E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2016/2017

 

Podmínky pro přijetí


 • Podání řádně vyplněné přihlášky do 29. února 2016.

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí. Žádost o prominutí přijímací zkoušky je třeba doložit a doručit do 9. května 2016 studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK).

 • Ukončené středoškolského vzdělání, doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do termínu 30. září 2016 studijnímu oddělení PřF UK. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín odevzdání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení prodloužen do 21. října 2016.

 • U uchazečů, kteří absolvovali požadované vzdělání na zahraniční střední škole, předložení dokladu o rovnocennosti středního vzdělání nejpozději do termínu 30. září 2016 studijnímu oddělení PřF UK, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2016 rozhodnuto, je termín doložení požadovaného vzdělání prodloužen do 21. října 2016.

Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK: 21. ledna 2016.

 

Bližší informace poskytuje studijní oddělení UK PřF.

Pro poštovní kontakt:  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Tel.: + 420  2 2195 1155

E-mail:  prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

Přihláška ke studiu


Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 29. února 2016. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 530 Kč.

V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška a provádí platba pro každý obor zvlášť.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova v Praze
Číslo účtu: 38533021/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.

IBAN: CZ7601000000000038533021
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti (zejména není-li formulář přihlášky řádně vyplněn), či nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

Přijímací zkouška


Přijímací zkoušky v řádném termínu pro všechny obory se konají 14. – 16. června 2016, náhradní termín 27. června 2016. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Maturitní zkouška konaná v den přijímací zkoušky nebo řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu, ale i v tomto případě je o to třeba písemně požádat do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímací zkoušky vzhledem ke svému druhu zdravotního znevýhodnění, je nutné nejpozději do 31. března 2016 doručit na studijní oddělení písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky modifikace přijímacího řízení a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště.

 • Přijímací zkouška je písemná a skládá se buď z testu všeobecných studijních předpokladů nebo relevantního odborného předmětu nebo jejich kombinace. Předměty přijímací zkoušky jsou uvedeny u jednotlivých oborů. Každý test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.

 • U všech bakalářských studijních oborů kromě Bioinformatiky pouze s jediným předmětem přijímací zkoušky budou přijati uchazeči podle pořadí stanoveného dle počtu dosažených bodů v testu, minimálně však s počtem bodů 50.

 • U bakalářského studijního oboru Bioinformatiky budou přijati uchazeči podle pořadí stanoveného dle počtu dosažených bodů v testu, minimálně však s počtem bodů 40.

 • U studijních oborů, jejichž přijímací zkouška se skládá z testu všeobecných studijních předpokladů a zároveň z testu relevantního odborného předmětu bude nejprve přijato 5 % uchazečů s nejlepším výsledkem z testu z odborného předmětu (bez ohledu na výsledek v testu studijních předpokladů) a dále budou přijati uchazeči na základě pořadí podle součtu dosažených bodů z odborného testu a testu všeobecných studijních předpokladů.

 • Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.

 • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních oborů. U některých oborů si uchazeč může zvolit předmět odborného testu. V případě podání přihlášky ke studiu na dva a více studijních oborů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou. Termíny přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

 • Testy přijímací zkoušky jsou v českém jazyce

Obsahová náplň odborného testu z chemie, biologie, zeměpisu, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; zařazeny budou navíc otázky zjišťující zájem o obor. Obsahová náplň testu všeobecných studijních předpokladů (modelové otázky) bude ověřovat studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

Odborná zkouška z matematiky pro obor Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního programu tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Prominutí přijímací zkoušky


Přijímací zkouška bude prominuta na základě písemné žádosti podané do 9. května 2016 těm uchazečům, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ) a korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK a MFF UK.

Účast v jiných soutěžích, než zde uvedených, není důvodem k prominutí přijímací zkoušky.

Dokladem o účasti v příslušném kole olympiády je originál diplomu nebo jeho úředně ověřená kopie. Dokladem o účasti v příslušném kole SOČ je originál nebo úředně ověřená kopie diplomu nebo osvědčení o účasti. Doklad o účasti se podává jako příloha žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Možnost prominutí přijímací zkoušky z níže uvedených důvodů se vztahuje pouze na uchazeče, kteří se účastnili olympiád a SOČ počínaje rokem 2013.

a) Řešitelům vybraných kol olympiád

Ústřední (celostátní) kola:

Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie E olympiády chemické, kategorie P olympiády matematické a kategorie D olympiády zeměpisné. Ke studiu bakalářského studijního oboru Ochrana životního prostředí budou bez přijímací zkoušky přijati také řešitelé celostátního kola ekologické olympiády.

Ke studiu oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie E olympiády chemické, kategorie P olympiády matematické.

Krajská kola

Ke studiu bakalářských studijních oborů:

Chemie,
Chemie životního prostředí,
Medicinální chemie,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Biochemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Geologie,
Hospodaření s přírodními zdroji,
Geotechnologie a
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Ochrana životního prostředí
Geografie a kartografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové, dvouoborové)
Fyzická geografie a geoinformatika
Sociální geografie a geoinformatika

budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, kategorie D olympiády zeměpisné, resp. kategorie E olympiády chemické a kategorie P olympiády matematické.

Ke studiu oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) či Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D).

b) Řešitelům Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří se umístili do 10. místa v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v následujících oborech: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 3. Chemie, 4. Biologie, 5. Geologie a geografie a 8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

Ke studiu oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří se umístili do 10. místa v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v následujících oborech: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 3. Chemie, 4. Biologie.

