E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Publikoval jako autor či spoluautor: 1 knihu, více než 10 kapitol v monografiích, cca 40 významnějších statí v odborných periodicích a více než 30 příspěvků z oblasti geografického vzdělávání, podílel se na editování několika sborníků, na tvorbě 2 učebnic (u jedné jako hlavní autor) a 1 interaktivní učebnice, 4 atlasů ad.

Níže je uveden výčet vybraných zásadních publikací.

Knihy

MARADA, M. a kol. (2008): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. ČGS, Praha, 146 s. rkp. (v tisku)

Kapitoly v knihách

ŘEZNÍČKOVÁ, D., MARADA, M., HANUS, M. (2013): Geographic skills in Czech schools: teachers´ opinions and a real state. In: Monografie Komise geografického vzdělávání (CGE) IGU, 15 s. rkp (v redakčním řízení; vyžádaný výstup z kongresu IGU v Kolíně nad Rýnem).
MARADA, M. (2008): Karlštejn: hodnocení dopadů cestovního ruchu. In: Řezníčková, D. a kol. (ed.): Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 120–128.
MARADA, M. (2008): Krajina a lidé Třeboňska –expozice na zámku Třeboň. In: Řezníčková, D. a kol. (ed.): Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 129–138.
MARADA, M. (2008): Rybník Rožmberk: ochrana proti povodním. In: Řezníčková, D. a kol. (ed.): Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 144–149.
MARADA, M. (2008): Rybníky u Vitmanova: Ekosystém rybníka a chov ryb. In: Řezníčková, D. a kol. (ed.): Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 150–156.
MARADA, M. (2006): Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In: Ouřednícek, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovedecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 64–78.
HAVLÍČEK, T., JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí, KSGRR PřF UK Praha, s. 6–24.
MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2004): Územní diferenciace v Česku. In: Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T.: České pohraničí – bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, s. 103-114.
JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., eds (2003): Geografie na cestách poznání. KSGRR, PřF UK, Praha, 197 s.
MARADA, M. (2003): Didaktika geografie. IN: Učím s radostí. Kritické myšlení o. s. a Step by step v Agentuře Strom, Praha, s. 105–111.

Původní práce a práce v recenzovaných sbornících – národních/mezinárodních

HANUS, M., MARADA, M. (2013): Mapové dovednosti v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech: srovnávací studie. Geografie, ČGS, Praha, 29 s. rkp. (v recenzním řízení)
KVĚTOŇ, V., CHMELÍK, J., VONDRÁČKOVÁ, P., MARADA, M. (2012): Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1/2012, p. 51–63.
CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, s. 23–45. ISSN 1212-0014 (SCOPUS, WoS, 2010: IF 0.787)
CHMELÍK, J., KVĚTOŇ, V., MARADA, M. (2010): Hodnocení konkurenceschopnosti železniční dopravy na příkladu spojení krajských měst v česku. Národohospodářský obzor (National Economic Horizons), 10, č. 1, FES MU, Brno, s. 5–20.
JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, s. 207–222. ISSN 1212-0014 (SCOPUS, WoS, 2010: IF 0.787)
MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 115, č. 1, s. 21–43. (SCOPUS, WoS, IF = 0,787)
Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P., Marada, M. (2008): Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia. Geografie, 113, 3, s. 269–284. ISSN 1212-0014 (SCOPUS, WoS, 2010: IF 0.787)
HAVLÍČEK, T., Chromý, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, s. 299–316. ISSN 0029-9138, ISBN 978-3-901313-19-6 (SCOPUS, WoS, IF 2008: 0.364, 2009: 0.379, 2010: 0.345)
Marada, M., Květoň, V. (2008): Importance of transport possibilities in rural areas of Czechia. In: Countryside – our world. Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická fakulta, Praha, 978-80-213-1851-9
MARADA, M. (2008): Transport and geographical organization of society: Case study of Czechia. Geografie, 113, č. 2, s. 285–301.
FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2007): Historickogeografická analýza změn funkčního využití břehů Vltavy (v období od přelomu 18. a 19. století do současnosti). Historická geografie, 34, HU AV ČR , Praha, s. 307–317, ISSN 0323-0988, ISBN 978-80-7286-107-1
JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., Chromý, P., MARADA, M. (2006): Research on peripheral regions in Czechia: Theorethical and methodological remarks and basic results. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, s. 89–99. ISBN 80-223-2239-3, ISSN 0231-715X
MARADA, M., Chromý, P., JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T. (2006): Space polarisation and peripheral regions in Czechia. Europa XXI, 15, s. 29–34. ISSN 1429-7132
Marada, M., Chromý, P., Jančák, V., Havlíček, T. (2006): Space polarization and peripheral regions in Czechia. EUROPA XXI., č. 15, Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, s. 29–34.
Marada, M., Vondráčková, P., Květoň, V. (2006): Železnice jako faktor regionálního rozvoje. Národohospodářský obzor. 2006, roč. VI, č. 4, FES MU, Brno, s. 51–59. ISSN 1213-2446
MARADA, M., HUDEČEK, T. (2006): Accessibility of peripheral regions: A case of Czechia. In: Komornicki, T., Czapiewski, K. (eds.): Europa XXI. Conference proceedings Warsaw Regional Forum 2005, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, pp. 29–34. 1429-7132
JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2005): Main trend of geographical research on peripheral regions in Czechia. In: Marada, M. (ed.): International Conference on Issues of Peripheral Areas Quo Vadis Periphery? Abstract book. Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development, Prague 25.–26. 11. 2005, Prague, s. 13. ISBN 80-86561-20-8.
MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Charles University geography graduates in practise: the relationship between the concept of education and professional success. In: Changing horizons in geography education. Toruń : Herodot network, 2005.
MARADA, M. (2005): Transport typology of settlement centres of Czechia from public passanger point of view. Acta Universitatis Rerum Naturalium Carolinae – Geographica, XXXVIII, č. 1, Charles University in Prague, Carolinum, Praha, p. 259–269.
Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V., Marada, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 6–24. ISBN 80-86561-21-6
MARADA, M. (2003): Transport typology of settlement centres of Czechia from public passenger transport point of view. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Vol. 38, Issue 1, p. 259–269.
Marada, M. (2003): Dopravní infrastruktura a její souvislosti s využitím ploch na příkladu Středočeského kraje. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds): Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 48–58.
MARADA, M. (2001): Využití statistické analýzy k vymezení periferních oblastí Česka. Geografie – Sborník ČGS, 106, č. 1, Česká geografická společnost, Praha, s. 12–25.
Marada, M, Chromý, P. (1999): Contribution to studies on peripheral regions of Czechia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Supplementum, 2/I, s. 241–255. ISBN 80-223-1504-4.

