E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia, poplatky a předpisy

Tato stránka je určena studentům PřF v bakalářských a navazujících magisterských programech a slouží pro rychlou orientaci v tématech Stipendia, Studijní předpisy a Poplatky. Není však úplným výčtem platných předpisů k této oblasti se vztahujících. Aktuální platné znění všech fakultních předpisů lze nalézt na stránkách Akademického senátu PřF UK a univerzitních na stránkách UK.


Stipendia

Poplatky spojené se studiem

Předpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb.

Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Zvláštní pravidla studia na UK
Tento předpis upravuje zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

Statut Univerzity Karlovy je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti naší fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia na PřF UK (s účinností od 1. 10. 2021) a dalšími vnitřními předpisy Přírodovědecké fakulty.

Pravidla pro organizaci studia z 26. 5. 2020, účinná od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 - verze s vyznačenými změnami.

Články 2, 4 a 7 předchozího znění (tj. V. znění účinného od 1. 9. 2017) Pravidel pro organizaci studia zůstávají pro studenty zapsané ke studiu v roce 2019/2020 a dříve i nadále v platnosti.

Další předpisy

Akce dokumentů