E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost


Výuka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1996–2022):

 • garant doktorského studijního programu Obecná geografie (od 2019)
 • garant doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (od 2018–2020)
 • garant studijního oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání v bakalářském studijním programu Geografie (2013–2017);
 • garant studijního oboru Učitelství geografie pro střední školy v navazujícím magisterském studijním programu Geografie (2013–2017);
 • výuka ve studijních programech a oborech bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia (povinné, povinně volitelné, volitelné přednášky a semináře) –historická a kulturní geografie, teoretická geografie, obecná regionální geografie, geografické vzdělávání;
 • výuka v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (garant přípravného kurzu z geografie), kurzů Geoatest a tzv. Amerického semestru

Vedení kvalifikačních prací (2000–2022):

 • vedoucí více než dvou desítek ročníkových a bakalářských prací (23 obhájených)
 • vedoucí více než pěti desítek diplomových prací (59 obhájených)
 • školitel dvou desítek doktorských dizertací (10 obhájených dizertací v roli školitele, 6 v roli školitel-konzultant; aktuálně školitel doktorandů v programu Regionální a politická geografie, v programu Sociální geografie a regionální rozvoj a v programu Obecná geografie; školitel-konzultant doktorandů)

Další činnosti:

 • předseda oborové rady doktorského studijního programu Obecná geografie (od roku 2019), člen oborové rady od roku 2019
 • předseda oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie (od roku 2018), člen oborové rady od roku 2008
 • člen oborových rad doktorských studijních programů Regionální a politická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj (od roku 2008; od roku 2009 tajemník oborových rad)
 • člen komisí pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) a státní doktorské zkoušky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a rigorózní zkoušky na PřF UK , PřF MU v Brně a PřF UJEP v Ústí nad Labem
 • oponent 11 ročníkových a bakalářských prací, 19 magisterských a diplomových prací, 4 rigorózních prací a 12 doktorských dizertací, 1 habilitační práce
 • člen komisí pro hodnocení Studentské vysokoškolské odborné činnosti (SVOČ) na geografické sekci PřF UK v Praze (od roku 2006)
 • v letech 2006–2009 spolupráce s VŠE v Praze, Fakultou podnikohospodářskou; akreditace nového bakalářského studijního oboru Arts Management; v ZS 2008/2009 přednáška Kulturní regiony a geografie kultury

Obhájené dizertace 2010–2022 (školitel):

10) JELEN, Jakub (2021): Montánní dědictví Jáchymovska jako dynamický sociokulturní proces [The mining heritage of the Jáchymov region as a dynamic sociocultural process]. Disertační práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 200 s. + příloha; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (17. 12. 2021)

9) MOZR, Tomáš (2019): Koncept místa v kontextu transatlantických transformací: socio-kulturní aspekty proměn vybraných metropolí v průběhu 20. století [The Concept of Place in the Context of Transatlantic Transformations: Socio-Cultural Aspects of Changes in Selected Cities during the 20th Century]. Disertační práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 180 s. + přílohy; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (12. 9. 2019)

8) ŠIFTA, Miroslav (2018): Symboly a symbolika v procesu formování regionu [Symbols and symbolism in the region formation process]. Dizertační práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 117 s. + přílohy; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitelka-konzultantka: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. (26. 9. 2018)

7) BAXA, Jan (2016): Geografické přístupy k hodnocení kvality bydlení v Česku [Geographical approaches to assessing the quality of housing in Czechia]. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 257 s. vč. příloh; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (23. 9. 2016)

6) SEMIAN, Michal (2016): Regions throught time and space: Problem of regionalization. Diseratční práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 78 s. + přílohy; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitelé-konzultanti: prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (11. 2. 2016)

5) NIKISCHER, Richard (2015): Koncept regionálnej identity vo výskume sociálne konštruovaných regiónov: multimierková perspektíva [The concept of regional identity in the research of socially constructed regions: a multiscale perspective]. Dizertačná práca. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 119 s. + přílohy; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitelé-konzultanti: RNDr. Karol Kasala, PhD , RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. (11. 9. 2015)

4) FENDRYCHOVÁ, Lenka (2015): "Jiná" geografie alternativních potravinových sítí: farmářské trhy jako cestující koncept [„The other“ geography of alternative food networks: farmers’ markets as a travelling concept]. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 220 s. vč. příloh; školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitelé-konzultanti: RNDr. Petr Jehlička, PhD , doc. RNDr. Jana Spilková, Ph.D. (23. 6. 2015)

