E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia, předpisy a poplatky

Tato stránka je určena studentům PřF pro rychlou orientaci v tématech Stipendia, Studijní předpisy a Poplatky. Není však úplným výčtem předpisů k této oblasti se vztahujících. Aktuální platné znění všech fakultních předpisů lze nalézt na stránkách Akademického senátu PřF UK a univerzitních na stránkách UK.


Stipendia

Předpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dne 2. května 2016 vstoupil v platnost Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se zákon č. 111/1998 Sb. mění.

 Statut Univerzity Karlovy je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia PřF.

Příloha č. 1 Pravidel pro organizaci studia - pořadí částí státních závěrečných zkoušek

Pravidla pro organizaci studia - V. úplné znění  s vyznačenými změnami oproti IV. znění

Poplatky spojené se studiem

Další pravidla

Akce dokumentů