E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecká rada sekce

Působnost Sekční vědecké rady


Sekční vědecká rada je poradním orgánem rady fakulty a sekčního proděkana. Působnost sekční vědecké rady je upravena Statutem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, a to např.:

  • Členy sekční vědecké rady jsou vedoucí kateder sekce. Další členy Sekčních vědeckých rad jmenuje sekční proděkan po schválení Vědeckou radou fakulty;
  • funkční období sekční vědecké rady je čtyřleté a počet jejích členů stanoví na návrh vědecké rady fakulty a po vyjádření senátu děkan;
  • jednání sekční vědecké rady svolává proděkan;
  • jednání vědecké rady řídí proděkan. Není-li proděkan přítomen, řídí jednání jím jmenovaný zástupce;
  • vědecká rada rozhoduje usnesením;
  • usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů. U usnesení týkajících se základní koncepce vědecké a pedagogické činnosti sekce a dále v případech uvedených v § 30 odst. 1 písm. a) a b) zákona o VŠ je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů vědecké rady, nejméně však jedné poloviny všech členů.

Zápisy z jednání vědecké rady Chemické sekce

Složení vědecké rady Chemické sekce   (WhoIS)


Jméno
E-mail
Prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. sekční proděkan ivan.nemec@natur.cuni.cz
Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. bosakova@natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. hodek@natur.cuni.cz
Doc. RNDr.  Jindřich Jindřich, CSc. jindrich@natur.cuni.cz
RNDr.  Václav Kotvalt, CSc. ředitel ÚAMVT kotvalt@natur.cuni.cz
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka marketa.martinkova@natur.cuni.cz
Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. jiri.cejka@natur.cuni.cz
Doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. nesmerak@natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. obsil@natur.cuni.cz
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. petr.smejkal@natur.cuni.cz
Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., FRSC stepnic@natur.cuni.cz
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. člen AS UK PřF pavel.teply@natur.cuni.cz
Doc. RNDr.  Jan Veselý, Ph.D. jan.vesely@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů