E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel a spoluřešitel grantového projektu

2018–2022: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění – Heritage of lost landscapes: identification, reconstruction and presentation, Grantový projekt MK ČR NAKI II DG18P02OVV008 (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitelka: L. Kupková) – www.zaniklekrajiny.cz

2012–2018: Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre, Grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu GA ČR P410/12/G113 (hl. řešitelka: E. Semotanová, Historický ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitel: P. Chromý) – www.historickageografie.cz

2012–2014: Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech, Grantový projekt GA ČR č. P404/12/1112 (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitel: M. Jeřábek, PřF UJEP v Ústí nad Labem)

2007–2008: Land use modelových regionů v kontextu sociálního metabolismu Československa, Grantový projekt GA AV č. KJB301110705 (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitelé: L. Jeleček, P. Kušková, R. Rašín)

2006–2008: Hybné síly institucionalizace regionů: regionální identita a identita regionů v Česku v období jeho integrace do Evropy regionů, Grantový projekt GA ČR č. 205/06/P386 (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitelé: Z. Kučera, S. Kučerová-Kuldová)

2005–2006: Geografická diferenciace regionální identity obyvatel v Česku v období vstupu České republiky do EU, Grantový projekt GA UK č. 278/2005/B-GEO/PrF (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitelé: M. Marada, S. Kuldová, Z. Kučera, K. Štětinová, A. Nováček)

2002–2003: Metodologické přístupy v geografickém výzkumu kulturních oblastí Česka, Grantový projekt GA UK č. 215/2002/B-GEO/PrF (hl. řešitel: P. Chromý, spoluřešitelé: M. Marada, K. Štětinová, M. Viktorová, M. Šlechta, L. Marková)

Garant grantového projektu GA UK (člen řešitelského týmu)

2016–2018: Koncept místa v kontextu transatlantických transformací: socio-kulturní aspekty proměn vybraných metropolí v průběhu 20. století, Grantový projekt GA UK č. 962216 (hl. řešitel: Tomáš Mozr)

2014–2016: Význam grafických symbolů v procesu formování regionu, územních identit a mocenských vztahů v území: příklad Libereckého kraje, Grantový projekt GA UK č. 1090214 (hl. řešitel: Miroslav Šifta)

2014–2015: Regionální symbolika jako indikátor rozvojového potenciálu regionů, Grantový projekt GA UK č. 570214 (hl. řešitelka: Magdalena Kašková)

2013–2014: Geosociální regionalizace: obecné otázky, metodologické přístupy a jejich ověření, Grantový projekt GA UK č. 632913 (hl. řešitel: Michal Semian)

2010–2011: Problémy územního rozvoje bývalých a současných vojensky využívaných oblastí, Grantový projekt GA UK č. 58610 (hl. řešitel: Tomáš Seidl)

2008–2009: Marginalizace obcí a regionů v kontextu redukce sítě základních škol v Česku od poloviny 20. století, Grantový projekt GA UK č. 110308 (hl. řešitelka: Silvie Kučerová-Kuldová)

2007–2009: Územní ochrana – bariéra nebo nástroj rozvoje území?, Grantový projekt GA UK č. 150007 (hl. řešitel: Zdeněk Kučera)

2007–2008: Vliv politických hranic na vývoj změn ve využití krajiny česko-rakouského pohraničí od poloviny 19. století, Grantový projekt GA UK č. 26407 (hl. řešitel: Robin Rašín)

Univerzitní grantové projekty UNCE a SVV

2012–2017: Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století, Grantový projekt UNCE - univerzitní centra excelence (hl. řešitelka: D. Dzúrová)