 

Učebnice a učební texty

CHROMÝ, P., MARADA, M. (2010): Slovensko – náš nejbližší soused. in: Bičík, I., Havlíček, T., Matějček, T. et al.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha, Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. 152 s.
Marada, M. (2008): Doprava. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. 90–97.  ISBN 978-80-7238-590-4
Marada, M., Novotný, J., Frajer, V. (2008): Rozdíly ve vyspělosti zemí. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. 18–27. ISBN 978-80-7238-590-4
Marada, M. (2008): Osídlení. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. s. 63–65. ISBN 978-80-7238-590-4
MARADA, M. (2005): Doprava. In: Školní atlas světa. Kartografie, Praha, s. 14–15.
MARADA, M. (2000): Pozemní doprava. In.: Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha, s. 100–101.
MARADA, M. (2000): Doprava a spoje. In.: Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha, s. 102–103.
MARADA, M. (2000): Cestovní ruch. In.: Bičík, I. a kol.: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha, s. 108–109.

 

Publikace k problematice geografického vzdělávání

Marada, M., HANUS, M., KOCOVÁ, T., PRUŠVICOVÁ, P., VONDRÁČKOVÁ, P. (2012): Doprava spojuje a rozděluje. Výukový a metodický text, projekt OPPA. Nakladatelství P3K, 56 s.
ŘEZNÍČKOVÁ, D., HANUS, M., HÁTLE, J., MARADA, M., VRHEL, M. (2012): Geografie. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Projekt OPPA Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Nakladatelství P3K, Praha, 67 s.
MARADA, M. (2006): Jak provést propojení vědomostního obsahu výukových předmětů s oborovými a obecnými kompetencemi? Příklad zeměpisu (geografie). In: Košťálová, H., a kol.: Školní vzdělávací program krok za krokem, 5. aktualizace. Verlag–Dashöfer, Praha, s. 4/5.8.1–4/5.8.4.
MARADA, M. (2004):Využití skládankového učení ve výuce zeměpisu. Kritické listy, 6, č. 15, Kritické myšlení o.s., Praha, s. 17–19.
MARADA, M. (2003): Modelová příprava z geografie. Kritické listy č. 9, Kritické myšlení o. s., Praha, s. 14–15.
Bičík, I., Herink, J., Chromý, P., Kühnlová, H., Marada, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2000): Zeměpis – katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Návrh pro veřejnou diskusi. Dokument MŠMT ČR, CERMAT, Praha, 16 s.
Řezníčková, D., Bičík, I., Chromý, P., Kühnlová, H., Marada, M. (2000): Geografické vzdělávání. Závěrečná zpráva výzkumného záměru MSM 11 31 008. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 50 s.


Akce dokumentů