3) KUČERA, Zdeněk (2010): Principy a problémy geografického studia krajiny [Principles and problems of the geographic study of landscape]. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 202 s. + příl.; školitel: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. (25. 6. 2010)

2) RAŠÍN, Robin (2010): Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví [The Landscape of the Czech-Austrian Borderland: Development and Heritage]. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 187 s. + příl.; školitel: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (31. 5. 2010)

1) KUČEROVÁ, Silvie (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století. Vliv na lokální a regionální rozvoj [Territorial Differentiation of Elementary Education in Czechia during the Second Half of the Twentieth Century. Its Influence on Local and Regional Development]. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 245 s. + příl.; školitel: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., školitel-konzultant: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., RNDr. Radim Perlín (31. 5. 2010)

Obhájené dizertace 2010–2022 (školitel-konzultant):

6) TŮMOVÁ, Martina (2022): Mapy panství a jejich význam pro studium historických krajin a poddanských měst [Estate maps and their importance for the study of historical landscapes and serdom towns]. Dizertační práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 179 s. + příl.; školitelka: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., školitelé-konzultanti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (24. 6. 2022)

5) JANOUŠEK, Zbyněk (2019): Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny [The influence of socio-geographical exposure and other factors on the extensification processes of land use]. Disertační práce. PřF UK, KSGRR, Praha, 168 s. + přílohy; školitel: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., školitelé-konzultanti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (12. 9. 2019)

4) HRABÁK, Jiří (2017): Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace [Multifunctional agriculture in Czechia after accesion to the European Union: conceptualisation, development and regional differentiation]. Disertační práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 190 s. vč.  příloh; školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D., školitelé-konzultanti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (10. 3. 2017)

3) BURDA, Tomáš (2014): Význam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií na území Česka od poloviny 19. století. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 318 s. + 4 přílohy; školitel: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., školitel-konzultant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (11. 9. 2014)

2) PILEČEK, Jan (2013): Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka. Dizertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 61 s. + přílohy; školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D., školitel-konzultant: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (28. 11. 2013)

1) NOVÁČEK, Aleš (2010): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení. Disertační práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 223 s. včetně příloh; školitel: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., školitel-konzultant: RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (15. 9. 2010)

Doktorandi (školitel 2021/2022):

RNDr. Magdalena Fialová Kašková (Regionální a politická geografie)

Mgr. Ing. Luděk Fráně (Regionální a politická geografie)

RNDr. Marek Komárek (Sociální geografie a regionální rozvoj)

Mgr. Kryštof Materna (Obecná geografie)

Mgr. Lukáš Nachtigal (Regionální a politická geografie)

Mgr. Juraj Považan (Obecná geografie)

Mgr. Jan Prener (Regionální a politická geografie)

Doktorandi (školitel-konzultant 2021/2022):

Mgr. Anna Čtvrtníková, DiS. (Sociální geografie a regionální rozvoj)

RNDr. Mgr. Ing. Václav Jaroš (Obecná geografie)

PhDr. Martina Tůmová (Obecná geografie)

 

Obhájené diplomové a magisterské práce 2000–2022 (vedoucí práce)

59) ČERMÁK, Adam (2022): Proměny identity místa dvou kladenských dělnických čtvrtí od poloviny 20. století: Podprůhon a Nové Kladno. Diplomová práce. UK, PřF, Praha, 106 s. + přílohy.

58) IZAKOVIČOVÁ, Hana (2021): Analýza sociálních sítí aktérů činných v území vnitřní periferie na pomezí středních, západních a jižních Čech. Diplomová práce. KSGRR PřF UK, Praha, 77 s. + 3 přílohy.

57) SKUHROVEC, Jakub (2021): Geografie sportu a podmíněnosti návštěvnosti ledního hokeje v Česku. Diplomová práce. KSGRR PřF UK, Praha, 142 s. vč. 4 příloh.

56) LUKÁŠ, Jan (2017): Analýza přeshraničních vztahů v česko-polském pohraničí (příklad Głubczycka). Diplomová práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 80 s. vč. příloh.

55) KOCUR, Václav (2017): Hodnocení sociálních sítí aktérů rozvoje venkova: příklad místních akčních skupin Rozvoj Krnovska a Rýmařovsko. Diplomová práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 78 s. vč. příloh.