2015: Hodnocení obecných a specifických socio-prostorových a demografických procesů: Česko v evropských a globálních souvislostech, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 260199 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2014: Aktuální teoretické koncepty a metodologické přístupy k empirickému hodnocení změn sociogeografické a demografické reality, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 260082 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2013: Sociogeografické a demografické podmíněnosti vývoje územních diferenciací a společenských transformací, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 267203 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2012: Vývoj geografické a demografické reality Česka v evropských a globálních souvislostech: aktéři a subjekty socio-prostorových změn, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 265215 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2011: Geografická a demografická realita Česka v evropských a globálních souvislostech: vývoj, podmíněnosti, stav a perspektivy, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 263201 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

2010: Procesy a mechanizmy socio-prostorových změn v období posttotalitní transformace geografické a demografické reality Česka v evropském a globálním kontextu, Grantový projekt UK v Praze – SVV č. 261202 (hl. řešitel: D. Drbohlav)

Výzkumné záměry

2005–2011: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace, VZ MSM0021620831 (hl. řešitel: P. Dostál / L. Sýkora; P. Chromý členem týmu od 1. 7. 2006)

1999–2004: Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů, VZ MSM 113100008 (hl. řešitelka: M. Švecová, koordinátorka geografie: D. Řezníčková)

Spoluřešitel, spolupráce na projektu (člen řešitelského týmu)

projekty Regionální identita

2009–2011: Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR, Grantový projekt GA ČR č. 403/09/1491 (hl. řešitelka: D. Fialová)

2010–2012: Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti a jejich role v reprodukci územních identit, Grantový projekt GA UK  č. 165110, hl. řešitel: D. Reeves (člen týmu v 1. roce řešení – 2010)

projekty Periferie:

2011–2014: Mechanizmy selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období, Grantový projekt GA ČR č. P404/11/1962 (hl. řešitel: V. Jančák, řešitelé: T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada, J. Pileček)

2007–2009: Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy, Grantový projekt GA ČR č. 403/07/0743 (hl. řešitel: V. Jančák, řešitelé: T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada, S. Kučerová)

2003–2005: Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace, Grantový projekt GA ČR č. 403/03/1369 (hl. řešitel V. Jančák, spoluřešitelé: J. Dokoupil, M. Jeřábek, E. Reinhölová; T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada)

2002–2003: Geografický výzkum periferních oblastí Česka – aplikace v terciérním vzdělávání, Grantový projekt GA UK č. 205/2002/B-GEO/PrF (hl. řešitel: V. Jančák, spoluřešitelé: T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada)

1998–1999: Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR, Grantový projekt GA UK č. 12-980-126/98/M (hl. řešitel: V. Jančák, spoluřešitelé: T. Havlíček, P. Chromý, M. Marada)

projekty Land Use:

2005–2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU, Grantový projekt GA ČR č. 205/05/0475 (hl. řešitel: I. Bičík)

2001–2003: Využití ploch Česka v období transformace, Grantový projekt GA ČR č. 205/01/1420 (hl. řešitel: I. Bičík)

1998–2000: Land Use/Land Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy, Grantový projekt GA ČR č. 205/98/1184 (hl. řešitel: I. Bičík)

1995–1997: Dlouhodobé tendence vývoje a perspektivy využití ploch ČR z hlediska její současné sociálně ekonomické transformace, Grantový projekt GA ČR č. 205/95/0611 (hl. řešitel: I. Bičík)

projekty Pohraničí:

1999–2001: Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur, Grantový projekt GA ČR č. 205/99/1142 (příjemce: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hl. řešitel: M. Jeřábek; P. Chromý – koordinátor historicko-kulturní sekce 1999–2001)

1998–2000: Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do Evropské unie, Grantový projekt MZV ČR č. RB10/3/96, 29-98-104 (příjemce: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hl. řešitel: M. Jeřábek – P. Chromý: koordinátor historicko-kulturní sekce)

projekty Venkov:

2018–2020: Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů – Socio-economic development of peripheral regions of the Czech Republic, taking into account the development needs of individual regions, Grantový projekt TA ČR č. TITSMMR701 (hl. řešitel: R. Perlín)

2007–2011: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje – Regional differenciation of rural municipalities in Czechia: Disparities and developmental opportunities, Projekt VaV MMR ČR č. WD-01-07-1 (hl. řešitel: R. Perlín)

