOEFL (paper) – 480 bodů,

 • TOEFL (computer) – 160 bodů,

 • TOEFL (internet) – 64 bodů,

 • IELTS – 5,0 bodů,

 • C2 Proficiency (dříve nazývaný CPE) - Pass

 • C1 Advanced (dříve nazývaný CAE) - Pass

 • B2 First (dříve nazývaný FCE) – Známka A, B, C

 • ESOL International (B2 - C2)

Přihláška ke studiu a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2023 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Poplatek ve výši 830,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 28. února 2023.

Platba platební kartou
Ve studijním informačním systému (SIS) Univerzity Karlovy lze poplatek uhradit platební kartou.

Platební údaje pro platbu z tuzemského bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Platební údaje pro platbu ze zahraničního bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Adresa banky: KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Reference: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
Při platbě ze zahraničního bankovního účtu je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín - 14. 4. 2023
Náhradní termín - 21. 4. 2023

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá nejpozději tři dny po konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová formou on-line pohovoru z biologie, chemie, fyziky.

 • Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 • Hodnoceny budou středoškolské znalosti z biologie, chemie a fyziky a schopnost studentů tyto znalosti propojovat a aplikovat.

Obsahová náplň zkoušky z biologie, chemie a fyziky vychází především z platných učebnic pro střední školy. Některé otázky svým obsahem a tématem mohou přesahovat středoškolské učivo – ověřují zájem uchazečů o obor, schopnost logického uvažování, řešení problémů na základě správné interpretace poskytnutých vstupních informací (např. ve formě textu, grafu, tabulky, schématu nebo obrázku). Hodnocena je rovněž schopnost uchazeče propojovat a aplikovat dosažené středoškolské znalosti.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů:

Životopis

10 bodů

    Hodnotí se úspěchy ve všech oblastech mimoškolních aktivit, přírodovědných i ostatních.

Motivační dopis

25 bodů

    Hodnotí se připravenost uchazeče na studium náročného mezioborového programu.

Klasifikace

10 bodů

    Hodnotí se známky z matematiky, fyziky, chemie a biologie, případně programování a    informatiky.

Přijímací zkouška

55 bodů

    Hodnotí se středoškolské znalosti, zejména z biologie, chemie a fyziky, dále z matematiky, informatiky a programování. Hodnotí se rovněž schopnost propojovat a aplikovat znalosti z jednotlivých oborů a schopnost studenta komunikovat přírodovědecká témata v anglickém jazyce.

Kritéria hodnocení

Životopis

Výborné předpoklady – úspěšný řešitel národního kola olympiády, účastník mezinárodní olympiády specifikované v části Přehled zohledňovaných kritérií, min. 1 rok studia na zahraniční střední škole (mimo státní příslušnost uchazeče), prokazatelné zapojení do vědecké činnosti doložené např. spoluautorstvím na vědecké publikaci, prezentací výsledků na konferenci, vyjádřením vedoucího výzkumného týmu a doložením účasti na grantovém projektu, popularizační aktivity na mezinárodní a národní úrovni, další mimoškolní aktivity s významným mezinárodním a národním dopadem: 10–8 bodů

Dostatečné předpoklady – úspěšný řešitel národního kola olympiády specifikované v části Přehled zohledňovaných kritérií, prokazatelné zapojení do vědecké činnosti doložené vyjádřením vedoucího výzkumného týmu, popularizační aktivity na lokální úrovni, další mimoškolní aktivity s významným národním a lokálním dopadem: 7–5 bodů

Minimální předpoklady – uchazeč neprokázal žádnou z výše uvedených skutečností, ale ve svém životopise prokazuje jiné významné úspěchy: 4–0 bodů

Motivační dopis

přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu Science: 25–20 bodů

částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu Science: 19–14 bodů

nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu Science: 13–0 bodů

Klasifikace

Hodnotí se známky z předmětů biologie, chemie, fyzika a matematika za poslední dva ukončené roky. Vypočtený procentuální podíl známek „výborně“ se vydělí 10 a zaokrouhlí, výsledek představuje bodové hodnocení na škále 0-10 bodů.

V případě slovního, bodového a procentuálního hodnocení je uchazeč povinen doložit podklad pro konverzi výsledků studia vydaný střední školou, kde studium absolvoval, nebo jinou relevantní institucí.

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud doloží formou elektronické kopie splnění jednoho ze stanovených kritérií.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 1. března 2023.

Doklady o splnění kritérií

Doklad musí být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce, případně musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeložen.

Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha.

Účast v příslušném kole olympiády se dokládá kopií diplomu nebo osvědčení o účasti.

Přehled zohledňovaných kritérií

Úspěšní řešitelé ústředního (celostátního, českého či slovenského) kola olympiád

 

 

 

Biologická olympiáda kategorie A

Chemická olympiáda kategorie A a E

Fyzikální olympiáda kategorie A

Matematická olympiáda kategorie A a P

Účastníci mezinárodních olympiád

 

 

 

 

 

 

Biologie (International Biology Olympiad - IBO)

Chemie (International Chemistry Olympiad - IChO)

Fyzika (International Physics Olympiad - IPhO)

Matematika (International Mathematical Olympiad IMO)

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Biology s výsledkem 5 nebo 4.

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Chemistry s výsledkem 5 nebo 4.

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů AP Physics 1 nebo AP Physics 2 s výsledkem 5 nebo 4.

Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Calculus A nebo AP Calculus B s výsledkem 5 nebo 4.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní odbor fakulty

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní odbor, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Mgr. Martina Linhartová, tel. + 420  221 951 046, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor

Akce dokumentů