54) KOMÁREK, Marek (2017): Role měkkých faktorů v rozvoji vnitřní periferie východních Čech. Diplomová práce. UK, PřF, KSGRR, Praha, 54 s. vč. příloh.

53) DUFKOVÁ, Kateřina (2015): Stabilita regionálních elit v Česku (2000–2012): příklad Karlovarského kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 73 s. + 4 přílohy.

52) FIALA, Marek (2015): Společenská odpovědnost firem v Česku: prostorové aspekty a význam pro rozvoj regionu. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 110 s. + přílohy.

51) CHALUPA, Jan (2015): Historickogeografická česko-moravská zemská hranice: rekonstrukce, percepce, významy. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 119 s. vč. příloh.

50) ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla (2015): Územní diferenciace stability lokálních elit v Česku (1994–2010). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 75 s. + 2 přílohy.

49) KOVÁRNOVÁ, Pavlína (2015): Regionální identita obyvatel šumavského podhůří: komparace měst Klatovy, Sušice a Vimperk. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 98 s. + 10 příloh.

48) ŠIFTA, Miroslav (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 143 s. + přílohy.

47) ČECHOVÁ, Eva (2014): Význam sociálního kapitálu v rozvoji periferního území: příklad místních akčních skupin na Českokrumlovsku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 72 s. vč. příloh.

46) VRÁNA, Petr (2014): Faktory rozhodování o místě trvalého bydlení ve vybraných periferních oblastech Česka: příklad mladých rodin. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 124 s.

45) KAŠKOVÁ, Magdalena (2013): Role systémů značení regionálních produktů v procesu institucionalizace regionů a v jejich rozvoj. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 151 s. + přílohy.

44) HÁJEK, Filip (2013): Změny krajiny v zázemí vybraných vojenských újezdů v Čechách od poloviny 19. století. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 119 s. + 31 příloh.

43) MOHORITOVÁ, Natálie (2013): Proměny využití budov kin v Praze v letech 1989–2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Management v kultuře, Praha, 80 s. + přílohy.

42) NÉMET, M. (2012): Rola starostov v rozvoji vybraných periférnych oblastí Košického kraja. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 97 s. vč. příloh.

41) VÁCHA, Marek (2012): Územní ochrana: bariéra či impulz rozvoje? Příklad Křivoklátska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 108 s. vč. příloh.

40) PECHAL, Jindřich (2011): Integrace marginálních území do regionálního systému: příklad vojenského újezdu Brdy. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 99 s. vč. příloh.

39) ZEMAN, Juraj (2011): Vymedzenie slovensko-maďarského pohraničia na základe socio-kultúrnych aspektov a zhodnotenie ich vplyvu na cezhraničnú spoluprácu vo vybraných záujmových územiach. Diplomová práca. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 97 s. + prílohy.

38) JÁCHYM, Jan (2011): Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na vybraných pražských gymnáziích. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 85 s. vč. příloh.

37) OROSZ, Örs (2010): Národní a regionální identita maďarských středoškoláků na Slovensku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 109 s. + přílohy.

36) VAŇKOVÁ, Eva (2010): Analýza lidského a sociálního kapitálu v periferii Manětínska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 100 s. + 4 přílohy.

35) MORAVCOVÁ, Alena (2010): Geografie místního regionu na příkladu Říčanska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 78 s. + přílohy.

34) ZUBALÍKOVÁ, Karolína (2010): Výuka geografie v praxi: podmínky realizace a míra využívání terénní výuky na gymnáziích okresu Děčín. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 77 s.

33) RYANT, Filip (2010): Krajina jihočeského pohraničí: vývoj jejího využití a komparace krajinného dědictví. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 130 s. + 50 příloh.

32) RUDOVÁ, Pavla (2010): Kulturněhistorický potenciál rozvoje periferních oblastí v Česku. Případová studie Horažďovicka, Kašperskohorska a Netolicka. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 103 s. + 41 příloh.

31) SEMIAN, Michal (2010): Regionální identita Českého ráje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 102 s. vč. příloh.

30) PODHOLA, Matěj (2010): Reliktní česko-německá etnická hranice jako socio-kulturní předěl v území. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 131 s. vč. příloh.

29) KULHÁNEK, Martin (2010): Regionální identita obyvatel Ostrovska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 91 s. + přílohy.