2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí – Development of Rural Areas, Projekt VaV MMR ČR č. WB-12-04 (hl. řešitel: R. Perlín)

1995–1997: Harmonizace regionálního rozvoje na základě vyhodnocení přírodních a socioekonomických podmínek a vztahů – modelový příklad povodí Kocáby, Projekt VaV MZe ČR č. 10 606, RE5507 (příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., řešitel: L. Šefrna, spoluřešitelé: I. Bičík, R. Perlín a kol.)

projekty Krajina:

2006–2011: Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina, Projekt VaV MŠMT ČR č. 2B06013 (příjemci: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. a UK v Praze, hl. řešitelé: M. Weber, Z. Lipský; P. Chromý spolupráce v letech 2006–2007)

2005–2007: Geografická analýza proměn funkčního využití Vltavy: historické a environmentální souvislosti, Grantový projekt GA UK č. 280/2005/B-GEO/PřF (hl. řešitelka: D. Fialová, řešitelé: T. Hudeček, P. Chromý, S. Kuldová, M. Marada)

2003–2007: Atlas krajiny České republiky, Projekt VaV MŽP ČR č. SK/600/1/03 (příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, p.r.i., řešitel: I. Suchara, koordinátor UK v Praze: I. Bičík; P. Chromý: garant oddílu 3 spolu s T. Hrnčiarovou, P. Mackovčinem)

projekty Geografické vzdělávání:

2007: Česká škola se otevírá multikulturálnímu světu. Multikulturální asimilační přístupy ve vzdělávání dětí cizinců/imigrantů v kurzech dalšího vzdělávání učitelů, Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 12496/07-22 (hl. řešitelka: H. Kühnlová)

2007: Výuka v terénu jako efektivní nástroj rozvoje kompetencí učitelů geografie a přírodovědných předmětů, Rozvojový projekt MŠMT ČR (hl. řešitel: M. Marada)

2006–2008: Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech, JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034, hl. řešitelka: V. Čížková, za geografii: D. Řezníčková

2005–2007: Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze, JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119 - spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hl. m. Prahy (hl. řešitelka: H. Kühnlová)

2004–2005: Komplexní geografická exkurze jako součást celoživotního vzdělávání učitelů, Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 376 (hl. řešitel: M. Marada)

2004–2005: Kombinované (distanční) kurzy dalšího vzdělávání učitelů v oboru geografie, životní prostředí a multikulturní výchova, Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 352 (hl. řešitelka: H. Kühnlová)

2004: Uplatnění absolventů geografických oborů PřF UK na trhu práce, Grantový projekt GA UK č. 354/2004/B-GEO/PrF (hl. řešitelka: D. Řezníčková)

ostatní projekty:

2012–2014: Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka, Grantový projekt GA ČR č. P404/12/1035 (hl. řešitel: M. Marada)

2006: Vývoj metodiky a výpočet indikátoru ekologická stopa v dlouhodobé časové řadě pro Českou republiku, Grantový projekt GA UK č. 238/2006-B-GEO/PrF (hl. řešitelka: P. Kušková)

2005–2006: Analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin, podílejících se na přípravě a realizaci projektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání ve smyslu opatření 3.3. OP RLZ, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha (hl. řešitel: V. Jančák)

2005–2006: Povědomí o OP RLZ, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha (hl. řešitel: V. Jančák)

2005: Povědomí o SROP, Krajský úřad Středočeského kraje, Praha (hl. řešitel: V. Jančák)

2003: Mediální aktivita čelných politiků – mezinárodní a regionální komparace: specifická situace v Česku?, Grantový projekt GA UK č. 234/2003/B-GEO/PrF (hl. řešitel: J. Tomeš, řešitelé: P. Chromý, J. Končelík, H. Janů, M. Pobuda, D. Festa, I. Říha)

 

Akce dokumentů