E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

zaměření v oblasti vědy a výzkumu:

  • historická a kulturní geografie, výzkum historickogeografických a kulturněgeografických aspektů vývoje specifických regionů (pohraničních, periferních, marginálních a kulturních oblastí) a vývoje interakce společnosti a přírody v 19. a 20. století; environmentální dějiny; geografické vzdělávání

projektová činnost:

  • hlavní řešitel grantových projektů GA ČR (2), GA AV (1), GA UK (2); od roku 2012 spoluřešitel grantového projektu GA ČR na podporu excelence v základním výzkumu (Výzkumné centrum historické geografie, hl. řešitelka: prof. Semotanová, Historický ústva AV ČR, v.v.i.)
  • participace na výzkumech v rámci 2 výzkumných záměrů, člen řešitelského týmu grantových projektů GA ČR (9), GA UK (11), koordinátor projektů GA UK – SVV (2); od roku 2012 člen týmu projektu UNCE (doc. Dzúrová) a GA ČR (2; dr. Jančák, dr. Marada)
  • člen řešitelského týmu projektů aplikovaného výzkumu: projekty VaV – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (2), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (1), Ministerstvo zahraničních věcí ČR (1), Ministerstvo zemědělství ČR (1), Ministerstvo životního prostředí ČR (1); Krajský úřad Středočeského kraje (3), JPD3 (2)

další činnosti v oblasti vědy a výzkumu:

  • autor či spoluautor prezentací výsledků vědecko-výzkumné činnosti na více než čtyřiceti mezinárodních a více než padesáti domácích konferencích a seminářích
  • působí jako recenzent odborných časopisů (např. European Planning Studies, Geografie, AUC Geographica, Moravian Geographical Reports, Geographica – Acta Universitatis Palackianae Olumucensis, Český časopis historický, Data a výzkum – SDA Info, European Countryside, Geografické rozhledy, Historická geografie, Informace ČGS); recenzoval 2 monografie, 3 atlasy, 1 knihu popularizační povahy
  • působí jako oponent projektů pro české i zahraniční grantové agentury (viz níže)

 publikační aktivita (1997–2017):

  • publikoval jako autor či spoluautor: 3 knihy, více než 50 odborných statí, cca 20 převážně přehledových článků a více než 30 příspěvků z oblasti geografického vzdělávání, podílel se na editování 3 sborníků, tvorbě 2 učebnic a 1 interaktivní učebnice, 4 atlasů
  • v databázi WoS eviduje 13 publikací, v databázi Scopus 29 publikací
  • dosud zaznamenal více než 1000 citací svých prací (bez autocitací), z toho 114 citací v databázi WoS (h = 8), 210 citací ve Scopus (h = 9) a 976 citací v Google Scholar (h = 17)  

členství ve vědeckých a odborných společnostech:

a) mezinárodní odborné společnosti:

2011–dosud:    volený člen Rady regionálních reprezentantů European Society for Environmental History (ESEH; reprezentant za Česko a Slovensko)

2010–dosud:    člen Regional Studies Association (RSA)

2006–2009:       člen European Assoc. for the Study of Literature, Culture and Environment (EASLCE)

2003–dosud:    participace na aktivitách studijní komise Mezinárodní geografické unie (IGU) – Commission on Evolving Issues of Geographical Marginality

2001–dosud:    člen European Society for Environmental History (ESEH)

2000–dosud:    participace na aktivitách studijní komise Mezinárodní geografické unie (IGU) – Commission on Land Use and Land Cover Change

b) domácí odborné společnosti:

2014–dosud: vedoucí sekce historické geografie a environemtnálních dějin a člen Hlavního výboru České geografické společnosti (2004–2014 tajemník sekce historické geografie a environmentálních dějin)

1998–dosud:    člen České geografické společnosti

1997–dosud:    člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (při AV ČR)

 

členství v redakčních radách:

2013–dosud     člen mezinárodní redakční rady AUC – Geographica (Scopus)

2013–dosud     člen mezinárodní redakční rady Journal of Historical Geography (WoS)

2012–dosud     člen mezinárodní redakční rady Moravian Geographical Reports (WoS, Scopus)

2008–dosud:    člen redakční rady časopisu Historická geografie (Seznam RVVI – NRRE)

2004–2008:      člen redakční rady Atlasu krajiny ČR, garant oddílu 3 – Historická krajina

2000–dosud:    člen redakční rady internetového časopisu pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán – www.klaudyan.cz (od 2007 zástupce šéfredaktora)