28) LUKŠ, Jakub (2009): Historickogeografické souvislosti vývoje modelových území LUCC. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 105 s. + přílohy.

27) VEJVODOVÁ, Martina (2009): Problematika periferních oblastí v českém pohraničí – příklad okresu Cheb. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 75 s. vč. příloh.

26) VÁNĚ, Petr (2009): Potenciál rozvoje vnitřních periferií Česka: příklad Příbramska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 122 s. + 13 příloh.

25) FIALA, Jan (2009): Lidský a sociální kapitál ve vnitřních periferiích Česka: příklad Rakovnicka. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 110 s. vč. příloh.

24) BAXA, Jan (2008): Územní diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu v Libereckém kraji na počátku 21. století. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 115 s.

23) SEIDL, Tomáš (2008): Proces integrace marginálního území do regionálního systému – příklad vojenského újezdu Boletice. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 119 s. + přílohy.

22) OSOBA, Petr (2008): Regionální identita obyvatelstva v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 108 s. + přílohy.

21) HAZUKOVÁ, Pavlína (2008): Potenciál rozvoje periferní a příhraniční oblasti na příkladu českomoravského pomezí. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 106 s. + přílohy.

20) STŘÍŽOVÁ, Aneta (2008): Krajská administrativní hranice jako problém rozvoje periferií na jihozápadní Moravě. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 115 s. vč. příloh.

19) NÝDR, Jiří (2008): Analýza problémů rozvoje jihozápadního Krušnohoří (příspěvek k výzkumu periferních oblastí v Česku). Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 80 s. vč. příloh.

18) MIKŠÁTKOVÁ, Anna (2007): Hranice v jesenické oblasti: analýza vlivu hranic na polarizaci prostoru. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 103 s. + přílohy.

17) SKÁLA, Jan (2007): Regionální identita periferních území na příkladu obvodu obce s rozšířenou působností Sušice. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, 119 s. + přílohy.

16) ŠIMKOVÁ, Lenka (2007): Historickogeografické souvislosti polarizace prostoru – případová studie Litomyšl. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 108 s. + přílohy.

15) HEJNOVÁ, Jana (2007): Formování mikroregionální identity Východních Krkonoš na příkladu obce Horní Maršov. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 88 s. + přílohy.

14) KUBÍNOVÁ, Kateřina (2007): Vliv administrativních hranic na polarizaci prostoru: příklad vnitřní periferie středočesko-západočeského pomezí. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 78 s. + přílohy.

13) KUČERA, Zdeněk (2006): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 115 s. vč. příloh.

12) KULDOVÁ, Silvie (2006): Vliv historické česko-německé jazykové hranice na geografickou organizaci české společnosti. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 109 s. + přílohy.

11) VIKTOROVÁ, M. (2006): Analýza dopadů II. fáze reformy veřejné správy na příkladu Středočeského kraje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 139 s. vč. příloh.

10) ŠTĚTINOVÁ, Kateřina (2006): Územní identita obyvatel Česka – vývojový a hierarchický pohled. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 136 s. + 10 s. příloh.

9) RAŠÍN, R. (2005): Změny ve využití krajiny na Šluknovsku od poloviny 19. století: historickogeografická analýza katastrálního území zaniklé obce Fukov. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, ÚŽP, Praha, 117 s. + přílohy.

8) JIRÁSEK, D. (2005): Geografie místního regionu v základním vzdělávání na příkladu Chrudimska. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 123 s. vč. příloh.

7) SEMERÁKOVÁ, B. (2005): Změny ve využití krajiny na Frýdlantsku od poloviny 19. století: historicko-geografická analýza katastrálního území Dolní Oldříš. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, ÚŽP, Praha, 121 s. + XXVI s. příloh.

6) BOHUSLAV, D. (2004): Program Phare CBC – Společný fond malých projektů: implementace a regionální diferenciace v Česku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 85 s. +  přílohy.

5) KOSTIĆ, Miroslav (2004): Vnitřní periferie v Česku: příklad středočesko-jihočeského pomezí. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 112 s., 10 příloh, 20 mapových příloh.

4) NOVÁČEK, Aleš (2004): Historickogeografické aspekty perifernosti a mikroregionální diferenciace kraje Vysočina z pohledu populačního vývoje. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 122 s. + 13 příloh.

3) VAŇHÁT, P. (2004): Změny ve využití krajiny v bývalém VVP Ralsko – na příkladu katastrálního území Holičky. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, ÚŽP, Praha, 82 s. + 5 příloh.

