E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Garant bakalářského studijního oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání (jedno- a dvouoborová)

Člen oborové rady PřF UK ve studijním programu PGS Obecné otázky geografie

Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky a státní doktorské a rigorózní zkoušky na PřF UK v Praze, PřF MU v Brně a ČVUT v Praze

Člen ČGS

Člen sítě o.s. Kritické myšlení, české odnože mezinárodního programu RWCT pro podporu implementace konstruktivistické pedagogiky do školní výuky

Člen mezinárodní sítě vysokoškolských učitelů geografie HERODOT (Thematic network for Geography in higher education in Europe), 2002–2009, thematic pillar Professional development – participace na mezinárodních dotazníkových šetřeních

Člen mezinárodní redakční rady časopisu EVROPA XXI

Člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy

Recenzní činnost pro časopisy EVROPA XXI, Geografie – Sborník ČGS, Geografické rozhledy, Moravian Geographical Reports, recenze pro GA ČR, GA UK ad.

Organizace a realizace kurzů dalšího vzdělávání učitelů (Geoatest, projekty EU aj.)

Autor či spoluautor prezentací výsledků vědecko-výzkumné činnosti na více než třiceti mezinárodních a více než čtyřiceti domácích konferencích a seminářích

Recenzent odborných časopisů (např. Geografie, AUC Geographica, Moravian Geographical Reports, Geografický časopis SAV, Geografické rozhledy

Recenzent maturitních testů pro CERMAT

Odborné analýzy pro orgány státní správy a samosprávy (ROP, SoNorA aj.)

Vedení odborných geografických exkurzí (např. v rámci Amerického semestru, mezinárodních konferencí IGU LUCC, ICHG, spolupráce s University College Dublin, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků aj.)

Akce dokumentů