E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu pro akademický rok 2022/2023

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2022.

Podmínky pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2022. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2022.

Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
 • Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
 • Ke studiu ostatních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2022 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program, příp. specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášku na více specializací.

Programy "..... se zaměřením na vzdělávání" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v maior programu student zpracovává bakalářskou práci, o případné možnosti zpracovat bakalářskou práci v minor studijním programu rozhoduje děkan na žádost studenta.

Poplatek ve výši 820,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 28. února 2022.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno uchazeče.

IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 6. – 10. června 2022
                          předmět Dějepis:  6. - 21. června 2022 (v termínu přijímací zkoušky PedF)

Náhradní termín: 20. - 22. června 2022 (20.6.2022 - jen SP Bioinformatika)
                           předmět Dějepis: 27. - 28. června 2022 (v termínu přijímací zkoušky PedF)

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá nejpozději tři dny po konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 6. – 12. června 2022. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2022.

Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu nebo ústní formou pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů).
 • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů.
 • V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.
 • Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
 • Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce.
 • Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z Biologie, Dějepisu, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky Základní orientace v přírodních vědách vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

V testu z Dějepisu se navíc ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní alespoň jedno z kritérií stanovených pro jednotlivé programy. Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění kritéria, je třeba podat (nikoliv elektronicky) do 10. května 2022. Jiné důvody, než kritéria stanovená pro jednotlivé programy není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Doklady o splnění kritérií

Zohledňována je účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích/kurzech PřF a MFF v letech 2019 - 2022, absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, pro zohlednění stanovené výuky s dosaženým průměrem je třeba vykonat maturitní zkoušku na české nebo slovenské střední škole v letech 2019 – 2022.

Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Pokud termín konání ústředního (celostátního) kola olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus v roce 2022 bude posunut na dobu po 30. 4. 2022, pak je dokladem potvrzení pořadatele soutěže o nominaci (postupu)  uchazeče do zmíněného kola. Účast na Letním odborném soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A se dokládá potvrzením o účasti, které vystaví pořadatel soustředění. Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky (tzv. Katalogového listu). Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.

Kritéria pro jednotlivé programy

Ke studiu VŠECH bakalářských studijních programů s výjimkou programu Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A

Fyzikální olympiády kategorie A

Chemické olympiády kategorie A a E

Matematické olympiády kategorie A a P

Zeměpisné olympiády kategorie D

Geologické olympiády kategorie B

a účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech                                                         

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

5. Geologie a geografie

8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

 

Ke studiu bakalářského studijního programu Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola

Biologické olympiády kategorie A

Chemické olympiády kategorie A a E

Fyzikální olympiády kategorie A                                        

Matematické olympiády kategorie A a P

a účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A

a úspěšní řešitelé krajských kol

Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D

Matematické olympiády kategorie A, B, C a P

a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech                                                         

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

a úspěšní řešitelé

Matematického korespondenčního semináře MFF UK

Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK

Korespondenčního semináře z programování MFFUK

Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK

Korespondenčního semináře M&M MFFUK.

 

Ke studiu bakalářských programů

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech                                         

                                                             12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.  

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Geologie

Geotechnologie

Hospodaření s přírodními zdroji

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. – 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 3,0 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Biochemie

Chemie

Chemie a fyzika materiálů

Medicinální chemie

Ochrana životního prostředí

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Klinická a toxikologická analýza

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Korespondenčního semináře

inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2020/2021 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2021/2022 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol

Biologické olympiády kategorie A

Chemické olympiády kategorie A a E

Fyzikální olympiády kategorie A

Matematické olympiády kategorie A a P

Zeměpisné olympiády kategorie D.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Aplikovaná geografie

Demografie

Ochrana životního prostředí

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie a kartografie

Klinická a toxikologická analýza

Hydrologie a hydrogeologie

Vědy o Zemi

budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu:

- Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo

- Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

Ke studiu bakalářského studijního programu

Demografie

budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu Základy společenských věd.

Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Aplikovaná geografie

Demografie

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie a kartografie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajského kola

Ekologické olympiády

Biologické olympiády kategorie A

Chemické olympiády kategorie A a E

Fyzikální olympiády kategorie A

Matematické olympiády kategorie A a P

Zeměpisné olympiády kategorie D

Geologické olympiády kategorie B              

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech            

Matematika a statistika

Fyzika

Chemie

Biologie

Geologie a geografie

Ochrana a tvorba životního prostředí

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také  úspěšní řešitelé  Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé  Přípravného kurzu k  přijímacím zkouškám z  geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 1,5 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ.

 

Ke studiu bakalářských studijních programů

Ochrana životního prostředí

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Hydrologie a hydrogeologie

Vědy o Zemi

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajského kola

Ekologické olympiády

Biologické olympiády kategorie A

Chemické olympiády kategorie A a E

Fyzikální olympiády kategorie A

Matematické olympiády kategorie A a P

Zeměpisné olympiády kategorie D

Geologické olympiády kategorie B              

a budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech

Matematika a statistika

Fyzika

Chemie

Biologie

Geologie a geografie

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Ochrana a tvorba životního prostředí

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2020/2021 nebo v první sérii školního roku 2021/2022 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku alespoň jednoho z předmětů Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem prospěchem za daný předmět do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická, tel. + 420  221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled bakalářských studijních programů v akademickém roce 2022/2023

(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

Biologie

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Bioinformatika
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky

Biochemie

Písemná

Chemie

Chemie

Písemná

Chemie

Chemie a fyzika materiálů

Písemná

Chemie

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

Klinická a toxikologická analýza

Písemná

Chemie

Geologie

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Geotechnologie

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Hospodaření s přírodními zdroji

Ústní Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru.

Praktická geobiologie

Písemná

Biologie

Ochrana životního prostředí

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazeče v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

Vědy o Zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Hydrologie a hydrogeologie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Studijní program Aplikovaná geografie se specializacemi

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Sociální geografie a geoinformatika

Studijní program Demografie se specializacemi

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Demografie se sociální geografií

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie s historií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)
Demografie se sociologií

(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Studijní program Geologie se specializací

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geoarcheologie
(výuka probíhá ve spolupráci    s FF UK)

Písemná

Geoarcheologie 

 1. orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů)
 2. dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)
 3. archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)
 4. schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)
 5. jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek.Dva jazyky si uchazeč volí během písemné zkoušky z následujících možností: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)

(doba trvání: 60 minut)

 

Studijní programy sdruženého studia

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematiku - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání
(výuka probíhá ve spolupráci s PedF UK)

Písemná

Geografie nebo Dějepis - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Studijní programy

(plný studijní plán)

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

 

Akce dokumentů