E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO hodnocení

Studentské hodnocení výuky se od 23. 1. 2009 do 1. 9. 2017 řídilo fakultním Řádem pro hodnocení výuky studenty (jde o vnitřní předpis fakulty schválený akademickým senátem fakulty).

Historie

Hodnocení výuky studenty má na Přírodovědecké fakultě mnohaletou tradici sahající před rok 1989. V devadesátých letech probíhala anketa na biologické sekci.. Na počátku 21. století pak anketa na celé fakultě probíhala elektronickou formou v SIS.

Jde tedy o aktivitu na fakultě probíhající dlouho před uzákoněním povinnosti takové hodnocení provádět. 

Podoba hodnocení studenty do ak. roku 2016/2017

Od roku 2010 probíhá sběr dat ankety formou vyplňování papírových dotazníků v posledních týdnech výuky v semetru. Formuláře byly předány na katedry, kde se s nimi mohli seznámit pedagogové. Od roku 2013 jsou kvantitativní výsledky prezentovány ve webové aplikaci. Výsledky z let 2010 - 2013 jsou dostupné jako soubory na webu.

Dotazník má v tištěné podobě celkem 25 otázek rozdělených do 3 oblastí. První se týká osoby studenta, druhá je zaměřena na vyučujícího a třetí na předmět. 21 otázek je s uzavřenou odpovědí, 4 otázky jsou s volnou odpovědí. Elektronicky zpracovávány jsou pouze otázky 1-21. Otázky 22-25 jsou určena pro slovní vyjádření studentů. Můžete si prohlédnout formulář dotazníku (první a druhá strana).

Samotné formuláře s písemnými komentáři jsou po naskenování předány na katedry, kde se s nimi seznámí jednotliví vyučující.

Papírový sběr dat se provádí u většiny předmětů, ale ne zcela u všech (zejména z organizačních důvodů se neprovádí u malých předmětů). Pro všechny předměty je tak otevřena možnost sběru dat v SIS, v modulu "Anketa". Tam lze předměty hodnotit i po absolvování zkoušky. Sběr dat je nezávislý, lze tedy hodnotit zároveň papírově a posléze v SIS. 

Elektronická podoba dotazníku má 27 otázek. Oproti tištěné podobě je doplněn o oblast zkouška/zápočet, ve které jsou 2 otázky s uzavřenou odpovědí.

Průběh a organizace ankety

Anketu zajišťuje vedoucí ankety spolu se studentským organizátorem ankety (kontakty). Na distribuci dotazníků na jednotlivé přednášky se podílí studenti, které je po vyplnění také vrací zpět organizátorovi ankety.

Využití výsledků

Po každém semestru zhodnotí vedoucí kateder spolu s pedagogy informace získané v anketě o předmětu a vyučujících. Zprávu o vyhodnocení ankety předkládá děkan Akademickému senátu fakulty.


Aktuální hodnocení studenty

Na podzim 2015 proběhla fakultní diskuse nad dalším směřováním ankety. K dispozici je stručný přehled probíraných témat a prezentace o obecných otázkách studentského hodnocení výuky.

V roce 2016 byl následně přijat vedením fakuly záměr organizovat anketu elektronickou formou v samostatné aplikaci. V únoru 2017 senát schválil novou sadu otázek pro použití v elektronické verzi ankety. Více o aktuálním hodnocení viz https://hodnoceni.natur.cuni.cz.


Cena studentského Velemloka

Cena studentského velemloka je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty, které se uděluje každý rok vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Na základě výsledků studentské ankety nominují její organizátoři každoročně 10 kandidátů za každou sekci (Biologická sekce, Chemická sekce, Geografická sekce a Geologická sekce s přidruženým Ústavem pro životní prostředí a ostatními pracovišti), z nichž vyberou pro každou sekci vítěze členové Studentské komory Akademického senátu fakulty (viz pravidla pro udílení ceny Velemlok).

Cena je slavnostně předávána obvykle na reprezentačním plese fakulty.

Tato tradiční cena má svůj původ daleko v historii, kdy v prostorách naší fakulty přežíval párek velemloků. Nejprve toto pojmenování nesla cena pouze v rámci biologické sekce, nyní jde však o cenu celé Přírodovědecké fakulty.

Akce dokumentů