Ke studiu bakalářských studijních oborů:
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání a
Geologie se zaměřením na vzdělávání

budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří se umístili do 10. místa v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oborech: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 3. Chemie, 4. Biologie, 5. Geologie a geografie, 8. Ochrana a tvorba životního prostředí, 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie a 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

c) Řešitelům Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK

Ke studiu bakalářských studijních oborů:

Chemie,
Chemie životního prostředí,
Medicinální chemie,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Chemie se zaměřením na vzdělávání,
Biochemie,
Klinická a toxikologická analýza,
Geologie,
Hospodaření s přírodními zdroji,
Geotechnologie,
Geologie se zaměřením na vzdělávání a
Ochrana životního prostředí

budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé korespondenčního semináře KSICHT, kteří ve školním roce 2014/2015 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2015/2016 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

Dokladem řešitele korespondenčního semináře KSICHT je kopie osvědčení o řešení korespondenčního semináře.

d) Řešitelům Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK

Ke studiu bakalářských studijních oborů:

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Geologie,
Hospodaření s přírodními zdroji a
Geotechnologie

budou bez přijímací zkoušky přijati řešitelé korespondenčního semináře Kamenožrout, kteří se v alespoň jedné ze sérií ve školním roce 2014/2015 nebo v první sérii školního roku 2015/2016 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

Dokladem řešitele korespondenčního semináře Kamenožrout je kopie osvědčení o řešení korespondenčního semináře.

e) Řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných MFF UK

Ke studiu oboru Bioinformatika budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování, Korespondenčního semináře M&M nebo Lingvistického korespondenčního semináře Pralinka, které pořádá MFF UK.

Dokladem řešitele korespondenčního semináře je úředně ověřená kopie osvědčení o řešení korespondenčního semináře.

Přehled bakalářských studijních oborů


(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český)

Studijní program: Biologie


Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie

Biologie se zaměřením a vzdělávání  - Matematika se zaměřením na vzdělávání (UK MFF)

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie nebo Matematika – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie nebo Geografie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání Písemná 1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie

 

Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory


 

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie nebo Chemie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Studijní program: Bioinformatika


 

Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Bioinformatika

Písemná

1. Odborná zkouška z matematiky (vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK - testují se předpoklady ke studiu studijního programu tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Studijní program: Chemie


Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Chemie *)

Písemná

1. Chemie

Chemie životního prostředí*)

Písemná

1. Chemie

Medicinální chemie

Písemná 1. Chemie
Chemie se zaměřením na vzdělávání *) Písemná 1. Chemie
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání (UK MFF) Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Chemie nebo Matematika – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Chemie nebo biologie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Chemie

*) Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

 

Studijní program: Biochemie


Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Biochemie

písemná

1. Chemie

 

Studijní program: Klinická a toxikologická analýza


Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Klinická a toxikologická analýza*)

Písemná

1. Chemie

*) Absolvent získává také titul CHEMISTRY EUROBACHELOR.

 

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí


Studijní obor

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Ochrana životního prostředí

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie nebo chemie – zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program: Geologie


Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Geologie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady

Hospodaření s přírodními zdroji

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady

Praktická geobiologie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Biologie

Geotechnologie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady

Geologie se zaměřením na vzdělávání Písemná 1. Všeobecné studijní předpoklady

 

Studijní program: Geografie


Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky
Předmět odborného testu si uchazeč volí ve formuláři přihlášky.

Geografie a kartografie

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Geografie nebo Matematika

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Geografie nebo Matematika

Sociální geografie a geoinformatika Písemná 1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Geografie nebo Matematika

Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání (MFF UK)

Písemná

1. Všeobecné studijní předpoklady
2. Geografie nebo Matematika

 

Studijní program: Demografie


Studijní obory

Forma zkoušky

Testy přijímací zkoušky

Demografie s ekonomií 1)

Písemná

 1. Všeobecné studijní předpoklady
 2. Základní orientace v problematice obyvatelstva
Demografie se sociologií 2) Písemná
 1. Všeobecné studijní předpoklady
 2. Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie se sociální geografií

Písemná

 1. Všeobecné studijní předpoklady
 2. Základní orientace v problematice obyvatelstva

1) Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Ekonomie: partnerská fakulta FSV UK, studium na FSV vyžaduje znalost angličtiny.

2) Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Sociologie: partnerská fakulta FF UK.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a modelové otázky


Fakulta každoročně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie, geografie a demografie (Základní orientace v problematice obyvatelstva) a také cyklus přednášek Pokroky v biologii.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z chemie, biologie, matematiky, zeměpisu, demografie a všeobecných studijních předpokladů.

Uchazeči se speciálními potřebami


Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení vzhledem ke svému druhu znevýhodnění, je nutné nejpozději do 31. března 2016 zaslat studijnímu oddělení fakulty písemnou žádost doplněnou lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Formulář žádosti o modifikaci přijímacího řízení s ohledem na specifické potřeby uchazeče je ke stažení zde.

Podrobnější informace naleznete na stránce věnující se uchazečům a studentům se speciálními potřebami.  

Řád přijímacího řízení


Přijímání ke studiu, včetně přezkumného řízení, upravuje na UK Řád přijímacího řízení ze dne 28. dubna 2006


Úspěšnost při přijímacích zkouškách

Úspěšnost uchazečů o bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě v přijímacích zkouškách v posledních letech jsme zachytili v grafech a souhrnné tabulce.


 

Doložka: Tento text je informativní povahy. Právně závazné jsou Podmínky přijímacího řízení zveřejněné na stránkách Univerzity Karlovy v Praze.

Akce dokumentů