E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní předpisy upravující doktorské studium

 

Souhrnná pravidla pro doktorské studium na PřF UK

Zákon o vysokých školách

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dne 2. května 2016 vstoupil v platnost Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se zákon č. 111/1998 Sb. mění.

Vnitřní předpisy UK

Studijní a zkušební řád UK

VII. úplné znění Studijního a zkušebního řádu UK

NOVÝ Studijní a zkušební řád, platný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 10. 2017

 

Stipendijní řád UK

VII. úplné znění ze dne 18. 6. 2013

Nový Stipendijní řád UKplatný od 14. 12. 2016, účinný od 1. 10. 2017

Opatření rektora

Opatření rektora č. 10/2013 - Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad

Vnitřní předpisy fakulty

Pravidla pro organizaci studia na UK PřF

V. úplné znění účinné od 1. 10. 2015

Opatření děkana

Opatření děkana č. 8/2017 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Tímto Opatřením bylo zrušeno původní OD č. 16/2010. Změněny byly však zatím pouze přílohy primárně z důvodu změnu názvu Univerzity Karlovy.

Vzor titulní strany práce (přílohy OD 8/2017)

Metodický pokyn pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací 

Metodický pokyn pro odevzdávání disertačních prací

 

Opatření děkana č. 14/2016, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia....

Akce dokumentů