E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvodní informace

Na následujících stránkách naleznete informace o průběhu předmětů Pedagogická praxe I, Pedagogická praxe II a Pedagogická praxe náslechová (anotace předmětů viz níže). Studenti učitelství mají praxi v LS stanovenou jako praxi I a praxi v ZS jako praxi II. V rámci mimořádného studia mohou pedagogické praxe I i II probíhat v obou semestrech.

Návod pro plnění praxí naleznete zde.

Metodická příručka k pedagogickým praxím na PřF UK zde.

Informace ke kurzu PEDAGOGICKÁ PRAXE I

Pedagogické praxe I jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě UK. Během praxe uskutečňují studenti vedle hospitací zejména vlastní výstupy, tj. pod dohledem učitele vyučují v různých třídách dané školy. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin (v závislosti na dané aprobaci). Praxe trvá zpravidla 4 týdny, což je určeno součtem týdnů stanovených studijními plány. Pedagogická praxe I se zpravidla uskutečňuje v letním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia studijních oborů učitelství chemie, biologie, zeměpisu či geologie pro SŠ, popřípadě učitelství matematiky (viz Studijní programy MFF UK). Kromě zapsání studijní povinnosti do SISu, je třeba se přihlásit včas do přihlašovací tabulky. Předmět Pedagogická praxe I je třeba mít zapsán v SISu.
V případě dvouoborového studia si musíte zapsat předměty 2 (každý předmět aprobace zvlášť). 

Kurz Pedagogická praxe I platí pro předměty:

 • Souvislá pedagogická praxe z biologie I

 • Souvislá pedagogická praxe z biologie I - mimořádné studium

 • Pedagogická praxe z chemie I

 • Pedagogická praxe z geologie I

 • Pedagogická praxe ze zeměpisu I

Student během praxe I:

 • z BIOLOGIE: hospituje 4-6 vyučovacích hodin, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 2 laboratorní práce, vede exkurzi (studenti učitelství a studenti doplňkového/mimořádného studia z PřF UK) nebo vyučuje 15 vyučovacích jednotek - z toho musí být alespoň 2 hodiny laboratorních cvičení a/nebo 1 exkurze (studenti doplňkového studia - externí)
 • z CHEMIE: dvouoborové studium: 5-6 hodin náslechů + 12 hodin výuky (10 vyučovacích hodin + 2 laboratorních cvičení); jednooborové studium: 5-6 hodin náslechů + 15 hodin výuky (13 vyučovacích hodin + 2 laboratorních cvičení); doplňující studium: 5-6 hodin náslechů + 16 hodin výuky (14 vyučovacích hodin + 2 laboratorních cvičení)
 • z GEOLOGIE: hospituje 4-6 vyučovacích hodin, vyučuje 13 vyučovacích hodin a 2 laboratorní práce, vede exkurzi
 • ze ZEMĚPISU: hospituje 2–4 vyučovací hodiny, vyučuje 18 vyučovacích hodin (studenti učitelství) nebo hospituje 1 vyučovací hodinu, vyučuje 10 vyučovacích hodin (studenti doplňkového/mimořádného studia)

Informace ke kurzu PEDAGOGICKÁ PRAXE II

Pedagogické praxe II jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě UK. Během praxe uskutečňují studenti vedle hospitací zejména vlastní výstupy, tj. pod dohledem učitele vyučují v různých třídách dané školy. Pedagogická praxe studentů probíhá jako jeden blok na jedné škole. Její délka je určena počtem odučených hodin (v závislosti na dané aprobaci). Praxe trvá zpravidla 4 týdny, což je určeno součtem týdnů stanovených studijními plány. Pedagogická praxe II se zpravidla uskutečňuje v zimním semestru druhého ročníku navazujícího magisterského studia studijních oborů učitelství chemie, biologie, zeměpisu či geologie pro SŠ, popřípadě učitelství matematiky (viz Studijní programy UK v Praze MFF). Kromě zapsání studijní povinnosti do SISu, je třeba se přihlásit včas do přihlašovací tabulky. Předmět Pedagogická praxe I je třeba mít zapsán v SISu.
V případě dvouoborového studia si musíte zapsat předměty 2 (každý předmět aprobace zvlášť).