1998–2016:    člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy (Seznam RVVI – NRRE);

v letech 1998–2005 výkonný redaktor, v letech 2015–2016 zástupce šéfredaktora

 

účast na přípravě konferencí a odborných seminářů:

a) mezinárodní konference a kongresy:

2016: člen vědeckého výboru Central European Conference of Historical Geographers, Prague 2016

2014–2015: člen vědeckého výboru Česko-polsko-slovenského seminária, Litomyšl 2015

2014: člen vědeckého výboru 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnost, Praha 2014

2012–2015: člen vědeckého výboru The 16th International Conference of Historical Geographers, London 2015

2010–2011: mezinárodní konference „Regional Development and Policy – Challenges, Choices and Recipients“, Regional Studies Association, Newcastle, UK. Na základě výzvy RSA (30. 7. 2010) P. Chromý organizátor sekcí "K - Regional identity and regionalism" (gateway convenor; 2 sekce, 1x chair).

2009–2012: předseda LOC 15. mezinárodní konference historických geografů, Praha 2012

2008: mezinárodní konference „Regions: The Dilemmas of Integration and Competition“, Regional Studies Association, VŠE Praha (organizování sedmi sekcí zaměřených na téma regionální identity, spolu s prof. Brianem Grahamem, University of Ulster, Northen Ireland, UK; předsedající 3 sekcí)

2006: mezinárodní konference „150 let geografie na UK v Praze“, Geografická sekce PřF UK v Praze (předseda organizačního výboru)

2001–2003: 2. mezinárodní konference European Society for Environmetnal History (ESEH) „Dealing with Diversity“, Praha (tajemník organizačního výboru)

2001: mezinárodní konference „Land Use / Land Cover Changes in the Period of Globalization“, IGU-LUCC, Praha (člen organizačního výboru, co-editor sborníku abstraktů a proceedings)

b) pravidelné historickogeografické konference (HÚ AV ČR, v.v.i. a KSGRR PřF UK v Praze):

2017: konference "Periferie: Krajina (bez)naděje?"

2016: kkonference „Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání"

2015: konference „Krajiny snů – Nerealizované projekty od středověku do současnosti"

2014: konference „Historické krajiny písmem a obrazem“ (spoluorganizátor)

2013: konference „Historická geografie v digitálním světě“ (spoluorganizátor)

2012: konference „Krajina a společnost v geografickém názvosloví“ (spoluorganizátor)

2011: konference „Průmyslová krajina jako kulturní dědictví“ (spoluorganizátor)

2010: konference „Krajina města – město v krajině“ (spoluorganizátor)

c) odborné semináře a ostatní významné akce:

2011: mezinárodní geografický seminář na počest doc. RNDr. Stanislava Řeháka, CSc., katedra geografie PřF UP v Olomouci, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a katedra regionální ekonomie a správy ESF MU Brno, Hustopeče, 10. 11. 2011; P. Chromý spolu s doc. T. Siwkem organizátory vyzván k moderování diskuzního panelu: Historická, kulturní a politická geografie středoevropského prostoru;

2008: výstava „Československo: zmizelý prostor a čas“, Geografická sekce PřF UK v Praze (spoluorganizátor)

2007: workshop „Environmentální dějiny v Česku: platforma transdisciplinárních přístupů ve vědě a ve výzkumu interakcí člověk–příroda“, Česká geografická společnost, sekce historické geografie a environmentálních dějin, Praha (spoluorganizátor)

2007: workshop „Člověk a společnost ve venkovské krajině vnitnřích periferií Česka“, Česká geografická společnost, sekce historické geografie a environmentálních dějin a Pražská-středočeská pobočka, Praha (organizátor)

2005: mezinárodní workshop IGU-LUCC v Mikulově (člen organizačního týmu)

2005: mezinárodní workshop „Člověk a krajina v periferních územích Česka a Slovenska: historický vývoj, současnost a perspektivy“, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze (organizátor)

1998: mezinárodní workshop IGU Study Group Land Use/Cover Change v Praze (člen organizačního týmu)

1998: 19. sjezd České geografické společnosti v Praze (člen organizačního týmu)

 

členství v orgánech fakulty a fakultních komisích:
2007–2009 předseda Akademického senátu PřF UK v Praze
2006–2009 člen Akademického senátu PřF UK v Praze (2006–2007 člen studijní komise)
2007–2009 člen Koordinační rady Hrdličkova muzea člověka UK v Praze, PřF
2006–2011: člen Pedagogické komise PřF UK v Praze
 

Akce dokumentů