2) ANDĚLOVÁ, Markéta (2002): Hodnocení přeshraniční spolupráce a perspektivy dalšího vývoje na příkladu Euroregionu Nisa. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 117 s. + příloh.

1) ZEMAN, Karel (2001): Vliv hranic na příhraniční území na příkladu Jindřichohradecka. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 150 s. + přílohy.

 

Obhájené bakalářské a ročníkové práce 2000–2022 (vedoucí práce)

23) ČERMÁK, Adam (2019): Proměny Kladenska v období industrializace a Velké hospodářské krize. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 54 s. + 5 příloh.

22) ŠIFTA, M. (2012): Hodnocení potenciálu pro formování regionální identity Frýdlantska. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 84 s. + přílohy.

21) ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla (2012): Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 41 s. + přílohy.

20) CHALUPA, Jan (2011): Reliktní česko-moravská zemská hranice v historickogeografických souvislostech. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 39 s.

19) ČECHOVÁ, Eva (2011): Endogenní potenciál rozvoje Českokrumlovska. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 64 s. + přílohy.

18) HÁJEK, Filip (2010): Marginální oblasti v Česku: příklad vojenských újezdů. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 74 s. + přílohy.

17) DUFKOVÁ, Kateřina (2010): Diferenciace územních identit obyvatel na Karlovarsku. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 59 s. + přílohy.

16) FIALA, Marek (2010): Percepce současné přeshraniční spolupráce představiteli obcí v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 64 s. + přílohy.

15) MOHORITOVÁ, Natálie (2010): Proměna infrastruktury kin v Česku v letech 1989–2009. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 48 s. + přílohy.

14) FIALA, Jan (2007): Geografická analýza Rakovnicka. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 58 s.

13) PRUŠVICOVÁ, Alena (2007): Geografická analýza přírodního parku Česká Kanada a návrh naučné stezky. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 57 s. + přílohy.

12) BAXA, Jan (2006): Problémy periferních oblastí – komparace možností revitalizace bývalého VVP Ralsko. Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 58 s. vč. příloh.

11) HAZUKOVÁ, Pavlína (2006): Územní diferenciace Jindřichohradecka z hlediska socio-kulturních aspektů. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 46 s. vč. příloh.

10) TKADLEČKOVÁ, Tereza (2006): Analýza regionální identity obyvatel v modelových oblastech Liberecka. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 34 s. + přílohy.

9) ŠLECHTA, Martin (2004): Vývoj a zánik osídlení Doupovských hor. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 48 s. + 10 příloh.

8) MIKŠÁTKOVÁ, Anna (2004): Vývoj přeshraničních kontaktů a spolupráce v periferní oblasti Jesenicka a Bruntálska v 2. polovině 20. století. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 57 s. + 5 příloh.

7) KUČERA, Zdeněk (2004): Zanikání sídel a jeho příčiny v kontextu vývoje osídlení a krajiny Česka (příspěvek k historické geografii sídel a osídlení). Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 42 s.

6) KULDOVÁ, Silvie (2004): Podbořansko – „nová“ či „klasická“ periferie? Bakalářská práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 53 s. + obr. příloha.

5) HALLÉR, Marek (2003): Posúdenie vplyvu premenlivosti hraníc na regionálnu diferenciáciu Slovenska. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 42 s.

4) MARKOVÁ, Lucie (2003): Historickogeografický potenciál rozvoje centrálních Brd. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 42 s.+ přílohy.

3) ŠTĚTINOVÁ, Kateřina (2003): Územní identita obyvatel okresu Prachatice. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 46 s.+ přílohy.

2) VIKTOROVÁ, Markéta (2003): Reforma veřejné správy: příklad modelového území v kraji Vysočina. Ročníková práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 48 s.+ přílohy.

1) KOSTIĊ, Miroslav (2002): Příspěvek k výzkumu vnitřních periferií na území Středočeského kraje a okresu Kutná Hora. Ročníková práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 39 s. + přílohy.

 

Obhájené závěrečné práce DPS 2000–2022 (vedoucí práce)

1) FIALOVÁ, Magdalena (2019): Popularizace a propagace geografického studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Závěrečná práce. Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK – Geografie (DPSPRGG). UK, PřF, KSGRR, Praha, 69 s. + 4 přílohy.

 

 

 

 

Akce dokumentů