Praxe v ZS ak. roku 2022/2023 by měla probíhat v termínu 29. 9. až 25. 10. 2022.  Studenti, kteří chtějí tyto praxe absolvovat, se zapíší do této sdílené tabulky

Kurz Pedagogická praxe II platí pro předměty:

 • Souvislá pedagogická praxe z biologie II

 • Souvislá pedagogická praxe z biologie II - mimořádné studium

 • Pedagogická praxe z chemie II

 • Pedagogická praxe z geologie II

 • Pedagogická praxe ze zeměpisu II

Student během praxe II:

 • z BIOLOGIE: hospituje 4-6 vyučovacích hodin, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 laboratorní práce (studenti učitelství a studenti doplňkového/mimořádného studia z PřF UK) nebo vyučuje 15 vyučovacích jednotek - z toho musí být alespoň 2 hodiny laboratorních cvičení a/nebo 1 exkurze (studenti doplňkového studia - externí)
 • z CHEMIE: dvouoborové studium: 4 hodiny náslechů + 19 hodin výuky (15 vyučovacích hodin + 4 hodiny laboratorních cvičení); jednooborové studium: 4 hodiny náslechů + 26 hodin výuky (22 vyučovacích hodin + 4 hodiny laboratorních cvičení); doplňující studium: 4-6 hodin náslechů + 19 hodin výuky (15 vyučovacích hodin + 4 hodiny laboratorních cvičení).
 • z GEOLOGIE - hospituje 4-6 vyučovacích hodin, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 laboratorní práce
 • ze ZEMĚPISU - hospituje 2–4 vyučovací hodiny, vyučuje 18 vyučovacích hodin (studenti učitelství) nebo hospituje 1 vyučovací hodinu, vyučuje 10 vyučovacích hodin (studenti doplňkového/mimořádného studia), hospitace i samotná výuka v případě zeměpisu probíhá právě v jedné školní třídě

Informace ke kurzu PEDAGOGICKÁ PRAXE NÁSLECHOVÁ

Náslechové pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě UK. Předcházejí jim zpravidla přednášky a cvičení z didaktiky předmětu aprobace. Před pedagogickou praxí probíhá instruktáž, kde jsou studenti seznámeni s cílem praxe, její organizací, se školami, na kterých praxe probíhá, s úlohou a funkcí fakultního učitele a s hlavními dokumenty. Pedagogická praxe náslechová probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek: vyučovacích hodin, laboratorních prací, praktických cvičení u vybraných učitelů. Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin. Každá skupina hospituje určenou dobu na vybraných školách. Skupina zpravidla hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole.

 

UZNÁVÁNÍ PRAXÍ

Učíte-li na nějakém typu školy, můžete si nechat praxi z příslušného předmětu pro daný stupeň (praxe I - druhý stupeň ZŠ nebo nižší gymnázium, praxe II - SŠ) v plném rozsahu uznat. K uznání praxe stačí jakýkoli doklad od zaměstnavatele, ze kterého bude zřejmé, jaký předmět a v jakém rozsahu jste učil(a) + stručné vyjádření ředitele, zástupce či předsedy předmětové komise o tom, jak je s Vaší výukou spokojen. Tento doklad (nebo doklady) předložte příslušnému oborovému didaktikovi, kterému také svůj úmysl nechat si v daném semestru praxi uznat v předstihu (tj. nejpozději se začátkem semestru) oznamte a domluvte se s ním na termínu hospitace u Vás ve výuce a podobě reflexe Vaší praxe (účast na reflexní schůzce, písemná reflexe praxe atp.).
Jako praxi nelze uznat vedení dětských oddílů, kroužků nebo lektorování přírodovědných programů a jiných mimoškolních aktivit, protože v rámci praxí nejde o zkušenosti práce s mládeží, ale o přímou zkušenost s výukou biologie a přírodopisu/chemie/zeměpisu/geologie na českých školách.

KONTAKTY

Koordinátor praxí v rámci Přírodovědecké fakulty: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. – jakub.jelen@natur.cuni.cz

Didaktik biologie: RNDr. Irena Chlebounová, irena.chlebounova@natur.cuni.cz

Didaktik chemie: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D., urvalkov@natur.cuni.cz

Didaktik geologie: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., dobroslav.matejka@natur.cuni.cz

Didaktik geografie pro výstupové praxe: RNDr. Martin Hanus, Ph. D., martin.hanus@natur.cuni.cz 

Didaktik geografie pro náslechové praxe: RNDr. Tereza Cimová (roz. Kocová), tereza.cimova@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů