E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Vybrané grantové projekty – hlavní řešitel:

 

2010–2013: Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (ESPON TRACC, project partner; lead partner Spiekermann & Wegener Stadt- und Regionalforschung (S&W), Dortmund, Německo).

2012–2014: Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka. Standardní projekt GA ČR, č. P404-12-1035.

2005–2007: Doprava a geografická organizace společnosti. Postdoktorský projekt GA ČR č. 205/05/P216.

2007: Výuka v terénu jako efektivní nástroj rozvoje kompetencí učitelů geografie a přírodovědných předmětů. Rozvojový projekt MŠMT ČR.

2004–2005: Komplexní geografická exkurze jako součást celoživotního vzdělávání učitelů. Rozvojový projekt MŠMT ČR, č. 376.

 

Vybrané grantové projekty – spoluřešitel:

 

2005–2011: participace na řešení výzkumného záměru ČVUT v Praze VZ5 – Management udržitelného rozvoje budov, stavebních firem a oblastí životních cyklů, dílčí cíl č. 5 – Vymezení faktorů nepřímého užitku dopravní infrastruktury.

2010–2013: Dovednosti žáků v biologii, chemii a geografii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. (GA ČR, spoluřešitel)..

2010–2013: Mechanismy a zdroje selektivního rozvoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období. (GA ČR, spoluřešitel)..

2011–2012: Úroveň osvojení geografické dovednosti práce s mapou u žáků různých věkových skupin. (GA UK, hl. řešitel M. Hanus)

2008–2009: Využití veřejné a individuální dopravy k dojížďce za prací v Česku a jeho geografické podmíněnosti. (GA AV, spoluřešitel)

2007–2009: Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy. (GA ČR, spoluřešitel)

2007–2011: Regionální rozdíly venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. (VaV, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, spoluřešitel)

2006–2008: Hybné síly institucionalizace regionů: regionální identita a identita regionů v Česku v období jeho integrace do Evropy regionů. (GA UK, hl. řešitel P. Chromý)

2005–2006: Geografická diferenciace regionální identity obyvatel v Česku v období vstupu České republiky do EU. (GA UK, hl. řešitel P. Chromý)

2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí. (MMR ČR, hl. řešitel R. Perlín)

2005–2006: Geografická analýza proměn funkčního využití břehů Vltavy: historické a environmentální souvislosti. (GA UK; hl. řešitelka D. Fialová)

2004–2005: Uplatnění absolventů geografických oborů PřF UK na trhu práce. (GA UK; hl. řešitelka D. Řezníčková)

2003–2005: Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace. (GA ČR; hl. řešitel V. Jančák; participující pracoviště: UK Praha, ZČU Plzeň, UJEP Ústí nad Labem)

2002–2003: Geografický výzkum periferních oblastí Česka v transformačním období: Aplikace v terciérním vzdělávání. (GA UK; hl. řešitel V. Jančák)

2002–2003: Metodologické přístupy v geografickém výzkumu periferních oblastí Česka. (GA UK; hl. řešitel P. Chromý)

1999–2004: Progresivní trendy v přírodovědném vzdělávání. (VZ MŠMT, č. MSM/11/31/008, koordinátorka za geografickou sekci D. Řezníčková)

1998–2000: Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR. (GA UK; hl. řešitel V. Jančák)

 

Grantové projekty – participace na řešení


2010–2012: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Projekt operačního programu OPPA. (ESF EU a Magistrát Hl. m. Prahy)

2010–2012: Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. (ESF EU a Středočeský kraj)

2001–2003: Využití ploch Česka v období transformace. (GA ČR, hl. řešitel I. Bičík)

1999–2001: Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur. (GA ČR; hl. řešitel M. Jeřábek)

1998–2000: Land Use/Cover Changes: Vývoj, souvislosti, perspektivy. (GA ČR, hl. řešitel I. Bičík)

1998–1999: Role pohraničí České republiky a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do Evropské unie. (GA MZV ČR; hl. řešitel: M. Jeřábek)

1996–1997: Land Use/Cover Changes 1845-1990. (GA ČR, hl. řešitel I. Bičík)

1996–1997: Harmonizace regionálního rozvoje povodí Kocáby. (Mze ČR; hl. řešitel: I. Bičík)

Akce dokumentů